TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

Onze Boekhandel in de Tolstraat is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wees welkom! Of  bekijk voor het volledige assortiment onze boekenlijst en bestel titels in onze Webshop.

Aspects of Divine Law

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

49 Pages | Published in 2001 | Brochure | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Nederlandse vertaling: Aspecten van de Goddelijke Wet | Published in 2004 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Most in this brochure is extracted from the writings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). It has been said that these writings constitute a quarry from which generations of students can extract treasures of information concerning the truths of existence. What follows has been taken from these writings by the use of indexes, and the numerous extracts classified very roughly according to aspect. The story is a vast one. The universe manifests dynamism in all its operations and these operations apparently exhibit order. Whatever chaos there may have been in the remote beginnings of things now manifests this order as harmony and equilibrium. Where this not so the whole cosmic scene would be chaotic and self-destructive, whereas it is self-preserving as is evidenced by its very existence after countless millions of years.

From page 49:

” If Theosophy prevailing in the struggle, its all-embracing philosophy strikes deep root into the minds and hearts of men, if its doctrines of reïncarnation and karma, in other words, of hope and responsibility, find a home in the lives of the new generations, then, indeed, will dawn the day of joy and gladness for all, who now suffer and are outcast. For real Theosophy is ALTRUISM, and we cannot repeat it too often. It is brotherly love, mutual help, unswerving devotion to Truth. If once men do but realize that in these alone can true happiness be found, and never in wealth, possesions, or any selfish gratification, then the dark clouds will roll away, and a new humanity will be born upon earth. Then, the GOLDEN AGE will be there, indeed . . . “

From: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, p. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de Goddelijke Wet

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Engels origineel: Aspects of Divine Law | Published in 2001 | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan. Wat hier verteld wordt is buitengewoon veelomvattend. Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van all bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was, dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl zij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat.

Afkomstig van pagina 49 & 50:

” Als de Theosofie in de strijd zegeviert, haar allesomvattende filosofie diep geworteld in het denken en in de harten van de mensen, als haar leringen over reïncarnatie en karma, met andere woorden, over hoop en verantwoordelijkheid, een thuis vinden in de levens van de nieuwe generaties, dan zal, inderdaad, de dag van glorie en blijdschap aanbreken voor allen die nu nog lijden en verstoten zijn. Want ware Theosofie is ALTRUISME, en dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Het is broederlijke liefde, wederzijdse hulp, onwankelbare toewijding aan de ‘waarheid’. Als mensen maar eenmaal beseffen dat hierin alleen het ware geluk gevonden kan worden, en nooit in rijkdom, bezittingen, of welke zelfzuchtige bevredigingen dan ook, dan zullen de donkere wolken optrekken en er zal een nieuwe mensheid op aarde geboren worden. Dan zal het GOUDEN TIJDPERK werkelijk aanbreken . . . “

Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9061750849
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Wat is Theosofie?

By Robert Ellwood, vertaald door Marijke Koekoek.

240 Pagina’s | Eerste editie 1986, Theosophical Publishing House, Nederlandse vertaling 1994 | Soft cover | Kosmos – Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. | ISBN: 9021522586.

De theosofische opvattingen over de schepping hebben in de loop van ruim een eeuw de aandacht en sympathie verworven van een nog steeds groeiend aantal mensen over de hele wereld. Er verschijnen steeds vaker boeken over reïncarnatie, karma, evolutie, de Eenheid van alle leven, de cyclische aard van de schepping en het mysterie van het bewustzijn. Allemaal begrippen die mede door de theosofische school zijn ontwikkeld.

Dat juist in onze tijd de belangstelling voor deze uiterst tolerante leer opnieuw krachtig groeit, heeft niet alleen alles te maken met de huidige drang van de mens naar dieper inzicht in zichzelf, maar ook met de modernste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die tot inzichten leiden die vaak sterk verwant lijken met de spirituele opvattingen van de theosofen.

Uit Hoofdstuk 4 – ‘Op het Pad’ (p. 139):

Met een kenmerkende theosofische nadruk onderstreept Leadbeater het belang van dienstbaarheid. In het hoofdstuk over de Proeftijd haalt hij een Meester aan:

” Ik weet dat het enige doel in je leven het dienen van de Broederschap is; vergeet niettemin niet dat er hogere stappen voor je liggen, en dat er om vooruitgang op het Pad te boeken wakkere oplettendheid nodig is. Je moet niet alleen bereid zijn te dienen, je moet altijd uitkijken naar gelegenheden – nee gelegenheden scheppen – om in kleine dingen behulpzaam te zijn, zodat wanneer het groter werk komt, je dit niet over het hoofd zult zien. (p. 81). “

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9021522586
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

The Pilgrim Self

By Robert Ellwood.

164 Pages | First Quest Edition 1996 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607399.

” Life is . . . a series of sunrises, with night following behind them – each night a little death, each sunrise a minor birth . . . linked together by a single secret, the secret of who you really are. “

So begins this deceptively simple, poetic jewel of a book by Robert Ellwood, author of the best-selling inspirational classic Finding the Mind. Drawing on the teachings of Theosophist Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Ellwood describes the individual self as a Pilgrim journeying from life to life, learning, growing, evolving toward that state of infinite purity from which we come and which is our true home.

A spiritual Passages for today’s seeker, Ellwood’s gentle travelogue for the soul points to the deeper meaning of the stages and sign-posts of human life – childhood, adolescence, midlife, aging – offering guidance for the Pilgrim who is each of us, as we walk life’s winding Path.

From Chapter 2 – ‘Chinks of Eternity’ (p. 29):

As the Secret Doctrine puts it:

” The universe is worked and guided, from within outwards. As above, so it is below, as in heaven, so on earth; and man, the microcosm and miniature copy of the macrocosm, is the living witness to this Universal Law and to the mode of its action.

And again:

From Gods to men, from Worlds to atoms, from a Star to a rush-light, from the Sun to the vital heat of the meanest organic being – the world of Form and Existence is an immense chain, the links of which all are connected. “

 

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835607399
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Finding Deep Joy

By Robert Ellwood.

143 Pages | Second Quest Edition, 2001 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN 083560800x.

The dances of the atoms and galaxies are dances of joy. Here below on earth, joy lies hidden deep down at the hearts of all things  – of boulders, trees, sharks, and ourselves . . .

And we can find this joy, promises eminent professor Robert Ellwood. The deep joy pervading the universe is within everyone’s reach – you don’t have to be a mystic or a saint. Joy is our birthright and our true nature. Humph, not mine! you say? Ellwood frankly acknowledges the reality of shifting moods and life’s tedium and despair. But he invokes Christian, Buddhist, Hindu and Sufi wisdom to affirm joy beyond all conditions – for richer or poorer, in sickness and in health. Then, he leads us to find deep joy for ourselves, one precious moment at a time.

From Chapter 10 – ‘For Richer for Poorer, in Sickness and in Health’ (p. 119):

” That’s joy, it is always

a recognition, the known

appearing fully itself, and

more itself than one knew . . .

Marvelous Truth confronts us

at every turn

in every guise.

Dwell

in our crowed hearts

our steaming bathrooms, kitchens full of

things to be done,

ordinary streets.

Thrust close your smile

that we know you, terrible joy. “

 • Some lines from Matins, by Denise Levertov.
auteur: Ellwood, R.
ISBN: 083560800X
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart…

The Cross and the Grail – Esoteric Christianity for the 21st Century

By Robert Ellwood.

193 Pages | First Quest Edition, 1997 | Softcover | Quest Books, U.S.A. } ISBN: 0835607607.

Many Christians today yearn for a deeper, more inward practice of their faith. Drawing on the ancient wisdom tradition and the themes and symbols of medieval romance, Robert Ellwood shows Christianity at its most profound to be a philosophical, meditative, and mystical path.

The two symbols at heart of Christian belief – the Cross and Grail – represent the two faces of contemporary Christianity. The Cross is its outward face – masculine, public, exalted. The Grail is its hidden and esoteric face – magical, feminine, sought by many, found only by those who are able to ask the right questions. This book teaches you to ask the right questions. Its readings, stories, prayers, and practices can help you plumb into the hidden depths of a faith you may have taken for granted.

From the Preface (p. x & xi):

” The Grail of medieval and Arthurian and Christian romance, reminds us that the Path is also a great quest for the holy, for that which will transform us and the world. There are many versions of the Grail story. It is not my purpose here to sort them out, and in the end the Holy Grail means something unique to each sincere seeker of the hidden and eternal treasure it represents. However, in one way or another, the narratives generally tell of a knight, who journeys to a blighted land, perhaps ruled over by maimed king. Reaching the country’s center, the knight dares to enter a castle containing as its great treasure a chalice of imperishable brightness, which is guarded by knights and maidens bearing enigmatic tokens, such as a broken sword or a lance dripping blood. The puzzling question: ‘Whom does the Grail serve?’ must be asked by the knight in order to transform himself and restore the wasteland. In all versions there is a feeling of magical and dreamlike strangeness, suggesting, that the story is ultimately about initiation and a transformation taking place inwardly, at the deepest levels of consciousness from which come dream and inspiration. “

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835607607
Quantity

Prijs: € 12,95

Loading Updating cart…

Science, Consciousness and the Paranormal (Blavatsky Lecture 1998)

By Prof. Emeritus Arthur Ellison (1920 – 2000).

34 Pages | Blavatsky Lecture 1988 | A6 Softcover | Theosophical Books Limited | No ISBN.

This Blavatsky Lecture was delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, The University of Leicester, Sunday 26th of July, 1998.

In this lecture, Professor Emeritus Ellison will discuss his approach to the Theosophical descriptive model of the universe at all its levels and consider the way, it seems to him, members were evidently intended to approach this model as indicated by the Three Objects. He will consider and briefly review the work of the Science Group, some of which was reviewed in the book Psychism and the Unconscious Mind (First Quest edition 1968, second edition 1974), and possible lessons to be drawn from the Group’s subsequent demise. Finally, he will briefly consider the activities of other bodies, who have taken up the pioneering research on Third Object matters dropped by the Science Group.

From page 10:

” The Buddha and the Theosophical Masters said, that we were not to believe something because it was written in some book that men considered sacred, nor indeed presumably in any other book. So it seemed to me right to find a good medium and try a séance. (Such things are forbidden in the Esoteric Section). This was to be a piece of open-minded scientific research and of course psychical research is an important part of the Third Object of the Theosophical Society. To my delight my wife came through ‘like a bomb’, as the saying goes, enormously glad to be able to reassure us all that she was in good shape and happy. She referred to many things related to her interests and there seemed to me little doubt that it was indeed she. The script – received by automatic writing – gave her relative exactly what he needed to continue his life. He never needed another communication from her. “

 

 

auteur: Ellison, A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 3,25

Loading Updating cart…

I Send a Voice

By Evelyn Sybil Mary Eaton (1902 – 1983).

178 Pages | First Quest Book edition 1978, 5th printing 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605116.

A FIRST PERSON ACCOUNT of the consciousness expanding, transforming rites of an Amerindian Sweat Lodge.

Evelyn Eaton writes of her compelling determination to become worthy of participating in a Sweat Lodge healing ritual. Later, after undergoing ordeals inside and outside the Lodge, she dared to ask Power Man for a Pipe. I Send a Voice provides an unusually authentic picture of the Amerindian during one of his most sacred and esoteric rites. With Evelyn, we live through the deep drama of numerous experiences of physical and spiritual healings: grow to love, admire, and respect the powerful Grandfathers.

From page 36:

” Sharing was the point. Someone gathered and brought the tule reeds. Someone brought the rocks and the wood for the fire. Someone drew the water and carried it in pails. Many hands must have built the Sweat Lodge, cutting and trimming the willow trees, planting them in the ground, bending them symmetrically together to support the roof. In the old days someone would have cured the deerskin or the buffalo hide to stretch on the framework. Then there would be a ritual to bless it, in which everyone concerned would take part.

The description of such a ritual was in Chapter III of Brown’s The Sacred Pipe. There was a diagram showing the Inipi, the purification lodge. The Sweat Lodge here was made by another tribe, but the principle was the same. I thought of the circle, in all its symbolism, from a glyph of the Creator, that Point within the Circle, whose center is everywhere, to its representative, the sun, source of light, life and spiritual illumination. From there, I went to meditation on the Medicine Wheel, a mandala of concentric depths and intricate designs, where everything in the universe has its appropriate place. “

 

auteur: Eaton, E.
ISBN: 0835605116
Quantity

Prijs: € 13,48

Loading Updating cart…

De Yoga-Aphorismen van Patañjali + Een Inleiding tot de Studies van Theosofie en de Yoga-Aphorismen van Patañjali

De Yoga-Aphorismen van PatañjaliManilal Nabhubhai Dvivedi. vertaald door Ir. A.J.H. van Leeuwen.

159 Pagina’s | Uitgegeven in 1970; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks II | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750406.

+

Een Inleiding tot de Studies van Theosofie en de Yoga-Aphorismen van Patañjali – Geoffrey C.E. Williams.

40 Pagina’s | Uitgegeven in 1970 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | Geen ISBN.

Een nieuwe vertaling van de Yoga-Sūtra’s van Patañjali heeft geen inleiding nodig. Binnen de Theosofie bestaat immer een grote belangstelling voor al wat yoga is; want wat zou Theosofie zijn als het geen yoga was? Dvivedi, hoogleraar Sanskriet, geeft een vertaling en commentaar op het ethisch-filosofisch systeem van de Yoga-Sūtra’s van Patañjali. In de uitgebreide inleiding onderzoekt hij de plaats van yoga in de Indiase filosofie. Het werk bevat eveneens een register en index van Sanskriet termen.

NB: Het wordt aangeraden eerst het werkje van Williams te lezen, want er zijn weinig besprekingen van de Yoga-Sūtra’s, die zo helder, enthousiast en opwekkend zijn geschreven, waardoor het lezen van de Sūtra’s zelf veel duidelijker bestudeerd en in de praktijk gebracht kan worden.

Afkomstig van blz. 13 (Williams):

” Patañjali leerde, dat door de gedachten op een enkel punt te concentreren, met uitsluiting van alle andere gedachten, en door het denken op die ene gedachte gevestigd te houden, men deze hogere vermogens van het denkvermogen – de occulte, sublieme, verborgen eigenschappen van de ziel, kan dwingen om te hulp te komen, als het ware, en het lagere verstand te verlichten. Hij leerde, dat wanneer iemand het vermogen van mentale concentratie in volmaaktheid bezat, het slechts nodig was om het denken op een bepaald probleem te richten om het dan dadelijk te doorzien en te begrijpen.

Het denken op een enkel punt richten, met uitsluiting van van alle andere gedachten, lijkt zo, op het eerste gezicht, iets heel eenvoudigs en gemakkelijk te verrichten, en toch ben ik er zeker van, dat niemand diergenen, die dit lezen, het zal kunnen doen. Het is een mentale operatie van het allergrootste kaliber en van titanische afmetingen. Beproef het eens en ontdek dat voor U-zelf. “

auteur: Dvivedi, M.N./Williams, G.C.E.
ISBN: 9789061750406
Additional DescriptionMore Details

Uit de inleiding:

Een stelsel van ethiek, dat niet gebaseerd is op een rationele uiteenzetting van de natuur-wetten en hun beïnvloeding van het menselijk leven en gedrag, is van geen enkel praktisch nut. Dan is het slechts een ethica van individuele opvattingen en mist alle overtuigingskracht. Het doel van het menselijk bestaan is geluk en vooruitgang, en alle ethische systemen trachten de mens te onderrichten op welke wijze het eerste bereikt en het laatste verwezenlijkt kan worden.
en:
Indien de mens zijn plaats in het Heelal zou willen verstaan, gelukkig en welvarend zijn, dan moet hij er naar streven om zich die fysieke, psychologische en morele ontwikkeling eigen te maken, welke hem in staat zal stellen om de mysterieuze diepten der Natuur te peilen. Zijn ontwikkeling moet op alle drie gebieden gelijktijdig voortgang hebben. De wetten van Concordantie (overeenstemming) heersen oppermachtig in deze wereld; en de fysische wetten corresponderen evenzeer met de mentale, als zij beide tezamen corresponderen met de morele. Tenzij de mens er in slaagt om deze toestand van gelijktijdige ontwikkeling op alle drie bestaansgebieden te bereiken, kan hij niet verwachten de betekenis en het belang van zijn eigen bestaan in te zien of het bestaan in het algemeen te begrijpen; noch kan hij enig inzicht verkrijgen in het begrip van geluk en evolutie. Voor de mens met verheven doeleinden, wiens lichaam, verstand en ziel in volkomen harmonie met elkander arbeiden, worden de hogere, neen zelfs alle geheimen van de Natuur geopenbaard. Hij voelt zichzelf een met dat Universele Leven, waarin geen onderscheidingen zijn, geen afdelingen, doch niets anders dan gelukzaligheid, eenheid en oneindige vrede. Deze vrede is de vrede van geestelijke zaligheid (Moksha).

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Theosofie, Wetenschap en Politiek

120 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1982

Feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Proklos.

Zeven artikelen over de relatie van theosofie met wetenschap en politiek.

auteur: Dubbink, J.H. (red.)/Egmond, D. van (red.)/Margadant, W.D. (red.)
Additional DescriptionMore Details

W.H. van Vledder: “Oude Wijsheid, nieuwe wegen?” J.H. Dubbink: “Theosofie is politiek.” G.J.J.A. Delfgaauw: “Theosofie en praktijk – een onderwijservaring.” H.J. Spierenburg: “Tijd en tijdperk in het werk van H.P. Blavatsky – een poging tot oplossing.” W.D. Margadant: “Een theoretische achtergrond voor een principieel vivisectievrije geneeswijze.” H. Verhoog: “Natuurwetenschap en de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn volgens het inzicht van Rudolf Steiner.” D. van Egmond: “Werkelijkheid en Totaliteitservaring.” Appendix: J.H. Dubbink: “Uit de geschiedenis van de Stichting Proklos.” H.J. Spierenburg (vert.): “Het boek van het verborgen mysterie.”

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Het Onmogelijke Zoeken – Inleiding tot een Westerse Yoga

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) met memoires van Robert Bowen en commentaar van Henk Dubbink.

133 Pagina’s | Uitgegeven in 1980 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Utrecht | ISBN:  9061750520.

Tijdens haar laatste levensjaren heeft mevrouw H.P. Blavatsky (1831-1881) aan haar leerlingen aanwijzingen gegeven hoe je haar hoofdwerk “De Geheime Leer” zou kunnen lezen. Zij noemde de weg die zij wees en uitstippelde het ware yoga-pad voor het westen, het pad van de jnana-yoga. Studie, meditatief lezen en meditatie gaan hier hand in hand. Om te leven en te groeien heeft de menselijke geest breedte en diepte nodig en aanrakingspunten met de al-ziel, om tot deze te worden aangetrokken. Dit werkje kan de lezer helpen om leefwijzen en denkwijzen eigen te maken, die kunnen bijdragen aan het ontcijferen van spirituele waarden in de verschillende Schriften van de grote godsdiensten.

Afkomstig van Deel III – ‘Uit De Geheime Leer, Deel I; Samenvatting (blz. 52):

” Weinigen, wier licht helderder brandde, zijn van de ene oorzaak tot de volgende geleid, tot de geheimzinnige eerste – zij vonden dat er een eerste Beginsel moet bestaan . . . (J. Dryden, Religio Laici, 12 – 14).

Dit wordt ‘Substantie-beginsel’ genoemd, dit wordt ‘substantie’ op het gebied van het geopenbaard Universum – een illusie; het blijft een ‘beginsel’ in de begin- en eindeloze abstracte, zichtbare en onzichtbare Ruimte. Het is de alomtegenwoordige Werkelijkheid: niet persoonlijk, immers het bevat alles en alles. De onpersoonlijkheid ervan is het fundamentele begrip van het Systeem. ” 

auteur: Blavatsky, H.P./Dubbink, J.H.
ISBN: 9061750520
Additional DescriptionMore Details

Dit boek is een primeur in ons taalgebied. Voor het eerst zijn hier de teksten die mevrouw Blavatsky als inleiding op de lectuur van “De Geheime Leer” heeft aanbevolen, bij elkaar gezet. De vertaler heeft enig commentaar toegevoegd om meer aansluiting aan de huidige gedachtewereld te vinden. Je hebt hier een werkje in handen dat je kan helpen je de leef en denkwijzen eigen te maken die nodig zijn om tot de spirituele waarden in de Schriften van de grote godsdiensten te komen.

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Paramitas of Perfection – Blavatsky Lecture 1987

By Muriel Daw.

37 Pages | Blavatsky Lecture 1987 | Soft cover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

” Yea Lord, I see the PATH, its foot in mire, its summits lost in glorious Nirvanic. And now I see the ever narrowing Portals on the hard and thorny way to Jñana “ – From: The Voice of Silence , ‘The Seven Portals’, p.  47.

” . . . O weaver of thy freedom, thou hast to master these Pāramitās of perfection – the virtues transcendental six and ten in number – along the weary path. ” – From: The Voice of Silence, ‘The Seven Portals’, p. 48.

The six and ten transcendental virtues “, (the Pāramitās), are not for ful-grown yogis and priests alone, but for all those who enter the PATH. ” – Written to H.P.B. by her Master, from: Collected Writings 12, p. 598.

Most of us, as students of Theosophy, are already familiair with the second quotation from The Voice of Silence. However, although we may have meditated for years on the first of the transcendental virtues so richly described in THE SEVEN PORTALS, for some of us there remains a burning question: ‘Ten Pāramitās are mentioned, what about the other four?

It may be thought perhaps these other four are unimportant, otherwise Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) would have given us more information about them: but this is not true. In fact, Buddhists call them ‘The Four Great Perfections’. They are so important that they are never given to beginners, only to students well advanced along the Way. It should also be noted, that in the Buddhist Scriptures, the Path of the Ten Pāramitās is always linked with the Ten Bhūmis (Stations or Earths) experienced along the Way.

auteur: Daw, M.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 1,70

Loading Updating cart…

The Art of Inner Listening – Pathway to Creativity

By Jessie K. Crum.

96 Pages | Copyright 1975, fourth printing 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835603032.

TRUST YOUR INNER VOICES.

Here is a key to personal revolution, a remarkable guide to discovering and exploiting your own creative birthright. The author has written a helpful, hopeful, book about her own experience with self-awakening – how it happened, and the steps in this new and absorbing quest.

The search voor understanding, the far-reaching effects of thought and emotion, IQ and genius, the role of faith, meditation, focus, love, how to contact the higher mind: The Art of Inner Listening offers the touchstone to perception beyond the conscious mind. It is a guide for the most rewarding journey you will ever make!

From the flyleaf:

” Power is available for your use, and the connection also is ready, but it is up to you to turn on the switch. 

You can become your own best self only by remaining true to yourself. There is a clear and simple path to self-discovery, as beautiful and direct as a straight line. 

Every man is potentially creative, and the seeds of genius are asleep within him. “

 

auteur: Crum, J.K.
ISBN: 0835603032
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Het Bijzondere Leven en de Invloed van Helena Blavatsky – Stichster van de Moderne Theosofische Beweging (2de herziene druk 2008)

Door Sylvia Cranston (Anita Atkins) (1915 – 2000) en research assistent Carey Williams.

651 Pages | Eerste druk 1995, tweede herziene druk 2008; vertaling van de Engelse third and revised edition | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328719.

Engels origineel: HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement | Published in 1993 | Path Pub. House, Sausalito, California; in cooperation with the Institute of Noetic Sciences | ISBN: 9780966211511.

Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald.

H.P. Blavatksy was een van de stichters van de Theosophical Society in New York in 1875. In het Westen gaf ze een grote impuls door ideeën zoals karma, reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige samenstelling van de mens meer bekendheid te geven; in het Oosten moedigde ze een heropleving van het oorspronkelijk hindoeïsme en boeddhisme aan. Haar geschriften waren, en zijn nog steeds, een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, schrijvers, componisten, filosofen en wetenschappers.

Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van 1 belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken.

Afkomstig uit Hoofdstuk 4- ‘De Volgende Eeuw: van Yeats tot Thornton Wilder en verder’ (blz. 454):

” Dat de belangstelling voor Yeats voor HPB vanaf het begin serieus was, kan worden afgeleid uit enkelen van zijn brieven uit die periode. Hij schreef aan John O’Leary:

Kom haar opzoeken als je in Londen bent. Ze is de meest menselijke persoon die er is, ze is als een oude boerenvrouw en is volkomen toegewijd: haar hele leven bestaat alleen uit zitten in een grote stoel met een pen in haar hand. Al jarenlang schrijft ze 12 uur per dag. “

 

 

auteur: Cranston, S.
ISBN: 9789070328719
Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

Kundun – A Biography of the Family of the Dalai Lama

By Mary Craig.

391 Pages | First published in Great Britain, first paperback edition 1998 | Paperback | Counterpoint, Washington | ISBN: 1887178910.

Here is the story of Tibet as told by its remarkable first family – a story of reïncarnation, coronation, heartbreaking exile, and finally the tenacious efforts of a holy man to save a nation and its people.

From the Foreword:

” We Tibetans are resilient, patient and resourceful. Ours is just a cause. We continue to be confident that the truth will ultimately triumph and our land and people will once more be free. Would the Chinese consider the Tibetan question so sensitive if our cause was dead? Under difficult circumstances we have kept the Tibetan spirit and a sense of hope alive. However, it is clear that these efforts alone will not be sufficient to bring about a final positive solution. Therefore, I appeal to the readers of this book to support the Tibetan people, so that ultimately they may again live in peace and dignity.

His Holiness the 14th Dalai Lama. “

From Chapter ‘Lord of the Lion Throne’, p. 68:

” He is supposed to be the temporary embodiment of a god . . . called upon to lead, comfort and improve sinful, sufferinf mankind, and to teach the way to release. It is throughout the same being who sits on the Lhasa throne in successive embodiments. The secret person, the spiritual reality of the Dalai Lama, is immutable and only his body changes, a perishable vessel employed to reach down to the lowly human level and to make the dazzling light of the truth he embodies accessible to our limited understanding. ”

– Giuseppe Tucci, To Lhasa and Beyond.

 

auteur: Craig, M.
ISBN: 1887178910
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia

By Harold G. Coward, Julius J. Lipner and Katherine K. Young.

139 Pages | 1989 | Soft cover | State University of New York Press, Albany | ISBN: 0887067646.

Modern Western approaches to India often have focused on metaphysics at the expense of ethics, leading many to see Hinduism as only concerned with the esoteric and the otherwordly. The chapters of this book offer case study explorations, that are selected and presented to invite comparisons with the modern West. Such comparisons will help to remove the apparent otherworldly nature of Hindu thought from the minds of Western readers, as well as give depth to and new significance to Indian ideas in the areas of medical ethics, social ethics, and human rights. The case studies demonstrate that Indian thought has not ignored deep reflection on ethical problems that are presenting serious challenges to the modern world. They demonstrate, that Hinduism has a firm grounding in ethics, even when the most difficult questions are raised.

 

auteur: Coward, H.G./Lipner, J.J./Young, K.K.
ISBN: 0887067646
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Olympic Odyssey – Rekindling the True Spirit of the Great Games

By Phil Cousineau.

257 Pages | First Quest Edition 2003 | Soft cover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608336.

This book was purchased by the US Olympic Committee and given to each member of the US Olympic Team of the Summer 2004 Games as well as those participating in the Special Olympics.

In anticipation of the nostalgic return of the Games to Greece in 2004, mythologist and life-long athlete Phil Cousineau has produced a work that, unlike other titles on the subject, delves deeply into the spiritual dimension of the Olympics and potentially all athletic activity. They Olympic Odyssey takes the reader on a mythic journey from the ancient to the modern Games, telling tales of Gods, athletes and coaches in all their splendid pageantry. But their fabled gold medals are only half the story. The autor’s real fascination is for what Olympian Jesse Owens called the athlete’s ‘inner life’, the mysterious source of the drive, deeper than the one to win, to excel for an ideal beyond the self – transcending gender, race, nationality, and perhaps even the line between human and the divine.

To explore this tantalizing territory, Cousineau interweaves mythology, religion, and sports history, quoting from Homer to Whitman, Jim Thorpe to Babe Didrikson, and Yeats to Yogi Berra. His excuberant call to revive the ancient Greek ideal of integrating body, mind, and spirit reminds us that the Games provide marvelous metaphors for how to go about any venture: with passion and compassion, focus and fairness, and a sense for the sacred play at the heart of life.

From page 24:

” With regard to the Olympic Games, the Elean antiquaries say that Kronos first reigned in Heaven, and that a temple was made for him by the men of that age, who were named the Golden Race . . . “

auteur: Cousineau, P.
ISBN: 0835608336
Additional DescriptionMore Details

Reaching far back to the mythic and historic origins of the Games nearly 3,000 years ago, Cousineau examines the driving motivation behind these first ancient gatherings, which was peaceful competition in an atmosphere of fair play and brotherhood, as well as the pursuit of excellence in mind, body, and spirit. And following through to the present day, he describes how these same ideals still compel coaches, athletes, and fans to sports arenas today, despite obstacles with doping and bribery we occasionally find in the modern Games. A collector’s dream, this book contains ancient and contemporary illustrations, historic facts, anecdotes, famous quotes, and interviews with Olympic athletes, including three-time medalist Sarunas Marciulionis of Lithuania and legendary swimmer Matt Biondi. Also featured are excerpts from Cousineau’s interviews about the cultural role of sports with mythologist Joseph Campbell and religious historian Huston Smith. THE OLYMPIC ODYSSEY is written for all fans of the game of life who esteem true leadership, aspire to personal wholeness, and seriously question the cultural obsession with winning at all costs. Ultimately, it suggests the deepest reason we so love great athletes is for how they encourage us to achieve the highest level of being possible in our own lives, no matter what the arena in which we play.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Theosophy Simplified

By Irving S. Cooper

107 Pages | First published in 1915, 1979 edition | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606511.

” Reincarnation…Karma…Evolution…The Soul… All lead us inexorably to The Splendid Goal. “

And, all of these things together form the basis of the ancient and sublime system of thought known as theosophy. That’s what this book is all about. There has been a dramatic upsurge of interest in this time-tested religio-philosophy during recent years. People everywhere are coming to know that there are many important aspects of life, that cannot be experienced through our five senses. People everywhere are becoming aware, that there is indeed a great and grand Divine Plan behind all of creation; that the people are participants in this plan; that knowledge of this plan is available to every human being.

With these facts in mind, The Theosophical Publishing House decided to re-issue this primer of theosophy. Simply put, it is about the creation of the world and the evolution of humankind. Everything else is but a commentary upon the methodology used by the instigator of the Plan. The instigator is called Brahma, God, Allah, Jehovah, The First Principle, the Causeless Cause, or any of a thousand other appellations. Theosophy Simplified is a brief, clear, highly readable explanation of the most basic and important questions that we may ask ourselves.

From Chapter 1 – ‘The Sources and Nature of Theosophy’:

” Theosophy is, then, the archaic Wisdom-Religion, the esoteric doctrine once known in every ancient country having claims to civilization. This ‘Wisdom’ all the old writings show is an emanation of the Divine Principle; and the clear comprehension of it is typified in such names as the Indian Budh, the Babylonian Nebo, the Thoth of Memphis, the Hermes of Greece;  . . . and finally the Vedas, from the word ‘to know’.  – Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), A Modern Panarion (1895).

auteur: Cooper, I.S.
ISBN: 0835606511
Quantity

Prijs: € 6,44

Loading Updating cart…

The Idyll of the White Lotus

By Mabel Collins (1851-1927), with an explanation by Swami T. Subba Row (1856 – 1890).

206 Pages | First edition 1884, 2nd to 9th reprint 1896 – 1973, second edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593999.

Dutch translation: De Idylle van de Witte Lotus | Ankh-Hermes | ISBN: 9789020255409.

This tale of a young seer in a decadent temple in Ancient Egypt is at once gripping and profound. It depicts the evolution of a Soul from weakness to strength, from ignorance to insight – a pure but unthinking child becomes a wise messenger.

From the Prologue:

” Behold, I stood alone, one among many, an isolated individual in the midst of a united crowd. And I was alone, because among the all the men my brethren, who knew, I alone was the man who both knew and taught. I taught the believers at the gate, and was driven to do this by the power dwelled in the sanctuary. I had no escape, for in that deep darkness of the most sacred shrine, I beheld the light of the inner life and was driven to reveal it, and by it was upheld and made strong. For indeed, although I died, it took ten priests of the temple to accomplish my death, and even then they but ignorantly thought themselves powerful. “

 

auteur: Collins, M.
ISBN: 8170593999
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

Licht op het pad & Door de gouden poort

104 blz. | Gebonden/Hardcover | Theosophical University Press, 1999

Licht op het pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud heel krachtig zijn, zo krachtig dat ze gedurende vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien.

Door de gouden poort bevat raadgevingen die als een verdere toelichting kunnen worden gezien bij Licht op het pad. De titels van de hoofdstukken zijn veelzeggend: het zoeken naar genot; het mysterie van de drempel; de eerste poging; de betekenis van pijn; het geheim van kracht.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9789070328504
Additional DescriptionMore Details

“Verbeeld u niet dat u zich afzijdig kunt houden van slechte of dwaze mensen. Zij zijn uzelf. Het besmeurde kleed waarvoor u nu terugdeinst om het aan te raken was misschien gisteren het uwe of kan in de toekomst van u zijn.” – blz. 16-7 “In u is het licht van de wereld – het enige licht dat op het pad kan worden geworpen. Als u het niet in uzelf kunt waarnemen, heeft het geen zin er elders naar te zoeken.” – blz. 3

Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

The Common Experience – Signposts on the Path to Enlightenment

By J.M. Cohen and J-F. Phipps.

281 Pages |First Quest Edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606791.

The mystical path is not mysterious. It is not the private path of monks and yogins‘, so begins this anthology of the spiritual experience of ordinary men and women as well as those of monks, philosophers, and spiritual teachers such as Lao Tzu, Krishnamurti, Aldous Huxley, William Blake, Plato and Paramahansa Yogananda. These selections on the ways to Enlightenment, drawn from both East and West, are grouped to illuminate such topics as meditation, compassion, time and eternity, mystical powers and death and rebirth. Although the writings and the authors’ commentary on them are variously colored by their separate traditions, their effect as a whole is to reveal ‘the white light, that combines the rainbow hues of the different mystical traditions‘, which are essentially one ‘common experience‘.

From Chapter 4 – ‘Enlightenment’ (p. 109):

” Q. How is it possible to become selfless, while leading a life of worldly activity?

A. There is no conflict between work and wisdom.

Q. Do you mean that one can continue all the old activities, in one’s profession, for instance, and at the same time get enlightenment?

A. Why not? But in that case one will not think that it is the old personality, which is doing the work, because one’s consciousness will gradually become transformed until it enters in That which is beyond the little self . . . “

auteur: Cohen, J.M./Phipps, J.F.
ISBN: 0835606791
Quantity

Prijs: € 15,22

Loading Updating cart…

The Secret of the Golden Flower – A Chinese Book of Life

Translated and explained by Prof. Richard Wilhelm (1873 – 1930), with a commentary by Dr. Carl Gustav Jung (1875 – 1961).

149 Pages | First published in 1931; new, revised & augemented edition, 1962 | Soft cover | Harcourt Brace & Company, USA | ISBN: 9780156799805.

The Secret of the Golden Flower, the Treatise that forms the central part of this book, was discovered by Professor Wilhelm, who recognized it as essentially a practical guide to the integration of the personality. His German translation, published in the autumn of 1929 shortly before his death, was immediately hailed by Jung as a link between the insights of the East and his own psychological research, a relationship explored by the great analytical psychologist in a brilliant and significant commentary.

This edition also contains part of another Chinese meditation text, the Hui Ming Ching or The Book of Consciousness and Life, and is illustrated with numerous plates and drawings.

A quotation about ‘detachment’ (p. 122):

” A halo of light surrounds the world of the law.

We forget one another, quiet and pure, altogether powerful and empty.

The emptiness is irradiated by the light of the heart of heaven.

The water of the sea is smooth and mirrors the moon its surface.

The clouds disappear in blue space; the mountains shine clear.

Consciousness reverts to contemplation; the moondisk rests alone. “

 • From the Hui Ming Ching
auteur: Wilhelm, R.
ISBN: 9780156799805
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Mastering the Problems of Living

By Haridas Chaudhuri.

222 Pages | 1968, First Quest Edition 1975 | Soft cover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604632.

This is a ‘HOW TO’ book, that aims to help you in your daily life quest. It is definitely not a book to be casually studied and forgotten. It is a book to be used; to be referred to each and every day. It contains a formula for mastering ALL problems of living – every daily experience – a formula, that you will want to recall time after time after time :)

With frankness and vision, Chaudhuri discusses basic and specific concerns, such as:

 • failure at school,
 • disappointment in love
 • emotional fluctuations
 • the pressure of perfectionism
 • the dizziness success
 • the depression of middle age.

From Chapter ‘How to live a balanced Life’? (p. 211):

” The Art of integrated living consists in the spirit of intelligent cooperation between nature and spirit. Nature is blind without spirit; spirit is lame without nature. According to a story in the Sānkhya philosophy of India, one time a blind man and a lame man got lost in a forest. Each by himself was in helpless quandery. When they met each other, hope appeared. The lame man jumped upon the shoulders of the blind man. Together, both could easily manage to get out of the forest and reach their destination. Similarly, nature and spirit – by virtue of their purposive togetherness – can together make life gloriously meaningful. “

 

 

auteur: Chaudhuri, H.
ISBN: 0835604632
Quantity

Prijs: € 3,63

The Wisdom of the Vedas

By J.C. Chatterji.

151 Pages | First Quest Edition 1980, revised edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606848.

 • How did the universe come into being?
 • What is the nature of God?
 • What is the nature of the human spirit?
 • How can one gain mastery over the mind?
 • What is yoga?
 • What in us transcends death?

All who seek understanding of the basic philosophies of the East will find in this book an illuminating presentation of the great Vedic system of thought, India’s oldest and most profound religious/philosophical tradition. This book is remarkable or its author’s ability to frame the subtleties of Eastern thought for Western readers.

This new edition features an introduction by renowned Vedic scholar David Frawley, author of Gods, Sages and Kings (1991) and From the River of Heaven: Hindu and Vedic Knowledge in the Modern Age (1990).

From the Introduction (p. 6):

” The present volume of Pandit Chatterji relates the essence of Vedic wisdom, as set forth in the Upanishads. This essence of Vedic knowledge is also called Vedanta, or the end of the Vedas, as it represents the culminating insights of Vedic thought. Hence, this book can also be examined as a primary treatise on Vedanta and is one of the most important recent studies relative to it. The book relates to the higher and philosophical portion of Vedic inquiry, rather than to ritualistic or cultural aspects, which are not of such importance for this work. In this regard, the author mainly follows the Advaita Vedanta system of the philosopher-sage Shankaracharya. “

 

 

auteur: Chatterji, J.C.
ISBN: 0835606848
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Essays on the Foundations of Astrology

179 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1978

Charles Carter (1887-1968) wrote this book in London during World War II. It was his first book in more than a dozen years.
In this book, Carter turns his attention to fundamentals. Why the planets are what they are. How the Sun differs from the Moon. How Jupiter and Mercury are interrelated. Having had his fill of aspects in terms of the planets, in this book Carter tells us of aspects in terms of signs and the elements they represent. A planet in a fire sign, in square to a planet in an earth sign, Carter says, is an obviously difficult combination: Fire consumes earth, or, earth smothers fire. On the other hand, air/water squares are much less stressful.

Carter was particularly fascinated by the nativities of Benito Mussolini and Adolf Hitler, his contemporaries. Charts for both men are given. Mussolini he declares to be a “bombastic Italian dictator”, but Hitler remained a puzzle.

auteur: Carter, C.E.O.
ISBN: 0722951329
Additional DescriptionMore Details

Carter’s books, penetrating & full of unique insights, are ideal for intermediate & advanced astrologers. They are, in fact, virtually in a class by themselves. Carter’s books are organic wholes. He shows how individual astrological factors combine to create living, breathing people. It is this constant interplay of factors, and Carter’s brilliant, lucid exposition, that makes his books so precious. C.E.O. Carter (1887 – 1968) was the most outstanding British astrologer of the 20th century. After the death of Alan Leo, Carter ran Leo’s Astrological Lodge at the Theosophical Society, from 1920 to the 1952. He was first Principal of the Faculty of Astrological Studies, which he helped found in 1948. He edited The Astrologer’s Quarterly from 1926 until 1959. During his lifetime, most of his books were published by the Theosphical Society.

Quantity

Prijs: € 7,96

Loading Updating cart…

The Astrology of Accidents

123 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1978

This book is divided into two broad sections. In the first, Carter compiles raw sign and house placements of Sun, Moon and planets, along with the angular separation of pairs of planets, to determine which planets, in which signs, in which houses, and which specific angles, produce the most accidents overall. The results are surprising.

In the second section, Carter analyzes specific accidents for common traits. Sixteen different classes of accidents are analyzed, among them drowning, gunshots, burns, falls, and railway accidents. While the number of individual cases were limited, Carter was able to determine critical degree areas.

This book was first published in 1932.

auteur: Carter, C.E.O.
ISBN: 0722950594
Additional DescriptionMore Details

C.E.O. Carter (1887 – 1968) was the most outstanding British astrologer of the 20th century. After the death of Alan Leo, Carter ran Leo’s Astrological Lodge at the Theosophical Society, from 1920 to the 1952. He was first Principal of the Faculty of Astrological Studies, which he helped found in 1948. He edited The Astrologer’s Quarterly from 1926 until 1959. Carter’s books, penetrating & full of unique insights, are ideal for intermediate & advanced astrologers. They are, in fact, virtually in a class by themselves. Instead of a book on synastry, or forecasting, or horary or elections, Carter’s books are organic wholes. Instead of treating aspects in one chapter, signs in another, and planets in a third, Carter shows how individual astrological factors combine to create living, breathing people. For example, Carter tells us that a cardinal grand cross has one sort of effect if it falls in succedent houses, quite another if it falls angular. It is this constant interplay of factors, and Carter’s brilliant, lucid exposition, that makes his books so precious.

Quantity

Prijs: € 5,22

Loading Updating cart…

Getting in Touch – Guide to New Body-Centered Therapies

264 pages | Paperback | Quest Books, 1997

More and more people are turning to new mind-body therapies to address physical and emotional ills. But which type of body-centered therapy is best for each type of problem? And how can we choose the right therapist to meet our particular needs?

This comprehensive collection brings together for the first time the founders and current leaders in the emerging field of body-centered therapy to explain how they developed their methods, what happens during a session, and who can best benefit from the technique. Learn how Hakomi can help you become mindful of the inner meaning of body sensations from founder Ron Kurtz. ‘Explore The Moving Cycle’ with Christine Caldwell, ‘Dreambody Work’ with Arnold Mindell, ‘The Body Process’ with Carolyn Braddock, ‘The Relationship Dance’ with Kathlyn Hendricks, and many more. Chapters on the ethics of touch in psychotherapy and on choosing a somatic therapist round out this fascinating and useful survey.

auteur: Caldwell, C.
ISBN: 0835607615
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

Regeneratie van de Mens – Lezingen en Discussies

Door Radha S. Burnier (1923 – 2013).

150 Pagina’s | Uitgegeven in 1994 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750695.

Engels origineel: Human Regeneration – Lectures and Discussions | Uitgegeven in 1990 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750644.

Theosofen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk streven naar de regeneratie van de mens. Ze verschillen misschien in hun overtuigingen, interessen of benadering. De leringen van Boeddha, Jezus, Blavatsky, Besant en Krishnamurti zijn voor sommigen van hen inspirerend, voor anderen niet. Maar er is een sterke gemeenschappelijke band, namelijk een diepgaande interesse in de vooruitgang en vervolmaking van de mensheid, niet alleen op de materiele en intellectuele niveaus, maar in moreel en spiritueel opzicht.

Een Theosoof zoekt niet naar wijsheid voor zichzelf. ‘Hij/Zij leeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld‘, en hoe dieper de toewijding aan het ideaal van de regeneratie van de mensheid, des te groter het begrip van zichzelf en de wereld en het doordringen van het geheim van het leven. Doel is om de bron van Goedheid en Geluk te ont’dekken in zichzelf, dat het geboorterecht is van alle levende wezens.

Afkomstig uit Hoofdstuk 3 – ‘Regeneratie en de doeleinden van de Theosofische Vereniging’ (blz. 91):

” Vanuit een praktisch gezichtspunt bekeken: begint Broederschap niet met eenvoudige dingen? Gewoon aardig zijn, aan een ander denken, in plaats van alleen aan onszelf. Wij willen het graag prettig hebben, maar een ander moet het werk doen. Zijn we bereid iets van onze gemakzucht op te offeren om degene, die werkt te helpen? Zo begint Broederschap. Maar als we broederlijk en vriendelijk zijn in de gewone zin van het woord, dan blijft nog steeds het gevoel dat we anders zijn dan anderen – je blijft in een wereld van dualiteit. We moeten dus Broederschap blijven beoefenen, totdat de neiging van het denken om de dingen in termen van dualiteit te zien verdwenen is. “

 

auteur: Burnier, R.
ISBN: 9061750695
Additional DescriptionMore Details

Theosofen en aspirant-theosofen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk streven naar de regeneratie van de mens. Ze verschillen misschien in hun overtuigingen, interessen of benadering. De leringen van Boeddha, Jezus, Blavatsky, Besant, krishnamurti zijn voor sommigen van hen inspirerend, voor anderen niet. Maar er is een sterke gemeenschappelijke band, namelijk een diepgaande interesse in de vooruitgang en vervolmaking van de mensheid, niet alleen op de materiële en intellectuele niveaus, maar in moreel en spiritueel opzicht. Een theosoof zoekt niet naar wijsheid voor zichzelf. “Hij leeft niet voor zichzelf maar voor de wereld”, en hoe dieper hij toegewijd is aan het ideaal van de regeneratie van de mensheid, des te meer zal hij proberen zichzelf en de wereld te begrijpen, en door te dringen in het geheim van het leven. Zijn doel is de bron te ontdekken van Goedheid en Geluk, die het geboorterecht is van alle levende wezens. Mrs. Radha Burnier, die sinds 1980 Presidente is van de Theosophical Society (Adyar), leidde in juli 1990 twee seminars over het onderwerp van de regeneratie van de mens. Dit boek bevat de tekst van haar lezingen en van de naar aanleiding daarvan onder toehoorders ontstane gesprekken. Van dit boek zijn tot nu toe vertalingen of edities verschenen in Brazilië, Duitsland, India, Italië, Rusland en Spanje.

Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

Living Truth – The Future of the Theosophical Society (Blavatsky Lecture 2005)

By Radha S. Burnier.

34 Pages | First edition 2006 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:

The Theosophical Society exists for the regeneration of humanity, beginning with establishing a nucleus of Universal Brotherhood, encouraging an open-minded quest for Truth, and investigating the essence of man and the universe. Because this is the main thrust of the Society, Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), co-founder of tbe Theosophical Society with Colonel Steel Olcott (1832 – 1907), discussed what would ensure the stability of the Society’s work and its future in her book The Key to Theosophy.

The ‘Blavatsky Lecture’ discusses in depth what she regarded as necessary for continuing the work of regeneration without a break. Apart from essential qualifications like earnestness, selflessness, devotion, knowledge and wisdom, ‘living truth’ must dynamize the workers of the Theosophical Society. But what is ‘living truth’? The reader will learn by perusing this lecture and realize how much we can ensure peace and goodness upon the earth.

From page 22:

. . . we never accept on faith any authority upon any question whatsoever; nor, pursuing as we do, Truth and progress through a full and fearless enquiry, untrammelled by any consideration, would we advise any of our friends to do otherwise. ” – Blavatsky – CW II, p. 433.

auteur: Burnier, R.
ISBN: 8170595029
Quantity

Prijs: € 3,00

Human Regeneration – Lectures and Discussions

By Radha S. Burnier (1923 – 2013).

154 Pages | Published in 1990 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750644.

Dutch translation: Regeneratie van de Mens – Lezingen en Discussies | Uitgegeven in 1994 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750695.

Theosophists are all united by a common devotion to the Regeneration of Man. They may differ in their convictions or approach. The teachings of Buddha, Jesus, Blavatsky, Besant, Krishnamurti or some other teacher may inspire some and not others. But there is a strong common bond, namely profound concern for the progress and perfection of humanity, not merely at the material and intellectual levels, but morally and spiritually.

A Theosophist does not seek wisdom to benefit him or herself. ‘Not for him/herself but for the world he or she lives’. And the more deeply devotion is directed at the regeneration of mankind, the more ardently the understanding of self and the world and the penetration into the secret of life. Aim is to discover the source of Goodness and Happiness within, which is the birthright of all living beings.

From Chapter 3 – ‘Regeneration and the Objects of the Theosophical Society’ (p. 91):

” From a pratical view: does not Brotherhood begin with simple things? Just being oridnarily kind, beginning to think in terms of another person, instead of only ourselves. We like to enjoy ourselves, but somebody else has to work. Are we prepared to sacrifice a little of our enjoyment to help the person, who is working? Brotherhood begins like that. But when we are brotherly and kind in the ordinary sense of the word, still the feeling of difference from others does not go – one remains in a world of duality. So we must continue practising Brotherhood, until the tendency of the mind to see in terms of duality disappears. Even the word ‘Brotherhood’ suggests, that there is a brother and ‘myself’. “

auteur: Burnier, R.
ISBN: 9061750644
Additional DescriptionMore Details

From the book:

Without watching oneself and learning to live a truly religious and ethical life, it is impossible to reach the deeper spiritual nature. If we believe meditation to be apart from daily living, failure can be predicted right from the beginning. That is what many do. They give a little time to ‘meditation’, repeat formulas to quieten the mind for a while, and then that activity ends, and the daily life goes on a course that is quite different. But meditation is the touching of that deeper source of energy which belongs to the spiritual nature. (page. 48)

The book includes question and answer sessions and chapters on the following subjects: ‘T.S. Work and the Fundamental Change in Man and Society’, ‘The Nature of the Change’, ‘Regeneration and the Objects of the T.S.’, ‘Our Approach to Theosophy’, ‘Individual and Group work for Regeneration’ and ‘The Source of Spiritual Energy’.

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

The other half of my soul – B. Griffithsand the Hindu-Christian Dialogue

395 pages | Paperback | Quest Books, 1996

Every age has its visionaries. Bede Griffiths, the gentle Benedictine monk who traveled to India to seek the other half of his soul was one such spiritual giant. Like Mother Teresa and Thich Nhat Hanh, Father Bede’s spirituality transcends sectarian labels. His Shantivanam (“Forest of Peace”) monastery in India is Christian in faith but Hindu in lifestyle. The essays and stories in the moving tribute to Father Bede by such luminaries as Thomas Berry dissolve the boundaries between Christian belief and Eastern practice.

Foreword by the Dalai Lama.

auteur: Bruteau, B. (comp.)
ISBN: 0835607178
Quantity

Prijs: € 20,65

Loading Updating cart…

Astrology – A Handbook for Beginners (Study Guide)

By Louise C. Bromley.

64 Pages | Copyright 1998 by The Theosophical Society in America | A4 Study Course | Quest Books, U.S.A. | No ISBN.

From the Publisher’s Foreword:

Astrology is an ancient and complex symbolic system linking human temperament, behavior. and events to the position of the heavenly bodies. On one level we may think of astrology as a symbolic system, in which human experiences are represented by the intricate interactions of the stars and planets. On another level we may think of it as exemplifying the concept of the universe as an orderly place, in which everything is connected with, influences, and is influenced by everything else.

If we think of astrology as expressing the order of the universe, we may ask whether the relative position of the planets can be causes for earthly conditions, or whether some other principle may be involved. Do the stars cause earthly events? Or is the connection coincidental, though meaningful? We can consider both of those alternatives.

How could the position of the planets, which are so far away, cause changes in my life? What connection could there be? Causal relationships can be so complicated that they look like random chance, like chaos. If astrology is a science of causes connecting the stars with the earth, perhaps the causes are like that.

 

 

 

auteur: Bromley, L.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Freedom through the Balisier (A Quest Miniature)

By Cyril H. Boynes.

113 Pages | First edition 1984 – A Quest Miniature | Softcover| Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605841.

The colorful balisier is indigenous to Trinidad. The fiery plant has taken on deep mystical overtones for many of the natives, because of its unusual characteristics. It represents a symbol of life’s conflicts and eventual victory over our temporal nature. It might be said, it represents eternity itself, because of its almost indestructable nature. Because of the snake, that makes the balisier its home, it represents the dangers we encounter in our search for Truth. All this and more is brought to light in this Quest Miniature booklet. A  native of Trinidad, points to many symbolic correspondences between the balisier and Christianity in an ecumenical sense.

” I go to prepare a place for you… that where I AM, there you may be also… “

auteur: Boynes, C.H.
ISBN: 0835605841
Quantity

Prijs: € 6,19

Loading Updating cart…

The Occult Way (Part II)

By Captain P.G. Bowen (1882 – 1940).

36 Pages – NB: the book begins on page 188 with page 224 as its final page | 1985 edition | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

From the Foreword:

” Instead of Notes, which are a usual and indeed a necessary accompaniment to lessons, such as those given in Part I of this book, I give in the lessons that follow some questions asked by Learners, and my own answers thereto. The questions are not inventions of my own, but are selections from a volume of queries actually propounded by students, who have heard the subject matter of the various lessons expounded by me in lectures, or have had private correspondence with me concerning it. 

The question I have chosen to answer here have been selected for two reasons: first, because a majority of students appear to be interested in the points, upon which they bear, and second, because the answers they evoke serve in some measure to fill up the wider gaps, which the lessons inevitably contain. To fill all gaps in teachings, such as I have given would naturally be impossible, and even if possible would not be desirable. To give just enough leading to induce in the Learner a desire to travel for himself/herself is always my aim, not give him/her so much as to cause him/her to feel that effort of his/her own is unnecessary. 

Each question in each of the lessons, which follow is designated by a letter (Question A, Question B. etc.), and related to the passage or paragraph similarly marked in the lesson in Part I to which that in Part II corresponds. Each lesson in Part II related to a lesson of corresponding number in Part I.

P.G.B. “

 

 

auteur: Bowen, P.G.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,25

Loading Updating cart…

The Occult Way

By Captain P.G. Bowen (1882 – 1940).

176 Pages | Original edition 1936, revised edition 1978 | Softcover | The Theosophical Publishing House London | ISBN: 0722950713.

Among the strongest influences in the literary life of Ireland in the early Decades of this Century was the Hermetic Society founded by ‘AE’ for the study of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) teachings. It was a meeting place for young writers, poets, and intellectuals, and in 1933 there arrived Captain P.G, Bowen, whose father had been among Madame Blavatsky’s circle of students in London. Recognizing in Bowen a kindred spirit, ‘AE’ put him in charge of the Hermetic Society and urged him to write an account of the path of self-development taught in the Schools of the Mystery tradition. The Occult Way is Bowen’s attempt to present this practical aspect of the Hermetic philosophy. Written in the austere spirit of Light on the Path, the seven Lessons seek to teach the aspirant to know himself and to depend on himself alone. A book for all serious students of practical occultism.

From page 76:

” Look, O my son, for the STAR! The STAR, O Child, who would be a Man or Woman, will gleam upon you as the Night wanes, and the Storms of the Dark Hours die away into a Peace that is Herald of the Dawn. That STAR does not rise nor does it set: IT holds a fixed place beyond the clouds in the depths of a speckless sky; but not until the Thunders are hushed and the Storm Fog shreds apart can its Golden Light descend to earth and dispel the gloom of your Night.

Know, O son, that this Nature in which you live and labour is, like the mid-air about high mountains, the Playground and the Battleground of the Gods of Storm. Not until you dominate those Angels of Strife, and marshal them in legions obedient to your word, will the Clouds of their Breath of Fury lift and the DAWN STAR illumine the Sleeping Earth. Then, and only then, while STAR FIRE flames upon the WAY, may you rest with PEACE, and raise the veil from her face.

auteur: Bowen, P.G.
ISBN: 0722950713
Quantity

Prijs: € 10,89

Loading Updating cart…

Hatha Yoga – The Occult Science of Health

By Captain P.G. Bowen (1882 – 1940).

19 Pages | A rare edition from 19xx | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

The interpretation of the term Hatha Yoga, suggested by the sub-title of this paper, is one which may cause a little surprise, and perhaps, disagreement. Speaking in the widest sense, however, the interpretation is entirely correct, as I hope to make clear before I finish.

Yoga what it is (p. 3):

” The term YOGA literally translated means UNION. It refers to the process of harmonising, or unifying all departments or aspects of the individual Man with the inner, or central Principle, until the whole Life, and all that goes to make up that very comprehensive term, becomes balanced accurately, as it should be, on its AXIS. When this condition is attained all the outer departments swing accurately about the mathematical point (position, without dimension) which is the centre, and which itself, being merely abstract POSITION, does not move at all, and because of this fact governs the relative movements of outer sections of the wheel. This condition of balance constitutes perfection of individual development.

 

auteur: Bowen, P.G.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 1,00

Loading Updating cart…

TAO Te Tjing

Door Lao Tse (601 BC – unknown), bewerkt en ingeleid door Prof. H. van Praag, vertaald door J.A. Blok.

159 Pages | Eerste druk 1910, 13de herziene druk 2013 (Klassiekers) | Softcover | Ankh-Hermes B.V., Utrecht | ISBN: 9789020209952.

Het boek Tao Te Tjing is een van de belangrijkste geschriften van het Taoïsme. Centraal staan ‘het volgen van het Tao’ en ‘woe-wei’, het niet ingrijpen, het loslaten dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan. De Tao Te Tjing is een Wijsheidsboek, dat door zijn diepgang en oorspronkelijkheid wordt gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Het werk wordt toegeschreven aan Lao Tse,  een oudere tijdgenoot van Confucius (551 – 479 v. Chr.).

Uit Hoofdstuk 8 zoals vermeld in de Inleiding (p. 33):

Het hoogste goed is als water.

Water doet alle wezens goed en strijdt niet.

Het woont op plaatsen door alle mensen veracht.

Daarin komt het goede Tao nabij.

Hij leeft gaarne op lage plaatsen.

Zijn hart houdt van de diepte.

In weldoen houdt hij van de liefde,

in spreken van de waarheid,

in bestuur van de orde,

in werken van bekwaamheid,

in handelen van de geschikte tijd.

Hij strijdt niet, daardoor treft hem geen blaam.

auteur: Blok, J.A. (vert.)/Praag, H. van (bew. & inl.)/ Lao-Tseu
ISBN: 9789020209952
Quantity

Prijs: € 15,90

Loading Updating cart…

Two Books of the Stanzas of Dzyan

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

235 Pages | First edition, 8th reprint 2013 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170590064.

The Stanzas of Dzyan are the skeleton as it were, around and attached to which the massive body of H.P. Blavatsky’s great work The Secret Doctrine, is built up. The Book of Dzyan – from the Sanskrit dhyāna (mystic meditation) – is the first Volume of the Commentaries [in fourteen volumes] upon the seven secret folios of Kiu-ti, and a glossary of the public works of the same name. Thirty-five volumes of ‘Kiu-ti’ for exoteric purposes and the use of the laymen may be found in the possession of the Tibetan Gelugpa lamas, in the library of any monastery. Yet not in the possession of European libraries being highly unknown to our philologists.

From page 231:

” The present is the child of the past; the future the begotten of the present; and yet, o present moment! Knowest Thou not that Thou hast no parent! Nor canst Thou have a child; that Thou art ever begetting but Thyself? Before Thou has ever began to say ‘I am the progeny of the departed moment, the child of the past, Thou has become that past itself. Before Thou utterest the last syllable, behold! Thou art no more the present but verily that future. Thus are the past, the present, and the future, the ever-living trinity in ONE – The great illusion of the Absolute is . . . “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9788170590064
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…

The Voice of the Silence (Adyar Mini)

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

212 Pages | First edition 1889, 30th reprint 2005, Adyar Mini | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591163.

This Gem of Eastern Wisdom, first published in 1889, is a translation and commentary by H.P. Blavatsky. Blavatsky of a manuscript known as the Book of the Golden Precepts. It is one of three philosophical classics , which are invaluable to aspirants on the spiritual Path, the other two being At the Feet of the Master and Light on the Path. It contains profound teachings expressed in poetical language with beautiful imagery. It has run into many editions and has been translated into several languages.

From page 9 & 10:

” 22. Three Halls, O weary Pilgrim lead to the end of toils. Three Halls, O conqueror of Māyā, will bring thee through three states into the fourth and thence into the seven worlds, the worlds of Rest Eternal.

23. If thou wouldst learn their names, then hearken, and remember.

24. The name of the first Hall is Ignorance – Avidyā

25. It is the Hall in which thou saw’st the light, in which thou livest and shalt die.

26. The name of the Hall the second is the Hall of Learning. In it thy Soul will find the blossoms of life, but under every flower a serpent coiled.

27. The name of the third Hall is Wisdom, beyond which stretch the shoreless waters of Akshara, the indestructible fount of omniscience. “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 8170591163
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

The Original Programme of the Theosophical Society

70 pages Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2002

This volume is of great interest for all, who wish to delve into the historical roots of the Theosophical work, both exoteric and esoteric. The programme of the Theosophical Society is mentioned in an article written by Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) in 1886:

 1. Universal Brotherhood;
 2. No distinction to be made by the member between races, creeds, or social positions, but every member had to be judged and dealt by on his personal merits;
 3. To study the philosophies of the East — those of India chiefly, presenting them gradually to the public in various works that would interpret exoteric religions in the light of esoteric teachings;
 4. To oppose materialism and theological dogmatism in every possible way, by demonstrating the existence of occult forces unknown to science, in nature, and the presence of psychic and spiritual powers in man; trying, at the same time to enlarge the views of the Spiritualists by showing them that there are other, many other agencies at work in the production of phenomena besides the “Spirits” of the dead. Superstition had to be exposed and avoided; and occult forces, beneficent and maleficent — ever surrounding us and manifesting their presence in various ways — demonstrated to the best of our ability.

[…]

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 8170593557
Additional DescriptionMore Details

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) was born of a noble family in Russia. She became a student of metaphysical lore, and traveled to many lands, including Tibet, in search of hidden knowledge. In the 1870s she went to New York and, with Col. Henry S. Olcott and others, formed the Theosophical Society, an organization dedicated to: – Fellowship among all peoples of the world – Encouragement of the comparative study of religion, philosophy, and science – Investigation of the unexplained powers and forces at work in nature and in humankind.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

The Key to Theosophy – An Abridgement

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), edited by Joy Mills (1920 – 2015).

176 Pages | 1972, Third Quest printing 1992 | Paperback | Quest Books, USA.

The Key to Theosophy unlocks the door to understanding the perennial Wisdom. H.P. Blavatsky makes theosophy accessible to the average reader by presenting theosophical concepts in a question-and-answer format. Some fo the topicis covered are evolution, reincarnation, karma, spiritualism, prayer, and spiritual masters. Even though this classic was written in 1889, its answers are still relevant, especially with the current revival of interest in spirituality. Ideal for both spiritual seekers and students of theosophy, this book gives readers a solid introduction to a worldview which gives meaning and purpose to life.

From Chapter V: ‘The Fundamental Teachings of Theosophy’ (p. 35):

ON GOD AND PRAYER

” Enquirer: Do you believe in God?

Theosophist: That depends on what you mean by the term.

Enquirer: I mean the God of the Christians, the Father of Jesus. and the Creator: the Biblical God of Moses, in short.

Theosophist: In such a God we do not believe. We reject the idea of a personal, or an extra-cosmic and anthropomorphic God, who is but the gigantic shadow of man, and not of man, at his best either. The God of theology, we say is a bundle of contradictions and a logical impossibility. Therefore we will have nothing to do with him. “

 

auteur: Blavatsky, H.P./Mills, J. (ed.)
ISBN: 0835604276
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

The Key to Theosophy

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), edited by Clara M. Codd (1876 – 1971).

296 Pages | First simplified Adyar edition, seventh reprint 2007 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595311.

Dedicated by HPB to all her pupils that they may learn and teach in their turn.

‘Theosophy’ may sound outlandisch to many people. Is it some abstruse philosophy? Is it other-worldly? In this book such misapprehensions are dispelled by H.P. Blavatsky, one of the Founders of the Theosophical Society. She anticipates every likely question, and answers it forthrightly, vigorously and brilliantly. Theosophy is no armchair philosophy, but a do-it-yourself guide to sane living. Here we find no moralizing, but a stirring call to take charge of our own life and bow to no authority from outside. Theosophy is not other-worldly, but totally geared to the here and now. It offers nothing dull, but is a testament of joy, hope and fearlessness.

From Chapter 14: ‘The Theosphical Mahatmas’ (p. 277):

” Are They Spirits of Light or Goblins Damn’d?

Enquirer – Who are then, those whom you call your ‘Masters’? Some say they are spirits, or some other kind of supernatural beings, whole others call them ‘myths’.

Theosophist – They are neither. But if you listen to what people say, you will never have a true conception of them. In the first place they are living men, born as we are born and doomed to die as every other mortal. 

[…]

Enquirer – But what does the word ‘Mahatma’ really mean?

Theosophist – Simply ‘great Soul’- great through moral elevation and intellectual attainment. […] The term is Indian and a very old word.

Enquirer – And why do you call them ‘Masters’?

Theosophist – We call them ‘Masters’ because they are our teachers; and because from them we have derived all Theosophical ‘Truths’, however inadequately some of us may have expressed, and others understood them. They are (wo)men of great learning, and still greater holiness of life, whom we term Initiates. “

auteur: Blavatsky, H.P., ed. by Codd, C.M.
ISBN: 9788170595311
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…

A Blavatsky Quotation Book – Being an Extract for Each Day of the Year

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), compiled by W.A. Parley.

182 Pages| Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2000

Extractions from the many writings of H.P. Blavatsky, founder of the Theosophical Society.  The selected texts are presented as meditations or readings suitable for each day of the year.

auteur: Blavatsky, H.P./Parley, W.A. (comp.)
ISBN: 817059314X
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

Praktisch Occultisme – Twee Verhandelingen

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), vertaald door Helma Kool.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 1952, derde druk 1973 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750048.

Engels origineel: First Steps in Occultism, later published as Practical Occultism | Published in 1952, second edition 2011 | Softcover | ISBN: 9788170595595.

‘ Deze artikelen zijn van zo grote waarde, voor allen die zich wensen voor te bereiden voor het Leerlingschap, dat ik ze gaarne uit Lucifer liet overdrukken, ten einde ze binnen het bereik van alle bestudeerders te brengen. ‘ – Annie Besant (1847 – 1933).

Er zijn velen, die praktisch onderricht wensen in het occultisme. Derhalve wordt het noodzakelijk eens voor al vast te stellen:

A) Het inwezenlijke verschil tussen theoretisch en praktisch occultisme; of wat in het algemeen bekend is als Theosofie enerzijds en Occulte Wetenschap anderzijds.

B) De aard der moeilijkheden, welke de studie van de laatstgenoemde met zich brengt.

Het is gemakkelijk een Theosoof te worden. Elk mens van gemiddelde verstandelijke vermogens, en met een neiging tot het bovenzinnelijke; ieder, die rein en onzelfzuchtig leeft en meer vreugde vindt in het helpen van zijn of haar naaste dan in het zelf hulp ontvangen; iemand, die steeds klaar staat zijn of haar eigen genoegens ter wille van andere mensen op te offeren, en die Waarheid, Goedheid en Wijsheid om huns zelfs wil lief heeft, niet om de voordelen die zij kunnen schenken – is een Theosoof.

Afkomstig van blz. 23:

” De sleutel in elke graad is de aspirant zelf. Het is niet de vreze des Heren die het begin van Wijsheid is, maar de kennis van het Zelf, welke is de Wijsheid Zelve. 

Hoe groots en hoe waar blijkt dan voor de bestudeerder van het occultisme, die enige der voorgaande waarheden is gaan beseffen, het antwoord dat het orakel van Delphi gaf aan allen, die occulte wijsheid kwamen zoeken – de woorden, die telkens weer met nadruk worden herhaald door de wijze Socrates – ‘ MENS, KEN UZELF! ‘ “

 

 

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789061750048
Additional DescriptionMore Details

Deze brochure bevat twee artikelen:

 1. Praktisch occultisme – belangrijk voor bestudeerders
 2. Occultisme versus de occulte kunsten
Uit het voorwoord:
Deze artikelen zijn van zo grote waarde voor allen die zich wensen voor te bereiden voor het Leerlingschap, dat ik ze gaarne uit “Lucifer” liet overdrukken, ten einde ze binnen het bereik van alle bestudeerders te brengen. Annie Besant
De vertaalster schrijft vervolgens:
Al mogen enkele van de door H.P.B. genoemde regels van het Occultisme nauwelijks opvolgbaar schijnen in een verwrongen wereld als die van vandaag, toch kan men trachten in het diepere beginsel, dat er aan ten grondslag ligt, door te dringen en het zo allengs in het leven in te weven.Ieder kan beginnen zich te oefenen. Klaarheid van visie en wakkerheid in handeling zullen daarvan het gevolg zijn. H.K.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Practical Occultism

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

90 Pages | Second Edition 2011 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595595.

Dutch translation: Praktisch Occultisme – Twee Verhandelingen | Uitgegeven in 1952, derde druk 1973 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750048.

There are many people, who are looking for practical instruction in Occultism. It becomes necessary, therefore, to state once for all:

A) The essential difference between theoretical and practical Occultism; or what is generally known as Theosophy on the one hand, and Occult science on the other.

B) The nature of the difficulties involved in the study of the latter.

It is easy to become a Theosophist. Any person of average intellectual capacities, and a leaning toward the metaphysical; of pure, unselfish life, who finds more joy in helping his or her neighbour than in receiving help him- of herself, one who is ever ready to sacrifice his own pleasures for the sake of other people; and who loves Truth, Goodness and Wisdom for their own sake, not for the benefit they may confer – is a Theosophist.

But it is quite another matter to put oneself upon the path, which leads to the knowledge of what is good to do, as to the right discrimination of good from evil; a path which also leads a man to that power through which he can do the good he desires, often without even apparently lifting a finger.

From page 55:

” RISE early, as soon as your are awake, without lying idly in bed, half-waking and half-dreaming. Then, earnestly pray that all mankind may be spiritually regenerated, that those who are struggling on the Path of Truth may be encouraged by your prayers and work more earnestly and successfully. “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9788170595595
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Een Introductie tot de Geheime Leer

Door Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891).

127 bladzijden | Paperback | 4de herziene druk| Theosophical University Press, 2018.

Een Introductie tot de Geheime Leer bevat de essentie van HPB’s meesterwerk De Geheimer Leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De Geheime Leer, zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De Geheime Leer.

Het werk bevat daarnaast een artikel van Robert Bowen, waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De Geheime Leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De Geheime Leer.

Uit Afdeling 1 – ‘Kosmische Evolutie’, vertaling van zeven stanza’s met toelichtingen uit het geheime boek van Dzyan (blz. 28):

” Wie kent het geheim? Wie verkondigde het hier? Wie weet waaruit die veelvoudige schepping ontstond? De Goden zelf ontstonden later pas – Wie weet waaruit die schepping plots ontstond? Wie kent Dat waar die grote schepping uit voortkwam? Wie weet of zijn wil haar schiep of dat die zweeg? De hoogste ziener in de hoogste hemel, Hij weet het – of misschien zelfs deze niet. ” Rig-Veda 10:129.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328665
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

In Memory of Helena Petrovna Blavatsky – By Some of Her Pupils

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

198 Pages | Original Edition 1891, Death Centenary Edition 1991 | Softcover | Theosophy Company Private LTD., India | ISBN: 817059037X.

PREFACE

The articles on Helena Petrovna Blavatsky that appeared in the monthly magazine ‘Lucifer’, after her death in 1891, were published the same year in a Memorial Volume. In 1931, to commemorate the centenary of her birth, a reprint of that book, with some additional material, was published by The Blavatsky Association of London.

Both the earlier editions have long been 0ut of print. The present photo-offset reprint is being published in the year of the hundredth anniversary of her passing as a tribute to this greatest Theosophist of our age.

THE PUBLISHERS.

Bombay, 8th May 1991.

From page XI:

” The inspiration given by Madame Blavatsky has indeed been incalculable in regard to this inborn desire and determination to find the PATH, and to attain, at whatever cost, the realisation of the true SELF. For she showed, as has been shown from time immemorial, that the WAY lies within; that each man has the power to work out his own salvation without the intervention of any deity other than his own highest SELF. In the Doctrines of Reincarnation and Karma with which Madame Blavatsky familiarised the West, are to be found the arbiters of Man’s fate – wholly just, yet, when rightly understood, wholly merciful, and the ultimate appeasers of mortal sorrow. “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 9,08

Loading Updating cart…

Index to The Secret Doctrine – Original 1888 Edition

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

172 Pages | Original Edition London 1888 | The Theosophy Company, Los Angeles | ISBN: 0938998021.

This Work I dedicate to all True Theosophists, in every Country and of every Race, For they called it forth, and for them it was recorded. – Dedication of The Secret Doctrine by H.P.B.

All references in this Index are to the Original Edition of The Secret Doctrine (London: 1988), and to its photographic facsimile reproduction by The Theosophy Company. Each subject is treated sequentially, beginning with the earliest statement in the first volume, followed by the other references in order throughout the two Volumes. Thus, the Index affords an abstract of every subject both in accordance with the author’s development of the text, and with the importance attached to it by her. What will be found most important of all by the student is the value to be derived from carefully going over all the references on any given subject.

It may be added, that to bring this long-needed adjunct to The Secret Doctrine within the reach of students at a moderate price, the voluntary labors of many of their Fellows in the great Cause of Theosophy and the Theosophical Movement have been given without stint. To all these helpers goes the grateful acknowledgment of

THE THEOSOPHY COMPANY

November 17, 1939.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 0938998021
Quantity

Prijs: € 9,08

Loading Updating cart…

H.P.B. Speaks – Volume 2

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), edited by Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953)

181 Pages | First edition 1951, reprint 1986 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059037X.

It is a strange series of events that letters written by H.P.B. to a friend of her youth, Prince Alexander Mihailovich Dondukov-Korsakoff – some of them written from the Adyar Headquarters – should finally find their resting place in the Archives of the Theosophical Society in Adyar.

From page 16:

” My dear prince, you are interested in my life? Yes, you are right, for never has one of your compatriots been led by his mocking destiny into more original and unexpected situations than I have; situations both terrible and grotesque; heights and depths; one day on the level of the stars beyond the solar system, the next day in bottomless abysses. Such is my life and my fate that stake on my rise and fall like drunken stock-brokers. I am now on the rise and by God I will remain there even though I should be obliged to allow my army of Theosophists to crown me Queen-Prophet of Ceylon or Assam- and this under the very nose of the English, of whom half in India adore me and the other half detest me! “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 817059037X
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

H.P.B. Speaks – Volume 1

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), edited by Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953)

248 Pages | First edition 1950, reprint 1986 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590361.

There exist in the Archives of the Theosophical Society at Adyar certain manuscripts of H.P.B. Among them all, the most interesting historically is her Diary for 1878, which is published in this work. Furthermore, letters written by H.P. Blavatsky  from 1875 onwards and some extracts from Scrapbook No. 1. are included.

From page 105:

” That I was called Heliona (not Helen as people call me) – a Greek name derived from that of the Sun-Helios- because (1st) there was an eclipse of the luminary on that day, who knew prophetically, one must infer, that it would be eclipsed for long years by the newly born babe, and also (2nd) because of the possibility it gave the clergy and missionaries of the 19th century to spell it with a double ‘ll’ (thus – Helliona) and assure the more readily their congregations that I was an imp of Hell . . . “

auteur: Blavatsky, H.P., ed. by Jinarājadāsa, C.
ISBN: 8170590361
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…