TVN Home » Agenda » Landelijk » Nationale studiegroepen

Nationale studiegroepen

Studiegroepen

In de afgelopen jaren hebben twee studiegroepen zich verdiept in belangrijke boeken uit de begintijd van de vereniging.
Nu, in 2016, is deze situatie gewijzigd. Nieuws hierover wordt binnenkort op deze plaats gepubliceerd.

Hieronder ziet u de uitgangspunten die gehanteerd werden voor de inmiddels opgeheven groepen.

 

Het doel van deze studiegroepen is niet zozeer het vergaren van kennis, maar meer het aanpassen van het denkvermogen, zodat de fundamentele teksten van oude wijsheid naar waarde geschat kunnen worden. Het daardoor steeds doorbreken van soms lang meegedragen beelden kan leiden naar diepere inzichten die kunnen worden uitgedragen in het dagelijks leven. De deelnemers delen hun inzichten met elkaar n.a.v. de bestudeerde bladzijden uit de genoemde boeken.

De twee studiegroepen bespreken respectievelijk De Geheime Leer van Blavatsky en De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett.  

De studiegroep De Mahatma Brieven vraagt om wat meer inzicht in theosofische literatuur en is vooral interessant voor leden en werkers van de Theosofische Vereniging omdat er een overzicht van het theosofische werk wordt gegeven vanaf de vroegste geschiedenis van de Theosophical Society Adyar. De brieven geven inzicht in de voortdurende spirituele motivatie onder alle omstandigheden.

Voor nieuwe deelnemers aan de studiegroep De Geheime Leer is het raadzaam om de brochure: Madame Blavatsky over de studie van Theosofie van Robert Bowen (zie de betreffende websitepagina    of de brochure op papier) te bestuderen en de op pag.6 aangegeven inleidende artikelen vooraf te lezen.  Dat zijn: –    de drie grondstellingen in De Proloog van Deel I van De Geheime Leer en de genummerde onderdelen in de Samenvatting van Deel I; –   de Inleidende Aantekeningen van Deel II evenals het Besluit van Deel II.

Tijdens de studiegroepen wordt er gewerkt met de volgende uitgaven van De Geheime Leer:

–   De Geheime Leer Uitgeverij TUP in 2 delen: Kosmogenese en Anthropogenese.

–   De Geheime Leer Uitgeverij Couvreur (de zogenaamde Fricke) 2 delen in 1 uitgave.

–   The Secret Doctrine Abridged and Annotated door Michael Gomes, korte teksten die verwijzen naar mogelijke invalshoeken voor het denken. Die teksten worden in het Nederlands aangereikt.

De studiegroep De Mahatmabrieven

Deze studiegroep gaat over de brieven die de Mahatma’s KH en M in 1880 –  1886 schreven aan het lid, de journalist A.P. Sinnett en die gepubliceerd zijn in het boek dat gebruikt wordt: De Mahatma Brieven aan A.P.Sinnett. (TUP) .  Dat is de Nederlandse uitgave waarin de brieven op thema worden weergegeven terwijl er in de gespreksgroep gewerkt wordt naar de  chronologische volgorde van de Brieven die aan de deelnemers wordt uitgereikt en te vinden is in de Engelse chronologische uitgave: The Mahatma Letters to A.P. Sinnett (TPH Adyar) en in de Readers Guide to the Mahatma Letters van G. Linton and V. Hanson. (TPH Adyar)

Ter inleiding op de brieven wordt aangeraden om het boekje: Leringen over Leerlingschap door S.S. Varma (UTVN) goed te bestuderen zodat er een indruk kan ontstaan over de schrijvers, het doel waarom de brieven  geschreven werden en van het niveau van bewustzijn dat aan de orde komt.