TVN Home » Product categorieën: woordenboek

Woordenboek

20 maart 2019

Occulte Woordentolk – Een Handboek van Oosterse en Theosofische Termen

Door Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

241 Pagina’s | Tweede en herziene druk 2011 | Hardcover | Theosophical University Press, Den Haag | ISBN: 9789070328955.

Engels origineel: Occult Glossary – A Compendium of Oriental and Theosophical Terms | Eerste editie 1933, tweede en herziene druk 1996 | Theosophical University Press, Pasadena, California | ISBN: 1557000506.

Moderne theosofische literatuur kent ongelooflijk veel termen en concepten afkomstig uit de heilige boeken van de Oudheid. De meeste worden niet vermeld in moderne woordenboeken. Weer andere boeken benaderen deze termen vanuit zo’n grote reikwijdte aan betekenissen, waardoor eenvoudige toepassing en doorgronding van deze termen in gevaar lijkt te komen. Zoals de term ‘occult’ zelf ‘obscuur’ betekent – (bijv. zoals een ster kan worden verduisterd door een maan of planeet), zo kan worden geopperd, dat de filosofische diepgang van deze termen wordt versluierd door lagen van populaire connotaties. Een bondige en betrouwbare gids is nodig om deze gespecialiseerde terminologie te ont’dekken en begrijpelijk te maken. De Occulte Woordentolk speelt in op deze behoefte. Het definieert 300 veelvuldig gebruikte (Sanskriet) termen binnen de metafysica en dient tegelijkertijd als een introductie in de theosofie.

Afkomstig van het schutblad uit het Engels origineel:

“Authentiek occultisme, gescheiden van ethiek, is eenvoudigerwijs ondenkbaar, omdat het onmogelijk is. Er bestaat geen authentiek occultisme, dat geen hoogstaande ethiek insluit begrijpelijk (genoeg) voor het morele verstand der mensheid. Occultisme betekent het bestuderen van de verborgen aspecten van ‘Zijnswording’, de wetenschap van het leven of de universele natuur. (Het) omvat niet alleen fysieke, psychologische en spirituele delen van menszijn, maar ook heeft het een gelijkwaardig en wellicht grotere omvang binnen die studies, die zich concentreren op de structuur, werking en oorsprong en lotsbestemming van het universum. “

 

 

Auteur: De Purucker, G.
ISBN: : 9789070328955
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

A Dictionary of Western Alchemy

By Jordan Stratford with a Foreword by Jeffrey S. Kupperman, Ph.D.

135 Pages | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608978.

‘ And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places. ‘ – Isa, 45:3 (King James Version).

From Arabic al-kimia (of Egypt) and old Egyptian khem (black, fertile soil), alchemy is the ancient science of elements and interactions in both the natural and spiritual realms. Spanning 2.500 years and informed by Hermetic and Neoplatonist influences, it has been practiced in the classical Greco-Roman world, medieval Europe and the medieval Middle-East and Orient, and in current esoteric circles.

From page 40:

” This is true and remote from all cover of falsehood.

Whatever is below is similar to that which is above. Through this the marvels of the work of one thing are procured and perfected.

Also, as all things are made from one, by the consideration of one, so all things were made from this one, by conjunction.

The father of it is the sun, the mother the moon.

The wind bore it in the womb, the nurse is the earth, the mother of all perfection. 

Its power is perfected if it is turned into earth.

Separate the earth from the fire, the subtle and thin from the crude and coarse, prudently, with modesty and wisdom. 

This ascents from the earth into the sky and again descends from the sky to the earth, and receives the power and efficacy of things above and of things below.

By this means you will acquire the glory of the whole world, and so you will drive away all shadows and blindness. 

For this by its fortitude snatches the palm from all other fortitude and power. For it is able to penetrate and subdue everything subtle and everything crude and hard. 

By this means the world was founded

And hence the marvelous conjunctions of it and admirable effects, since this is the way by which these marvels may be brought about. 

And because of this they called me Hermes Trismegistus, since I have the three parts of the wisdom and Philosophy of the whole universe.

My speech is finished which I have spoken concerning the Solar Work. “

From: The Emerald Tablet.

auteur: Stratford, Jordan
ISBN: 9780835608978
Additional DescriptionMore Details

This concise dictionary of alchemy provides clear access to one of the major roots of Western esoteric thought. Alchemists have three main pursuits: the transmutation of base metals into gold by means of the Lapis Philosophorum, the Philosopher’s Stone; the concoction of the Elixir of Life, a universal medicine; and the reconciliation between spirit and matter and direct knowledge of the Divine. The Dictionary of Western Alchemy contains the definition and etymology of hundreds of words and symbols, all relating to these three noble pursuits. Subjects include alchemical processes and procedures, the natural elements and apparatus used, major practitioners and philosophers, and concepts and beliefs. Distinguishing this guide from similar ones is the addition of etymology, which connects the language of alchemy to its Latin, Greek, and Arabic sources. Symbolic pictographs accompany half of the over four hundred entries, and a fascinating illustration from the long tradition of alchemical art introduces each letter of the alphabet. Most important is the author Jordan Stratford’s unique perspective as both a modern Gnostic priest and a Freemason. He brings to bear extensive knowledge of the depth psychology of C. G. Jung, who based his key concept of individuation on the premise that what the ancient alchemists truly sought was inner transformation.

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Occult Glossary – A Compendium of Oriental and Theosophical Terms

By Gottfried de Purucker (1874 – 1942).

201 Pages | First edition 1933, second ands revised edition 1996 | Hardcover | Theosophical University Press, Pasadena, California | ISBN: 1557000506.

Dutch translation: Occulte Woordentolk – Een Handboek van Oosterse en Theosofische Termen | Second revised edition 2011 | Theosophical University Press, Den Haag | ISBN: 9789070328955.

Modern theosophical writings contain numerous terms and concepts drawn from the sacred literatures of antiquity, most of which are not found in modern dictionairies. Other have entered the vernacular with such a diversity of meanings they are in danger of losing their clarity and usefulness. Like the term occult, which simply means ‘hidden’ (as when a star is ‘occulted’ by a moon or planet), their philosophical depth has been obscured by layers of popular connotation. A succinct and reliable guide to this specialized terminology is required.

In print since 1933, The Occult Glossary fills this need. Defining some 300 (Sanskrit) terms most frequently found in the field of metaphysics, it serves also as a fine introduction to theosophy. A scholar of Occidental and Oriental languages and philosophies, Dr. G. de Purucker was well qualified to elucidate these terms, and to explain the spiritual import of such themes as karma, reïncarnation, planetary and solar cycles, universal brotherhood, and man’s evolutionary pilgrimage.

From the flyleaf:

” Genuine occultism, divorced from ethics, is simply unthinkable because impossible. There is no genuine occultism, which does not include the loftiest ethics, that the moral sense of mankind can comprehend. Occultism means the study of the hid things of Being, the science of life or universal nature. [It] embraces not merely the physical, physiological, psychological and spiritual portion of man’s being, but has as equal and indeed a perhaps wider range in the studies dealing with the structure and operations as well as the origin and destiny of the cosmos. ” 

 

 

auteur: Purucker, G. de
ISBN: 1557000506
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Ganesha – Kleine Woordentolk der Geesteswetenschappen

Samengesteld door: Ir. A.J.H. van Leeuwen, A.P. Meyer-Gerhard en N.E. van der Schoot-Groot.

246 Pagina’s | Uitgegeven in 1969, tweede druk 1977, derde en herziene druk 2012 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750079.

De occulte literatuur is in de laatste decennia steeds meer in de belangstelling komen te staan. Vele nieuwe gebieden van occultisme, esoteriek, mysticisme, yoga, paranormale wetenschappen en aanverwante aspecten ervan worden in studie genomen. Meer dan vroeger houdt men zich thans bezig met het bestuderen van de verschillende Aziatische godsdiensten, waarbij soms talrijke woorden en begrippen voor de lezer onbekend blijven, zonder de mogelijkheid om de betekenis ervan in een woordenboek op te kunnen zoeken. Dit kleine woordenboek, dat wij Ganesha noemden naar de hoogste van de Ganadevata’s, de olifantkoppige God, heer van kennis, uit-de-weg-ruimer van hinderpalen, heeft de bedoeling aan deze behoefte van de lezer tegemoet te komen.

Afkomstig uit het ‘Voorwoord’ (blz, 5):

” De occulte literatuur is in de laatste decennia zo buitengewoon uitgebreid en er zijn zoveel nieuwe gebieden van occultisme, esoteriek, mysticisme, yoga, paranormale wetenschappen en aanverwante aspecten daarvan in studie genomen, dat een nieuw woordenboek dringend noodzakelijk is geworden. Het onderhavige boek heeft de bedoeling enigszins aan deze behoefte tegemoet te komen. Het mag uiteraard geen aanspraak maken op volledigheid, maar door het benutten van zoveel mogelijk gegevens uit allerhande  afzonderlijke woordenboeken, woordenlijsten en andere publicaties, koesteren de samenstellers de verwachting dat althans een wat hoger niveau van volledigheid werd bereikt en de inhoud zich meer aanpast bij de moderne occulte literatuur. 

auteur: Leeuwen, A.J.H. van/Meyer-Gerhard, A.P./Schoot-Groot, N.E. van der
ISBN: 9789061750079
Auteurs: Leeuwen, A.J.H. van/Meyer-Gerhard, A.P./Schoot-Groot, N.E. van der
Additional DescriptionMore Details

Dit kleine woordenboek, dat wij Ganesha noemden naar de hoogste van de Ganadevata’s, de olifantkoppige god, heer van kennis, uit-de-weg-ruimer van hinderpalen, heeft de bedoeling aan deze behoefte van de lezer tegemoet te komen. Het mag uiteraard geen aanspraak maken op volledigheid, maar door het benutten van zoveel mogelijk gegevens uit allerhande woordenboeken, woordenlijsten en andere publicaties, koesteren de samenstellers de hoop dat deze woordentolk enigszins van dienst zal zijn aan de gebruiker ervan.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Grondslagen van Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky

Door Helena Petrovna Blavatksy (1831 – 1891), met een voorwoord door Ianthe Helen Hoskins (1912 – 2001).

80 Pagina’s | Uitgegeven in 1992, gebaseerd op de Engelse 1988 editie | Softcover, incl. woordenlijst en literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750673.

Engels origineel: Foundations of Esoteric Philosophy | First Adyar Edition, fifth reprint 2012 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592211.

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring een enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.

In dit zevende deel van de Adyar-reeks zijn enkele sleutelpassages samengebracht uit het zeer omvangrijke oeuvre van Helena Petrovna Blavatsky, de grondlegster van de Theosofische beweging en auteur van Theosofische bronteksten, zoals Isis Ontsluierd (1877) en De Geheime Leer (1888). De lezer kan zo in kort bestek kennis nemen van deze diepzinnige esoterische filosofie.

Afkomstig uit ‘Drie Grondstellingen’ (blz. 26):

” De ENE WERKELIJKHEID; haar tweevoudige aspecten in het voorwaardelijke Heelal. Verder stelt De Geheime Leer: (B) De eeuwigheid van het Heelal ‘in toto’ als een grenzeloos gebied, periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen en die de zich manifesterende sterren en de vonken van de eeuwigheid worden genoemd. De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het Zelf-bestaan (Boek van Dzyan). Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed. “

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9789061750673
Additional DescriptionMore Details

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest. Dit tweevoud van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

‘De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring één enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.’

Miss Ianthe Hoskins was onder meer algemeen-secretaris van de Engelse Afdeling van de Theosophical Society (Adyar). Zij heeft in vele landen seminars over diverse theosofische onderwerpen geleid.

Quantity

Prijs: € 5,65

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…