TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen. Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wegens de Corona lockdown zijn wij tot minstens 12 mei 2021 gesloten. Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

Jezus, de Gnosis en het Dogma

Door Riemer Roukema.

294 Pagina’s | Uitgegeven in 2007 | Softcover | Uitgeverij Meinema, Zoetermeer| ISBN: 9789021141688.

Kunnen wij nog achterhalen wie Jezus is en waar hij voor staat? Sinds de vondst van de geschriften van Nag Hammadi en andere gnostische boeken menen velen dat Jezus eigenlijk een gnostische wijsheidsleraar is. In het Evangelie van Thomas zou zijn gnosis bewaard gebleven zijn en de kerk zou Jezus’ eigen onderricht hebben verdonkeremaand. In dit boek wordt op grond van historische argumenten betoogd dat Jezus geen gnosticus is, maar een jood, die in de traditie van het Oude Testament staat. De opvatting van de vroege kerk dat Jezus tegelijk ook de Zoon van God en zelf God is, blijkt joodse wortels te hebben. Zelfs de basis van het dogma van de drie-eenheid blijkt heel vroeg te zijn gelegd. De auteur laat zien dat dit dogma meer recht van spreken heeft dan de gnostische visie op Jezus.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Conclusies en Evaluatie’ (p. 252):

” In Paragraaf 5.1 hebben wij uit de hoofdstukken 2 tot 4 al enkele voorlopige conclusies getrokken ten aanzien van de verhouding tussen Jezus en de gnosis van de gnostici. Wij concludeerden daar dat aan de nieuwtestamentische getuigenissen over Jezus een grotere mate van historische betrouwbaarheid moet worden toegekend dan aan de uiteenlopende gnostische visies op Jezus. Volgens de nieuwtestamentische evangelien stond Jezus in de lijn van het Oude Testament en vertrouwde hij op de God van Israel. Hij verkondigde de komst van Gods koninkrijk en trad op met goddelijk gezag. Hij beschouwde zichzelf als Messias, de Mensenzoon en Gods Zoon. Zijn dood aan een kruis heeft geen einde gemaakt aan de beweging die hij op gang had gebracht. Zijn leerlingen ervoeren dat hij uit de dood was opgewekt, weer aan hen verscheen en hen instrueerde. Volgens hen was zijn plaats voortaan in de hemel, aan Gods rechterhand. Daar kon hij door mensen worden aangeroepen, hetgeen wijst op de goddelijke status die aan hem werd toegekend. “

Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

Stoïcijnse Levenskunst – Evenveel Geluk als Wijsheid

Door Miriam van Reijen.

167 Pagina’s | Uitgegeven in 2016, vierde druk | Softcover | ISVW Uitgevers, Leusden | ISBN: 9789491693830.

Mensen lijden emotioneel niet door andere mensen of door de dingen die hen overkomen, maar door hun eigen gedachten daarover. Het zijn irrationele gedachten, die negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel veroorzaken. Daarom kan kritisch denken (filosoferen) hier verandering in brengen. Dit soort emoties heeft bovendien geen enkele positieve functie, ze betekenen alleen lijden. Inzicht en ambitie en moed kunnen meer tot stand brengen.

Wie in plaats van een lijder (passief) een leider (actief) wil worden, kan terecht bij de Stoïcijnse Levenskunst van Epictetus, Epicurus, Sartre, Seneca en Spinoza. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuld-gevoelens achteraf. Miriam van Reijen legt uit, ook aan de hand van alledaagse voorbeelden, hoe het mogelijk is om te leven zonder emoties als irritatie, schuldgevoel en teleurstelling.

Afkomstig uit Hoofstuk 1 – ‘Praktische Filosofie’ (p. 33):

” De stoïcijnse filosofen waren juist kosmopolieten, wereldburgers, voor wie alle mensen fundamenteel gelijk waren. Ze gingen uit van de rede, de logos, waaraan alle mensen deelhebben. Stoïcijnen gaan ervan uit dat de ongewenste, vervelende, schadelijke passies (lijden!) niet noodzakelijk zijn en dat je deze kunt verminderen en zelfs voorkomen door een andere manier van denken. Dat kan volgens hen omdat ze ook uit een bepaalde manier van denken ontstaan. Stoïcijnen hebben dus – en ik kan niet dit genoeg benadrukken – niets tegen ‘goede’ gevoelens, die volgens hen – anders zouden ze er als filosoof niet mee bezig zijn – gebaseerd zijn op redelijke ofwel ware gedachten. Integendeel, als gedachten aan een kritisch onderzoek worden onderworpen, zoals Socrates al bepleitte, en irrationele gedachten worden vervangen door rationele gedachten, komen andere gevoelens in de plaats van de ongewenste. Het niet hebben van die ongewenste passies is de toestand van de ‘apatheia’. “

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

De Vergeten Waarheid – Christelijke Mythen in Gnostisch Perspectief

Door Johan M. Pameijer.

232 Pagina’s | Uitgegeven in 2006 | Softcover | Aionion Symbolon | ISBN: 9074899722.

Hoewel de kerken leeggelopen zijn en hun greep op de massa verloren hebben, is religie zelf nog springlevend. Bij veel mensen vindt er juist een verdieping plaats van hun religieuze gevoelens, waarbij de nadruk vooral is komen te liggen op het opdoen van innerlijke ervaringen.

In het verlengde daarvan signaleert de schrijver een verlangen naar een eenvoudige, heldere en doorzichtige maatschappijvorm. Mensen zoeken weer eenheid en de harmonie van heelheid, en zullen steeds meer gaan openstaan voor een grotere aandacht voor de Ziel. Johan Pameijer laat zien dat de nieuwe inzichten. die we uit de Gnostische Nag Hammadi-vondsten hebben gekregen van groot belang zijn om de Kerk weer in staat te stellen een genezende rol te spelen. We kunnen niet langer meer om de echte oorsprong van het Christendom en om de Gnostiek heen. We moeten terug naar de Bron in onszelf en een weg van inwijding doormaken om bij – wat Carl G. Jung noemde – ons ware Zelf te komen, waarmee we in verbinding met het Goddelijk kunnen komen. Een bevlogen, betrokken en zeer inspirerend boek!

Afkomstig uit Hoofdstuk 6 – ‘Tweelingbroers’ (p. 61):

” De tegenwoordige mensheid is als een school spartelende vissen in de netten van een egocentrisch commercieel systeem. Diep van binnen dragen zij heugenis aan een kern van collectieve vrijheid. In weerwil daarvan zijn ze bevangen door collectieve hersenspoelingen en bewegen zich als verdwaalde dwazen door een doolhof van onwetendheid op zoek naar hun ware Zelf. Onbehaaglijk bespeuren zij een voortdurende bedreiging, uitgaande van afschuwelijke demonen, ‘das Ungeheuer’. Iedereen is op zoek naar zijn tweelingbroer, omdat eenieder in zijn diepste wezen weet dat zijn ego slechts een speerpunt is van zijn individuele Zelf. Het grote levensideaal is de vereniging van deze twee, het samensmelten van het ego en Zelf, van de strijder en de priester, van activiteit en passiviteit, van werken en gebed. Alle religies bestaan bij de gratie van wat Jung heeft genoemd de individuatie, het proces van zelfverwerkelijking, het samensmelten van bewustzijn en onbewuste, zodat een groot, alomvattend weten tot gelding komt. “

Quantity

Prijs: € 22,95

Loading Updating cart…

De Verborgen Kracht van het Denken

By Monique Timmers.

187 Pages | Uitgegeven in 2007, derde druk | Softcover | Uitgeverij Schors, Amsterdam | ISBN: 9789063787035.

Het Scheppende Vermogen van onze Gedachte- en Gevoelswereld.

Wil je meer weten over de Verborgen Kracht van ons scheppend vermogen? Wil je weten hoe gedachtevormen eruit zien, wat hun uitwerking is op jezelf en de ander? Wil je weten hoe je het verouderingsproces kunt vertragen en je geestelijk en lichamelijk welzijn kunt verbeteren? De Verborgen Kracht is het scheppende vermogen van onze denk- en gevoelsprocessen. Het is onze Hogere Denkkracht, gedragen door Universele Liefde. Helaas zijn wij ergens door de levens heen de controle over dit vermogen verloren. We kunnen de natuurlijke controle over de Ware Geest weer activeren en deze kennis terugbrengen in ons dagelijkse bestaan. Laten we deze Goddelijke erfenis aanvaarden!

Afkomstig uit Hoofdstuk 3 – ‘De Wachter op de Drempel: Kies en schep wat je wilt zijn en wie je wilt zijn!’ (p. 45):

” Uit esoterisch onderzoek is gebleken, dat genezing en harmonie het best tot stand komen door eerst alles te accepteren: het ziektebeeld, de eigen verantwoordelijkheid. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk! Kies vervolgens voor het beste en realiseer dit in je denken en handelen. Doe dit met heel je wezen. Vertrouw op je eigen herstelvermogen, weiger iets anders dan liefde te schenken en kies voor gezondheid met heel je wezen! Weet dat ziekte voortkomt uit disharmonische denkpatronen en het feit dat wij ons los hebben gemaakt uit het universele Beginsel. Weet dat zo gauw er disharmonie of onaangenaamheid in onze natuur verschijnt, wij de wet van ons wezen overtreden. Weet dat dit de oorzaak is van elke disharmonie in ons systeem en de oorzaak van ziektes! Disharmonie nemen we levens met ons mee; we conditioneren ons telkens weer! Alles wat een harmonische uitwerking heeft op onze aard en zijnstoestand, dat wat ons gevoelens geeft van harmonie, evenwicht, vrijheid, kracht en liefde, is in overeenstemming met het werkelijke leven en het resultaat kan alleen maar gezondheid en harmonie geven. We kunnen geen disharmonie veroorzaken als we harmonie tot uitdrukking brengen! Harmonie is onze natuurlijke staat van zijn! “

Quantity

Prijs: € 19,90

Loading Updating cart…

A Jewel on a Silver Platter – Remembering Jiddu Krishnamurti

By Padmanabhan Krishna with a Foreword by Ravi Ravindra.

417 Pages | First printing Spring 2015 | Hardcover | Peepal Leaves Publisher | ISBN: 9781312903333.

This book gives an intimate portrayal of the philosopher sage Jiddu Krishnamurti by several of his colleagues, who knew him over many decades and interacted with him closely. It reveals several aspects of the man and investigates his teachings in depth.

The author, Padmanabhan Krishna, was a Professor of Physics and was closely associated with him for nearly three decades. He has lectured all over the world and conducted dialogues about Krishnamurti’s teachings.

From Chapter 20 – ‘What is Right Action’? (p. 351):

” So the Buddha’s action in leaving his wife and children and going into the forest would be right if he did it out of love and compassion for humanity; and the same action would be wrong if he did it for egoistic reasons, because he wanted to get away from his responsibilities. The quality of the mind taking that decision determines whether it is a right or a wrong decision. […] Because there is no self-interest in that consciousness, there is no partiality for the ‘me’ and the ‘mine’. Krishnamurti expressed it in another way; he said: ‘Come upon love, then do what you will’. Then one does not have to think and calculate and so on. But we must understand what he means by ‘love’. To him, ‘Love is where the self is not’. He is not talking about romance or attachment or sentiment as love. Only when self-interest is not the motivation, is there love. “

Auteur: Krishna, P.
ISBN: 9781312903333
Quantity

Prijs: € 34,00

Loading Updating cart…

Franciscus – De Allerlaatste Paus?

Door Christian Vandekerkhove.

132 Bladzijden | Uitgegeven in 2013 | Softcover | Mens & Cultuur Uitgevers, Gent | ISBN: 9789077135389.

‘Veranderen of verdwijnen’ is de keuze waar de Kerk steeds wezenlijker mee wordt geconfronteerd. Niet alleen is er de al jarenlange spirituele en feitelijke leegloop van de kerken, ondertussen ondermijnen ook een hele reeks schandalen haar geloofwaardigheid. Na de zwarte bladzijden uit het verleden van de Kerk, zijn haar schaduwzijden in onze tijd voor velen de druppel, die de emmer doet overlopen. Ook oprecht gelovige mensen keren de Kerk in groten getale de rug toe. Een evolutie, die het appel van andere Geestesrichtingen en zeker het atheïsme accentueert.

Wijzen de profetieën van Malachias over de allerlaatste paus, maar ook die van Nostradamus en anderen, en de onmiskenbare afvalligheid van de Kerk naar dezelfde zaken die te gebeuren staan? Het is nog te vroeg om hierop te antwoorden. Dit boek brengt alle profetieën helder en chronologisch in kaart en bespreekt alvast de verschillende toekomstscenario’s voor de Kerk.

Afkomstig uit Hoofdstuk 5 – ‘Wat weten we over Paus Franciscus?’ (p. 29):

Sociale rechtvaardigheid

” Reeds enkele decennia predikt de Kerk dat armoede een onrecht is, dat moet worden bestreden. Reeds in de Rerum Novarum Encycliek eind 19de eeuw wordt gepleit voor sociale rechtvaardigheid. Toch is er een verschil tussen het prediken ervan en daadwerkelijk tussen de armen gaan staan. Hier wordt Franciscus ook erg om geprezen! Hij is er immers niet vies van om af te zakken naar de sloppenwijken en daar samen met de gewone mens het voedsel te bereiden. Dit doet hij overigens ook in zijn flat. Voor een kok en een auto met chauffeur heeft hij altijd bedankt. Tijdens een audiëntie met de internationale pers op 16 maart 2013 zegt hij dat de Kerk haar rijkdommen moet afwerpen en zich moet concentreren op de armen! Nooit was een Paus hierin zo expliciet! “

Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Het Paranormale is onder Ons – De Wonderen van Meester Philippe

Door Christian Vandekerkhove.

135 Bladzijden | Uitgegeven in 2009 | Softcover | Mens & Cultuur Uitgevers, Gent | ISBN: 9789077135198.

Het begrip wonder roept bij veel mensen scepsis op. Wonderen worden immers verondersteld enkel in de imaginaire wereld van mythen, legenden, hagiografieeen, religies en literatuur te bestaan. Wie het concept van wonder naar de dagelijkse realiteit trekt, verliest de facto zijn geloofwaardigheid.

Nochtans worden veel wonderen met de grootste ernst gerapporteerd in de verschillende religies. Maar gaat het hier wel om feiten? Zijn het niet louter metaforen, die ons iets duidelijk moeten maken? Deze vraag is en blijft in de eerste plaats retorisch, want de wereld van het paranormale verdeelt de mensheid in gelovers en niet-gelovers. Maar stel je voor, dat in ons midden – en nog niet eens zo lang geleden – iemand zou hebben geleefd, waarvan wordt gezegd dat hij dag in dag uit wonderen zou hebben, iemand, tenslotte, die door veel ‘groten der aarde’ als vriend werd beschouwd en werd gewaardeerd, niet enkel omwille van zijn ideeen, maar ook omwille van zijn wonderen. Die persoon staat bekend als Meester Philippe. Dit boek is een verkenningstocht naar Meester Philippe, zijn leer en zijn wonderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 11 – ‘De Leer van Meester Philippe’ (p. 82 & 83):

11.2 Ethiek

” De meeste religies en filosofische systemen beschikken over een eigen ethiek. Hoewel deze ethiek zeer uiteenlopend kan zijn, van zeer strikt tot zeer liberaal, is er een bepaald principe dat vrijwel overal in een of andere vorm terugkomt. Het is wat in de Christelijke leer werd geformuleerd als ‘bemin uw naaste als uzelf’. Dit is meteen ook het hoofdthema van de ethische code van Meester Philippe. Hoe vaak de Meester deze boodschap herhaalde, is niet meer na te gaan; wellicht bij elke zitting. In de verschillende verslagen over zijn publieke zittingen vinden we dit gebod in talrijke variaties, maar steeds komt het op hetzelfde neer en is er geen ontkomen aan:

Welk pad je ook neemt, nooit zul je de ijzeren cirkel doorbreken: Hou van je naast als van jezelf. Gods rijk zal komen, wanneer iedereen van een ander zal houden als van zichzelf en zich van alles zal ontdoen voor de ander. Wij kunnen niet gelukkig zijn zolang een van onze broeders ongelukkig is. “

Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

De Kabbala – Het Hart van de Joodse Mystiek

By Daniel C. Matt, vertaald door Julius Wintjes.

300 Pages | Eerste editie 1995, Nederlandse edities 1997 & 2005 | Hardcover | Rainbow Dimensie 8, onderdeel van Uitgeverij Maarten Muntinga BV., Amsterdam | ISBN: 9789041720283.

Engels origineel: The Essential Kabbalah: The Heart of Jewish Mysticism | Eerste editie 1995 | HarperSanFrancisco, onderdeel van HarperCollins Inc.

Kabbalisten hebben hun werk altijd beschouwd als een geheime leer, maar in navolging van beroemdheden als Madonna, Mick Jagger en Naomi Campbell wordt de kabbala vandaag de dag gezien als een schitterende leidraad voor spirituele zelfontplooiing. Maar wat is de kabbala?

Daniel C. Matt schrijft helder en beknopt over de eeuwenoude studie van de symboliek van de Thora, de Hebreeuwse Bijbel. Hij ontsluit de vele lagen en mysteries, die de kabbala omringen en dringt door tot de kern van de Joodse Mystiek. Voor iedereen, die geinteresseerd is in filosofie en spiritualiteit.

Ga naar je zelf (369)

” God zei tegen Adam: ‘Ga heen.’ (370) God zei tegen Adam: ‘Ga je naar je zelf (371), ken je zelf, vervul je zelf.

Dit vers is op iedereen van toepassing. Zoek en ontdek de wortel van je Ziel, zodat je deze kunt vervullen en in haar bron, haar essentie kunt herstellen. Hoe meer je jezelf vervult, des te dichter benader je je authentieke zelf. “

Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

Stoische Notities

Door Rymke Wiersma.

209 Pagina’s | Uitgegeven in 2011 | Softcover | Uitgeverij Atalanta, Utrecht | ISBN: 9789073034440.

De Stoicijnen en andere Klassieke Filosofen als Bron van Inspiratie voor Geluk en een Mooiere Wereld.

Bij Stoïcisme wordt meestal eerder gedacht aan het verdragen van de wereld dan aan het veranderen ervan. Toch is een stoïcijnse levenshouding bij uitstek een actieve houding, met als doel ‘goed’ te leven. De stoïcijnen waren hun tijd ver vooruit met hun ideeën over gelijkheid tussen mensen, kosmopolitisme en de ontkenning van het bestaan van belangentegenstellingen. Deze en andere ideeën uit de stoïcijnse ethiek zijn zowel uitdagend als ondersteunend, niet alleen bij het streven naar persoonlijk geluk, maar ook bij het verbeteren van de wereld, dat wil zeggen de onderlingen verhoudingen tussen mensen. We kunnen dus op minstens twee manieren inspiratie putten uit de Oude Stoa: door te leren ‘stoïcijns’ met tegenslag om te gaan, en door kennis te nemen van de stoïcijnse invulling van het goede leven.

Niet alleen de stoïcijnen, maar ook de atomisten, de cynici en de skeptici vormden een inspiratiebron voor de notities in dit boek. Een boek over persoonlijk geluk en wereldverbeteren en hoe die twee elkaar kunnen versterken in plaats van in de weg zitten. Het echte geluk wordt niet veroorzaakt door omstandigheden, maar door denkactiviteit. Het wordt niet bereikt door consumeren of navelstaren, maar door actieve inzet om goed te leven, en dus door de inzet voor een betere wereld. Toch is er minstens een zeer gunstige omstandigheid die je kunt treffen, en dat is in aanraking te komen met het stoïsch gedachtegoed.

Afkomstig uit Hoofdstuk VI – ‘Kosmopolitisme, Vriendschap en Samenleven’ (p. 49):

Samenleven

” Ook over het samenleven werden uitspraken gedaan. ‘Wijzen hebben geen wetten nodig’. Dat idee was al vaker geopperd. Xenokrates (van de Akademia, de school van Platoon, ca. 396 – 314) beweerde: ‘Degenen, die oprecht naar wijsheid streven doen vrijwillig wat de anderen doen gedwongen door de wet’. En Aristippos (de eerder genoemde hedonist) zegt in dezelfde trant: ‘Als alle wetten zullen worden opgeheven, zullen wij filosofen onveranderd voortleven’. Zenoon schreef in zijn Politeia: Niet-wijzen kunnen ook geen staat vormen; alleen een staat van wijzen verdient onze belangstelling’. Bij Platoon wordt de stad bestuurd door wijzen (mannen en vrouwen), in Zenoon’s Politeia is iedereen wijs en regeert niemand over anderen. Wijzen hebben geen heersers en geen wetten nodig, want wijzen handelden weloverwogen, op grond van eigen inzicht. Dit is Zenoons uiteindelijke ideaal: een wereldcommune van wijzen’. “

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Mindfulness in Actie

Door Chögyam Trungpa, verzameld en geredigeerd door Carolyn Rose Gimian.

216 Pages | Uitgegeven in 2015 | Softcover | Uitgeverij Juwelenschip, Cothen | ISBN: 9789076681252.

English origineel: Mindfulness in Action | Uitgegeven in 2015 | Shambhala Publications Inc., Boston & London | ISBN: 9781611800203.

De Directe Weg naar Inzicht en Bewustzijn in het Dagelijks Leven.

De voordelen van Mindfulness zijn intussen wel bewezen: goed kunnen omgaan met stress, concentratievermogen en een algehele ervaring van welzijn. Maar er is meer. Als we mindfulness toepassen in ons dagelijkse leven, niet als oefening, maar als geïntegreerd onderdeel van ons bestaan, kan het ons ondersteunen in het omgaan met de uitdagingen, die aan ons worden gesteld en onze creatieve vermogens sterk doen toenemen. Ons leven wordt dan vanzelfsprekend, spontaan en vrij van ongewenste gedachten en zorgen.

Chögyam Trungpa was een meditatiemeester, geleerde en kunstenaar. Geboren in Tibet, woonde hij lange tijd in Engeland, de Verenigde Staten en tenslotte Canada. Hij is de stichter van Naropa University in Boulder en van Shambhala Training. Zijn meest bekende boeken zijn Shambhala – De Weg van de Krijger, Mythe van Vrijheid en Glimlach naar Angst.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Meditatie: Een Intieme Relatie met Onszelf’ (p. 20):

” Het gaat bij mindfulness om een specifieke en bijna excentrieke toepassing van inspanning. Het lijkt op het bouwen van een trap. Bij het bouwen van een trap moet je de planken precies afmeten, zodat je de treden goed kunt aanbrengen. Al de hoeken moeten zorgvuldig gemeten en uitgezaagd worden, en de juiste spijkers moeten gebruikt en erin geslagen worden. De trap moet het gewicht van mensen, die erop lopen, kunnen dragen. We zouden kunnen vragen: een trap waarheen? Op dit punt doet de bestemming er niet echt toe. Gewoon de trap bouwen is oké, zonder belofte of blaam. Laten we de situatie vereenvoudigen. Laten we deze trap heel eenvoudig en direct bouwen. Dat is de essentie van mindfulness. Meditatie kan een nogal veeleisend proces zijn, maar het is een heel vreugdevolle situatie, omdat we ervan overtuigd zijn dat we onszelf gaan helpen, door op onze eigen inspanning en vermogens te vertrouwen. Op die manier is de viering het hart van meditatiebeoefening. “

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Mystic Experiences – Tales of Yoga and Vedanta from The Yogavasishtha

By Dr. Bhagavan Das (1869-1958), with Notes by Annie Besant (1847–1933).

114 Pages | Published in 1988 | Softcover | The Indian Bookshop, The Theosophical Society, Varanasi | No ISBN.

Two histories of the Sage Valmiki wrote, to teach the growing world he loved so well, the way of virtue and of happiness. The one, intended for the younger souls, depicts the outer life of Rama, prince and King of Avadha and tells of how he warred against, and slew the evil King, Ravana.

This ancient book is known to the world as Ramayana. The other, helpful at a later stage, is called Maha Ramayana, Greater Book, and it describes the inner life of Rama, telling how he triumphed over foes within himself, and so prepared to fight and conquer, for the helping of the world, the outer evil forces rampant in that time.

From Book III – ‘The World Illusion and the Real Self’ (p. 51):

” Rama: How may I understand that Paramatma is, and that these worlds are not?

Vasishtha: He who understands that the world is an illusion, just as much as the colour of blue which appears to belong to the emptiness of space is an illusion, he has in truth understood the nature of the Supreme. “

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Bhagavad-Gita – The Song of God

Commentary by Mohandas K. Gandhi.

127 Pages | First edition 2002, reprinted 2003 | Softcover | Axiom Publishing, Australia | ISBN: 1864761709.

‘When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad-Gita and find a verse to comfort me: and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meaning from it every day’. – Mohandas K. Gandhi.

Mohandas Gandhi was a Hindu from birth and consequently always had a copy of the Bhagavad Gita close by. However, it was not until he was a law student living in England that he gained a firm grasp on its real meaning. It was this deeper meaning, which would guide him in all he was to do.

From Discourse 15 – ‘ Purushottama Yoga’ (p. 109):

” 12. The light in the sun which illumines the whole universe and which is in the moon and in fire – that light, know thou, is Mine;

13. It is I, who penetrating the earth uphold all beings with My strengh, and becoming the moon – the essence of all sap – nourish all the herbs;

14. It is i who becoming the Vaishvanara Fire and entering the bodies of all that breathe, assimilate the four kinds of food with the help of the outward and the inward breaths.

15. And am I seated in the hearts of all, from Me proceed memory, knowledge and the dispelling of doubts; it is I who am to be known in all the Vedas, I, the author of Vedanta and the knower of the Vedas. “

Quantity

Prijs: € 7,99

Loading Updating cart…

The Spiritualscape of the Upaniṣad-s

By R. Balasubramanian, general editor S. Sankaranarayanan.

27 Pages | First edition 2007 – The Adyar Library Pamphlet Series No. 63 | Pamphlet | The Adyar Library and Research Center, India | No ISBN.

The Upaniṣad-s are extraordinary texts and not only the concluding portion, but also the consummation of the Veda-s. There are four Veda-s, and each Veda has four sections, which are called Mantra, Brāhmaṇa, Āraṇyaka, and Upaniṣad. The Mantra-s are hymns in praise of Gods and Goddesses. The Brāhmaṇa-s deal with sacrificial rites. The Āraṇyaka-s contain meditative practices. The Upaniṣad-s are philosophical treatises dealing with Being and beings of all kinds.

The aim of the Upaniṣad-s, according to Śamkara, is to help human beings dis-cover the Self, which is Brahman and overcome the existential predicament. The goal can be achieved only by means of a new thinking, a radical questioning of the given, a rigorous inquiry into the life-world, which is bound to lead to a transvaluation of all values through deconstruction and reconstruction.

From page 14:

” The enlightened one attains unity with the All. He expresses wonder that the individual with all limitations has been able to shake them off and become one with the All. To get at the Real, we must get behind the forms of matter, the forms of life, the forms of mind, the forms of intellect. By removing the sheaths, by shaking off the bodies, we realise the Highest. This is the meaning of vastrāpaharaṇa. ‘Across my threshold naked all must pass’. “

Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gita (Vintage)

Translated and with a Preface by Eknath Easwaran (1910 – 1999).

122 Pages | A Vintage Spiritual Classic Original 2000; abridged version | Vintage Books, A Division of Random House, Inc., New York | ISBN: 9780375705557.

The Bhagavad Gita (Sanskrit for ‘Song of the Lord’) is the most famous poem in all of Hindu literature and part of the Mahabharata, the great Indian epic. The Gita consists of a dialogue between Lord Krishna and Prince Arjuna on the morning of a climactic battle. Krishna provides Prince Arjuna with the spiritual means to take action under trying circumstances . Of course, the larger canvas painted in the poetry is that of the moral universe of Hinduism. As the late noted teacher and scholar Eknath Easwaran writes in the Preface:

‘The Gita does not present a system of philosophy. It offers something to every seeker after God, of whatever temperament, by whatever path. The reason for this universal appeal is that it is basically practical: it is a handbook for Self-realization and a guide to action’.

From Chapter 4 – ‘Wisdom in Action’ (p. 25):

” The awakened sages call a person wise when all his undertakings are free from anxiety about results; all his selfish desires have been consumed in the fire of knowledge. The wise, ever satisfied, have abandoned all external supports. Their security is unaffected by the results of their action; even while acting, they really do nothing at all. Free from expectations and from all sense of possession, with mind and body firmly controlled by the Self, they do not incur sin by the performance of physical action. “

Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Role of Māyā in Man’s Evolution

By Seymour D. Ballard.

19 Pages | Softcover | The Blavatsky Lecture, 1986 | The Theosophical Society in England, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of the Theosophical Society in England at the College of Ripon and York, St. John, Ripon, July 29th, 1986.

A vital feature of the esoteric traditions contains the notion that all manifestation is to be regarded as illusion. Illusion is the usual translation of the Sanskrit word māyā. Yet, although she uses this definition of the Sanskrit Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) presents important qualifications to the word to help the student fathom the subject matter in her major work. She writes: ‘Māyā or Illusion, is an element which enters into all finite things, for everything that exists has only a relative, not an absolute, reality, since the appearance which the hidden noumenon assumes for any observer depends upon his power of cognition…’

From page 4:

” Nothing is permanent except the one hidden absolute Existence which contains in itself the noumena of all realities. The existences belonging to every plane of being, up to the highest Dhyan Chohans, are, comparatively, like the shadows cast by a magic lantern on a colourless screen. Nevertheless, all things are relatively real, for the cognizer is also a reflection, and the things cognised are therefore as real to him as himself. Whatever reality things possess, must be looked for in them before or after they have passed like a flash through the material world; for we cannot cognize any such existence directly, so long as we have sense instruments, which bring only material existences into the field of our consciousness. “

Quantity

Prijs: € 1,00

Loading Updating cart…

Somnio Scipionis – (Vision of Scipio)

By Marcus Tullius Cicero (106 BC. – 43 BC).

19 Pages | Unknown publication date | Pocket Pamphlet No. 1 | The Wizards Bookshelf, San Diego U.S.A. | No ISBN.

This short fragment of Cicero generally known as the Vision of Scipio to those, who are seeking for the scattered pearls, which once adorned the sacred bosom of the pure virgin of the mysteries, before she was defiled and her robe and jewels trampled in the mire of the sty, is perhaps the most interesting record in the voluminous writings of the great Roman orator.

Whence Tully derived his information, whether from the writings of the outer schools of Pythagorean and Platonic philosophy, or from private sources, is in the present case immaterial.

From page 18:

” Since, therefore, it is evident that that only is eternal, which is self-motive. Who is there to deny that this is a rational attribute of Souls? For everything which is set in motion by external impulse is destitute of the Soul principle, whereas everything ensouled is energised by an interior and self-created motion; for this is the Soul’s proper nature and power. “

Quantity

Prijs: € 1,36

Loading Updating cart…

Healing Without Medicine – From Pioneers To Modern Practice

By Albert Amao, PhD., Foreword by Mitch Horowitz.

323 Pages | First Quest Edition 2014 | Softcover | Quest Books U.S.A., | ISBN: 9780835609210.

‘How Millions have been healed through the Mind alone’.

The aim of this book is to demonstrate the power of thought to heal the mind and body. Amao examines the rationale behind so-called mind, spiritual, and faith healing and explain why this kind of treatment works where conventional medicine fails. Amao also examines the most prominent leaders of the New Thought movement, who used mental and spiritual means to recover their health from supposedly ‘incurable’ diseases, and he describes the mechanism that triggered their healing. Finally, he explains why some people do not respond to any kind of treatment, with medicine or without it.

Mainstream academia should be made aware that mental and spiritual healing is an authentic, American-made phenomenon, that originated in and has flourished since the nineteenth century, particularly in New England. This phenomenon continues to develop today through the emerging field of energy psychology, which includes Thought Field Therapy and its derivatives, such as the Emotional Freedom Technique and similar practices.

Amao’s main hypothesis is this: All methods of mind and spiritual healing are self-healing. Human beings have an inner capacity to heal themselves. Indeed, conventional medicine can be said to heal, because it removes obstacles so that the body can regain its recuperative capacity.

From Chapter 12 – ‘Thomas Jay Hudson, The Scientific Working Hypothesis’ (p. 114):

” Some student of Occultism approach metaphysical studies with the idea of surrendering their will and conscious mind to the direction of the subconscious. This is dangerous, because the subconscious cannot direct itself. The person, who allows his subconscious to control him runs the risk that dormant, anarchic, and destructive forces in the psyche will express themselves at the least, expected times in devastating ways. When the conscious mind surrenders it dominion over the subconscious, the person becomes at the mercy of untamed primeval instincts, which could result in mental illness. As Hudson wrote, the subconscious cannot direct itself, nor can direct us. Its marvelous powers must always be definitely limited if they are to do us any real good. The unrestrained expression of the subconscious is insanity. “

Auteur: Amao, A.
ISBN: 9780835609210
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Man And The Universe – A Quest

By A.R. Bakshi, Foreword by Radha S. Burnier (1923 – 2013).

136 Pages | First edition 1994 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592313.

The ‘Universe’ and ‘Man’, have both been the subject of study by great thinkers through the ages. Man and the Universe – A Quest presents some of the main principles of occult teaching to the ordinary reader and also supplies the serious student with sufficient material for original study offering profuse references to The Secret Doctrine (1888).

From Chapter VII – ‘Laws of Nature & Universal Truth and Order’ (p. 92 & 93):

” The whole life of the universe, according to the Ancients, is a part of a great artistic process cast into rhythmic phenomenal occurrences such as death and rebirth, creation and destruction, time and eternity, space and void, each occurrence symbolises an eternal cosmic movement. This concept of beauty and art in cosmic motion is symbolised as a female aspect of creative energy called in Indian mysticism ‘Durgā’ (the invincible), whose laws are impregnable. “

Auteur: Bakshi, A.R,
ISBN: 8170592313
Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

Theosophy – What’s It All About?

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

84 Pages | Softcover | Theosophical Publishing House, London | ISBN: 0722952597.

What indeed is Theosophy about? It is about the universe, its nature and origins and the processes that operate in it. It is about man and his nature and origins and his relationship to the Whole of which he is a part. It is about law that operates throughout Nature; it is about evolution and individual responsibility, about Life and living and the purpose of it all, and it is about the ways of knowing that may set men free. The field of Theosophy is vast, and its literature is extensive. This book is an introduction to an absorbing and life-long study.

From Chapter – ‘The Purpose of Life (p. 20)’:

” The purpose of life is then to live. Living involves change and this change, as we shall see later, is cyclical but always on an expanding progressive scale, growth. Spirit or life on the one hand is descending into manifestation in the physical world, and on the other it is ascending by gradually improving forms through ever-unfolding consciousness, until the sage when Man endowed with mind achieves true self-consciousness. The activities of Spirit in physical forms give rise to the production and multiplication of individualized self-conscious units of Itself, human and ultimately super-human beings, each eventually returning to its source with its harvest of unique experience, attributes and power. Life, in short, is a journey to perfection. “

Auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0722952597
Quantity

Prijs: € 6,15

Loading Updating cart…

The Shaman And The Medicine Wheel

By Evelyn Eaton (1902 – 1983).

212 Pages | A Quest Original 1982 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605612.

This is the personal logbook of Mahad’yuni (Evelyn Eaton), a woman of white and Indian ancestry. Evelyn is a Metis Medicine Woman of the Bear Medicine Tribe and the Deer Tribe, who received her Pipe from an Arapaho Medicine Man, and much of her eighteen year long training from the Paiute Medicine Man in the Owens Valley, who also made the Pipe for her and blessed it. This first person account of Amerindian healing rituals includes her personal triumphs over physical affliction. It is the story of a Sweat Lodge, a Medicine Wheel, Shamans, the Grandfathers, and ‘close to Mother Earth’ people. It is a story of deep compassion. It is a story of tenderness. It is a story of power – the power of extraordinary healing capacities that are available to every human being.

She subsequently immersed herself in study of Native American spiritual traditions. Her many books include:

From page 173:

” The Wiyag Wachipipi (dance looking at the Sun) is one of our greatest rites and was first held many, many winters after our people received the sacred Pipe from the White Buffalo Cow Woman. It is held each year during the Moon of Fattening (June) or the Moon of Cherries Blackening (July) always at the same time when the moon is full, for the growing and dying of the moon reminds us of our ignorance, which comes and goes; but when the moon is full it is as if the eternal light of the Great Spirit were upon the whole world. “

Auteur: Eaton, T.
ISBN: 0835605612
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Studies in Abhidharma Literature and the Origins of Buddhist Philosophical Systems

By Erich Frauwallner (1898 – 1974), translated from the German by Sophie Francis Kidd and under the supervision of Ernst Steinkellner.

247 Pages | Published in 1995 | Softcover | State University of New York | ISBN: 0791427005.

This is a translation of Frauwallner’s Abhidarmastudien. It analyzes the literary traditions, doctrinal tendencies, and structural methods of the Buddhist Abhidharma Canon in order to expose the beginnings of systematic philosophical thought in Buddhism. Frauwallner’s insights illuminate the path of meditation toward liberation, the development of Buddhist psychology, and the evolution of the Buddhist view of causality and the problem of time. He provides a clear explanation of the gradual development of Buddhist thought from its early doctrinal beginning to some of the most complex and remarkable philosophical edifices in history.

From Chapter I – ‘The Earliest Abhidharma’ (p. 3):

” The question as to how the system of the Sarvāstivāda originated, the last authoritative summary of which is represented by Vasubandhu’s Abhidharmakośa and Saṃghabhadra’s Nyāyānusāra, can be answered – at least as far as the earliest period is concerned – with reference to a wealth of material in the canonical Abhidharma works of this school. Thus, it is with these works that research must begin, and the following essay is an attempt to characterize these works, assign them a place in the overall development, and demonstrate the contribution of each particular work to this development. ” 

Auteur: Frauwallner, E.
ISBN: 0791427005
Quantity

Prijs: € 16,79

Loading Updating cart…

Cinderella’s Gold Slipper – Spiritual Symbolism in the Grimm’s Tales

By Samuel Denis Fohr.

223 Pages | Copyright 1991 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 0835606724.

You may think of the Grimm’s tales as ‘fairy tales’, which you heard as a child. But Samuel Fohr says that the Grimm’s tales are filled with spiritual symbolism, and as such have value for adults as well as children. Snow White, for example, is actually a story of creation and spiritual growth, and its message parallels Hindu and Judaic creation myths. Hansel and Gretel and Cinderella both portray journeying back to God. The author also looks at recurring themes in the stories and answers such questions as: What is the symbolic significance of the hungry wolf, who appears in many stories? Exactly what are genies and why are they always trapped in bottles?

A delightful, but serious examination of cherished stories, this book reveals new meaning in familiair tales. Samuel Fohr, is a Professor of Philosophy at the University of Pittsburgh at Bradford. He received his Ph.D. in Philosophy from the University of Michigan and has taught courses in both Western and Eastern Philosophy. He also is the author of Adam and Eve – The Spiritual Symbolism of Genesis and Exodus.

From the Foreword (p. xii):

” There is, however, also a third level of reading the stories. All real fairy tales have an inner meaning and that is what makes them of such value. Blavatsky called it ‘their hidden meaning’, which she said has been comprehended in all ages by a few, who have ‘tried to open the eyes of the superstitious’ to the real meaning and use of the fairy tale. It is that level, which is dealt with in this book. In their essence, all folk and fairy tales describe the human adventure: our pilgrimage through the cosmos and our discovery of our own true nature. The setting of the fairy tale is a map to the esoteric universe, and its plot is our spiritual biography. As a character in J.B. Priestley’s play ‘I Have Been Here Before’ says, ‘We each live a fairy tale created by ourselves.’ ‘Cinderella’, ‘Hansel and Gretel’, ‘Jack, The Giant Killer’, ‘Little Red Ridinghood’, ‘Snow White’, and all such traditional tales are maps of our way into – and out of – the Woods. They are guidebooks to our journey outward to the cosmos and inward into our own psyches. “

Auteur: Fohr, S.D.
ISBN: 0835606724
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Bhagavad Gītā – De Dialoog Tussen Krishna En Arjuna Uit De Mahābhārata

Vertaald door Erik Mossel.

144 Pages | Uitgegeven in 1993 | Hardcover | Panta Rhei, Katwijk | ISBN: 9073207355.

De Bhagavad Gītā, ‘het Lied van de Heer’, behoort tot de klassieken van de wereldliteratuur. Het is het populairste deel van de Mahābhārata, het grote Indische helden-epos, dat van voor onze jaartelling dateert. Sinds de recente televisiebewerking van Peter Brooks staat dit boek weer opnieuw in de belangstelling. De Bhagavad Gītā, geschreven in metrische, niet-rijmende verzen, geeft de samenspraak weer tussen de Hindoe-Godheid Krishna en de boogschutter Arjuna. Beiden staan aan het begin van een grote strijd tussen de legers van twee aan elkaar verwante families. Krishna strijdt mee als de wagenmenner van Arjuna, aan de kant van de Pandu’s. Voordat de strijd losbarst twijfelt Arjuna, bij het zien van talrijke familieleden en vrienden, aan de taak die hij moet vervullen. Op dat kritieke ogenblik ontstaat de befaamde dialoog tussen Krishna en Arjuna zoals die werd opgetekend in de Bhagavad Gītā, en die uitgroeide tot een boodschap van universele waarde voor de mensheid. Krishna herinnert Arjuna niet alleen aan zijn ware taak in dit leven, ook onderricht hij hem over het wezen van zijn leven en dood, over karma en reïncarnatie, en over de manier waarop de universele krachten van de natuur alles sturen.

Afkomstig van blz. 37:

” 38 | Beschouw plezier en pijn, winst en verlies, overwinning en nederlaag met gelijke ogen en ga zo de strijd in, dan is er geen zonde die u raakt.

39 | Hiermee heb ik u dan de theorie van Sankhya bijgebracht om kennis van yoga te krijgen. Luister dan nu hoe zij toegepast wordt, Zoon van Pritha, dan kunt u loskomen van de banden die het gevolg zijn van uw handelingen. 

40 | Geen poging is hierin tevergeefs, geen inspanning gaat verloren, de geringste vervulling van deze plicht beschermt tegen groot gevaar. “

Auteur: Mossel. E.
ISBN: 9073207355
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Illuminations of the Bhagavad-Gītā

By Kim and Chris Murray.

79 Pages | Copyright 1980/1998, Miniature Edition 2000 | Hardcover | Mandala Publishing Group, San Francisco U.S.A. | ISBN: 1886069328.

‘You cannot see Me with your present eyes.
Therefore I give you divine eyes, so that you
can behold My mystic opulence’.

 • Bhagavad-Gītā 11-8.

This opulent presentation of the Bhagavad-Gītā, India’s great spiritual master-piece, is unique. Profusely illustrated with over forty color plates and more than fifty black and white drawings, this edition provides a fresh and stunning look at the immensely popular classic. The authors Kim and Chris Murray were inspired by the timeless knowledge and mysticism of the Bhagavad-Gītā and their personal association with A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the translator of the book’s verses.

From page 15:

” For the Soul there is never birth nor death nor having once been, does he ever cease to be.

He is unborn, eternal, ever-existing, undying and primeval.

He is not slain when the body is slain. “

Auteur: Murray, K. / Murray, C.
ISBN: 1886069328
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

The Apocalypse and Initiation

By Daisy E. Grove.

131 Pages | First Adyar Edition 2005 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594626.

The first part of the book explains the symbolism of the Apocalypse. An enigma to orthodoxy, this word has been interpreted in countless ways and speculated upon for the hidden meaning it is intended to convey. Significantly it found inclusion in the Christian Canon and has been preserved unaltered through centuries.

In the second part, the author explains that apocalypse is indeed ‘unveiling’ of what had been hidden, and goes on to present the Mystery-Drama of Initiation, in seven principal acts/episodes based on the authorized version of the Bible. The drama ends with the marriage, symbolizing the union of the Soul and the Spirit.

From Chapter 5 – ‘Animal Symbols’ (p. 47):

” The horn is a universal symbol of power, therefore the horns of this bogus lamb indicate the power that it exerts in its own realm. The horns of animals are their strength and defence, the leader of a flock being the horned male. Hence, the horns of the ram (Aries) associated with man’s intellectual principle symbolizes his ruling faculty or powers of leadership. In biblical language, to lift up the horn, exalt the horn, cut off the horn, always refers to powers strengthened, abused or weakened. The speech of the pseudo-lamb, compared to that of a dragon, is pretended knowledge, for the dragon, like the serpent, is a familiar emblem of Wisdom. “

Quantity

Prijs: € 8,75

Loading Updating cart…

You

By George Sydney Arundale (1878 – 1945).

278 Pages | First edition 1935, 2nd 1936, 3rd 1956, 4th 1996 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592682.

This book is a brief epitome of George S. Arundale’s Theosophy at its present stage of unfoldment, for though there are certain fundamental principles underlying the Science of Theosophy – possibly such as Arundale has ventured to indicate in the Envoi – at the end, each student should be gradually finding his own Theosophy for him – or herself, his or her own understanding of the Science of Living.

CONTENTS:

 1. You in General
 2. The Individual You
 3. Your Parents and Family
 4. Your Education
 5. Your Larger Family
 6. Your Circumstances and Surroundings
 7. Your Business and Your Leisure
 8. Your World in Peace and War
 9. You and Decision-Making
 10. You and Love
 11. You and Death
 12. You and a Mode of Transcendence
 13. You and Your Search for Beauty
 14. You, Theosophy and The Theosophical Society
 15. You and Your Goal; and Envoi.

From Chapter 11 – ‘You and Death’ (p. 165 & 166):

” A healthy-minded individual, with a minimum of that ignorance about death which is the cause of so much sorrow, will make friends with death, treat him as a colleague and helper, and give him sensible co-operation when at last he comes. And if ignorance has not been at work year after year erecting what it thinks to be formidable barriers against death, barriers which death so easily overcomes, then not only will death be less inclined to be tiresome, but, when he comes, he will feel at home as with a friend. We tend to summon death the more we seek to repel him. And death must smile to watch the frantic efforts we make to keep alive, when so often he would be able to offer a far more profitable condition than that, which we call life; which is but the shadow of a shade of life. What we have to do is to make death part of our scheme and plan of life. We must give him his due place in life, for he is a much life as that which we call life. He is called death only because he is a different kind of life. “

Auteur: Arundale. G.S.
ISBN: 8170592682
Quantity

Prijs: € 6,25

Loading Updating cart…

Mary’s Vineyard – Daily Meditations, Readings and Revelations

Andrew Harvey and Eryk Hanut.

193 Pages | First Quest Edition 1996, photographs included | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607453.

‘Celebrate the Sacred Feminine in this rapturous Hymn to Mary, the Mother Goddess of Christianity’.

Each day of the year is highlighted by a reading drawn from the visionary words of Mary’s devotees or from the revelations of the Mother herself as she has appeared in modern times. Each month is introduced by an innovative meditation to help us put Mary’s words into practice to heal, guide, and inspire our daily lives. Harvey’s & Hanut’s stunning photogrpahs make this book a gift to cherish all year.

From Chapter – ‘January’ (p. 17):

January 8th:

” The entire ancient world, from Asia Minor to the Nile and from Greece to the Indus Valley, abounds in figurines of the naked female form, in various attitudes of the all-supporting, all-including Goddess . . . and so it came to pass that, in the end and to our day, Mary, Queen of Martyrs, became the sole inheritor of all the names and forms, sorrows, joys and consolations, of the Goddess-Mother in the Western world: Seat of Wisdom, Vessel of Honor, Mystical Rose, House of Gold, Gate of Heaven, Morning Star, Refuge of Sinners, Queen of Angels, Queen of Peace. “ – Joseph Campbell.

Auteur: Harvey, A./Hanut, E.
ISBN: 0835607453
Quantity

Prijs: € 18,00

Loading Updating cart…

A New Covenant with Nature – Notes on the End of Civilization and the Renewal of Culture

227 Pages | First Quest Edition 1996 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607461.
 • Has modern civilization really improved human lives?
 • Is money evil?
 • Is government necessary?
 • What can we each do to renew our connection with all that is wild, and generative, and free?

In this radical and thought-provoking book, ecophilosopher Richard Heinberg explores these questions with wit, perception, and refreshing insight. Each culture, Heinberg shows, makes a covenant or agreement with nature. Our culture’s agreement is obviously crumbling. If we are to create a new covenant, we must begin by rethinking the givens of society from the ground up – or even, quietly desert the existing social system and help birth a better one.

From Part III – ‘The Great Purification’ (p. 163):

” To speak of wilderness is to speak of wholeness. Human beings came out of that wholeness, and to consider the possibility of reactivating membership in the Assembly of All Beings is in no way regressive. “ – Gary Snyder.

Auteur: Heinberg, R.
ISBN: 0835607461
Quantity

Prijs: € 18,50

Loading Updating cart…

Celebrate the Solstice – Honoring the Earth’s Seasonal Rhythms through Festival and Ceremony

By Richard Heinberg, Foreword by Dolores LaChapelle.

199 Pages | A Quest Original 1993 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606937.

Rejoice in the Seasonal Festivals of the Earth . . .

Seasonal festivals are not cultural relics. They are joyous, fun, mischievous, profound, life-affirming events that connect us deeply with the Earth, the heavens, and the wellspring of being within us. This engaging book tells the history and meaning of the Solstices, encourages the practice of full-bodied, ecstatic rituals of seasonal renewal, and gives practical suggestions for how to celebrate them in contemporary times.

 • Discover the ancient roots of Christmas-tide customs.
 • Honor the Goddess in all of her Names by celebrating the June Solstice as a Festival of the Divine Feminine.
 • Learn how cultures around the world honored their connectedness with the Earth rhythms.
 • Create life-affirming celebrations of the Solstices – alone, with friends or family, in the wilderness, or in the city.

From Chapter 3 – ‘The First Solstice Festivals’ (p.27):

” Each year, for about a week before and after the winter solstice, light from the rising Sun passes through a boxed slot above the doorway of Newgrange and shine the entire length of the corridor to the far wall of the central chamber (a distance of over eighty feet), illuminating a stone basin positioned below a series of intricate carvings of interlocked spirals, eye shapes, and rayed solar discs. For about seventeen minutes the inner sanctuaryis softly lit; then the finger of sunlight slowly creeps back across the stone floor, and darkness returns. The effect is stunning, and the effort spent to obtain it must have been enormous. “

Auteur: Heinberg, R.
ISBN: 0835606937
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart…

The Mahā Chohan’s Letter

By Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

30 Pages | First edition, second reprint 2004 | Paperback | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592593.

This ‘letter’, from the Adept known as the Mahā Chohan, to A.P. Sinnett, is in fact an abridged report of an interview with him. Short though it is, it contains practically the charter for the work and development of the Theosophical Society through the ages, according to Mr. Jinarājadāsa. His commentary provides the proper perspective to understand the importance of the letter.

Auteur: Jinarājadāsa, C.
ISBN: 8170592593
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

For a Wayfarer

Poems by Joy Mills (1920 – 2015).

182 Pages | First Quest Edition 2017 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835609432.

Joy Mills, past president of the American and Australian Theosophical Societies, received the Subba Row Medal from the Society’s General Council in 2010, honoring her major contribution to Theosophical literature. Joy’s poems in this collection were found after her passing. Written over decades, they reveal a love for nature, a keen understanding of life’s complexities, and a deep spiritual Wisdom.

From the front cover:

And Unto Us

” Some-soon upon a high
Far distant hill
Beneath the Sky
We shall find
The fragments of a faith
Lost time out of mind.
‘And unto us . . .’ shall be,
Familiars of the Stars,
The dawning of Infinity. “

Auteur: Mills, Joy
ISBN: 9780835609432
Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…

Selected Studies in ‘The Secret Doctrine’

By Salomon Lancri, translated by Ianthe H. Hoskins.

86 Pages | The English translation was published in 1977 | Softcover | The Theosophical Publishing House Limited, London | ISBN: 0722950713.

French original: Introduction á l’Étude de ‘La Doctrine Secrète’ | Published in 1967 | Editions Adyar, Paris | ISBN: 9782850001420.

Theosophy, or Divine Wisdom, is a hidden science. It is also the ‘Science of the Hidden’. Its field is the invisible. It maintains that everything perceived by the senses has secret depth; the surface of objects, their ‘exterior horizon’, is but the boundary of a ‘darkness filled full with visibility‘, a phrase used by Maurice Merleau-Ponty (Le Visible et L’Invisible, 1964). This ‘second visibility’ makes it possible for those, who have developed the necessary psychic faculties to explore the occult dimension of the universe. It is this interior horizon of things, that is the object of Theosophical Investigation,

From the Foreword (p. 11):

” On close observation, you will find that it was never the intention of the Occultists really to conceal what they had been writing from the earnest determined students, but rather to lock up their information for safety-sake, in a secure safe-box, the key to which is – intuition. The degree of diligence and zeal with which the hidden meaning is sought by the student, is generally the test – how far he or she is entitled to the possession of the so buried treasure. ” – From: The Mahatma Letters to Alfred Percy Sinnett, p. 275.

Auteur: Lancri, S.
ISBN: 0722950713
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Theosofia – Van Innerlijke Wijsheid naar Uiterlijke Transformatie

Joy Mills (1920 – 2015) Special Theosofia, hoofdredacteur Els Rijneker.

59 Bladzijden | Juni 2019 | Tijdschrift | Theosofische Vereniging in Nederland | Geen ISBN.

Deze maand, juni 2019, vindt u maar liefst twee Theosofia’s in uw brievenbus: het gebruikelijke nummer met gevarieerde artikelen, en deze special met de Nederlandse versie van een boek van Joy Mills: From Inner to Outer Transformation – Lectures on The Voice of the Silence (UTVN 1996 en 2002). U kent waarschijnlijk allemaal De Stem van de Stilte, het laatste boek van Helena Petrovna Blavatsky, die in 1875 samen met anderen in New York de Theosophical Society (TS) oprichtte. Deze Special bevat de Nederlandse vertaling van een lezingenreeks door Joy Mills over dit prachtige mystieke boekje op ons Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden, in de zomer van 1991. In april 1992 verschenen deze lezingen al eerder in Theosofia. Voor deze special zijn de teksten enigszins geredigeerd en zijn waar mogelijk de citaten uit De Stem van de Stilte overgenomen uit de meest recente Nederlandse vertaling in Drie Wegen, Eén Pad (UTVN 2006).

De aanleiding dat deze Special ‘Van Innerlijke Wijsheid naar Uiterlijke Transformatie’ juist nu verschijnt, mede op verzoek van de Esoterische School voor Theosofie, is het bijzondere Engelstalige seminar deze maand, juni 2019, met Martin Leiderman: ‘The Voice of the Silence, An Insight into the Mystery and Purpose of our Life’.

Afkomstig van bladzijde 34:

” Als u geen zon kunt zijn, wees dan de nederige planeet. Ja, als het u ontzegd is te stralen als de middagzon op de sneeuwbedekte berg van eeuwige zuiverheid, kies dan, neofiet, een bescheidener loop. Wijs anderen de ‘weg’ – hoe vaag ook, en ook al staat u alleen in de menigte – zoals de avondster doet aan diegenen die hun pad in duisternis bewandelen. ” – Uit: De Stem van de Stile, blz. 155 & 156.

ISBN:
ISBN:
Quantity

Prijs: € 7,00

The Yoga of the Christ – The Way to the Centre

By Ravi Ravindra.

316 Pages | First published in 1990, first reprint 2007 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594472.

Ook uitgegeven door Inner Traditions, Rochester Vermont, USA als The Gospel of John in the Light of Indian Mysticism

‘He, who is near me is near the fire, and he who is far from me is far from the Kingdom.’

The only reason that I, an outsider to the Christian tradition and not particularly learned in it, write about one of its most sacred texts is because of my love for it. The first time, I encountered it, I was much moved by The Gospel According to St. John. Since then I have read this Gospel many times. Always it leaves me in an uplifted internal state: I feel myself called by a mysterious and higher voice.

In our contemporary pluralistic world, where a cross-cultural communication has increasingly become a matter of necessity for global survival, a new consciousness is emerging. One of the major features of this new consciousness is a non-sectarian spirituality. A universal spirituality is at the very root of all traditions, but it is continually lost in theological exclusivism, or in scholastic partiality, or in evangelical enthusiasm, and it needs to be rediscovered and restated anew again and again. Anybody, who would approach a major work of a religious tradition with a global perspective, and with an effort to discover the universal truths in it, will aid the development of the new consciousness in the right direction.

From Chapter 21 – ‘A New Beginning’ (p. 297):

” Each one of us must begin anew, perhaps again and again, if we wish to come to the deathless Beginning. Jesus Christ said. in a non-canonical saying found on some papyri discovered in Oxyrhynchus in Egypt at the end of the nineteenth century: ‘Let not him, who seeks cease until he finds, and when he finds he shall be astonished. Astonished he shall reach the Kingdom, and having reached the Kingdom, he shall rest. “

Auteur: Ravindra, R.
ISBN: 8170594472
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

ProcessMind – A User’s Guide to Connecting with the Mind of God

By Arnold Mindell PhD.

303 Pages | First Quest Edition 2010 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835608862.

‘ I want to know God’s thoughts, the rest are details’ – Albert Einstein.

Arnold Mindell’s term for what Einstein called ‘God’s thoughts’ is processmind, meaning an experience of an all-pervasive state of consciousness. We can all access it, he says it is perhaps our least known and greatest power. He uniquely connects modern physics, transpersonal psychology, and world spiritual traditions and provides exercises to actualize our deepest, unitive consciousness. In all, the book helps us tap into an immense power that can benefit our own lives and, ultimately, the world.

From the Conclusion (p. 242):

‘ We need an ethics, that includes but goes beyond ‘doing good’. The process I call ‘entangled co-creation’ is such a new ethics. In small and very large groups, it can turn an apparent clash of civilizations into a community experience, where just about everyone feels heard and at home. When you dance in that entanglement theater, you feel new changes unfolding that you did not believe could ever happen. At first the change may be the appearance of a tiny bright smile brightening the face of an ‘opponent’. Something touched her or him. Then, in spite of yourself, your face, too, may begin to glow a little. These brighter faces are the change that is needed. They are the flash of lightning from the dark night’s sky. These are the faces that lead us into the future. When you see them, you can understand why I call this book ‘Processmind: A User’s Guide to Connecting with the Mind of God’. ”

Auteur: Mindell, A.
ISBN: 9780835608862
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

The Science of the Sacraments

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

630 Pages | First edition 1920, 10th reprint 1997 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592968.

The Science of Sacraments can be defined as ‘a new idea of Church worship’, for it presents a clairvoyant description of the inner or invisible side of the traditional Catholic rites. The central theme of the book is that a sacrament is ‘an outer and visible sign of an inner, spiritual grace‘. The author examines the far-reaching effect of ceremonies like the Holy Eucharist, which benefit not only those attending, but also the community at large with its strong radiance of peace.

The Rt. Revd Charles Webster Leadbeater was acclaimed as one of the great clairvoyants in this century. He wrote many books including The Chakras, Man Visible and Invisible, The Hidden Side of Things and Thought Forms (with Annie Besant). He was for a number of years Presiding Bishop of the Liberal Catholic Church, which seeks to combine the preservation of the Catholic sacraments with the widest measure of freedom of thought and interpretation of the Scriptures.

From the Appendix (p. 608):

” Do not believe in a thing said merely because it is said; nor in traditions because they have been handed down from antiquity; nor in rumours, as such; nor in writings by sages, merely because they have been handed down from antiquity; nor in rumours, as such; nor in writings by sages, merely because sages wrote them; nor in fancies that you may suspect to have been inspired in you by an Angel (that is, in presumed spiritual inspiration); nor in inferences drawn from some haphazard assumption you may have made; nor because of what seems an analogical necessity; nor on the mere authority of your own teachers or masters. But we are to believe when the writing, doctrine or saying is corroborated by our own reason and consciousness. For this I have taught you, not to believe merely because you have heard; but when you believe of your own consciousness, then to act accordingly and abundantly. ”  – Kalama Sutta of the Anguttara Nikaya.

Auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 8170592968
Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

Indra’s Net – Alchemy and Chaos Theory as Models for Transformation

By Robert Robertson, Ph.D., Foreword by Allan Combs.

182 Pages | First Quest Edition 2009 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608626.

‘ Somewhere in the celestial palace of the dancing god Indra, there hangs a fabulous net, that spreads out boundlessly over the cosmos in every direction. The divine craftsman has so cleverly fashioned this net that at every knot there hangs a dazzling jewel, each one so brilliantly polished, that it reflects all the others. As Above, so Below . . . ‘

This image of Indra’s net from a Buddhist Sutra symbolizes the Mystery, that, through our own transformation, each of us is united with everyone and everything else. Author Robin Robertson finds parallel models in ancient Alchemy, which tried to change base metal into gold, and modern chaos theory, which posits that tiny initial changes can have huge and unexpected outcomes – as a butterfly in Brazil might cause a tornado in Texas. Robinson lucidly shows how these two systems reveal the pattern of inner development in any spiritual tradition. No matter what one’s particular calling, these surprising insights can enrich and accelerate the transformative stages of any spiritual seeker.

From Chapter 6  – ‘The Philosopher’s Stone’:

 ” Central to this book is the understanding that the Opus is within us as much as it is without. As I mentioned in the Introduction, Buddhist philosophy captures this relationship between the world and the psyche through the image of Indra’s net: a vast necklace of shining jewels, all interconnected. It is told thus in the Avatamsaka Sutra:

Far away in the heavenly abode of the great God Indra, there is a wonderful net, which has been hung by some cunning artificer in such a manner that it stretches out infinitely in all directions. In accordance with the extravagant tastes of deities, the artificer has hung a single glittering jewel in each ‘eye’ of the net, and since the net itself is infinite in dimension, the jewels are infinite in number. There hang the Jewels, glittering like stars in the first magnitude, a wonderful sight to behold. If we now arbitrarily select one of these jewels for inspection and look closely at it, we will discover that in its polished surface there are reflected all the other jewels in the net, infinite in number. Not only that, but each of the jewels reflected in this one jewel is also reflecting all the other jewels, so that there is an infinite reflecting process ocurring. “

Auteur: Robertson, R.
ISBN: 9780835608626
Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Brieven uit de Hel

Door C.S. Lewis (1898 – 1963), vertaling door Arend Smilde.

175 Bladzijden | Negende druk 2018 | Softcover | Uitgeverij Kok, Kampen | ISBN: 9789043526579.

Oorspronkelijke titel: The Screwtape Letters, copyright 2002, Uitgeverij Kok, Kampen.

Een ervaren duivel schrijft brieven naar zijn neefje (een duivel in opleiding) om hem de fijne kneepjes van het vak te leren: hoe je christenen en andere spirituele mensen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen, Met The Screwtape Letters, verschenen in 1942 en opgedragen aan zijn vriend Tolkien, werd C.S. Lewis in een klap een bekende schrijver. Het boek is sindsdien voortdurend herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse vertaling, Brieven uit de Hel, die sinds 1947 meer dan twintig keer is herdrukt.

C.S. Lewis kende alleen het Christendom, maar elke occultist / esotericus zal uit dit werk veel kunnen leren van de machinaties van wat in algemene termen “de tegenstander” kan worden genoemd. Observeer je eigen gedachten en gevoelens en met dit boek kun je inzicht krijgen in je onbewuste drijfveren en “de tegenstander” in jezelf. Zeer leerzaam voor hen die Het Pad gaan.

Auteur: Lewis. C.S.
ISBN: 9789043526579
Quantity

Prijs: € 18,99

Loading Updating cart…

Het Spirituele Leven – Mystiek voor het Dagelijks Bestaan

Door Evelyn Underhill (1875 – 1941), vertaald door Renata Barnard en Marga Haas.

Evelyn Underhill was in haar tijd een van de meest gelezen auteurs over spiritualiteit. En nog steeds is haar werk zeer de moeite waard. In deze bundel helpt Underhill ons om ons leven in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf staand, maar als onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt ons aan stappen te zetten op de geestelijke weg. Maar welke stap we ook zetten, het is vruchteloos als die niet ook doorwerkt op alle andere lagen van het bestaan. Ze put uit een diepgravende studie van de Christelijke Mystiek. Haar horizon is echter breed; de spirituele dimensie van onze werkelijkheid is immers door iedereen te ervaren, niet alleen door christenen. Velen zullen zich in haar woorden herkennen – ook mensen, die zich niet meer thuis voelen in de Kerk.

De theologen Renata Barnard en Marga Haas verzorgden een eigentijdse en frisse vertaling van dit kleine Meesterwerk. Deze bundel is geschikt voor persoonlijke verdieping, maar ook om in een groep te lezen en te bespreken.

Afkomstig uit Deel IV: ‘Enkele vragen en problemen’ (blz. 71):

” Wie het spirituele leven serieus neemt, kan niet anders dan maatschappelijke vraagstukken bezien vanuit het perspectief van de eeuwigheid en nooit vanuit dat van lands- of eigenbelang. Dat betekent voor onze overtuiging uitkomen, bijvoorbeeld door in te gaan tegen vooringenomenheid en vooroordeel, compromissen afwijzen en alleen stemmen op hen, die dit onbaatzuchtige gezichtspunt delen. Als we zo zouden handelen, zou langzaam maar zeker een denktank ontstaan – een spirituele partij zo je wilt – die op de lange termijn zijn invloed in het land zou doen gelden. Maar dit vraagt veel geloof, hoop en liefde. En vooral moed. “

Auteur: Underhill, E.
ISBN: 9789043531511
Quantity

Prijs: € 15,99

Loading Updating cart…

Inwijding – Priesteres in Egypte

Door Elisabeth Haich (1897 – 1994), vertaling dra. C. Keus.

393 Pages | Oorspronkelijke uitgave 1960, Nederlandse vertaling 1978, vijftiende druk | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes, onderdeel van VBK, Utrecht | ISBN: 9789020215908.

Oorspronkelijke titel: Einweihung | Uitgegeven in 1960, meest recente editie 2020 | Eduard Fankhauser Verlag, Thielle | ISBN: 9783968610092.

‘Het lezen van Inwijding is deel uitmaken van de inwijding zelf . . .’

Inwijding begint met de jeugd van Elisabeth Haich; een tijd, waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt, maar ook in contact staat met een andere wereld. Dit contact zet zich voort als zij volwassen wordt, gaat studeren en uiteindelijk trouwt en kinderen krijgt. Haar leven lang is Elisabeth op zoek naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Haar zoektocht leidt naar steeds wijzere mensen, die haar meer en meer onthullen over de zin van het leven. Ook krijgt ze steeds meer visioenen, die uitmonden in herinneringen aan een eerder leven als dochter van een Egyptische farao. Ze maakt kennis met de rijkdom van de Egyptische ‘Geheime Leer’ over wiskunde, astrologie en filosofie, kosmologie en piramidebouw. De weg, die Elisabeth in haar leven volgt is vol beproevingen en lessen, die haar karakter vormen. Op haar weg van zelfrealisatie gaat tenslotte haar diepste wens in vervulling met haar Inwijding tot priesteres.

Afkomstig uit de laatste blanco pagina’s:

” Het Zelf is het leven en de enige werkelijkheid, en wie in het Zelf is ingewijd,

wat eigenlijk wil zeggen dat hij zichzelf volledig heeft leren kennen,

heeft alles en allen gelijkelijk lief, want hij is een met hen. “

Auteur: Haich, E.
ISBN: 9789020215908
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

To Be and How to Be

By Peggy Rubin.

287 Pages | First Quest Edition 2010 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:  9780835608534.

‘ The play of life is a daring adventure. Live it for all it’s worth and say yes! No matter what . . .

So says author and popular Sacred Theatre workshop leader Peggy Rubin. Drawing on decades of experience, she helps us take the leading role in our own life by tapping into the nine powers of the theatre, including Story, Expression, Point of View, Conflict and Celebration. With imaginative exercises throughout, her long-awaited book is fun, profound, and exuberantly transformative!

From the ‘Prologue’ (p. 2):

” This book uses the traditional theatre as a metaphor for framing and living life. I think of it as a dialogue between us. We will be talking about how actors work as they prepare and play their roles and how their training can provide ways for us all to live more buoyantly. First, may I share some thoughts about how I believe the theatre began as a sacred act, how your life is a sacred art form, and why I call what we are doing together Sacred Theatre.

Let us return to the ancient firelight and our ancestor’s celebration over the roasting meat. We can imagine the excitement as the first actor rises to enact the story of the hunt; we can almost hear the accompanying sounds and feel his listener’s enormous gratitude for the animal that gave its life to provide protein and also gave them this reason to celebrate – and, incidentally, to invent the theatre. “

Auteur: Rubin, P.
ISBN: 9780835608534
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Breathe into Being – Awakening to Who You Really Are

By Dennis Lewis.

115 Pages | First Quest Edition 2009 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9780835608725.

Welcome to Breathe into Being, a book that can help you awaken to who and what you really are through the miracle of the breath as it manifests now in your body. Most books on breathing explain how and why you should work with your breath to improve your health, increase your energy or obtain some spiritual goal – all in the future. Most books on presence explain that there is really nothing to do to be who you really are except perhaps to open your eyes right now and see that you have always been what you have been searching for.

Of course, there are books on breathing that discuss the importance of presence and books on presence, that discuss the importance of breathing. There are very few (if any) contemporary books, however, that explore the depths to which breathing itself, natural breathing, is a portal to presence, an ever-present gateway to Awakening to and Being Who you Really Are.

From Chapter: ‘We Can Only Find Meaning and Happiness Now and Here’ (p. 24 & p. 25):

” Of course, not all of us want to go through this process of tranformation. Many of us are quite content to live with our beliefs and our ways of viewing ourselves and the world. So here, before we go on, I suggest you take some time to look into your heart and mind and ponder what it is that, beneath all your fleeting desires, you really want. A big help in this process would be to put it into words and write these words down. After you have written them down, it may be helpful to put one hand on your belly and the other on your heart and follow your breathing for a few minutes, letting yourself become one with it. Then look closely at the words again and see if they resonate with what you actually feel. Are the words true? Is what you wrote down what you really want? What do you really want? Try writing what you really want again in a more honest way. “

Auteur: Lewis, P.
ISBN: 9780835608725
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Causal Body and the Ego

By Arthur E. Powell (1882 – 1969).

355 Pages | First published in 1928, second edition, second reprint 2016 | Softcover | The Theosophical House, Adyar | ISBN: 9788170594239.

The causal body is the vehicle of the immortal principle of a human being, the Ego, which survives the death and disintegration of the lower bodies – physical, astral and mental. It acts as a receptacle for the essence of a human being’s experiences and lessons in various incarnations. In the causal body also lies the creative power of meditation.

This classic work by Colonel Arthur E. Powell is part of a series of books seeking to provide a condensed synthesis of the considerable literature given by well-known Theosophical writers. Other books in the series are: The Etheric Double – The Health Aura, The Astral Body and Other Astral Phenomena, The Mental Body and The Solar System.

From Chapter XV – ‘Functions of the Causal Body’ (p. 89):

” The causal body owes its name to the fact that in it reside the causes, which manifest themselves as effects in the lower planes. For it is the experiences of past lives, stored in the causal body, which are the cause of the general attitude taken up towards life, and the actions undertaken. In Sanskrit, the causal body is known as the Kārana Sharira, Kārana meaning ‘cause’. Briefly, we may say that the causal body has two main functions:

 1. To act as a vehicle for the Ego: the causal body is the ‘body of Manas’, the form-aspect of the individual, the true man, the Thinker.

 2. To act as a receptacle or storehouse for the essence of the man’s experiences in his various incarnations. The causal body is that into, which is woven everything, which can endure, and in which are stored the germs of qualities, to be carried over to the next incarnation. Hence, one sees that the lower manifestation of the man, i.e. his expression in his mental, astral and physical bodies, depends ultimately upon the growth and development of the real man himself, the one ‘for whom the hour never strikes’. “

 

Auteur: Powell, A.E.
ISBN: 9788170594239
Quantity

Prijs: € 23,50

Loading Updating cart…

Spiritualiteit en Energie – De Kundalinie Kwestie

Door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven.

336 Bladzijden | Eerste druk 2009, tweede druk 2010 en derde druk 2016 | Softcover | Uitgeverij Synthese | ISBN: 9789062710492.

Gezondheid en Spiritualiteit hebben alles te maken met energie. In ons bekken bevindt zich een bron van sterk geconcentreerde kracht, in India ‘kundalini’ genoemd. Op de juiste wijze circulerend draagt zij bij aan bewust- en heelwording. Maar dezelfde energie kan ook ernstige psychische en lichamelijke ontregelingen teweegbrengen. De achtergrond ligt vaak in een ongeluk(je), zoals een val op het staartbeen, of in heftige emoties, een psychotrauma of uitputting. Maar ook een onjuiste beoefening van yoga, meditatie of andere vormen van bewustzijnstraining kan tot grillige kundalini-problemen leiden.

Dit boek bevat vijftien persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen over raadselachtige kwalen, waarvoor vaak geen organische oorzaak is te vinden, en psychiatrische stoornissen. Ook komen aan de orde paranormale en spirituele ervaringen, waardoor je onnodig van slag kunt raken. De auteurs geven nuttige aanwijzingen om je energieproces in harmonie te brengen en baseren zich daarbij op hun ruime praktijkervaring en kennis van zaken. Bovenal biedt het boek een nieuw perspectief op spiritualiteit, een heldere visie op energie, genezing en creatieve zelfverwerkelijking.

Uit Hoofdstuk 19: ‘Respect voor het Sacrale’ (blz. 305):

” Inwijding of ‘initiatie’ betekent ‘door de poort van het geheim gaan’, het geheim dat we zelf in wezen zijn. Het leven zelf kan je inwijden zonder dat je daar persoonlijks iets voor doet, maar je kunt je ook laten inwijden door iemand, die je op de innerlijke weg is voorgegaan. In de loop der geschiedenis zijn er vele inwijdingswegen ontstaan, de ‘vele wegen naar Rome’. Maar zoals we in dit boek hebben gezien, leiden niet alle wegen daarheen – sommige leiden er juist ver van af en zijn dan ook eerder dwaal- of omwegen. Het hoeft geen ramp te zijn om eens in een valkuil te belanden, ook dat kan leerzaam zijn. Maar als er extra kundalini-energie in omloop is gekomen, wordt het des te belangrijker – en zelfs noodzakelijk – om je af te stemmen op je verbinding tussen hemel en aarde, de ‘genezende leidraad’. Dat is universeel gegeven; het gaat bij iedereen om die verbinding. Voor het herstellen daarvan en je afstemming daarop is eigenlijk altijd wel enige assistentie nodig; vandaar dat er wordt gezegd dat niemand de hele weg zonder enige hulp kan volbrengen – was dat wel zo, dan zou het ego zich als een Baron van Münchhausen aan zijn eigen haar uit het moeras kunnen trekken. Als je je laat begeleiden op een inwijdingsweg en inderdaad in ‘Rome’ wilt uitkomen, zou zo’n weg moeten inhouden, dat je wordt geholpen om in oprechtheid je echte eigen weg te gaan – niet die van je ‘ik’ maar die van je Zelf. “

Auteur: Kampschuur, P. & Beckhoven van, A.
ISBN: 9789062710492
Quantity

Prijs: € 25,95

The Mind of Adi Shankaracharya

By Y. Keshava Menon.

121 Pages | Published in 1976 | Jaico Publishing House, India | No ISBN.

On the intellectual level, Indian philosophy is logical and rational and proceeds on the same kind of axioms, overt or implied, as Western philosophy. Shankara was one of the most subtle of Indian philosophers, and though for him intellectual dexterity was not an end in itself, the reader will find some reasoning worthy of his steel in the following pages. Equally, however, it would be an error to bring to Shankara the same spirit of mesmerised reverance that many Christians bring to the Elizabeth English of the Authorised Version of the Bible. Reverence and blind faith are also not enough. Perhaps the most helpful thing that can be said is that the reader who wants to get the best out of Shankara should approach him with a cool, constructively critical mind, but determined to study philosophy as a whole and not to reject conclusions out of hand. There is ratiocination in plenty for him, but if he is not prepared to test the philosophy for himself, he would have gained little from Shankara.

From the Introduction (p. VII):

” Though he is considered one of the foremost of India’s philosophers, Shankara is also one of the most misunderstood. We have heard fire-eating revolutionaries advance the theory that the essence of Shankara philosophy is on all fours with the materialistic interpretation of life formulated by Hegel, on which is built the edifice of Marxism. Pandit Jawarharlal Nehru, in the course of his record of the cultural history of the world, testifies to Shankara’s merits as an outstanding Shaivite. In his own time, Shankara was hailed as Shanmathatshapanacharya (founder of six faiths). Obviously, all of them cannot very well be right. Much of the misunderstanding of Shankara’s position may be due to the absence of a lucid presentation of his life and works in a comprehensive and readable form. This short monograph is an attempt to meet that need for the benefit of those, who have no previous acquaintance with philosophy. “

Auteur: Menon Keshava, Y.
ISBN:
Quantity
Loading Updating cart…

Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume I (Abridgement)

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

214 Pages | A Quest Original 1993, an abridgement of the Theosophical classic | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606902.

Geoffrey Hodson uncovers new meaning in the Holy Bible in this revised edition of a Theosophical classic. Many biblical stories are allegorical and were never meant to be taken literally, according to the author. This first volume of a two-volume abridgement  of Hodson’s monumental work explains and illustrates:

 • How a literal reading of the Bible misses rich meaning concealed in the stories.
 • How biblical symbols were used to encode esoteric truths.
 • How the parable of the Prodigal Son illustrates the Soul’s cycle of forthgoing and return.
 • How the life of Christ can be viewed as an initiatory journey.

Geoffrey Hodson was an internationally-known clairvoyant, who spent much of his life as a lecturer for the Theosophical Society. He is the author of The Brotherhood of Angels and Men, The Call to the Heights, and Clairvoyant Investigations.

From Chapter 6 – ‘The Reality behind the Shadow (p. 52):

” The Bible is found to be capable of many interpretations, wisdom being concealed within it layer upon layer. The outer layer is pseudohistory, local and temporal. The inner layers consist of universal eternal truths. Among the earliest people there moved men and women, who were not less informed than ourselves concerning the mysteries of life, but more so. They had been drawn near to the Adept teachers and had been received by them as Initiates of the Greater Mysteries. These are the inspired authors of the world’s scriptures, cosmogonical and esoteric legends, and myths. They saw outer, temporal events, beings and  and things as mirrors of eternal verities.

Egyptian practice may provide us with an illustration. In that country the scarab beetle was intimately associated with the creative Deity, one of whose titles was Khepera. Why this association of a lowly insect with the creative Lord of all? The life habits of the scarab suggest an answer, This beetle encloses its egg, its seed of life, in a ball of mud, rolls the ball to a sunny spot and leaves it to the warming, hatching influence of the sun. Ultimately, the egg hatches and brings forth a larva, which finds itself surrounded by its necessary food. Consuming this, it passed through its transformations and ultimately emerges as the winged scarab beetle to become in its turn a parent of further eggs.  The creative Logos produces from within itself the seed-thought of the universe-to-be . . . “

Auteur: Hodson, G.
ISBN: 0835606902
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Human Regeneration – Lectures and Discussions

By Radha S. Burnier (1923 – 2013).

154 Pages | Published in 1990, Adyar Edition Reprint 2006 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 8170594995.

Dutch translation: Regeneratie van de Mens – Lezingen en Discussies | Uitgegeven in 1994 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750695.

Theosophists are all united by a common devotion to the Regeneration of Man. They may differ in their convictions or approach. The teachings of Buddha, Jesus, Blavatsky, Besant, Krishnamurti or some other teacher may inspire some and not others. But there is a strong common bond, namely profound concern for the progress and perfection of humanity, not merely at the material and intellectual levels, but morally and spiritually.

A Theosophist does not seek wisdom to benefit him or herself. ‘Not for him/herself but for the world he or she lives’. And the more deeply devotion is directed at the regeneration of mankind, the more ardently the understanding of self and the world and the penetration into the secret of life. Aim is to discover the source of Goodness and Happiness within, which is the birthright of all living beings.

From Chapter 3 – ‘Regeneration and the Objects of the Theosophical Society’ (p. 91):

” From a pratical view: does not Brotherhood begin with simple things? Just being oridnarily kind, beginning to think in terms of another person, instead of only ourselves. We like to enjoy ourselves, but somebody else has to work. Are we prepared to sacrifice a little of our enjoyment to help the person, who is working? Brotherhood begins like that. But when we are brotherly and kind in the ordinary sense of the word, still the feeling of difference from others does not go – one remains in a world of duality. So we must continue practising Brotherhood, until the tendency of the mind to see in terms of duality disappears. Even the word ‘Brotherhood’ suggests, that there is a brother and ‘myself’. “

Auteur: Burnier, R.
ISBN: 8170594995
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Illusie en Werkelijkheid

Door Dr. Jacobus Johannes van der Leeuw (1893 – 1934).

237 Pagina’s | Uitgegeven in 2011 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061758013.

Engels origineel: The Conquest of Illusion | Uitgegeven in 1928, herdruk door Kessinger Publications 2010 | LL.D., Alfred A. Knopf, New York and London | ISBN: 9781161388084.

In Illusie en Werkelijkheid houdt J.J. van der Leeuw een onvermoeibaar pleidooi voor de filosofie van de ervaring. Deze filosofie gaat niet uit van een theoretisch model van de werkelijkheid, maar van het subjectieve principe ‘dit heb ik gezien, dus weet ik.’ De grote drijfveer achter de filosofie van de ervaring behoort, naast oprechte verwondering, een verlangen te zijn om de wezenlijke aard van onze wereld te leren kennen. Dit verlangen naar waarheid is een heilige aspiratie.

Van der Leeuw beschrijft in 11 hoofdstukken de illusies, waarmee de mens te maken heeft in zijn kijk op en worsteling met de wereld, op zoek naar waarheid. Het is duidelijk, dat de wereld, die hij waarneemt niet de wereld is, maar zijn wereld, door hemzelf geschapen. De werkelijke wereld kan pas worden gekend als de mens al zijn illusies en denkbeelden heeft overwonnen. In menig opzicht sluit Van der Leeuws benaderingswijze aan op de visie, zoals uitgedragen door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), met wie de auteur van dit boek bevriend was. Van der Leeuw gaat in op de dualiteit van geest en materie, het mysterie van het begin van de schepping, het kwaad in de wereld, de vrijheid van de wil en de onsterfelijkheid van de ziel. Verder bespreekt hij het onderscheid tussen intuïtie en intellect, en geeft hij een analyse van de werelden van verschil tussen het relatieve en het Absolute.

Afkomstig uit Hoofdstuk 11 – ‘In het Licht van het Eeuwige’ (blz. 232):

” De beschilderde sluier, door hen die er waren, leven genoemd,
Die een nabootsing was, als met kleuren lukraak besmeerd,
Waarin alle mensen geloofden en waarop zij hun hoop hadden gevestigd, wordt opzij getrokken;
Het weerzinwekkende masker is gevallen, de mens blijft,
Zonder scepter, vrij, onbegrensd, maar aan een ieder
Gelijk, zonder klasse, zonder stam, en zonder natie,
Ontheven van ontzag, aanbidding en graad, koning(in)
Over zichzelf; rechtvaardig, zachtmoedig en wijs: maar
Zonder hartstocht? Nee, niettemin vrij van schuld of pijn
Die voor zijn wil waren gemaakt of waaronder hij heeft geleden,
Nochtans niet vrij, hoewel over hen regerend als waren zij slaven,
Van toeval, en de dood, en wisselvalligheid, niet vrij van
De belemmeringen van datgene wat zich anders boven
De hoogste ster van een onbeklommen hemel zou kunnen verheffen,
Als het duistere toppunt in de intense leegt.
‘De mens blijft’, en in hem wordt het geheim van de Werkelijkheid gevonden . . . “

Auteur: Leeuw, Van der L.L.
ISBN: 9789061758013
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Venus is geen Vamp – Het Vrouwbeeld in 35.000 Jaar Venuskunst

Door Annine van der Meer.

456 Pages | Uitgegeven in 2009 | Softcover | Academie PanSophia i.s.m. A3 Boeken, Geesteren | ISBN: 9789077408674.

In dit boek maakt Annine van der Meer een einde aan het geseksualiseerde, gedemoniseerde en patriarchale beeld van de Oervrouw. Ze rekent af met het vrouwloze beeld van de prehistorie, zoals de Vaderlandse geschiedenis ons voorschotelt. Als een ware pionier brengt Annine van der Meer orde in de chaos van de Venuskunst, de sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst, die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. En dan blijkt, dat er geen sprake is van chaos, maar van een coherente symbooltaal, die universeel en mondiaal is. Dat vrouwelijke kunst – in tegenstelling tot mannelijke kunst – in grote hoeveelheden is vervaardigd volgens een uniform standaardmodel, dat over vele millennia is overgeleverd. Het bewijs wordt geleverd dat vrouwelijkheid gerespecteerd is en centraal geeft gestaan zonder daarbij de balans met het mannelijke in de oude egalitaire samenlevingen te verstoren.

Dit boek bestaat uit twee delen. In deel I brengt de schrijfster de Venuskunst in kaart met een typologie en classificatie van soorten en stijlen. Varianten en lichaamshoudingen plaatst ze in een chronologisch kader tegen de achtergrond van een complexer wordende samenleving. De kunst spiegelt de natuur en de man-vrouwverhouding in die cultuur. Over de hele linie laat Venuskunst een verharding en militarisering van de samenleving zien, waarin de positie van de vrouw en dus het vrouwbeeld verslechtert.

 • DEEL 1: behandelt de periode 35.000 – 10.000 v. Chr. – vanaf het moment dat de vroeg-moderne mens zich in Europa verspreidt tot het moment dat de laatste ijstijd afloopt en de overgang van jagen en voedselverzamelen naar landbouw inzet.
 • DEEL 2: behandelt de verschillende thema’s en de bijbehorende symbolen per cultuur en chronologisch vanaf 10.000 v. Chr. tot het jaar o. De thema’s zijn: Venus’ vormen en getallen. haar lievelingsplekken, haar partnerdieren, haar geliefde bomen en planten, haar opvallendste lichaamsdelen, haar favoriete kleding, hoofdtooi en uitrusting, en haar kenmerkende lichaamshoudingen. Tot slot is er aandacht voor Maria, die veel van Venus’ symbooltaal meeneemt naar de christelijke periode.

Afkomstig uit Hoofdstuk 6: ‘Haar favoriete Kleding, Hoofdtooi en Uitrusting’ (blz. 355):

CYPRUS

” Cyprus is het eiland van Aphrodite. Hier is door de eeuwen heen zo veel vrouwelijke kunst gevonden, dat het modebeeld zich goed laat volgen. Aan de basis ligt een oeroude natuurreligie en vruchtbaarheidscultus rond de Anassa of de soevereine, die vanaf 3.000 aantoonbaar in de kunst aanwezig is. Zij leeft voort in volksverhalen als de Righena (van het Latijnse ‘regina’ of koningin). Er wordt verhaald dat zij in velden, grotten, bronnen en bergen leeft. Het liefst verblijft zij in afgelegen grotten hoog in de bergen. Zij is liefdevol, maar kan ook wreed zijn; ook naar haar minnaar toe. Zij ondergaat Oosterse invloeden uit Egypte en Klein-Azië. Een hele tijd loopt zij naar goed oud-Oosters gebruik naakt of in doorschijnende kleding. Vanaf de 12de en 11de eeuw bereiken de Kretenzers en Grieken het eiland; ze vermengen zich met de inheemse bevolking. Nu ‘vergriekst’ de Anassa tot de Griekse godin, die later Aphrodite wordt genoemd. “

Auteur: Van der Meer, A.
ISBN: 9789077408674
Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

The Golden Rules of Buddhism

Compiled by Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

28 Pages | First printed as Pamphlet in 1887, 2nd edition 1891, 3rd edition 1902, Adyar Pamphlet 1918, 1st reprint 1938, 2nd reprint 1944, 3rd reprint 1967, 4th reprint 1984 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835670783.

The too prevalent ignorance among adult Sinhalese Buddhists of the ethical code of their religion leads me to issue this little compilation. Similar moral precepts exist by hundreds in the Buddhist scriptures; from which also all the quotations in this little work are derived. Orientalists and other impartial persons admit that no religion in the world contains a more sublime system of moral values than Buddhism. But if we wish this to become known to Buddhist children, we, adult Buddhists, must take the task upon ourselves.

From page 12:

PARENTS, TEACHERS AND CHILDREN

” Parents should:

 1. Restrain their children from vice.

 2. Train them in virtue.

 3. Have them taught Arts and Sciences.

 4. Provide them with suitable wives and husbands (at least valid for the ancient times).

 5. Give them an inheritance. “

Auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 0835670783
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…