TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen. Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wegens de Corona lockdown zijn wij tot minstens 12 mei 2021 gesloten. Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

In Search of the Cradle of Civilization – New Light on Ancient India

By Georg Feuerstein (1947 – 2012), Subhash Kak and David Frawley.

341 Pages | Published in 1995, second edition 2001 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607410.

Contrary to the schoolbook notion, the real cradle of civilization may well have been, not Sumer, but India. This pathbreaking work completely revisions ancient history and suggests that by understanding how our ancestors faced their problems of existence, we can find important answers to our own unprecedented crises.

The authors cite the latest archaeological, geological, and linguistic evidence to show that the ancient Indians had a highly evolved culture that has influenced the Western world decisively and still has much to teach us today. They find the magnificent sacred text. the Rig-Veda, to be much older than assumed, and they decode the profound spiritual Wisdom hidden in its symbols, metaphors, and myths. They also unravel the astonishing mathematical and astronomical code hidden in the Vedic hymns.

From Chapter 2 – ‘The Vedas: Pyramids of the Spirit’ (p. 16):

” The Sanskrit word Veda means literally ‘knowledge’ or ‘Wisdom’. The term is applied to the four ancient collections of hymns – the ‘Rig-Veda’, ‘Yayur-Veda’, ‘Sama-Veda’ and ‘Atharva-Veda’. These hymnodies, about which we will say more shortly, are deemed to be records of revealed Wisdom. They are in fact the largest body of sacred literature surviving from the ancient world. For literally thousands of years they have been passed down faithfully by special families within the brahmin communities of India.

The transmission of this sacred knowledge appears to have been primarily by word of mouth, usually from father to son, generation after generation. The Vedic lore, thought of as divine revelation, was kept in such high regard that every word was painstakingly memorized. Even when the original meaning of many of the words had been lost, the brahmins vigorously adhered to the ideal of remembering and reciting the hymns with utmost fidelity. After the passage of several thousand years, only one uncertain reading of a single word can be found in the entire Rig-Veda (VII.44.3), the oldest of the four Vedic hymnodies. “

auteur: Feuerstein, G/Kak, S./Frawler, D.
ISBN: 0835607410
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Theosofie: Een Weldadige Bron van Inspiratie (Blavatsky Lecture 2001)

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

54 Pagina’s | Uitgegeven in 2001 door de Theosophical Society, London; deze Nederlandse editie is uitgegeven in 2008 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750871.

Engels origineel: Theosophy, Its Beneficent Potentialities | Een Blavatsky-lezing gehouden in Winchester op 29 juli 2001 tijdens de Zomerschool van de Engelse afdeling van de Theosophical Society | Geen ISBN.

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de ‘mens’, de denker, geboren wordt. Kennis van de Theosofie wordt verkregen door generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op gissingen of geloof.

Afkomstig uit de ‘Inleiding’ (blz. 7):

” Occultisten, kabbalisten, theosofen, jullie weten heel goed dat een Woord, zo oud als de Wereld, hoewel nieuw voor jullie, geklonken heeft bij het begin van deze cyclus, waarvan de potentie onopgemerkt door anderen, verborgen ligt in de som der cijfers van de jaren 1889; jullie weten heel goed, dat er zojuist een toon is aangeslagen die nooit eerder door de mensheid van dit tijdperk is gehoord; en dat er een Nieuw Denkbeeld wordt onthuld, gerijpt door de krachten van de evolutie. Dit denkbeeld verschilt van alles wat er in de negentiende eeuw is voortgebracht; het is echter identiek met de gedachte, die de overheersende toon en de grondtoon vormde van iedere eeuw, in het bijzonder van de afgelopen eeuw – absolute vrijheid van denken voor de mensheid. “

– Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 133.

 

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750871
Additional DescriptionMore Details

De Natuur zelf wordt gezien als een geheel van alles wat in haar aanwezig is, in een reeks van hiërarchieën van levende wezens, van de allerlaagste tot de allerhoogste, van de elementen waaruit de materie van onze objectieve wereld bestaat, omhoog langs de evolutionaire ladder, door de rijken van de Natuur tot aan de mens en verder, tot in de rijken van het bovenmenselijke. De Theosofie stelt dat er rangen van bovenmenselijke wezens bestaan die, als collectief met het totaal aan door hen verzamelde wijsheid en kennis, de ‘scheppers’ en ‘bestuurders’ van ons planetaire systeem omvatten.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Theosophy: Its Beneficent Potentialities (Blavatsky Lecture 2001)

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

51 Pages | A Blavatsky-lecture delivered at the Summerschool of the Theosophical Society in England, King Alfred’s College Winchester, Sunday 29 July 2001 | Brochure | No ISBN.

Dutch translation: Theosofie: Een Weldadige Bron van Inspiratie | Published in 2008 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750871.

Theosophy is in its fulness a comprehensive knowledge of the Nature and the working of Nature, in which man plays a prime part. The human kingdom is a critical stage in the immens evolutionary programme when ‘Man’, the thinker, is born. The knowledge of Theosophy is gained by generations of trained seekers and enquirers, Initiates in the Arcane Mysteries. It claims to be an expression of Truth, the facts of existence. It is therefore not a matter of conjecture or belief.

From the Introduction:

But you, Occultists, Kabbalists and Theosophists, you well know that a Word, old as the world, though new to you, has been sounded at the beginning of this cycle, and the potentiality of which, unperceived by others, lies hidden in the sum of digits of the years 1889; you well know that a note has just been struck which has never been heard by mankind of this era; and that a New Idea is revealed, ripened by the forces of evolution. This Idea differs from everything that has been produced in the nineteenth century; it is identical, however with the thought that has been the dominant tone and the keynote of every century, especially the last- absolute freedom of thought for humanity.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 3,25

Loading Updating cart…

The Right Angle – H.P. Blavatsky on Masonry in Her Theosophical Writings

Compiled by G.A. Farthing.

84 Pages | 2003| Softcover |Theosophical Publishing House, London –  in collaboration with The Blavatsky Trust

These extracts from Helena Petrovna Blavatsky’s (H.P.B. ‘s) voluminous works are intended to give some information about Masonry and the flavour of her thinking on the subject as she dealt with it over the period of her writing from 1875 – 1891.

H.P.B. was exposed to Masonry via relatives and friends in her formative years, and later many of her associates were Masons. Among them were some, including Colonel Olcott (1832 – 1907), who helped in the founding of the Theosophical Society and became its first President. At the time of the founding of the Theosophical Society, however, there had been no public exposition of Theosophy. Later, there were intimations of it in Isis Unveiled and in many of H.P.B’s early writings. The great comprehensive teaching only came out in The Secret Doctrine published in 1888.

The significance of this in the matter of Masonry vis-a-vis Theosophy is that with the publication of the theosophical teachings sometimes hitherto closely guarded occult secrets were made public for the first time. Against this, as the reader of the extracts will perceive, the really significant secrets of Masonry, relating to the nature and processes of Nature herself, had been lost from early times.

auteur: Blavatsky, H.P./Farthing, G.A. (comp.)
ISBN:
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Modern Theosophy – Origins And Intentions – A Trilogy

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

53 Pages | Revised and enlarged edition December, 1999 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

ISIS UNVEILED (1877) | THE SECRET DOCTRINE (1888) | THE CORNER STONE.

Theosophy is a relatively recent name for the Ancient Wisdom known from time immemorial, ever since there were minds to apprehend it. It is variously known as the Wisdom Religion, the Ancient Wisdom, the Science of Sciences, Esotericism and Occultism. It has been kept secret to preserve it from distortion, adulteration and misuse. As much of it as was thought wise by two if the Masters was made public for the first time at the end of the 19th century. This was mainly in the writings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891); something of how this was done is told herein. The word ‘modern’ can only properly be applied to this outpouring, not to the ever-enduring Wisdom itself.

The expressed purpose behind this release of information was the eradication of superstitious ignorance and crass materialism, and the earnest desire to establish a Universal Brotherhood of Mankind on a truly spiritual basis.

From page 45:

” Help Nature and work with her and Nature will regard thee as one of her creators and make obeisance.

And she will open wide before thee the portals of her secret chambers, lay bare before thy gaze the treasures hidden in the very depths of her pure virgin bosom. Unsullied by the hand of matter she shows her treasures only to the eye of Spirit – the eye which never closes, the eye for which there is no veil in all her kingdoms.

Then she will show thee the means and way, the first gate and the second, the third, up to the very seventh. And then, the goal – beyond which lie, bathed in the sunlight of the Spirit, glories untold unseen by any save the eye of the Soul. [V.S. vs 66, 67, 68]. “

auteur: Farthing, G.A.
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Life, Death And Dreams

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

36 Pages | May 25th 1974 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of the Theosophical Society in England, May 25th 1974.

Life is something we all feel we know something about at first hand, because we are alive. We know what it feels like. We may never examine that realization much, but to the extent that we do, we know what life is. Similarly, we all dream or at least can remember having dreamed, and we are all certain of our own eventual demise even if that prospect does not unduly worry us. The subject of life, death and dreams is one then, that concerns us all even if we do not pay it much attention in the ordinary way. For theosophical students, however, it is of more interest. The word ‘Theos’ is, for them, synonymous with ‘Deity’ in a pantheistic sense, and in Madame Blavatsky’s writings Deity equates to life in all its aspects. Theosophy is therefore a study or knowledge of life, in the very widest and deepest sense.

From page 3:

” The Mysteries of life as of death, of the visible and invisible worlds, have been fathomed and observed by initiated Adepts in all epochs and in all nations. They have studied these during the solemn moments of union of their divine monad with the universal Spirit . . . and they have recorded the observations of one with those of another, and finding none of the contradictions so frequently noticed in the dicta, or communications of the mediums, but on the contrary, having been able to ascertain that the visions of Adepts, who lived 10.000 years ago are invariably corroborated and verified by those of modern Adepts, to whom the writings of the former never do become known until later – the truth has been established. A definite science, based on personal observations and experience, corroborated by continuous demonstrations, containing irrefutable proofs, for those who study it, has thus been established. I venture to belief that this science is just as good as that which relies on the accounts of one or even of several somnambulists (C.W., V,51). “

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Exploring The Great Beyond

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).
214 Pages | A Quest Original 1978 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605086.

A thought-provoking study of Occultism.

If you are fascinated with stories of the unknown, and would also like to understand the reasons why there are so many strange and marvelous things going on around us, this is a book you will appreciate. Geoffrey Farthing takes us on an exciting journey into inner and outer space. He tells us what Astral Light is. He describes and explains the Elemental Kingdom of Nature. He writes about magic, mesmerism, and the inexplicable finding of lost articles; about animal and plant telepathy, spiritualism, psychism and much more.

All of the above are based on the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 -1891), called the greatest Occultist in the history of Western civilization, as she and her principal collaborators have provided us with the complete picture of creation. Here is nature as one holistic entity, yet a nature that is eternally and dynamically evolving. The entire book seeks to provide the reader with a legitimate and thoroughly optimistic philosophy of living.

From Chapter 4 – ‘The Wonderful Psychic’ (p. 37):

” Her [H.P.B.’s] family was interested to observe her growing control over phenomena. Her sister says: This was proved by her stopping such phenomena at her will, and by previous arrangement, for days and weeks at a time. Then when the term was over, she could produce them at her command and leave the choice to what should happen to those present. In short, it is the firm belief of all that, where a less strong nature would have certainly wrecked in the struggle, her indomitable will found somehow or other the means of subjecting the world of the invisibles – to the denizens of which she has ever refused the name of ‘spirits’ and Souls – to her own control. “

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0835605086
Quantity

Prijs: € 5,60

Loading Updating cart…

Deity Cosmos And Man – An Outline Of Esoteric Science

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

253 Pages | Published in 2010 | Softcover| Blavatsky Trust Publications, London | ISBN: 0913004820.

Esoteric Science, the Wisdom Religion, embraces all that is good and true in the great religions of mankind, but yet transcends them all. As far as can be expressed in words, it reflects ‘truth’, insisting on the Unity of the cosmic process in which each individual is as a spark to the flame. We are of nature with the Cosmos, and being of one Essence, we are members of one family, a family that includes all things and all beings.

From this outline of the Wisdom teaching, we learn of the various levels of operation in the Cosmos, and in relation to man. Further, by emphasizing the important distinction between them, it shows how the personality, when unrestrained, tends to be entirely self-concerned, creating for itself a condition of psychological isolation from the rest of humanity. The Individuality, on the other hand, is rooted in the Unity, of which it is a direct expression. As we become increasingly responsive to this Individuality, it exercises a unifying influence in our lives, enabling us to recognize that identity of nature, which makes of all living things one Universal Brotherhood.

DEDICATION:

” This book is dedicated to those, who would help to alleviate the lot of humanity by liberating the human mind from its imprisonment in ideas generated and perpetuated by institutional and academic orthodoxy in the fields of religion and philosophy. […] The book is further dedicated to those who would work towards establishing peace and harmony among all peoples by promoting the practical realization of the brotherhood of humanity, transcending differences of race, religion, caste, class, political creed, or any other divisive element in human affairs. “

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0913004820
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Aspects of Divine Law

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

49 Pages | Published in 2001 | Brochure | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Nederlandse vertaling: Aspecten van de Goddelijke Wet | Published in 2004 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Most in this brochure is extracted from the writings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). It has been said that these writings constitute a quarry from which generations of students can extract treasures of information concerning the truths of existence. What follows has been taken from these writings by the use of indexes, and the numerous extracts classified very roughly according to aspect. The story is a vast one. The universe manifests dynamism in all its operations and these operations apparently exhibit order. Whatever chaos there may have been in the remote beginnings of things now manifests this order as harmony and equilibrium. Where this not so the whole cosmic scene would be chaotic and self-destructive, whereas it is self-preserving as is evidenced by its very existence after countless millions of years.

From page 49:

” If Theosophy prevailing in the struggle, its all-embracing philosophy strikes deep root into the minds and hearts of men, if its doctrines of reïncarnation and karma, in other words, of hope and responsibility, find a home in the lives of the new generations, then, indeed, will dawn the day of joy and gladness for all, who now suffer and are outcast. For real Theosophy is ALTRUISM, and we cannot repeat it too often. It is brotherly love, mutual help, unswerving devotion to Truth. If once men do but realize that in these alone can true happiness be found, and never in wealth, possesions, or any selfish gratification, then the dark clouds will roll away, and a new humanity will be born upon earth. Then, the GOLDEN AGE will be there, indeed . . . “

From: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, p. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de Goddelijke Wet

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Engels origineel: Aspects of Divine Law | Published in 2001 | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan. Wat hier verteld wordt is buitengewoon veelomvattend. Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van all bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was, dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl zij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat.

Afkomstig van pagina 49 & 50:

” Als de Theosofie in de strijd zegeviert, haar allesomvattende filosofie diep geworteld in het denken en in de harten van de mensen, als haar leringen over reïncarnatie en karma, met andere woorden, over hoop en verantwoordelijkheid, een thuis vinden in de levens van de nieuwe generaties, dan zal, inderdaad, de dag van glorie en blijdschap aanbreken voor allen die nu nog lijden en verstoten zijn. Want ware Theosofie is ALTRUISME, en dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Het is broederlijke liefde, wederzijdse hulp, onwankelbare toewijding aan de ‘waarheid’. Als mensen maar eenmaal beseffen dat hierin alleen het ware geluk gevonden kan worden, en nooit in rijkdom, bezittingen, of welke zelfzuchtige bevredigingen dan ook, dan zullen de donkere wolken optrekken en er zal een nieuwe mensheid op aarde geboren worden. Dan zal het GOUDEN TIJDPERK werkelijk aanbreken . . . “

Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9061750849
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Wat is Theosofie?

By Robert Ellwood, vertaald door Marijke Koekoek.

240 Pagina’s | Eerste editie 1986, Theosophical Publishing House, Nederlandse vertaling 1994 | Soft cover | Kosmos – Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. | ISBN: 9021522586.

De theosofische opvattingen over de schepping hebben in de loop van ruim een eeuw de aandacht en sympathie verworven van een nog steeds groeiend aantal mensen over de hele wereld. Er verschijnen steeds vaker boeken over reïncarnatie, karma, evolutie, de Eenheid van alle leven, de cyclische aard van de schepping en het mysterie van het bewustzijn. Allemaal begrippen die mede door de theosofische school zijn ontwikkeld.

Dat juist in onze tijd de belangstelling voor deze uiterst tolerante leer opnieuw krachtig groeit, heeft niet alleen alles te maken met de huidige drang van de mens naar dieper inzicht in zichzelf, maar ook met de modernste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die tot inzichten leiden die vaak sterk verwant lijken met de spirituele opvattingen van de theosofen.

Uit Hoofdstuk 4 – ‘Op het Pad’ (p. 139):

Met een kenmerkende theosofische nadruk onderstreept Leadbeater het belang van dienstbaarheid. In het hoofdstuk over de Proeftijd haalt hij een Meester aan:

” Ik weet dat het enige doel in je leven het dienen van de Broederschap is; vergeet niettemin niet dat er hogere stappen voor je liggen, en dat er om vooruitgang op het Pad te boeken wakkere oplettendheid nodig is. Je moet niet alleen bereid zijn te dienen, je moet altijd uitkijken naar gelegenheden – nee gelegenheden scheppen – om in kleine dingen behulpzaam te zijn, zodat wanneer het groter werk komt, je dit niet over het hoofd zult zien. (p. 81). “

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9021522586
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

The Pilgrim Self

By Robert Ellwood.

164 Pages | First Quest Edition 1996 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607399.

” Life is . . . a series of sunrises, with night following behind them – each night a little death, each sunrise a minor birth . . . linked together by a single secret, the secret of who you really are. “

So begins this deceptively simple, poetic jewel of a book by Robert Ellwood, author of the best-selling inspirational classic Finding the Mind. Drawing on the teachings of Theosophist Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Ellwood describes the individual self as a Pilgrim journeying from life to life, learning, growing, evolving toward that state of infinite purity from which we come and which is our true home.

A spiritual Passages for today’s seeker, Ellwood’s gentle travelogue for the soul points to the deeper meaning of the stages and sign-posts of human life – childhood, adolescence, midlife, aging – offering guidance for the Pilgrim who is each of us, as we walk life’s winding Path.

From Chapter 2 – ‘Chinks of Eternity’ (p. 29):

As the Secret Doctrine puts it:

” The universe is worked and guided, from within outwards. As above, so it is below, as in heaven, so on earth; and man, the microcosm and miniature copy of the macrocosm, is the living witness to this Universal Law and to the mode of its action.

And again:

From Gods to men, from Worlds to atoms, from a Star to a rush-light, from the Sun to the vital heat of the meanest organic being – the world of Form and Existence is an immense chain, the links of which all are connected. “

 

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835607399
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Finding the Quiet Mind

By Robert Ellwood.

155 Pages | Original edition 1983, seventh printing 2008 | Paperback | Quest Books, Wheaton | ISBN: 9780835605762

If you are interested in calming your mind and reaching inner resources of joy and power for daily living, but are not too concerned about exotic-seeming schools and techniques of meditation. then you are the sort of person for whom Finding the Quiest Mind is intended. In writing this guide to meditation, Ellwood has drawn from teaching experience and from a wide range of material Eastern and Western. Ellwood has endeavored to bring it all together into a coherent synthesis and put it into contemporary language for the modern reader.

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9780835605762
Quantity

Prijs: € 8,95

Loading Updating cart…

Finding Deep Joy

By Robert Ellwood.

143 Pages | Second Quest Edition, 2001 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN 083560800x.

The dances of the atoms and galaxies are dances of joy. Here below on earth, joy lies hidden deep down at the hearts of all things  – of boulders, trees, sharks, and ourselves . . .

And we can find this joy, promises eminent professor Robert Ellwood. The deep joy pervading the universe is within everyone’s reach – you don’t have to be a mystic or a saint. Joy is our birthright and our true nature. Humph, not mine! you say? Ellwood frankly acknowledges the reality of shifting moods and life’s tedium and despair. But he invokes Christian, Buddhist, Hindu and Sufi wisdom to affirm joy beyond all conditions – for richer or poorer, in sickness and in health. Then, he leads us to find deep joy for ourselves, one precious moment at a time.

From Chapter 10 – ‘For Richer for Poorer, in Sickness and in Health’ (p. 119):

” That’s joy, it is always

a recognition, the known

appearing fully itself, and

more itself than one knew . . .

Marvelous Truth confronts us

at every turn

in every guise.

Dwell

in our crowed hearts

our steaming bathrooms, kitchens full of

things to be done,

ordinary streets.

Thrust close your smile

that we know you, terrible joy. “

 • Some lines from Matins, by Denise Levertov.
auteur: Ellwood, R.
ISBN: 083560800X
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart…

The Cross and the Grail – Esoteric Christianity for the 21st Century

By Robert Ellwood.

193 Pages | First Quest Edition, 1997 | Softcover | Quest Books, U.S.A. } ISBN: 0835607607.

Many Christians today yearn for a deeper, more inward practice of their faith. Drawing on the ancient wisdom tradition and the themes and symbols of medieval romance, Robert Ellwood shows Christianity at its most profound to be a philosophical, meditative, and mystical path.

The two symbols at heart of Christian belief – the Cross and Grail – represent the two faces of contemporary Christianity. The Cross is its outward face – masculine, public, exalted. The Grail is its hidden and esoteric face – magical, feminine, sought by many, found only by those who are able to ask the right questions. This book teaches you to ask the right questions. Its readings, stories, prayers, and practices can help you plumb into the hidden depths of a faith you may have taken for granted.

From the Preface (p. x & xi):

” The Grail of medieval and Arthurian and Christian romance, reminds us that the Path is also a great quest for the holy, for that which will transform us and the world. There are many versions of the Grail story. It is not my purpose here to sort them out, and in the end the Holy Grail means something unique to each sincere seeker of the hidden and eternal treasure it represents. However, in one way or another, the narratives generally tell of a knight, who journeys to a blighted land, perhaps ruled over by maimed king. Reaching the country’s center, the knight dares to enter a castle containing as its great treasure a chalice of imperishable brightness, which is guarded by knights and maidens bearing enigmatic tokens, such as a broken sword or a lance dripping blood. The puzzling question: ‘Whom does the Grail serve?’ must be asked by the knight in order to transform himself and restore the wasteland. In all versions there is a feeling of magical and dreamlike strangeness, suggesting, that the story is ultimately about initiation and a transformation taking place inwardly, at the deepest levels of consciousness from which come dream and inspiration. “

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835607607
Quantity

Prijs: € 12,95

Loading Updating cart…

Tying Rocks To Clouds – Conversations With Wise And Spiritual People

By William Elliott.

267 Pages | First Quest Edition 1995 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607089.

An ordinary person seeks the meaning of life in meetings with extraordinary people.

With intrepid good spirits Elliott interviews world’s foremost spiritual figures, acquainting us with their exuberant earthly charms as well as their insight and intelligence. Along with Elliott, meet Mother Theresa, His Holiness the Dalai Lama, Norman Vincent Peale, Elisabeth Kübler-Ross, Ram Dass, Rabbi Harold Kushner, B.F. Skinner, Pir Vilayat Khan and a dozen other contemporary sages.

From page 266 & 267:

” I have seen cosmic beings and other worlds,
yet without seeing a flower it is nothing.
I have stopped my breath and been at one,
yet without the love of two is nothing.
I have felt pure joy and all that it brings,
yet the greatest is to feel the pain of others.
I have predicted the future and the thoughts of others,
yet my own honesty eludes me.
I have been angelic, virtuous, and of pure heart,
yet without being human it is nothing.
Why do I crave other worlds
when the needy are here?
Why am I content with the joy of my world
when other cry?
What does this mean?
After communing with God and defeating the Devil,
Jesus simply said, ‘I am a man.’
Though he had the power to see all and everything,
the Buddha was accidentally poisoned and died.
We live side by side with paradox and illusion.
Of these things it is hard to speak.
To tie a rock to a cloud –
is this possible?
And if it is,
does the cloud descend to meet the rock
or does the rock rise to meet the cloud? “

auteur: Elliot, W.
ISBN: 0835607089
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Science, Consciousness and the Paranormal (Blavatsky Lecture 1998)

By Prof. Emeritus Arthur Ellison (1920 – 2000).

34 Pages | Blavatsky Lecture 1988 | A6 Softcover | Theosophical Books Limited | No ISBN.

This Blavatsky Lecture was delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, The University of Leicester, Sunday 26th of July, 1998.

In this lecture, Professor Emeritus Ellison will discuss his approach to the Theosophical descriptive model of the universe at all its levels and consider the way, it seems to him, members were evidently intended to approach this model as indicated by the Three Objects. He will consider and briefly review the work of the Science Group, some of which was reviewed in the book Psychism and the Unconscious Mind (First Quest edition 1968, second edition 1974), and possible lessons to be drawn from the Group’s subsequent demise. Finally, he will briefly consider the activities of other bodies, who have taken up the pioneering research on Third Object matters dropped by the Science Group.

From page 10:

” The Buddha and the Theosophical Masters said, that we were not to believe something because it was written in some book that men considered sacred, nor indeed presumably in any other book. So it seemed to me right to find a good medium and try a séance. (Such things are forbidden in the Esoteric Section). This was to be a piece of open-minded scientific research and of course psychical research is an important part of the Third Object of the Theosophical Society. To my delight my wife came through ‘like a bomb’, as the saying goes, enormously glad to be able to reassure us all that she was in good shape and happy. She referred to many things related to her interests and there seemed to me little doubt that it was indeed she. The script – received by automatic writing – gave her relative exactly what he needed to continue his life. He never needed another communication from her. “

 

 

auteur: Ellison, A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 3,25

Loading Updating cart…

Evolutie – Theosofische Perspectieven

Vrij bewerkt naar H.T. Edge.

84 Pagina’s | Tweede druk 1984 | Softcover | Theosophical University Press, Pasadena, Den Haag, München | ISBN: 9070328100.

‘Evolutie is de openbaring van ingeboren vermogens en krachten van zich ontwikkelende wezens, van welke aard die wezens ook zijn: goden, of het mensenras, of andere rassen van bezielde wezens onder de mens. Het is een naar buiten brengen van wat tevoren ontwikkeld, ingesloten was. Het is het streven van het innerlijke, het onzichtbare, zich te manifesteren in de geopenbaarde wereld die we gewoonlijk de zichtbare wereld noemen. Het is de drang van het innerlijke wezen zich op het uiterlijke gebied tot uitdrukking te brengen. Het betekent het doorbreken van barrières om die zelfexpressie mogelijk te maken; het is het openen van een deur, bij wijze van spreken, die toegang geeft tot tempels van veel grotere kennis en wijsheid dan waarin het wezen tot nu toe bepaalde lessen had geleerd’ . . . – Gotfried de Purucker, in: Man in Evolution.

Afkomstig uit de ‘Inleiding’ (p. 4):

” De mens is inderdaad een mysterie: onder het oppervlak en achter de sluier ligt het mysterie van het zelf, van de individualiteit, van een ontwikkelingsgang die zich tot in verre eeuwigheden uitstrekt. De mens is in wezen een goddelijke energie, door sluiers omwikkeld. ” – Gotfried de Purucker, in: Fountain-Source of Occultism.

auteur: Edge, H.T.
ISBN: 9070328100
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Joy Before Night

By Terry Eaton.

158 Pages | A Quest Original 1988 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606341.

The Last Years of American Indian Writer Evelyn Eaton.

Many tribes, including the Nova Scotia Micmacs (from whom author Evelyn Eaton claimed descent) views crows and ravens as ‘little black messengers of the Great Spirit or Author of Mankind’. Evelyn Eaton was known as Grandmother, to others as prolific writer, poet, world traveler, lecturer, and teacher. At age eight, she published her first poem in the Montreal Star. She became an American citizen in 1944 and served as war correspondent. She taught at Columba University, Mary Washington University, Sweet Briar College, Ohio State, Pershing College, and Deep Spring College. She first encountered Paiute and Arapaho medicine people in 1962. She subsequently immersed herself in study of Native American spiritual traditions. Her many books include:

From Chapter III (p. 27 & 28):

” Four times think before you cross,
behind your elders or before –
for the grass springs back
more sweetly in their wake.

Oh my mother. Grandmother to my four.
I watch your stately march to that place of surrender –
the gold-west hill, still warm in the hint of a fading star.

I see you – at my distance – painted stick in hand
The hem of your dress feathers the ground
as you move in rhythm, to the ancient tunes.

And the lonely heart beats time,
drums its rune of love
for the grasses where those feet have danced.

For the places of young light,
for the cliffs of greener songs.
For the crater of strong winds,
Summer lightning. Storms.

All pilgrim paths and waterways from which you’ve spun:
North, East and South to West, my mother
Rainbow to my suns. “

 

auteur: Eaton, T.
ISBN: 0835606341
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

I Send a Voice

By Evelyn Sybil Mary Eaton (1902 – 1983).

178 Pages | First Quest Book edition 1978, 5th printing 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605116.

A FIRST PERSON ACCOUNT of the consciousness expanding, transforming rites of an Amerindian Sweat Lodge.

Evelyn Eaton writes of her compelling determination to become worthy of participating in a Sweat Lodge healing ritual. Later, after undergoing ordeals inside and outside the Lodge, she dared to ask Power Man for a Pipe. I Send a Voice provides an unusually authentic picture of the Amerindian during one of his most sacred and esoteric rites. With Evelyn, we live through the deep drama of numerous experiences of physical and spiritual healings: grow to love, admire, and respect the powerful Grandfathers.

From page 36:

” Sharing was the point. Someone gathered and brought the tule reeds. Someone brought the rocks and the wood for the fire. Someone drew the water and carried it in pails. Many hands must have built the Sweat Lodge, cutting and trimming the willow trees, planting them in the ground, bending them symmetrically together to support the roof. In the old days someone would have cured the deerskin or the buffalo hide to stretch on the framework. Then there would be a ritual to bless it, in which everyone concerned would take part.

The description of such a ritual was in Chapter III of Brown’s The Sacred Pipe. There was a diagram showing the Inipi, the purification lodge. The Sweat Lodge here was made by another tribe, but the principle was the same. I thought of the circle, in all its symbolism, from a glyph of the Creator, that Point within the Circle, whose center is everywhere, to its representative, the sun, source of light, life and spiritual illumination. From there, I went to meditation on the Medicine Wheel, a mandala of concentric depths and intricate designs, where everything in the universe has its appropriate place. “

 

auteur: Eaton, E.
ISBN: 0835605116
Quantity

Prijs: € 13,48

Loading Updating cart…

De Yoga-Aphorismen van Patañjali + Een Inleiding tot de Studies van Theosofie en de Yoga-Aphorismen van Patañjali

De Yoga-Aphorismen van PatañjaliManilal Nabhubhai Dvivedi. vertaald door Ir. A.J.H. van Leeuwen.

159 Pagina’s | Uitgegeven in 1970; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks II | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750406.

+

Een Inleiding tot de Studies van Theosofie en de Yoga-Aphorismen van Patañjali – Geoffrey C.E. Williams.

40 Pagina’s | Uitgegeven in 1970 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | Geen ISBN.

Een nieuwe vertaling van de Yoga-Sūtra’s van Patañjali heeft geen inleiding nodig. Binnen de Theosofie bestaat immer een grote belangstelling voor al wat yoga is; want wat zou Theosofie zijn als het geen yoga was? Dvivedi, hoogleraar Sanskriet, geeft een vertaling en commentaar op het ethisch-filosofisch systeem van de Yoga-Sūtra’s van Patañjali. In de uitgebreide inleiding onderzoekt hij de plaats van yoga in de Indiase filosofie. Het werk bevat eveneens een register en index van Sanskriet termen.

NB: Het wordt aangeraden eerst het werkje van Williams te lezen, want er zijn weinig besprekingen van de Yoga-Sūtra’s, die zo helder, enthousiast en opwekkend zijn geschreven, waardoor het lezen van de Sūtra’s zelf veel duidelijker bestudeerd en in de praktijk gebracht kan worden.

Afkomstig van blz. 13 (Williams):

” Patañjali leerde, dat door de gedachten op een enkel punt te concentreren, met uitsluiting van alle andere gedachten, en door het denken op die ene gedachte gevestigd te houden, men deze hogere vermogens van het denkvermogen – de occulte, sublieme, verborgen eigenschappen van de ziel, kan dwingen om te hulp te komen, als het ware, en het lagere verstand te verlichten. Hij leerde, dat wanneer iemand het vermogen van mentale concentratie in volmaaktheid bezat, het slechts nodig was om het denken op een bepaald probleem te richten om het dan dadelijk te doorzien en te begrijpen.

Het denken op een enkel punt richten, met uitsluiting van van alle andere gedachten, lijkt zo, op het eerste gezicht, iets heel eenvoudigs en gemakkelijk te verrichten, en toch ben ik er zeker van, dat niemand diergenen, die dit lezen, het zal kunnen doen. Het is een mentale operatie van het allergrootste kaliber en van titanische afmetingen. Beproef het eens en ontdek dat voor U-zelf. “

auteur: Dvivedi, M.N./Williams, G.C.E.
ISBN: 9789061750406
Additional DescriptionMore Details

Uit de inleiding:

Een stelsel van ethiek, dat niet gebaseerd is op een rationele uiteenzetting van de natuur-wetten en hun beïnvloeding van het menselijk leven en gedrag, is van geen enkel praktisch nut. Dan is het slechts een ethica van individuele opvattingen en mist alle overtuigingskracht. Het doel van het menselijk bestaan is geluk en vooruitgang, en alle ethische systemen trachten de mens te onderrichten op welke wijze het eerste bereikt en het laatste verwezenlijkt kan worden.
en:
Indien de mens zijn plaats in het Heelal zou willen verstaan, gelukkig en welvarend zijn, dan moet hij er naar streven om zich die fysieke, psychologische en morele ontwikkeling eigen te maken, welke hem in staat zal stellen om de mysterieuze diepten der Natuur te peilen. Zijn ontwikkeling moet op alle drie gebieden gelijktijdig voortgang hebben. De wetten van Concordantie (overeenstemming) heersen oppermachtig in deze wereld; en de fysische wetten corresponderen evenzeer met de mentale, als zij beide tezamen corresponderen met de morele. Tenzij de mens er in slaagt om deze toestand van gelijktijdige ontwikkeling op alle drie bestaansgebieden te bereiken, kan hij niet verwachten de betekenis en het belang van zijn eigen bestaan in te zien of het bestaan in het algemeen te begrijpen; noch kan hij enig inzicht verkrijgen in het begrip van geluk en evolutie. Voor de mens met verheven doeleinden, wiens lichaam, verstand en ziel in volkomen harmonie met elkander arbeiden, worden de hogere, neen zelfs alle geheimen van de Natuur geopenbaard. Hij voelt zichzelf een met dat Universele Leven, waarin geen onderscheidingen zijn, geen afdelingen, doch niets anders dan gelukzaligheid, eenheid en oneindige vrede. Deze vrede is de vrede van geestelijke zaligheid (Moksha).

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Theosofie, Wetenschap en Politiek

120 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1982

Feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Proklos.

Zeven artikelen over de relatie van theosofie met wetenschap en politiek.

auteur: Dubbink, J.H. (red.)/Egmond, D. van (red.)/Margadant, W.D. (red.)
Additional DescriptionMore Details

W.H. van Vledder: “Oude Wijsheid, nieuwe wegen?” J.H. Dubbink: “Theosofie is politiek.” G.J.J.A. Delfgaauw: “Theosofie en praktijk – een onderwijservaring.” H.J. Spierenburg: “Tijd en tijdperk in het werk van H.P. Blavatsky – een poging tot oplossing.” W.D. Margadant: “Een theoretische achtergrond voor een principieel vivisectievrije geneeswijze.” H. Verhoog: “Natuurwetenschap en de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn volgens het inzicht van Rudolf Steiner.” D. van Egmond: “Werkelijkheid en Totaliteitservaring.” Appendix: J.H. Dubbink: “Uit de geschiedenis van de Stichting Proklos.” H.J. Spierenburg (vert.): “Het boek van het verborgen mysterie.”

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Het Onmogelijke Zoeken – Inleiding tot een Westerse Yoga

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) met memoires van Robert Bowen en commentaar van Henk Dubbink.

133 Pagina’s | Uitgegeven in 1980 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Utrecht | ISBN:  9061750520.

Tijdens haar laatste levensjaren heeft mevrouw H.P. Blavatsky (1831-1881) aan haar leerlingen aanwijzingen gegeven hoe je haar hoofdwerk “De Geheime Leer” zou kunnen lezen. Zij noemde de weg die zij wees en uitstippelde het ware yoga-pad voor het westen, het pad van de jnana-yoga. Studie en meditatief lezen gaan hier hand in hand. Om te leven en te groeien heeft de menselijke geest breedte en diepte nodig en aanrakingspunten met de al-ziel, om tot deze te worden aangetrokken. Dit werkje kan de lezer helpen om leefwijzen en denkwijzen eigen te maken, die kunnen bijdragen aan het ontcijferen van spirituele waarden in de verschillende Schriften van de grote godsdiensten.

Afkomstig van Deel III – ‘Uit De Geheime Leer, Deel I; Samenvatting (blz. 52):

” Weinigen, wier licht helderder brandde, zijn van de ene oorzaak tot de volgende geleid, tot de geheimzinnige eerste – zij vonden dat er een eerste Beginsel moet bestaan . . . (J. Dryden, Religio Laici, 12 – 14).

Dit wordt ‘Substantie-beginsel’ genoemd, dit wordt ‘substantie’ op het gebied van het geopenbaard Universum – een illusie; het blijft een ‘beginsel’ in de begin- en eindeloze abstracte, zichtbare en onzichtbare Ruimte. Het is de alomtegenwoordige Werkelijkheid: niet persoonlijk, immers het bevat alles en alles. De onpersoonlijkheid ervan is het fundamentele begrip van het Systeem. ” 

auteur: Blavatsky, H.P./Dubbink, J.H.
ISBN: 9061750520
Additional DescriptionMore Details

Dit boek is een primeur in ons taalgebied. Voor het eerst zijn hier de teksten die mevrouw Blavatsky als inleiding op de lectuur van “De Geheime Leer” heeft aanbevolen, bij elkaar gezet. De vertaler heeft enig commentaar toegevoegd om meer aansluiting aan de huidige gedachtewereld te vinden. Je hebt hier een werkje in handen dat je kan helpen je de leef en denkwijzen eigen te maken die nodig zijn om tot de spirituele waarden in de Schriften van de grote godsdiensten te komen.

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Nicholas & Helena Roerich: The Spiritual Journey of Two Great Artists and Peacemakers

By Ruth A. Drayer.

357 Pages | First Quest Edition 2005 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608435.

The world has never before so needed Nicholas and Helena Roerich’s vision of universal brotherhood. Early twentieth-century Russian mystics, they sought to unite humanity through art and culture. Nicholas created over 7.000 paintings, some of which appear here in full color. Helena, a gifted healer, wrote the revered Agni Yoga series. Ruth Drayer weaves their teachings with their journeys to the most dangerous regions of Central Asia, where they were the first Caucasians many people had seen.

A Noble Peace Price nominee, Nicholas inspired the Roerich Peace Pact signed by President Franklin D. Roosevelt and twenty-two countries. Secretary of Agriculture Henry Wallace, who admired Roerich, sent him to Mongolia to find drought-resistant grasses. But the true mission (did Wallace know?) was to locate Shambhala and create a ‘New Country’ to usher in an era of world peace. In a way the couple could not foresee, the venture did indeed change the course of history.

Here is the definite work – the only one that reveals how intimately the Roerich’s beliefs directed their lives and that features Helena as a leading spiritual force and pioneering feminist.

From Chapter 15 – ‘Into Tibet’:

” The Master explained, ‘Truly the experience of journeying gives the best key to the realization of cosmic lives. The true traveler reflects lucidly on the path, which lies behind and clearly expresses the desired direction. He will appraise former circumstances and will foresee the better possibilities. “

auteur: Drayer, R.A.
ISBN: 9780835608435
Quantity

Prijs: € 25,95

Loading Updating cart…

Wisdom, Bliss and Common Sense – Secrets of Self-Transformation

By Darshani Deane.

229 Pages | A Quest Original 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606449.

Whether your tradition is Christian, Judaic, Buddhist, or something else – your life is a jourmey. Knowingly or unknowingly, we are all going Home. Being human is a process. Yet behind it lies the goal we seek. Your first questions:

 • Where do you stand on the Path?
 • How far have you come?
 • What obstacles fight your progress?
 • Do your shadows of anger, attachments, fear, ego, guilt, impatience, indecision or jealousy eclipse your inner Light?

Your second questions Do you lack know-how to still your flow of restless thoughts (without drugs), meditate, and dispel negative emotions – not by repression or expression, but by release? And your third questions: Is your meditative goal clear? Do you understand and love self, God, or the state of being you want to experience? Is your means of attainment clear? Do you meditate in the morning and then leave your meditation on your coat hanger?

These pages will bridge the chasm between your spiritual and secular life. They will help you to bring your meditation into the office, classroom, and supermarket. The author translates arcane secrets of self-transformation into kitchen language and breaks down one obstacle after another on your Path to Enlightenment.

From Part I – ‘Getting Out of Your Own Way’ (p.5):

” There is something dearer than wealth, dearer than family, dearer than life. That dearest something is your own Self, the Indweller of all beings. That all-pervading Essence is hidden in all names and forms like butter in milk and electricity in a wire. That inner Self whom the mind does not know but who knows the mind is your higher Self, Pure Consciousness. Attainment of That is called Self-Realisation. That is the goal of human birth. “

auteur: Deane, D.
ISBN: 0835606449
Quantity

Prijs: € 10,41

Loading Updating cart…

Paramitas of Perfection – Blavatsky Lecture 1987

By Muriel Daw.

37 Pages | Blavatsky Lecture 1987 | Soft cover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

” Yea Lord, I see the PATH, its foot in mire, its summits lost in glorious Nirvanic. And now I see the ever narrowing Portals on the hard and thorny way to Jñana “ – From: The Voice of Silence , ‘The Seven Portals’, p.  47.

” . . . O weaver of thy freedom, thou hast to master these Pāramitās of perfection – the virtues transcendental six and ten in number – along the weary path. ” – From: The Voice of Silence, ‘The Seven Portals’, p. 48.

The six and ten transcendental virtues “, (the Pāramitās), are not for ful-grown yogis and priests alone, but for all those who enter the PATH. ” – Written to H.P.B. by her Master, from: Collected Writings 12, p. 598.

Most of us, as students of Theosophy, are already familiair with the second quotation from The Voice of Silence. However, although we may have meditated for years on the first of the transcendental virtues so richly described in THE SEVEN PORTALS, for some of us there remains a burning question: ‘Ten Pāramitās are mentioned, what about the other four?

It may be thought perhaps these other four are unimportant, otherwise Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) would have given us more information about them: but this is not true. In fact, Buddhists call them ‘The Four Great Perfections’. They are so important that they are never given to beginners, only to students well advanced along the Way. It should also be noted, that in the Buddhist Scriptures, the Path of the Ten Pāramitās is always linked with the Ten Bhūmis (Stations or Earths) experienced along the Way.

auteur: Daw, M.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 1,70

Loading Updating cart…

Social Roots of Gender Injustice (Besant Lecture 2001)

By Madhu Dandavate (1924 – 2005).

17 Pages | First reprint 2005 | A Besant Lecture given at the Theosophical Society, Adyar, Chennai on Thursday, 27 Dec. 2001 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594804.

Gender injustice is an evil that exists even today, though in a less virulent form than in earlier times. In this lecture, Prof. Madhu Dandavate traces the roots of this inequality from mythological to contemporary times and the involvement of social reformers like Dr. Annie Besant, Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi in attempting to wipe out this black spot in civilized nations.

Prof. Madhu Dandavate, freedom fighter for Indian Independence, former Union Cabinet Minister in India and author of several books on social and political issues, is a well respected public figure in India. He is known for his tireless work and commitment to social issues.

From page 17:

” With my criticism of social orthodoxy on the question of gender injustice, my speech may please some and displease others. In this context, I would like to conclude by again quoting Dr. Annie Besant, who wrote in her autobiography:

‘Here, as at other times in my life, I dare not purchase peace with a lie. An imperious necessity forces me to speak the truth as I see it, whether the speech please or displease, whether it brings praise or blame. That one loyalty to Truth I must keep stainless, whatever friendships fail me or human ties be broken. She may lead me to the wilderness, yet I must follow her she may strip me of all love, yet I must pursue her, though she slay me, yet will I trust in her; and I ask no other epitaph on my tomb but;

‘SHE TRIED TO FOLLOW TRUTH’ “

auteur: Dandavate, M.
ISBN: 8170594804
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

The Art of Inner Listening – Pathway to Creativity

By Jessie K. Crum.

96 Pages | Copyright 1975, fourth printing 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835603032.

TRUST YOUR INNER VOICES.

Here is a key to personal revolution, a remarkable guide to discovering and exploiting your own creative birthright. The author has written a helpful, hopeful, book about her own experience with self-awakening – how it happened, and the steps in this new and absorbing quest.

The search voor understanding, the far-reaching effects of thought and emotion, IQ and genius, the role of faith, meditation, focus, love, how to contact the higher mind: The Art of Inner Listening offers the touchstone to perception beyond the conscious mind. It is a guide for the most rewarding journey you will ever make!

From the flyleaf:

” Power is available for your use, and the connection also is ready, but it is up to you to turn on the switch. 

You can become your own best self only by remaining true to yourself. There is a clear and simple path to self-discovery, as beautiful and direct as a straight line. 

Every man is potentially creative, and the seeds of genius are asleep within him. “

auteur: Crum, J.K.
ISBN: 0835603032
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Het Bijzondere Leven en de Invloed van Helena Blavatsky – Stichster van de Moderne Theosofische Beweging (2de herziene druk 2008)

Door Sylvia Cranston (Anita Atkins) (1915 – 2000) en research assistent Carey Williams.

651 Pages | Eerste druk 1995, tweede herziene druk 2008; vertaling van de Engelse third and revised edition | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328719.

Engels origineel: HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement | Published in 1993 | Path Pub. House, Sausalito, California; in cooperation with the Institute of Noetic Sciences | ISBN: 9780966211511.

Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Onschatbaar bronnenmateriaal, oorspronkelijk in het Russisch geschreven, werd speciaal voor dit boek vertaald.

H.P. Blavatksy was een van de stichters van de Theosophical Society in New York in 1875. In het Westen gaf ze een grote impuls door ideeën zoals karma, reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige samenstelling van de mens meer bekendheid te geven; in het Oosten moedigde ze een heropleving van het oorspronkelijk hindoeïsme en boeddhisme aan. Haar geschriften waren, en zijn nog steeds, een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, schrijvers, componisten, filosofen en wetenschappers.

Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van 1 belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken.

Afkomstig uit Hoofdstuk 4- ‘De Volgende Eeuw: van Yeats tot Thornton Wilder en verder’ (blz. 454):

” Dat de belangstelling voor Yeats voor HPB vanaf het begin serieus was, kan worden afgeleid uit enkelen van zijn brieven uit die periode. Hij schreef aan John O’Leary:

Kom haar opzoeken als je in Londen bent. Ze is de meest menselijke persoon die er is, ze is als een oude boerenvrouw en is volkomen toegewijd: haar hele leven bestaat alleen uit zitten in een grote stoel met een pen in haar hand. Al jarenlang schrijft ze 12 uur per dag. “

 

 

auteur: Cranston, S.
ISBN: 9789070328719
Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

Kundun – A Biography of the Family of the Dalai Lama

By Mary Craig.

391 Pages | First published in Great Britain, first paperback edition 1998 | Paperback | Counterpoint, Washington | ISBN: 1887178910.

Here is the story of Tibet as told by its remarkable first family – a story of reïncarnation, coronation, heartbreaking exile, and finally the tenacious efforts of a holy man to save a nation and its people.

From the Foreword:

” We Tibetans are resilient, patient and resourceful. Ours is just a cause. We continue to be confident that the truth will ultimately triumph and our land and people will once more be free. Would the Chinese consider the Tibetan question so sensitive if our cause was dead? Under difficult circumstances we have kept the Tibetan spirit and a sense of hope alive. However, it is clear that these efforts alone will not be sufficient to bring about a final positive solution. Therefore, I appeal to the readers of this book to support the Tibetan people, so that ultimately they may again live in peace and dignity.

His Holiness the 14th Dalai Lama. “

From Chapter ‘Lord of the Lion Throne’, p. 68:

” He is supposed to be the temporary embodiment of a god . . . called upon to lead, comfort and improve sinful, sufferinf mankind, and to teach the way to release. It is throughout the same being who sits on the Lhasa throne in successive embodiments. The secret person, the spiritual reality of the Dalai Lama, is immutable and only his body changes, a perishable vessel employed to reach down to the lowly human level and to make the dazzling light of the truth he embodies accessible to our limited understanding. ”

– Giuseppe Tucci, To Lhasa and Beyond.

 

auteur: Craig, M.
ISBN: 1887178910
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia

By Harold G. Coward, Julius J. Lipner and Katherine K. Young.

139 Pages | 1989 | Soft cover | State University of New York Press, Albany | ISBN: 0887067646.

Modern Western approaches to India often have focused on metaphysics at the expense of ethics, leading many to see Hinduism as only concerned with the esoteric and the otherwordly. The chapters of this book offer case study explorations, that are selected and presented to invite comparisons with the modern West. Such comparisons will help to remove the apparent otherworldly nature of Hindu thought from the minds of Western readers, as well as give depth to and new significance to Indian ideas in the areas of medical ethics, social ethics, and human rights. The case studies demonstrate that Indian thought has not ignored deep reflection on ethical problems that are presenting serious challenges to the modern world. They demonstrate, that Hinduism has a firm grounding in ethics, even when the most difficult questions are raised.

 

auteur: Coward, H.G./Lipner, J.J./Young, K.K.
ISBN: 0887067646
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Olympic Odyssey – Rekindling the True Spirit of the Great Games

By Phil Cousineau.

257 Pages | First Quest Edition 2003 | Soft cover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608336.

This book was purchased by the US Olympic Committee and given to each member of the US Olympic Team of the Summer 2004 Games as well as those participating in the Special Olympics.

In anticipation of the nostalgic return of the Games to Greece in 2004, mythologist and life-long athlete Phil Cousineau has produced a work that, unlike other titles on the subject, delves deeply into the spiritual dimension of the Olympics and potentially all athletic activity. They Olympic Odyssey takes the reader on a mythic journey from the ancient to the modern Games, telling tales of Gods, athletes and coaches in all their splendid pageantry. But their fabled gold medals are only half the story. The autor’s real fascination is for what Olympian Jesse Owens called the athlete’s ‘inner life’, the mysterious source of the drive, deeper than the one to win, to excel for an ideal beyond the self – transcending gender, race, nationality, and perhaps even the line between human and the divine.

To explore this tantalizing territory, Cousineau interweaves mythology, religion, and sports history, quoting from Homer to Whitman, Jim Thorpe to Babe Didrikson, and Yeats to Yogi Berra. His excuberant call to revive the ancient Greek ideal of integrating body, mind, and spirit reminds us that the Games provide marvelous metaphors for how to go about any venture: with passion and compassion, focus and fairness, and a sense for the sacred play at the heart of life.

From page 24:

” With regard to the Olympic Games, the Elean antiquaries say that Kronos first reigned in Heaven, and that a temple was made for him by the men of that age, who were named the Golden Race . . . “

auteur: Cousineau, P.
ISBN: 0835608336
Additional DescriptionMore Details

Reaching far back to the mythic and historic origins of the Games nearly 3,000 years ago, Cousineau examines the driving motivation behind these first ancient gatherings, which was peaceful competition in an atmosphere of fair play and brotherhood, as well as the pursuit of excellence in mind, body, and spirit. And following through to the present day, he describes how these same ideals still compel coaches, athletes, and fans to sports arenas today, despite obstacles with doping and bribery we occasionally find in the modern Games. A collector’s dream, this book contains ancient and contemporary illustrations, historic facts, anecdotes, famous quotes, and interviews with Olympic athletes, including three-time medalist Sarunas Marciulionis of Lithuania and legendary swimmer Matt Biondi. Also featured are excerpts from Cousineau’s interviews about the cultural role of sports with mythologist Joseph Campbell and religious historian Huston Smith. THE OLYMPIC ODYSSEY is written for all fans of the game of life who esteem true leadership, aspire to personal wholeness, and seriously question the cultural obsession with winning at all costs. Ultimately, it suggests the deepest reason we so love great athletes is for how they encourage us to achieve the highest level of being possible in our own lives, no matter what the arena in which we play.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Mandala – Luminous Symbols for Healing (First Quest Edition)

By Judith Cornell (1941–2010), Ph.D., with a Foreword by Drs. Joan and Miron Borysenko.

154 Pages | First Quest Edition 1994 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607100.

The Sacred Art of the Mandala reflects the Soul or luminous consciousness, the essence of who we really are. Judith Cornell wrote Mandala to help in the healing of body, mind and spirit, to lift the veil or spiritual darkness, and to alleviate personal and planetary suffering.

Contemplating and creating Mandalas, such as those in these pages, can help heal our sense of spiritual and psychic fragmentation, manifest creative energy and optimism, and reconnect us to our essential Being.

The book honours the work and thoughts of the illumined saints and sages of all traditions and celebrates the common bonds, which unite all practitioners of Sacred Art. Just as the many colours of the rainbow are reflections of a single source of radiance, so too the spiritual art of many traditions flows from a single Source – The One Consciousness of ultimate Enlightenment.

From Chapter 6 – Illuminating Sacred and Mystical Realities (p. 123):

” The human person is the from and the fullness of creation. In humankind, God brings to fullness all his creation. God created humankind, so that humankind might cultivate the earthly and thereby create the heavenly. Humankind should be the banner of divinity. Divinity is aimed at humanity. “

auteur: Cornell, J.
ISBN: 0835607100
Quantity

Prijs: € 23,00

Loading Updating cart…

Theosophy Simplified

By Irving S. Cooper

107 Pages | First published in 1915, 1979 edition | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606511.

” Reincarnation…Karma…Evolution…The Soul… All lead us inexorably to The Splendid Goal. “

And, all of these things together form the basis of the ancient and sublime system of thought known as theosophy. That’s what this book is all about. There has been a dramatic upsurge of interest in this time-tested religio-philosophy during recent years. People everywhere are coming to know that there are many important aspects of life, that cannot be experienced through our five senses. People everywhere are becoming aware, that there is indeed a great and grand Divine Plan behind all of creation; that the people are participants in this plan; that knowledge of this plan is available to every human being.

With these facts in mind, The Theosophical Publishing House decided to re-issue this primer of theosophy. Simply put, it is about the creation of the world and the evolution of humankind. Everything else is but a commentary upon the methodology used by the instigator of the Plan. The instigator is called Brahma, God, Allah, Jehovah, The First Principle, the Causeless Cause, or any of a thousand other appellations. Theosophy Simplified is a brief, clear, highly readable explanation of the most basic and important questions that we may ask ourselves.

From Chapter 1 – ‘The Sources and Nature of Theosophy’:

” Theosophy is, then, the archaic Wisdom-Religion, the esoteric doctrine once known in every ancient country having claims to civilization. This ‘Wisdom’ all the old writings show is an emanation of the Divine Principle; and the clear comprehension of it is typified in such names as the Indian Budh, the Babylonian Nebo, the Thoth of Memphis, the Hermes of Greece;  . . . and finally the Vedas, from the word ‘to know’.  – Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), A Modern Panarion (1895).

auteur: Cooper, I.S.
ISBN: 0835606511
Quantity

Prijs: € 6,44

Loading Updating cart…

The Transparent Jewel

By Mabel Collins (1851-1927).

142 Pages | Facsimile edition of the original 1913 publication | Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564599140.

This ‘jewel’ of which Mabel Collins is writing, is no diamond dug out of the darkness of the earth, but is no less a thing than the mind of man when it has been drawn from the darkness of material life and become perfectly clear. It then, when directed upon any object, is able to entirely perceive and understand it, by the same method that a rock-crystal takes on the hue of a coloured substance with which it is brought into contact. This is the condition of conscious trance-like clairvoyance, which is attained by those who practise what is called the ‘Yoga of devotion’. Hence, this book is important to anyone in ‘Yoga’.

From page 106:

” By light is here meant the light of entire passivity, which is identical with that of the Soul, ever blissful and free. The covering consists of the phenomenal which is a result of ‘Karma’. By the practice of prāṇāyāma this covering is removed, and the real nature of the Soul is realised for once and for ever. The mind (Aphorism LIII.) then becomes fit for being quite absorbed in the subject thought of. ‘Absorption’ has to be carried to the extent of forgetting the act, and of becoming the thing thought of; it is then the Yoga trance or ‘samādhi’. “

auteur: Collins, M.
Quantity

Prijs: € 17,58

Loading Updating cart…

The Idyll of the White Lotus

By Mabel Collins (1851-1927), with an explanation by Swami T. Subba Row (1856 – 1890).

206 Pages | First edition 1884, 2nd to 9th reprint 1896 – 1973, second edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593999.

Dutch translation: De Idylle van de Witte Lotus | Ankh-Hermes | ISBN: 9789020255409.

This tale of a young seer in a decadent temple in Ancient Egypt is at once gripping and profound. It depicts the evolution of a Soul from weakness to strength, from ignorance to insight – a pure but unthinking child becomes a wise messenger.

From the Prologue:

” Behold, I stood alone, one among many, an isolated individual in the midst of a united crowd. And I was alone, because among the all the men my brethren, who knew, I alone was the man who both knew and taught. I taught the believers at the gate, and was driven to do this by the power dwelled in the sanctuary. I had no escape, for in that deep darkness of the most sacred shrine, I beheld the light of the inner life and was driven to reveal it, and by it was upheld and made strong. For indeed, although I died, it took ten priests of the temple to accomplish my death, and even then they but ignorantly thought themselves powerful. “

auteur: Collins, M.
ISBN: 8170593999
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

Our Glorious Future

By Mabel Collins (1851 – 1927).

115 Pages | First edition 1915, second edition 1917; this is the facsimile of 1917 | Kessinger Publishing Company, Montana | ISBN: 156459503X.

‘The Interpretation of Light on the Path’.

CONTENTS:

PART I  – SELF CONQUEST.

 1. The Disciple
 2. Attend You to Them
 3. The Masters
 4. Sight
 5. Hearing
 6. Speech
 7. Stability.

PART II  – THE TRANSMUTATION OF DESIRE.

 1. The Transmutation of Desire
 2. Work and Effort-Separateness-Sensation
 3. The Retreat – The Advance – The Blooming of the Flower
 4. Contemplation – The Study of Mankind – The Study of the Self – The Logos
 5. The Gifts of the Disciple – The Use of the Gifts – The Victory
 6. Epilogue – ‘I and my Father’.

From the Epilogue – ‘I and my Father’ (p. 115):

” ‘In my Father’s house are many mansions’, said the Master. One I have now seen myself, and it proves to me more plainly even than the experiences of the wondrous day when I saw the glorious writing (Light on the Path) on the wall, that now it is before the Christ those who are disciples must be strong enough to stand with the feet washed in the blood of the heart. I have seen Him with His feet stained with His own heart’s blood, and only so can we present ourselves before Him in His own likeness. “

auteur: Collins, M.
Quantity

Prijs: € 13,16

Loading Updating cart…

Licht op het Pad & Door de Gouden Poort

Door Mabel Collins (1851-1927).

104 Pagina’s | Uitgegeven in 1999 | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328504.

Engels origineel: Light on the Path and Through the Gates of Gold | Uitgegeven in 1976 | Theosophical University Press, Pasadena California | ISBN: 9781438508085.

Licht op het Pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud heel krachtig zijn, zo krachtig dat ze gedurende vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien.

Door de Gouden Poort bevat raadgevingen die als een verdere toelichting kunnen worden gezien bij Licht op het pad. De titels van de Hoofdstukken zijn veelzeggend: het zoeken naar genot; het mysterie van de drempel; de eerste poging; de betekenis van pijn; het geheim van kracht.

Afkomstig van de Backflap:

“Niemand is uw vijand – niemand is uw vriend. Allen zijn evenzeer uw leraren. Uw vijand wordt een mysterie dat moet worden opgelost, zelfs al zou het eeuwen kosten: want de mens moet worden begrepen. Uw vriend wordt een deel van uzelf, een uitbreiding van uzelf, een raadsel dat moeilijk is te verklaren. Er is maar één ding dat moeilijker is te kennen – uw eigen hart. Pas wanneer de boeien van de persoonlijkheid zijn verbroken, kan men beginnen dat diepe mysterie van het zelf te zien. Pas dan en niet eerder kunt u al zijn vermogens op een waardige wijze gaan gebruiken. ” – Blz. 23-4.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9789070328504
Additional DescriptionMore Details

“Verbeeld u niet dat u zich afzijdig kunt houden van slechte of dwaze mensen. Zij zijn uzelf. Het besmeurde kleed waarvoor u nu terugdeinst om het aan te raken was misschien gisteren het uwe of kan in de toekomst van u zijn.” – blz. 16-7 “In u is het licht van de wereld – het enige licht dat op het pad kan worden geworpen. Als u het niet in uzelf kunt waarnemen, heeft het geen zin er elders naar te zoeken.” – blz. 3

Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Light on the Path and an Essay on Karma (Standard)

By Mabel Collins (1851-1927).

81 Pages | First Adyar Edition 1911, Adyar Centenary Edition 1982, second reprint 2000 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590116.

Dutch publication: Licht op het Pad, part of the publication Drie Wegen, Een Pad | First published in 2006 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750881.

‘A TREATISE, Written for the personal use of those, who are ignorant of the Eastern Wisdom and who desire to enter within its influence. Written down by MC’.

The book itself begins with the statement, that ‘These rules are written for all disciples’. The latter description is surely the more accurate one, as the history of the book will show. As we have it at present it was dictated by the Master Hilarion through the mediumship of M.C. – a lady well known in Theosophical circles, who at one time collaborated with Helena Petrovna Blavatsky in the editorship of Lucifer. The Master Hilarion received it from his own Teacher, the Great One. One, who among Theosophical students is sometimes called ‘The Venetian’; but even He is the author only of part of it. It has passed through three phases; let us set them down in order.

It is but a small book even now; but the first form, in which we see it is smaller yet. It is a palm-leaf manuscript, old beyond computation; so old that even before the time of Christ men had already forgotten its date and the name of its writer, and regarded its origin as lost in the mists of prehistoric antiquity. It consists of ten leaves, and on each leaf are written three lines only; for in a palm-leaf manuscript the lines run along the page, and not across it as with us. Each line is complete in itself – a short aphorism. In order that these thirty lines may be clearly distinguishable, they are printed in this edition in black type. The language in which these aphorisms are written is an archaic form of Sanskrit. The Venetian Master translated them from Sanskrit into Greek for the use of His Alexandrian pupils, of whom the Master Hilarion was one in His incarnation as Iamblichus. Not only did He translate the aphorisms, but He added to them certain explanations, which we shall do well to take along with the original.
From page 15:
” These rules are written for all disciples: Attend you to them.
Before the eyes can see they must be incapable of tears. Before the ear can hear it must have lost its sensitiveness. Before the voice can speak in the presence of the Masters it must have lost the power to wound. Before the soul can stand in the presence of the Masters its feet must be washed in the blood of the heart. “
auteur: Collins, M.
ISBN: 8170590116
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

Illusions

By Mabel Collins (1851-1927).

71 Pages |Facsimile of the original 1905 edition |Softcover | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564599094.

The following essay is an effort towards the freeing of our consciousness from the limitation in which it habitually dwells, and which exits only by means of certain illusions that are common to all men.

CONTENTS:

ILLUSION 1. – That man is imprisoned in the body.

ILLUSION 2. – That the Unborn are unknown.

ILLUSION 3. – That there is any secret in the Mind of the memory from man.

ILLUSION 4. – That the earth exists apart from man.

ILLUSION 5. – That Nature is indifferent to Man.

From ILLUSION 3 (p. 47):

” The memory of man is a great storehouse, filled to overflowing with the wonderful experiences of incarnated life, of life between the incarnations and of the thoughts and feelings brought both from above and below – from that depth of material life to which passion and desire take us, and from the Great White Throne before which we do obeisance in our high moments of inspiration and adoration. Nothing is lost or forgotten, or passed by. “

auteur: Collins, M.
Quantity

Prijs: € 12,71

Loading Updating cart…

The Blossom and the Fruit – A True Story of a Black Magician

By Mabel Collins (1851-1927).

332 Pages | Facsimile edition of the original 1890 publication | Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564597032.

‘Only – One facet of the stone, One ray of the star, One petal of the flower of life, But the one that stands outermost and faces us who are men and women’.

This strange story has come from a far country and was brought in a mysterious manner; we claim only to be the scribes and the editors. We therefore ask that the reader will accept the theory of the reincarnation of Souls as a fact.

From the Introduction (p. 16):

” At last Wild Blossom’s Soul woke from its sleep, satiated; the hunger returned to gnaw at her heart; the longing to know reasserted itself. Holding tight the hand she held in hers, she sprang from the soft couch on which she lay. Then, for the first time, she noticed that the ground was so soft and pleasant, because there, where she had lain, had drifted great heaps of the fallen fruit blossoms. “

auteur: Collins, M.
Quantity

Prijs: € 22,24

Loading Updating cart…

The Common Experience – Signposts on the Path to Enlightenment

By J.M. Cohen and J-F. Phipps.

281 Pages |First Quest Edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606791.

The mystical path is not mysterious. It is not the private path of monks and yogins‘, so begins this anthology of the spiritual experience of ordinary men and women as well as those of monks, philosophers, and spiritual teachers such as Lao Tzu, Krishnamurti, Aldous Huxley, William Blake, Plato and Paramahansa Yogananda. These selections on the ways to Enlightenment, drawn from both East and West, are grouped to illuminate such topics as meditation, compassion, time and eternity, mystical powers and death and rebirth. Although the writings and the authors’ commentary on them are variously colored by their separate traditions, their effect as a whole is to reveal ‘the white light, that combines the rainbow hues of the different mystical traditions‘, which are essentially one ‘common experience‘.

From Chapter 4 – ‘Enlightenment’ (p. 109):

” Q. How is it possible to become selfless, while leading a life of worldly activity?

A. There is no conflict between work and wisdom.

Q. Do you mean that one can continue all the old activities, in one’s profession, for instance, and at the same time get enlightenment?

A. Why not? But in that case one will not think that it is the old personality, which is doing the work, because one’s consciousness will gradually become transformed until it enters in That which is beyond the little self . . . “

auteur: Cohen, J.M./Phipps, J.F.
ISBN: 0835606791
Quantity

Prijs: € 15,22

Loading Updating cart…

Poems

By Clara Margaret Codd (1876 – 1971) and Dorothy Codd.

76 Pages | Published in 1964 | Softcover| Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

This little work consists of a selection of poems written by the sisters Codd.

From page 1 & 2:

To The God In My Heart

” Ah! Thou most beautiful,
Mysterious, pure,
And high above my Soul as life and death,
Whence comest thou?
Dear God! Dear God!

Ah! Thou strange visitant,
And yet not strange,
My soul cries for Thee through the veil which
. . . shades
My clearer sight,
And loves, loves, loves.

Whence comes that wondrous world,
Still, far, and sweet,
Which opens to my soul, and makes my heart
Stand still, forget
She lives, she beats?

Ah! I have lived so long,
Eternities!
Such long, long years surge in my memory,
Such years and years
Of long-dead sweets.

So, then. within the circle of these arms,
As though a cross upheld through all the worlds;
So, then, within the boundary of his heart,
Grown greater than the seas, and deep as hell;
Come thou, O world, I that have ache of thee,
And pity that shall fill a thousand years
For every tear of thine! And thee, thou soul
Amongst all other souls so well-beloved,
If thou hast will to come –

Aye! If thou art blind, and know not –
Little one, come! “

auteur: Codd, C.M.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

The Mystery Of Life – And How Theosophy Unveils It

By Clara Margaret Codd (1876 – 1971).

47 Pages | Sixth reprint 2004 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059071X.

Clara Margaret Codd was born in England in 1876. Early in life she rejected conventional thought. Rebelling against all oppression and injustice, she plunged into the Suffragette Movement. Her meeting with Colonel Henry-Steel Olcott, President-Founder of the Theosophical Society, proved a turning point in her life. She let go an assignment in the Women’s Social and Political Union to work for the Theosophical Society. A lecturer for the Society, who travelled widely, she spoke and wrote with intimate understanding of various aspects of life.

From page 2 & 3:

The Masters of the Art and Science of Living:

” There are vast and immutable laws governing the progress of life. This is its science. Most of us are merely children in the great school of life and are learning by experience something of these great laws. But there must be those, who know them thoroughly, and therefore share their power. William James, the psychologist, once said that all great thinkers presuppose that there must be behind every different form of human knowledge a root knowledge. What would that root knowledge be? Surely the great art and science of life itself. Occultism, about which we hear so much these days, has been defined by a great occultist as: ‘The Science of Life and the Art of Living’. 

Just as in the science of mathematics where there are the children learning that two and two make four and the great professors of the science, like Albert Einstein, for example, so in the great school of life there are the scholars of varying degrees of growth and attainment, and also the great professors of that Science of all sciences and that beautiful Art of all arts. For untold ages in the history of this planet great master-minds, sages and adepts have garnered this deeper knowledge, and have handed it on from one generation to another; and now, in these modern days, they have lifted a tiny corner of the veil, which screens this tremendous knowledge, and gives us, through their pupils, an outline of the universal principles which govern all life. What these are, and how they illuminate life for us, we shall now try to describe. “

auteur: Codd, C.M.
ISBN: 817059071X
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

The Secret of the Golden Flower – A Chinese Book of Life

Translated and explained by Prof. Richard Wilhelm (1873 – 1930), with a commentary by Dr. Carl Gustav Jung (1875 – 1961).

149 Pages | First published in 1931; new, revised & augemented edition, 1962 | Soft cover | Harcourt Brace & Company, USA | ISBN: 9780156799805.

The Secret of the Golden Flower, the Treatise that forms the central part of this book, was discovered by Professor Wilhelm, who recognized it as essentially a practical guide to the integration of the personality. His German translation, published in the autumn of 1929 shortly before his death, was immediately hailed by Jung as a link between the insights of the East and his own psychological research, a relationship explored by the great analytical psychologist in a brilliant and significant commentary.

This edition also contains part of another Chinese meditation text, the Hui Ming Ching or The Book of Consciousness and Life, and is illustrated with numerous plates and drawings.

A quotation about ‘detachment’ (p. 122):

” A halo of light surrounds the world of the law.

We forget one another, quiet and pure, altogether powerful and empty.

The emptiness is irradiated by the light of the heart of heaven.

The water of the sea is smooth and mirrors the moon its surface.

The clouds disappear in blue space; the mountains shine clear.

Consciousness reverts to contemplation; the moondisk rests alone. “

 • From the Hui Ming Ching
auteur: Wilhelm, R.
ISBN: 9780156799805
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Mastering the Problems of Living

By Haridas Chaudhuri.

222 Pages | 1968, First Quest Edition 1975 | Soft cover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604632.

This is a ‘HOW TO’ book, that aims to help you in your daily life quest. It is definitely not a book to be casually studied and forgotten. It is a book to be used; to be referred to each and every day. It contains a formula for mastering ALL problems of living – every daily experience – a formula, that you will want to recall time after time after time :)

With frankness and vision, Chaudhuri discusses basic and specific concerns, such as:

 • failure at school,
 • disappointment in love
 • emotional fluctuations
 • the pressure of perfectionism
 • the dizziness success
 • the depression of middle age.

From Chapter ‘How to live a balanced Life’? (p. 211):

” The Art of integrated living consists in the spirit of intelligent cooperation between nature and spirit. Nature is blind without spirit; spirit is lame without nature. According to a story in the Sānkhya philosophy of India, one time a blind man and a lame man got lost in a forest. Each by himself was in helpless quandery. When they met each other, hope appeared. The lame man jumped upon the shoulders of the blind man. Together, both could easily manage to get out of the forest and reach their destination. Similarly, nature and spirit – by virtue of their purposive togetherness – can together make life gloriously meaningful. “

 

 

auteur: Chaudhuri, H.
ISBN: 0835604632
Quantity

Prijs: € 3,63

The Wisdom of the Vedas

By J.C. Chatterji.

151 Pages | First Quest Edition 1980, revised edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606848.

 • How did the universe come into being?
 • What is the nature of God?
 • What is the nature of the human spirit?
 • How can one gain mastery over the mind?
 • What is yoga?
 • What in us transcends death?

All who seek understanding of the basic philosophies of the East will find in this book an illuminating presentation of the great Vedic system of thought, India’s oldest and most profound religious/philosophical tradition. This book is remarkable or its author’s ability to frame the subtleties of Eastern thought for Western readers.

This new edition features an introduction by renowned Vedic scholar David Frawley, author of Gods, Sages and Kings (1991) and From the River of Heaven: Hindu and Vedic Knowledge in the Modern Age (1990).

From the Introduction (p. 6):

” The present volume of Pandit Chatterji relates the essence of Vedic wisdom, as set forth in the Upanishads. This essence of Vedic knowledge is also called Vedanta, or the end of the Vedas, as it represents the culminating insights of Vedic thought. Hence, this book can also be examined as a primary treatise on Vedanta and is one of the most important recent studies relative to it. The book relates to the higher and philosophical portion of Vedic inquiry, rather than to ritualistic or cultural aspects, which are not of such importance for this work. In this regard, the author mainly follows the Advaita Vedanta system of the philosopher-sage Shankaracharya. “

auteur: Chatterji, J.C.
ISBN: 0835606848
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

The Divine Vagabond

By Harindranath Chattophadyaya (1898 – 1990) with a Foreword by Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

Chattopadyaya 135 Pages | Published on Sept. 2nd 1950 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

From the Foreword:

For over half a century the poetry of England and the United States has been balefully influenced by the prevailing materialism of our age. They remind me of our Indian ants, who bite the yellow rind only and never penetrate into the sweet pulp. The Poetry of today with its rhythms and imageries appeals mainly to the mind. Not that they are not exquisite in their way; they can certainly do give delight. Yet nevertheless, it can be said of these poets:

‘Tis ye, ‘tis your estrang-ed faces,

That miss the many-splendoured thing’.

Of course here and there are a few exceptions like Alice Meynell, Francis Thompson, A.E. Yeats, Cousins and a few others. But in the main, I who love poetry greatly, have felt a profound dissatisfaction with the poems I have read.

From the Prelude:

” I AM a vagabond, but never ask me
From where I came.
I only know that I came like a shadow,
I’ll pass like a flame.
Every man that you meet on the roadway
And in the street,
Without his knowing hides a great vagabond’s
Tune in his feet.
What is the sun but a vagabond’s laughter?
What are the stars but a vagabond’s tears?
And the wide world is a wandering vagabond
Looking for some one through the long years. “

 

auteur: Chattopadhyaya, H.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

What of Tomorrow? The Problem of Fear

By H.K. Challoner.

178 Pages | Published in 1976 | Softcover | The Theosophical House, London | ISBN: 0722950462.

‘. . . What else is Wisdom? What of man’s endeavour
Or God’s high grace so lovely and so great?
To stand from fear set free, to breathe and wait;
To hold a hand uplifted over Hate:
And shall not loveliness be loved for ever’.

What of tomorrow? This is the question, which haunts millions today. Tomorrow holds such immeasurable threats to everything dear to man. Its dark face is always looking over our shoulders. In our small, personal concerns as in wider spheres, local and international, a sense of menace, uncertainty and above all insecurity casts its shadows over our future so that fear has become inseparable from almost every aspect of modern life. It is the chief enemy to peace of mind, happiness and even health.

From Chapter VIII (p. 146):

” All that was harsh or sweet

To me was brought

By some affinity of Soul or sense or thought;

I complain not, nor wonder.

Just was my lot.

We – the real Self – cannot be injured in the long run by personal failures, by accident, certainly not by death, which for it does not exist. And if at the very moment of physical panic and physical death, be it slow or violent, we can hold to this conviction it will make all the difference to the state, in which we shall enter the next phase of existence. Hence the true purpose of the performance of the Last Rites of the church. We are not our bodies; so, however much the body panics or shrinks from experience (which it is its nature to do), to the extent to which this belief in the ultimate purpose of good has become the very ground of our thinking, we shall remain in every circumstance more inwardly controlled, confident and calm. “

auteur: Challoner, H.K.
ISBN: 0722950462
Quantity

Prijs: € 4,65

Loading Updating cart…

The Tao and Mother Goose

By Robert Carter.

186 Pages | A Quest Original, first edition 1988 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606317.

Art instructor Robert Carter’s illustrated book is both enjoyable and informative, written in an engaging style. Rhymes of Mother Goose, he suggests, frequently are spiritual parables. He compares many of the famous aphorisms from Lao Tsu’s Tao Teh Ching. noting similarities of viewpoints. Carter feels that teachings of the Chinese philosopher and even Mother Goose nursery rhymes are addressed to some deeper level within each one of us. Consequently, a simple word, phrase, or idea in this meditative picture book might spark something deep within the reader.

From ‘Chapter III – Mother Goose’ (p. 51):

” In Greece, of course, it was Aphrodite herself, who rode on the goose. Aphrodite was Goddess of love and beauty, among many other things, and filled the creative function of The Great Goddess, in that she symbolized the fertile and regenerative powers of nature, like the goose, in three realms: on land, in the sea and in the air. She was a female ruling principle of Nature. And from the illustration we can imagine that she might almost be the one being described in the rhyme:

Old Mother Goose, when

She wanted to wander,

Would ride through the air

On a very fine Gander. “

auteur: Carter, R.
ISBN: 0835606317
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…