TVN Home » Nieuwsbrief » “Inquiry Time” in St. Michaels House, ITC, Naarden

“Inquiry Time” in St. Michaels House, ITC, Naarden

1 juni 2023

Georganiseerd door het Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven

Op zondagmiddag 24 september is een geheel nieuwe serie van drie bijeenkomsten begonnen, in de woonkamer van het grote huis – St. Michael’s House – op het terrein van het ITC in Naarden. De intentie van deze bijeenkomsten is het gezamenlijk onderzoek van onderwerpen (thema’s) die we als mens elke dag op ons pad tegenkomen. In beginsel is het de bedoeling dat het thema vooraf bekend wordt gemaakt zodat de deelnemers zich zo nodig kunnen voorbereiden. 
Elke bijeenkomst staat op zichzelf. Maar, dat niet alleen; de bijeenkomsten zijn ook stappen in een leerproject. Leren zien we daarbij vooral als ‘een zuiver waarnemen’ en niet het louter en alleen verzamelen van en vernieuwen van kennis. Het is van belang te beseffen dat autoriteit in welke vorm dan ook – van een persoon, van opgebouwde kennis, van traditie(s) – een belemmering vormt van het onderzoek dat we hiermee graag aan je voorstellen.  
Het programma ziet er als volgt uit:

24 September 2023
“How is it possible … for the mind to be aware of this conflict between the fact and what the mind wants and so live in a constant movement which has no resting place, no anchorage, which deeply, inwardly does not demand anything permanent?”
“Hoe is het mogelijk … voor de geest om zich bewust te zijn van dit conflict tussen het feit en dat wat de geest wil en om dan zo te leven, in een voortdurende beweging die geen rustplaats kent, geen ankerplaats; (een geest) die innerlijk niet iets blijvends opeist?”-
Krishnamurti, 9th Talk, Mumbai (Madras), 10th March 1961

“One has found the very source of dissipation of energy, that any fragmentation, any division, any conflict – for division is conflict – is waste of energy.”
“Men heeft de ware bron van energieverspilling gevonden; elke versplintering, elke verdeeldheid, elk conflict – want verdeeldheid is conflict – is een verspilling van energie.”
Krishnamurti, 2nd Talk, Saanen, 11 July 1967.

29 Oktober 2023
“We are coming to a point, which is: direct perception and immediate action. Because our perception is directed by knowledge – the past perceives and so the past, which is knowledge, perceiving and acting from that is a factor of shrinking, senility – better use that word. Shrinking the brain. So is there a perception which is not time-binding? Right, sir? And so action which is immediate. Am I making myself clear? That is, sir, the brain has evolved through time, and it has set the pattern of time in action. And as long as the brain is active that way it is still living in a pattern of time and so becoming senile. If we could break that pattern of time, then the brain has now broken out of its pattern and therefore something else takes place. I don’t know if I am making myself clear.”
“We zijn op een punt aangeland: directe waarneming en onmiddellijke actie. Omdat onze waarneming wordt gestuurd door kennis – het verleden neemt waar en dus het verleden (dat kennis is) – is aan het waarnemen en van daaruit handelen is een factor van inkrimping, seniliteit – beter om dat woord te gebruiken: het krimpen van de hersenen. Dus, is er een waarneming die niet aan tijd is gebonden? En dus actie, handeling die onmiddellijk, direct is. Ben ik duidelijk? Dat wil zeggen: het brein is geëvolueerd in de tijd, en het heeft het patroon van tijd in gang gezet. En zolang het brein op die manier actief is, leeft het nog steeds in een tijdspatroon en wordt het dus seniel. Als we dat tijdspatroon zouden kunnen doorbreken, dan heeft het brein nu hun patroon doorbroken en vindt er daardoor iets anders plaats. Ik weet niet of ik mezelf duidelijk maak.”
– J.Krishnamurti & David Bohm, ‘The Ending of Time, pag 244

26 November 2023
“Then, if you have gone that far, the mind then becomes –it doesn’t become, there is no becoming: becoming is still measure – the mind then is totally, absolutely quiet. Not for some period or for a length of time, but its state is to be quiet.”
“Dan, als je zover bent gegaan, wordt de geest – ze wordt niet, er is geen worden: worden is nog steeds meten – de geest is dan totaal, absoluut stil. Niet voor een bepaalde periode of voor een bepaalde duur, maar haar staat is stil te zijn”.
J.Krishnamurti, ‘Magnitude of the Mind’, pag 109

Aanvang:
————

14.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) | Einde: 15.00 uur

Na afloop van de ‘Inquiry Time’ is er thee/koffie/koek. Voor diegenen die hiervoor belangstelling en de nodige energie hebben, is het mogelijk na de theepauze het gesprek/onderzoek voort te zetten.

Locatie*)
————

Landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum Naarden
– gebouw: St. Michael’s House
– Valkeveenselaan 19
– 1411 GT Naarden

Organisatie:
—————-

Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven

Informatie:
—————

Peter: 06 27 45 78 37 | Guido: 06 13 96 77 89
Wil je in verband met de ruimte van tevoren je (liefst per e-mail) even aanmelden. Een vrijwillige bijdrage in de kosten stellen we zeer op prijs.

Hartelijke groeten en wellicht tot later!
Peter Jonkers en Guido Haas

*)
Let Op! Hoofdingang ITC = Valkeveenselaan 19