TVN Home » Product categorieën: gnostiek

Gnostiek

3 augustus 2020

Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus

Door Levi H. Dowling (1844 – 1911), Nederlandse vertaling door Clara Lighart.

320 Pagina’s | Uitgegeven in 2015 | Softcover | Uitgeverij Schors, Amsterdam | ISBN: 9789063782344.

Engels origineel: The Aquarian Gospel of Jesus the Christ | Uitgegeven in 1920, 2009 | Wilder Publications | ISBN: 9781604598797.

Een Boodschap voor het Waterman Tijdperk.

Het Aquarius Evangelie, dat gedeeltelijk aansluit bij de vier officiële, is bijzonder belangwekkend; niet alleen omdat het esoterische begrippen hanteert, die vrijwel gemeengoed in onze samenleving zijn geworden, maar bovendien minutieus die voorvallen uit het leven van Jezus beschrijft, waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament zwijgen. De bron van deze gegevens zijn de Akasha Kronieken, Het Oer-Geheugen, over de betekenis en werking, waarvan Eliphas Levi, H.P. Blavatsky en Rudolf Steiner uitvoerig hebben geschreven.

Het Aquarius Evangelie behelst een verslag van woorden en werken van de man van Galilea, inclusief de achttien studiejaren gedurende welke hij door de Oriënt trok. Het beschrijft zijn leven vanaf zijn geboorte in Betlehem tot zijn hemelvaart op de Olijfberg. Van het grootste belang zijn de tot in de finesses beschreven voorvallen, die hem gedurende deze tijd van reizen en trekken zijn overkomen in de heilige kloosters van Tibet, de mysterieuze pyramiden van Egypte en in de oeroude Inwijdingsscholen van India, Perzië en Griekenland.

Waarom wordt dit boek Het Aquarius Evangelie genoemd? Omdat het niet eerder kon worden verkondigd dan aan het begin van het Aquarius Tijdperk, de tijd waaraan Jezus refereerde toen hij tot zijn discipelen sprak:

” Ik heb u allen nog vele dingen te zeggen, maar ge zoudt ze nu nog niet kunnen begrijpen. Zo zij het, maar als Geest van de Waarheid tot u komt, zal zij u alleen tot zuiverleid leiden. “Johannes 16:12,13.

Tweeduizend jaar geleden bevond zich te Zoan in Egypte De School der Profeten, waarvan de opperpriester Elihu als volgt aan deze uitspraak refereert:

Als de wereld gereed is de waarheid te verstaan, zal er een Boodschapper komen, die het Boek zal openen en van zijn gewijde bladzijden de boodschap van zuiverheid en liefde zal verkondigen. Dan zal elk mens op aarde de levende waarheid, welke tot hem tot het licht kan voeren, in zijn moedertaal kunnen lezen. “ Aquarius Evangelie 7:25, 28.

Auteur: Dowling, L.H.
ISBN: 9781604598797.
Quantity

Prijs: € 19,90

Loading Updating cart…

Jezus, de Gnosis en het Dogma

Door Riemer Roukema.

294 Pagina’s | Uitgegeven in 2007 | Softcover | Uitgeverij Meinema, Zoetermeer| ISBN: 9789021141688.

Kunnen wij nog achterhalen wie Jezus is en waar hij voor staat? Sinds de vondst van de geschriften van Nag Hammadi en andere gnostische boeken menen velen dat Jezus eigenlijk een gnostische wijsheidsleraar is. In het Evangelie van Thomas zou zijn gnosis bewaard gebleven zijn en de kerk zou Jezus’ eigen onderricht hebben verdonkeremaand. In dit boek wordt op grond van historische argumenten betoogd dat Jezus geen gnosticus is, maar een jood, die in de traditie van het Oude Testament staat. De opvatting van de vroege kerk dat Jezus tegelijk ook de Zoon van God en zelf God is, blijkt joodse wortels te hebben. Zelfs de basis van het dogma van de drie-eenheid blijkt heel vroeg te zijn gelegd. De auteur laat zien dat dit dogma meer recht van spreken heeft dan de gnostische visie op Jezus.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Conclusies en Evaluatie’ (p. 252):

” In Paragraaf 5.1 hebben wij uit de hoofdstukken 2 tot 4 al enkele voorlopige conclusies getrokken ten aanzien van de verhouding tussen Jezus en de gnosis van de gnostici. Wij concludeerden daar dat aan de nieuwtestamentische getuigenissen over Jezus een grotere mate van historische betrouwbaarheid moet worden toegekend dan aan de uiteenlopende gnostische visies op Jezus. Volgens de nieuwtestamentische evangelien stond Jezus in de lijn van het Oude Testament en vertrouwde hij op de God van Israel. Hij verkondigde de komst van Gods koninkrijk en trad op met goddelijk gezag. Hij beschouwde zichzelf als Messias, de Mensenzoon en Gods Zoon. Zijn dood aan een kruis heeft geen einde gemaakt aan de beweging die hij op gang had gebracht. Zijn leerlingen ervoeren dat hij uit de dood was opgewekt, weer aan hen verscheen en hen instrueerde. Volgens hen was zijn plaats voortaan in de hemel, aan Gods rechterhand. Daar kon hij door mensen worden aangeroepen, hetgeen wijst op de goddelijke status die aan hem werd toegekend. “

Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

De Vergeten Waarheid – Christelijke Mythen in Gnostisch Perspectief

Door Johan M. Pameijer.

232 Pagina’s | Uitgegeven in 2006 | Softcover | Aionion Symbolon | ISBN: 9074899722.

Hoewel de kerken leeggelopen zijn en hun greep op de massa verloren hebben, is religie zelf nog springlevend. Bij veel mensen vindt er juist een verdieping plaats van hun religieuze gevoelens, waarbij de nadruk vooral is komen te liggen op het opdoen van innerlijke ervaringen in bezinning en meditatie.

In het verlengde daarvan signaleert de schrijver een verlangen naar een eenvoudige, heldere en doorzichtige maatschappijvorm. Mensen zoeken weer eenheid en de harmonie van heelheid, en zullen steeds meer gaan openstaan voor een grotere aandacht voor de Ziel. Johan Pameijer laat zien dat de nieuwe inzichten. die we uit de Gnostische Nag Hammadi-vondsten hebben gekregen van groot belang zijn om de Kerk weer in staat te stellen een genezende rol te spelen. We kunnen niet langer meer om de echte oorsprong van het Christendom en om de Gnostiek heen. We moeten terug naar de Bron in onszelf en een weg van inwijding doormaken om bij – wat Carl G. Jung noemde – ons ware Zelf te komen, waarmee we in verbinding met het Goddelijk kunnen komen. Een bevlogen, betrokken en zeer inspirerend boek!

Afkomstig uit Hoofdstuk 6 – ‘Tweelingbroers’ (p. 61):

” De tegenwoordige mensheid is als een school spartelende vissen in de netten van een egocentrisch commercieel systeem. Diep van binnen dragen zij heugenis aan een kern van collectieve vrijheid. In weerwil daarvan zijn ze bevangen door collectieve hersenspoelingen en bewegen zich als verdwaalde dwazen door een doolhof van onwetendheid op zoek naar hun ware Zelf. Onbehaaglijk bespeuren zij een voortdurende bedreiging, uitgaande van afschuwelijke demonen, ‘das Ungeheuer’. Iedereen is op zoek naar zijn tweelingbroer, omdat eenieder in zijn diepste wezen weet dat zijn ego slechts een speerpunt is van zijn individuele Zelf. Het grote levensideaal is de vereniging van deze twee, het samensmelten van het ego en Zelf, van de strijder en de priester, van activiteit en passiviteit, van werken en meditatie. Alle religies bestaan bij de gratie van wat Jung heeft genoemd de individuatie, het proces van zelfverwerkelijking, het samensmelten van bewustzijn en onbewuste, zodat een groot, alomvattend weten tot gelding komt. “

Quantity

Prijs: € 22,95

Loading Updating cart…

Joyful Gnosis: Gnostic Light on Blavatsky’s Wisdom

By Stephan A. Hoeller.

25 Pages | Sunday July 27th, 2003 | Softcover | Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, the University of Loughborough.

An exploration of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) teachings in the light of the embodiment of the Ancient Wisdom known as Gnosticism. The title of this lecture alludes to three specific topics:

  1. The teachings of the foundress and principal teacher of what has been called Modern Theosophy.
  2. The earlier embodiment of the Ancient Wisdom Tradition known as Gnosticism.
  3. The character of this same Wisdom tradition described here as ‘joyful Gnosis’.

From page 5:

” Gnosticism is the teaching based on Gnosis, the knowledge of transcendence arrived at by way of interior, intuitive means. Although Gnosticism thus rests on personal religious experience, it is a mistake to assume all such experience results in Gnostic recognitions. It is nearer the truth to say that Gnosticism expresses a specific religious experience, an experience that does not lend itself to the language of theology or philosophy, but which is instead closely affinitized to, and expresses itself through, the medium of myth. Indeed, one finds that most Gnostic scriptures take the forms of myths. The term ‘myth’ should not be taken to mean ‘stories that are not true’, but rather, that the truths embodied in these myths are of a different order from the dogmas of theology or the statements of philosophy. “

 

Auteur: Hoeller, S.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Echo’s uit de Gnosis | Deel II Visioenen, Mysterieën en Ritualen

Door George R.S. Mead (1863-1933), samengesteld door en met introductie van Peter Huijs.

256 Pages | Uitgegeven in 2013 | Hardcover | Rozekruis Pers, Haarlem | ISBN: 9789067324267.

In het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten, dat de gehele stad doorademde. Een aparte plaats daarbinnen namen de mysteriereligies in. Mithras, Arideus, Zoroaster en de Chaldeeuwse mysterieleer trokken duizenden geïnteresseerden en gelukzoekers, maar ook serieuze zoekers naar een hogere waarheid. Deze laatsten waren aangetrokken door het opschrift dat boven de toegang hing: de plaats voor de genezing van de ziel. Het is de verdienste van Georg Mead, als eerste modern gnosticus, dat hij in deel II van Echo’s uit de Gnosis de exotische and voor ons op het eerste gezicht verbijsterende mysterieleringen van die dagen weet te plaatsen in context van het Westers denken. Mead maakt duidelijk, dat wat veraf en vreemd lijkt en geschilderd werd in de bonte kleuren van die tijd, niettemin deel uitmaakt van het universele weten van de mens, de gnosis van het hart, die de verborgen werelden van de geest doorpeilt.

” Zoekt u God, u zoekt het schone. Er is één pad, dat er heen leidt: toewijding verenigd met Gnosis. Want de toegewijde ziel stijgt op naar de geest, die haar naar het licht van de Gnosis leidt. En zo’n ziel wordt nooit moe God’s lof te zingen en zegeningen uit te storten over alle mensen en in navolging van haar meester allen goed te doen in woord en daad. ” – Hermes Trismegistus.

 

 

Auteur: Mead, G.R.S., comp. by Huijs, P.
ISBN: 9789067324267
Quantity

Prijs: € 24,50

Loading Updating cart…

Hidden Wisdom – A Guide to Western Inner Traditions

By Richard Smoley and Jay Kinney.

400 Pages | First edition 1999, revised edition 2006, incl. suggested reading lists per chapter | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835608442.

For decades, our modern society has looked to the East for spiritual guidance and renewal. Here is a guide much closer to home. Its subjects range comprehensibly from Jungian psychology to the Kabbalah and Gnosticism, and from Freemasonry and the Templars to Alchemy, Shamanism, the work of Gurdjieff, Neopaganism, Sufism and esoteric Christianity.

Authors Smoley and Kinney speak with sensible, even-handed objectivity, covering the strengths and weaknesses as well as the history and ideas of each tradition. They also end each chapter with a wealth of resources for further exploration. Whether you are just beginning to seek a spiritual practice or want to know more about a particular teaching; Hidden Wisdom is an invaluable resource for finding the Path, that is right for you.

From Chapter 5 – ‘Magicians: Sculptors of the Astral Light’ (p. 105):

” Magic is the traditional science of the secrets of Nature, which has been transmitted to us from the Magi. By means of this science the Adept is invested with a species of relative omnipotence and can operate superhumanly – that is, after a manner which transcends the normal possibility of man. “

Richard Smoley is the former editor of <em>Gnosis</em> magazine and today is editor of Quest Books.

 

 

auteur: Smoley, R./Kinney, J.
ISBN: 9780835608442
Additional DescriptionMore Details

“Covering the gamut from Kabbalah, Gnosticism, and Sufism to shamanism, Neopaganism, Theosophy, and mystical Christianity, Hidden Wisdom is the handbook to the Western wisdom traditions. Also included are the teachings of C.G. Jung, G.I. Gurdjieff, Alice Bailey, and Rudolf Steiner. Authors Smoley and Kinney examine the key figures and movements of these traditions throughout history to offer a balanced and coherent view of esoteric Western practices. Accessible to all readers—whether they’re considering membership or long-term practice of any one tradition or teaching or they’re simply curious about their options—this book lends advice on how to find groups and like-minded individuals and how to best avoid possible pitfalls. This book is a reliable and truly helpful guide. It is clear, intelligent, grounded, and appropriately critical. If you want to add a vital dimension to your life, start with this book and discover a fascinating world that lies hidden all around you”. —Thomas Moore, author of Care of the Soul and Dark Nights of the Soul

Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Het Thomas-Evangelie – Tekst en Toelichting

Door Jacob Slavenburg.

122 Pagina’s | Eerste druk 1996, geheel herziene tweede druk 2001, derde druk 2004 | Uitgeverij Ankh-Hermes BV., Deventer | ISBN: 9789020213836.

Het Evangelie van Thomas bevat 114 uitspraken van Jezus. Deels bekende, deels tot voor kort onbekende. Het evangelie werd teruggevonden tussen andere oude teksten in een kruik bij Nag Hammadi in 1945. Het werd op slag het meest beroemde geschrift uit de spectaculaire handschriftenvondst.

Steeds meer wetenschappers plaatsen de oudste laag van dit evangelie vrij kort na de dood van Jezus. Dat wil zeggen dat het daarmee het oudste op schrift gestelde evangelie zou zijn en, met de brieven van Paulus, tot de allervroegste christelijke geschriften zou behoren. Belangrijker nog dan de datering is de inhoud. Het bestaat louter uit logia, uitspraken van Jezus. Theologie is er nauwelijks of niet in te vinden en over kruis en opstanding wordt niet gesproken. De uitspraken van Jezus zijn sterk gericht op de weg die de mens mag gaan om tot een ‘nieuwe mens’ te worden. In die zin hebben ze in twintig eeuwen nauwelijks iets aan kracht en betekenis ingeboet.

Afkomstig van pagina 42:

26. Jezus zei:

” De splinter in het oog van je broeder zie je,

maar de balk in je eigen oog zie je niet.

Als je de balk uit je oog verwijderd hebt,

dan zul je helder genoeg zien

om de splinter uit het oog

van je broeder te verwijderen. “

auteur: Slavenburg, J.
ISBN: 9789020213836
Quantity

Prijs: € 9,05

Loading Updating cart…

The Gnostic Gospels

By Elaine Pagels

182 Pages | Copyright 1979, Vintage Books Edition 1989 | Softcover | Vintage Books, a Division of Random House, Inc. | ISBN: 9780679724532.

‘ Groundbreaking . . . the first direct look at texts termed heretical by early church fathers. ‘

In 1945, an Egyptian peasant unearthed what proved to be the Gnostic Gospels, the sacred books of one of the earliest Christian sects. This now-classic landmark study draws on those texts to illuminate the world of the first Christians and to examine the different ways, in which both Gnostics and the orthodox constructed God, Christ, and the Church. Did Jezus literally rise from the dead? Was there only one God, and could He be both Father and Mother? Whose version of Christianity came down to us and why did it prevail? Brilliant, provocative, and stunning in its implications, The Gnostic Gospels is a radical yet accesible reconsideration of the origins of the Christian faith.

From the Introduction (p. XVII):

” For I am the first and the last,
I am the honored one and the scorned one.
I am the whore and the holy one.
I am the wife and the virgin . . .
I am the barren one,
and many are her sons . . .
I am the silence that is incomprehensible . . .
I am the utterance of my name “

Thunder, Perfect Mind, a Text from the Nag Hammadi find.

 

 

 

auteur: Pagels, E.
ISBN: 9780679724532
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Wedding Song of Wisdom (Part of Echoes from the Gnosis)

By George R.S. Mead (1863 – 1933).

107 Pages | The Theosophical Publishing Society London and Benares, 1906| Photo copy | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591557.

As to the contents and style of this Song, it must be confessed that we have to do with a poem of far less originality than the Hymn of the Robe of Glory, and I have taken it as a subject not so much for its intrinsic merits, as because it affords an opportunity to set forth some information on that great mystery, which was in antiquity generally known as the ‘Sacred Marriage’.

From page 74:

” The Rite of the Sacred Marriage must have been dramatically set forth in some of the inner rituals of the Christianized Gnosis. At any rate we definitely know that this was the case among the Marcosians, for Irenaeus (I. xxi 3), tells us:

Some of them prepare a Bridal Chamber and celebrate a mystery-rite with certain invocations on those who are being perfected; and they declare that what is being solemnized by them is a Sacred Marriage, in likeness with the Unions Above. “

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591557
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Hymn of Jesus (A Quest Miniature)

By George Robert Stowe Mead (1863 – 1931).

75 Pages | First published in 1907, Quest book edition 1973 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604322.

According to Mead the translator of this beautiful Hymn of Jezus, there is strong reason to presume that this work is a very early Christian Mystery ritual. Perhaps the oldest Christian ritual preserved to us.

G.R.S. Mead was a renowned British scholar and a recognized authority on Christian origins and Gnostic and Hermetic literature. He died in 1933, but his works are still widely read. In his commentary on this Hymn in ritual form he has offered and interpretation of its inner, spiritual meaning.

If then, we have before us not a Hymn, but the remains of a mystery-ritual, there must have been two people in the circle. One of them was the Master, the Initiator. Who was the other? Manifestly, the one to be initiated. Now the ultimate end of all Gnosis was the at-one-ment or union of little man with the Great Man, of the human Soul with the Divine Soul… “

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0835604322
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Jung and the Lost Gospels – Insights into The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Library

By Stephan A. Hoeller.

268 Pages | A Quest Original 1989, 6th printing 2004 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606465.

Within a matrix of modern depth psychology, Stephan A. Hoeller shows similarities between secret traditions of the Essenes and early Gnostic mysticism.

Gospels discovered in the 1940s reveal a pre-Christian Judaism of Gnostic character. The Dead Sea Scrolls essentially are mystical documents. It appears the Scrolls’ Essene authors of 130 B.C. – 70 A.D. like the Nag Hammadi Gnostic authors of the Apostolic Age, experienced visions of an esoteric nature, and the Scrolls possess an inner, hidden meaning. The Nag Hammadi Library, discovered by two peasants, who unearthed clay jars in 1945 in upper Egypt, did not appear in English for 32 years, because they were knotted in wranglings among scholars, politicians, and antique dealers. The Dead Sea Scrolls discovered in clay jars in Palestine by a goatherder in 1947, weathered similar storms. The first team of analysts were most Christian clergy, since the material frightened church leaders. As Dr. Hoeller shows in Jung and the Lost Gospels, they rightly feared the documents would reveal information to detract from unique claims of Christianity. Indeed, the Dead Sea Scrolls and Nag Hammadi Library both contradict and complement accepted Old and New Testaments.

From Chapter 6 – ‘Errant Wisdom – The Myth of Sophia’ (p. 112):

” Sophia is the World Spirit, or the collective archetype of the entirety of cosmic and individual life, growth and development. As such, she is most closely associated with the nature and faith of humanity: the initial differentation and subsequent individuation of the soul and its Union with spirit. “

 

 

auteur: Hoeller, S.A.
ISBN: 0835606465
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…