TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Christenvervolging in de 21e eeuw

Christenvervolging in de 21e eeuw

3 augustus 2020

Onverdraagzaamheid tussen de aanhangers van verschillende religies was in de 19e eeuw nog een normale zaak. In 1875 begon de Theosophical Society aandacht te vragen voor de gedachte dat de mensheid een eenheid vormt, een universele broederschap zou moeten zijn, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. Zij beweerde dat alle religies voortkomen uit dezelfde bron, een oer-religie zoals je zou kunnen zeggen, vergeleken met het witte licht wat door een prisma vallend zich toont in zeven kleuren, zeven oorspronkelijke religies waarvan de huidige wereldreligies uitvloeisels zijn. De Theosophical Society moedigde haar leden aan alle vormen van levensbeschouwing vergelijkend te bestuderen.
In de loop van de 20e eeuw werd deze houding in de academische wereld overgenomen en aan de universiteiten kon men wat nu heet ‘religiestudies’ doen, vroeger vergelijkende godsdienst wetenschap genoemd. In de Westerse wereld werd deze houding tegenover religie – ook door haar belijders – langzamerhand gemeen goed. Immers ook vrijheid van godsdienst was na de 18e eeuw in de meeste westerse landen geleidelijkaan wettelijk gegarandeerd.
Er is nog veel werk te doen echter, want het is haast niet te geloven, er zijn nog vele landen in de wereld waar bijvoorbeeld Christenen vervolgd worden, in de 21e eeuw.
Zie hier de trieste stand van zaken.