TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Voorjaarsdag 19 februari 2022 – “De dood als deel van het leven”

Voorjaarsdag 19 februari 2022 – “De dood als deel van het leven”

1 januari 2022

Zaterdag 19 Februari 2022 “De dood als deel van het leven
We volgen de ontwikkeling van Covid en het overheidsbeleid op de voet. Het blijkt dat de kans op besmetting nu groter is dan ooit. We hebben intensief besproken of het verantwoord is om een programma door te laten gaan. Op dit moment (20 januari) zijn er nog forse restricties voor het programma van 19 februari. Binnen een aantal randvoorwaarden achten wij dit verantwoord, dus we gaan er van uit dat het programma door gaat.

Randvoorwaarden:

  • Blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten. Je krijgt het inschrijfgeld terug.
  • We houden ons aan de 1.5 meter regel. Mensen uit een huishouden kunnen naast elkaar zitten, voor overige deelnemers geldt de 1.5 regel.
  • Lezingen worden daarom gehouden in twee verschillende zalen: Besant Hall en Crystal Hall, met 40 respectievelijk 20 deelnemers.
  • We hebben de sprekers gevraagd om hun lezing twee keer te houden, in de Besant Hall en in Crystal Hall.
  • We laten zodoende slechts 60 deelnemers toe.
  • In de pauzes worden de ruimtes goed geventileerd en wordt nadrukkelijk gelet op onderlinge afstand.

Zoals gezegd menen we dat deelname aan het programma zo verantwoord is. Dit betekent wel dat inschrijven beslist noodzakelijk is om een plek te kunnen krijgen. Mochten de inzichten wijzigen dan krijgen de inschrijvers hiervan tijdig bericht.

Het kan ook zijn dat de situatie zich nog wijzigt, bij voorbeeld dat we meer mensen kunnen toelaten. Dus let op onze site!

Programma

Er zijn maar weinig dingen zo zeker in het leven als het feit dat we dit weer los gaan laten. Het is opmerkelijk dat deze zekerheid met zo veel onzekerheid gepaard gaat, met zo weinig voorbereiding. De benadering is vaak ook cultuurgebonden. Inzicht in deze belangrijke fase van ons leven kan ons helpen in het proces daarnaartoe.
Tijdig inschrijven is mede vanwege Covid noodzakelijk. Inschrijven via het inschrijfformulier.

10.00  Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!
10.30  Opening
10.35  De dood als culminatie van het Leven
/ Dr Rico Sneller

Rico Sneller doceerde filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Is momenteel betrokken bij diverse initiatieven, zowel landelijk als mondiaal: het Jungiaans Instituut te Nijmegen, de Mandeville Academy te Gouda (een instituut voor hoogbegaafden), het Instituut voor verdrongen filosofie, Filosofisch Leerhuis Fiat lux, Alternative Perspectives and Global Concerns (https://ap-gc.net), de Jungvereniging, Filosofie Oost West e.d. In 2020 publiceerde hij ‘Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul’ (Cambridge Scholars). Zijn belangstelling gaat uit naar de grensgebieden tussen filosofie, psychopathologie en kunst.

De dood wordt vaak omschreven als ‘het einde van het leven’. Maar dat is slechts een negatieve definitie. In zijn bijdrage zal de spreker betogen dat de dood kan worden begrepen als een intensivering van het onbewuste leven. Daartoe beroept hij zich op buitengewone bewustzijnstoestanden die zich tijdens het ‘gewone’ leven al kunnen manifesteren.

11.30 Koffiepauze

12.00 De dood in een levende cultuur / Dr. Hein van Dongen

Hein van Dongen is filosoof en musicus, werkzaam als filosofisch consulent en docent. Publiceerde met Hans Gerding en Rico Sneller Wilde beesten in de filosofische woestijn – Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringenuitgeverij Ten Have. In zijn boek ‘Bergson’ (2014) bespreekt hij diens theorie over voorbestaan, waarin de hersenen een tijdelijke rol als filter vervullen voor de geest of de ziel.

Denkend ‘dit is de wereld, er is geen andere’ – valt men telkens weer onder mijn heerschappij.’ (Yama, de Dood, in gesprek met Natsjiketas, Katha Upanishad II, 6) Vaak wordt onze sterfelijkheid gezien als de ultieme ‘menselijk conditie’. Maar menszijn betekent ook altijd deel zijn van een groter geheel: een verbinding vormen tussen hemel en aarde. Menszijn is bovendien altijd medemens zijn. Mensen transformeren hun natuur tot cultuur en ze doen dit samen. Veel culturen worden gedragen door een besef dat er meer is dan een leven ‘in je eigen bubbel’. Dat zou je het metafysisch besef kunnen noemen dat in de meeste culturen aanwezig is. Als het wegvalt wordt onze omgang met het leed dat de dood kan brengen wellicht nodeloos zwaar.

12.55 Lunchpauze
Voor soep wordt gezorgd. Neem zelf lunchpakket mee.

14.00    Bijna Dood ervaringen / Dr Edith Plantier


Edith Plantier studeerde theologie in Amsterdam aan de KTHA, de UvA en de VU. Zij was als predikant werkzaam in verpleeg-en ziekenhuizen, in de Remonstrantse gemeente Alkmaar en in het luchthavenpastoraat op Schiphol. De laatste negen jaar was zij vanuit de Protestantse Kerk Nederland aangesteld voor de internationale studenten in Amsterdam. Zij kreeg bekendheid door haar boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan vooral haar proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Daarnaast gaf zij colleges op het gebied van praktische theologie en vrouwenstudies. Nu zij met emeritaat is werkt zij op freelancebasis.

Bijna-doodervaringen zijn van alle tijden. Plato gaf in zijn boek de Staat (Politeia) al een uitvoerig en ontroerend verslag van een bijna-doodervaring van de soldaat Er. Ook Elisabeth Kübler-Ross raakte gefascineerd door de bijna-doodervaring en zij bracht die in de jaren zeventig weer volop in de belangstelling. Zowel als Geestelijk Verzorger als in mijn eigen leven heb ik te maken gehad met deze en soortgelijke ervaringen. Maakt het je automatisch tot een beter mens of zitten er ook moeilijke kanten aan? Hoe ga je om met bijna-doodervaringen van jezelf en van anderen? Een positief kritische benadering.

14.55    Theepauze

15.25    Transcendente en betekenisvolle ervaringen rondom sterven en dood / Ineke Visser-Koedam


Ineke Visser, oud hospicecoördinator, voerde voor Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar levenseinde-ervaringen. Zij is auteur van o.a. In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood over het intensive proces van sterven en de bijzondere bewustzijnservaringen in het zicht van de naderende dood. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Doel van deze stichting is het sterven – als kostbaar en wezenlijk proces – opnieuw een plek te geven in het bewustzijn van mensen en de samenleving als geheel.

Sterven is een uniek en persoonlijk proces maar evenzeer een universeel proces. Het voltrekt zich op een wijze die zichtbaar en tastbaar is en steeds subtieler en verfijnder wordt. In die subtielere lagen kunnen zich levenseinde-ervaringen voordoen en door openheid en begrip te ontwikkelen voor deze bewustzijnservaringen ontstaat ruimte voor de veranderende behoeften en belevingen van de stervende. Daarnaast doen deze wonderbaarlijke ervaringen, op de grens van wat wij leven en dood noemen, ons de kennis ontsluiten over wie wij ten diepste zijn.

16.20    Sluiting, zo mogelijk kort forum
Overige informatie:

Tijdig inschrijven is
mede vanwege Covid noodzakelijk. Inschrijven via het inschrijfformulier.

Vervolg programma’s
De volgende dagen staan in onze planning. Houdt voor meer informatie onze sites bij TVN en ITC.
​2 April Het leven na de dood
​18 + 19 Juni       Exploring the Powers Latent in Humankind
​20 + 21 Juni       Spiritual Powers in Humankind
1 Oktober           Het boven natuurlijke
​11 December      De mystieke dood

Bekijk hier de Algemene folder Latente Vermogens