TVN Home » Product Tags: knoche

Knoche

14 december 2019

Theosofie in de Qabbālāh

Door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

183 Bladzijdes | Gepubliceerd in 2006, Nederlandse vertaling 2007 | The Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328702.

Engelse vertaling: Theosophy in the Qabbālāh | Theosophical University Press, Pasadena California U.S.A. | ISBN: 9781557001832.

Wat zijn de essentiële leringen van de Qabbālāh, de Joodse esoterische wijsheid, die gedurende duizenden jaren van leraar aan leerling is overgedragen? In deze heldere presentatie richt Grace F. Knoche zich op de belangrijkste qaballistische thema’s: de emanatie van het heelal, de Sefiroth-levensboom en zijn symboliek in verband met de kosmos en de mens, de Vier Werelden van Schepping, de Vier Adams of Hemelse Archetypen, en de samengestelde structuur van ons wezen in relatie tot slaap, dood en inwijding. Om de betekenis ervan te verduidelijken vergelijkt de schrijfster qaballistische begrippen en symbolen met equivalenten in de hedendaagse Theosofie, vooral in de werken van H.P. Blavatsky en G. de Purucker., waaruit blijkt dat de Qabbālāh een van de stromen is van de universele Wijsheid-traditie van de mensheid.

Hoewel Theosofie in de Qabbālāh met wetenschappelijke nauwkeurigheid is geschreven, richt het zich op een breed publiek. Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan.

Uit Hoofdstuk 10: ‘De Viervoudige Aard van de Mens’ (blz. 124):

” De Reïncarnatieleer verschijnt in de Zohar als de leer over de ‘gilgūlīm’ (wielen), de omwenteling van de Zielen, maar meer impliciet dan expliciet. Ook wordt gesuggereerd dat voor de geboorte alles in Goddelijke vorm bestaat. Qabballisten denken dat de Ziel na de dood door een reeks wervelingen gaat, wat zowel geldt voor de transmigratie van de fysieke en andere atomen als voor de wederbelichaming van Zielen (vgl. GL:627-8vn). De Ziel trekt gewaden aan overeenkomstig de sfeer, die zij zal binnengaan. Voor de geboorte draagt ze een omhulling van hoger licht (ōr). Alles is verborgen in de Goddelijke vorm voor deze wordt geboren: de Ziel is dus een uitdrukking van haar vroegere karma, dat zich in haar Goddelijke vorm bevindt. Alle vormen van de aardse wereld werden in de Hof van Eden, de woonplaats van heilige geesten, oorspronkelijk gemaakt uit Goddelijk licht. “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9789070328702
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

To Light a Thousand Lamps – A Theosophic Vision

By Grace F. Knoche.

209 Pages | A Sunrise Library Book, Copyright 2001 | Hardcover | Theosophical University Press, Pasadena California U.S.A. | ISBN: 1557001707.

Dutch translation: Duizend Lichten Aansteken | Theosophical University Press | ISBN: 9070328615.

‘If enough men and women will not only believe, but also follow their intuitions and consciously cast their lot with the cause of compassion, there is every reason to have confidence, that our civilization will one day make the leap from self-centeredness to genuine brotherhood in every phase of the human enterprise’.

Written with directness and warmth, To Light A Thousand Lamps shares a universal perspective on the central questions of human existence, while providing practical insights on daily living and spiritual growth. Offering a thoughtful critique of religious and scientific views and current practices in light of Theosophy, the author presents the foundation ideas of mankind’s spiritual heritage, addressing our responsibility as partners in a oneness that reaches to the core of each and every being. In so doing she suggests how we can live with dignity, purpose, and compassion, whatever our circumstances.

From Page 16 – ‘The Daily Initiation’ (p. 16):

” Every people has borne the sacred burden of the Divine in its deepest heart. How strange, with this wondrous heritage, that we should ever feel ‘widowed of the presence of the Gods’, as though the link with our Divine Source had become frayed, no longer assured. We are not the first civilization to feel lost and bewildered, nor will we be the last, but this does not mean there is no remedy. Help has always been within our grasp: to ally our whole being with the building energies of the universe and to refuse to strengthen by default – certainly never by design – the destructive forces, that are ever alert to attack the irresolute Soul. Still, we must persevere, for once we make the choice, all the ‘devils’ in the underworld of our nature will seemingly be let loose to test the integrity of our resolve. The more in earn earnest we are, the more subtle and persistent the resistance – not instigated by others, but by our higher self. There is nothing mysterious about this. “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 1557001707
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Mystery Schools

By Grace F. Knoche (1909 – 2006).

98 Pages | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | Softcover | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Dutch translation: De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen | Translation of the second and revised 1999 edition | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Behind the world’s religions, philosophies, and sciences lies a little understood but potent source of humanity’s spiritual life: the Mystery Schools. Reaching back into remote antiquity, these esoteric institutions have kept alive the timeless Theosophia or Divine Wisdom of the ages, while stimulating mankind’s spiritual intuitions and evolutionary progress. This conscise overview treats of the history, purposes, and methods of these schools, derivative of the sacred Original which gave them birth and inspiration. Subjects include the dual character of the Mysteries, symbols and patterns of initiation, the brotherhood of compassion, and the Mystery schools of today.

From Chapter 12 – ‘The Mystery Schools of Today’ (p. 81):

” The Brotherhood of Great Ones never deserts humanity. Underneath and behind and within there pulsates the eternal heart of compassion. Withdrawal of the Mystery Schools from public knowledge by no means indicated withdrawal of the perennial support of the Mahatmas. Mystery-centers are to be found today all over the world, writes H.P. Blavatsky, for ‘the Secret Association is still alive and as active as ever’ (Isis, 2:100). Guarded with jealous care by their protectors, the precise location of these schools is undiscoverable except by the worthy; however, a veil of secrecy is not synonymous with nonexistence. “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 1557000662
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen

Door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

108 Bladzijden| Vertaling van de tweede en herziene 1999 editie | Softcover | Theosophical Universiy Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Engels origineel: The Mystery Schools | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Achter de religies, filosofieën en wetenschappen van de wereld ligt een weinig begrepen, maar krachtige bron van spiritueel leven van de mensheid: de Mysteriescholen. Deze esoterische instellingen gaan terug tot in de verre Oudheid; ze hebben de tijdloze Theosophia of Goddelijke Wijsheid van de eeuwen levend gehouden, en stimulansen gegeven aan de geestelijke intuitie en evolutionaire vooruitgang van de mensheid.

Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van deze scholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een heilige oorsprong. Tot de besproken onderwerpen behoren het tweevoudige karakter van de Mysteriën, symbolen en patronen van inwijding, de broederschap van mededogen en de Mysteriescholen van nu.

Uit Hoofdstuk 9 – ‘Wegen van Inwijding’ (blz. 65):

” In de meer gevorderde mysterietraining moet de leerling niet alleen leren het mystieke voertuig van ontwaakt bewustzijn op te bouwen dat hem van het ene gebied naar het andere zal brengen, maar ook om in de loop van zo’n individueel wordingsproces de eeuwige wegen van inwijding zelf opnieuw te ontdekkken. Wat wijsheid en een vooruitziende blik betreft is de natuur in alle opzichten consequent: een wet, een methode, een structuur. Met bekoorlijke zorgvuldigheid repeteert ze de wegen van inwijding door middel van de cyclus van slaap en dood. De dood en de processen, die daarbij een rol spelen vormen het hart en de kern van de grote Mysteriën: door de dood van het lagere wordt het hogere geboren. Als het zaad niet sterft, kan de bloem niet bloeien; als de bloem niet sterft kan zich geen zaad vormen. ‘Hij die zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden’ (Matt. 10:39). “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9070328569
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…