TVN Home » Product categorieën: boeken-nederlands

Een Introductie tot de Geheime Leer

Door Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891).

127 bladzijden | Paperback | 4de herziene druk| Theosophical University Press, 2018. ISBN 9789491433214

Een Introductie tot de Geheime Leer bevat de essentie van HPB’s meesterwerk De Geheimer Leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De Geheime Leer, zoals het voorwoord, de proloog, de Stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De Geheime Leer.

Het werk bevat daarnaast een artikel van Robert Bowen, waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De Geheime Leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De Geheime Leer.

Uit Afdeling 1 – ‘Kosmische Evolutie’, vertaling van zeven stanza’s met toelichtingen uit het geheime boek van Dzyan (blz. 28):

” Wie kent het geheim? Wie verkondigde het hier? Wie weet waaruit die veelvoudige schepping ontstond? De Goden zelf ontstonden later pas – Wie weet waaruit die schepping plots ontstond? Wie kent Dat waar die grote schepping uit voortkwam? Wie weet of zijn wil haar schiep of dat die zweeg? De hoogste ziener in de hoogste hemel, Hij weet het – of misschien zelfs deze niet. ” Rig-Veda 10:129.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789491433214
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Drie Wegen, Eén Pad

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) en Mabel Collins (1851 – 1927), vertaald door Louis Geertman en Ali Ritsema.

223 Pagina’s | Eerste druk 2006 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750881.

English edition: Inspirations from Ancient Wisdom: At the Feet of the Master, Light on the Path, the Voice of the Silence | published in 1999 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 978-0835607735.

Deze bundel omvat drie standaardwerken – drie ‘Gidsen’ voor het spirituele pad – op het gebied van spirituele ontwikkeling: De Stem van de Stilte, Licht op het Pad en Aan de Voeten van de Meester. De waarde van hun verschijning in de moderne wereld in de 19de, vroeg 20ste eeuw valt niet eenvoudig te omschrijven. Met gemak kan evenwel worden gezegd, dat zij mede aan de basis hebben gestaan van al wat men vandaag weet over de spirituele reis, het Pad, de verlichting, of de ultieme bevrijding uit het bestaan van aardse beperkingen. Zij geven lessen over ethiek, over de universeel geldende wet van compassie, over karma – of de wet van evenwicht – over hoe te handelen in onze zoektocht naar spiritualiteit.

Hun doel beperkt zich niet tot een algemeen gevoel van welzijn, maar is uiteindelijk om een omvattend beeld te geven van de heiligheid van het leven en een helpende hand te zijn voor de innerlijke mens, die worstelt om zijn ware gedaante aan de wereld te tonen.

Afkomstig van blz. 223:

LIEFDE

” Wachtend op het Woord van de Meester,

Uitziend naar het Verborgen Licht;

Luisterend om zijn bevelen op te vangen

In het heetst van de strijd;

Zijn kleinste teken ziend

Over de hoofden van het gewoel;

Zijn zwakste fluistering horend

Boven het luidste aardse gezang. “

auteur: Blavatsky, H.P./Collins, M./Alcyone (Krishnamurti, J.)
ISBN: 9061750881
Additional DescriptionMore Details

De waarde van de verschijning van deze drie werken in de moderne wereld in de negentiende, vroeg twintigste eeuw valt niet eenvoudig te omschrijven. Met gemak kan evenwel worden gezegd dat zij mede aan de basis hebben gestaan van al wat men vandaag weet over de spirituele reis, het Pad, de verlichting, of de ultieme bevrijding uit het bestaan van aardse beperkingen. Zij geven lessen over ethiek, over de universeel geldende wet van compassie, over karma – of de wet van evenwicht – over hoe te handelen in onze zoektocht naar spiritualiteit. Hun doel beperkt zich niet tot een algemeen gevoel van welzijn, maar is uiteindelijk om een omvattend beeld te geven van de heiligheid van het leven en een helpende hand te zijn voor de innerlijke mens die worstelt om zijn ware gedaante aan de wereld te tonen.

Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…

De Sleutel tot de Theosofie

H.P. Blavatsky

402 blz. | Paperback | Theosophical University Press, 1998 ISBN 9789070328207

Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328207
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Overpeinzingen

Marcus Aurelius Antoninus (121 – 180)

200 pagina’s | Hardcover gebonden | Ankh-Hermes, Deventer | ISBN: 9789020208726

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de klassieke oudheid. Marcus Aurelius’ stoïcisme is vooral een praktische levensfilosofie.
Overpeinzingen bevat een gevarieerde collectie fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen, die ook heel inspirerend kunnen zijn voor de mens die in de 21e eeuw op zoek is naar zingeving en verlichting. Tijdloze wijsheid.

auteur: Aurelius, M.
ISBN: 9789020208726
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Een Benadering van Theosofie

Door Danielle Audoin (1926 – 1917).

74 Bladzijden | Uitgegeven in 1990 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750628.

Frans origineelConnais-Toi Toi-même – A la lumière de la Théosophie | Laatste editie 2004The Theosophical Publishing House, Adyar.

Engelse vertaling: On Knowing Oneself – A Theosophical Approach | Uitgegeven in 2005 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592755.

Theosofie is kennis van het Goddelijke. ‘

Maar wat is het Goddelijke? Voor de Westerse mens is God een onbereikbaar iets, dat met de mens geen andere band heeft, dan die van Schepper ten opzichte  van schepsel. In de uitdrukking ‘kennis van het Goddelijke’ handelt het niet over deze God.

De theosofie leert dat de hele manifestatie van de schepping een emanatie is van het Goddelijke en dat daardoor al het leven in wezen goddelijk is. De kennis van het Goddelijke is de bewustwording van het feit dat het leven in wezen goddelijk is. De ontdekking van het werkelijke, van de waarheid die schuilgaat achter een ongelooflijke verscheidenheid van verschijnselen, is de ontdekking van het Goddelijke is onszelf en in elke levensvorm.

Afkomstig van blz. 26:

” Het lichaam is altijd uw lastdier – het paard waarop u rijdt. Daarom moet gij het goed behandelen en het goed verzorgen: gij moet het niet overwerken, gij moet het behoorlijk voeden uitsluitend met zuiver voedsel en drinken, en gij moet het altijd volkomen rein houden, vrij van de kleinste modderspat. Want zonder een volkomen rein en gezond lichaam, kunt gij de inspannende taak van voorbereiding niet volbrengen, gij zoudt de voortdurende spanning ervan niet kunnen verdragen. Maar altijd moet gij het zijn, die het lichaam beheerst, niet het lichaam u. “

  • Alcyone, Aan de Voeten van de Meester.

auteur: Audoin, D.
ISBN: 9789061750628
Additional DescriptionMore Details

Voor de westerse mens is God een onbereikbaar iets dat met de mens geen andere band heeft dan die van Schepper ten opzichte van schepsel. In de uitdrukking “kennis van het Goddelijke” handelt het niet over deze God. De theosofie leert dat de hele manifestatie van de schepping een emanatie is van het Goddelijke en dat daardoor al het leven in wezen goddelijk is. De kennis van het Goddelijke is de bewustwording van het feit dat het leven in wezen goddelijk is. De ontdekking van het werkelijke, van de waarheid die schuilgaat achter een ongelooflijke verscheidenheid van verschijnselen, is de ontdekking van het Goddelijke in onszelf en in elke levensvorm. Lees een voorbeeld hoofdstuk: Hoofdstuk 1 – Wat is theosofie? Hoofdstuk 2 – De samenstelling van de mens

Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

Islam – Geschiedenis van een Wereldgodsdienst

Door Karen Armstrong, vertaald door Shirah Lachmann

Pagina’s | Eerste druk 2001, negende druk 2015 | Softcover | De Bezige Bij, Amsterdam / Antwerpen | ISBN: 9789023456506.

Engels origineel: Islam – A Short History | Eerste druk 2001 | Weidenfeld & Nicolson, Londen | ISBN: 9780812966183.

Wie de godsdienst van zijn Marokkaanse buurman beter wil leren kennen, leest bij voorkeur Armstrong.

Geen religie wordt in onze tijd meer gevreesd en is vaker verkeerd begrepen dan de Islam. In de verbeelding van het Westen is de Islam synoniem aan vrouwenonderdrukking, burgeroorlog en terrorisme. In Islam – Geschiedenis van een Wereldgodsdienst corrigeert Karen Armstrong deze visie. Op overtuigende wijze laat ze zien dat het snelst groeiende geloof ter wereld uiterst veelzijdig en complex is.

Afkomstig uit Hoofdstuk – ‘De Weg Vooruit’ (p. 272 & 273):

” ‘Het is voor het Westen beter als de moslims religieus zijn’, stelt Karadawi, vasthouden aan hun religie en morele mensen proberen te zijn’. Hij bracht een belangrijk punt te berde. Veel Westerlingen beginnen zich ook ongemakkelijk te voelen onder de afwezigheid van spiritualiteit in hun leven. Zij willen niet noodzakelijkerwijs terugkeren naar premoderne religieuze levenswijzen of naar een conventioneel institutioneel geloof. Maar er is een groeiend besef dat de religie de mens in het beste geval heeft geholpen beschaafde waarden te kweken. […] De Westerlingen moeten zich ervan bewust worden dat het ook in hun belang is dat de islam gezond en krachtig blijft. Het Westen is niet volledig verantwoordelijk voor de extreme vormen van de islam, die een vorm van geweld hebben gecultiveerd, die in strijd is met de meest gewijde leerstellingen van de religie. Maar het Westen heeft zonder meer bijgedragen aan die ontwikkeling en zou, teneinde de angst en wanhoop die ten grondslag ligt aan alle fundamentalistische inzichten te verlichten, in het derde christelijke millennium tot een correctere beoordeling van de islam moeten komen. “

auteur: Armstrong, K.
ISBN: 902341831X
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Spinoza – Wijsgeer uit de Zeventiende Eeuw (Symposionreeks 2)

Door anonieme schrijvers, met een cover tekst door Drs. P. F. W. Huijs.

67 Pagina’s | Uitgegeven in 2001 | Softcover | Rozekruis Pers, Haarlem | ISBN: 9067322490.

In de Symposionreeks verschijnen de teksten van Symposia, die jaarlijks gehouden worden door het Lectorium Rosicrucianum, de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, op het conferentieoord Renova, te Bilthoven.

Op vierentwintig-jarige leeftijd werd Baruch de Spinoza uit de Amsterdamse synagoge gezet en voor het leven vervloekt, omdat hij Godslasterlijk zou zijn. Het getuigt van een ongekende moed en onverschrokkenheid om op zo’n moment te kunnen zeggen: ‘Heel goed, het is niets anders dan wat ik zelf had willen doen, maar naliet om geen schandaal te veroorzaken’. Dezelfde onverschrokkenheid spreekt uit Spinoza’s onderzoek naar de menselijke rede. Op meetkundige wijze geeft hij vorm aan zijn filosofie; opgesplitst in definities, axioma’s, stellingen en bewijzen. 

In zijn Verhandeling over de Verbetering van het Begrip, waarin hij zoekt naar ‘iets werkelijk goeds’, waarvan de ontdekking me in staat zou stellen tot een voortdurend, hoogst en oneindig geluk’ is er nergens iets te vinden over een verdriet om het loslaten van aardse zaken. Uitgangspunt van Spinoza’s filosofie is de volledige identiteit van God en de Natuur: het Ene, onpersoonlijk en ondeelbaar; een volstrekt Al. Hij zegt: ‘Al verandert het voorkomen van het heelal ook op oneindig veel wijzen, toch blijft het immer hetzelfde. ‘

Afkomstig van de backflap:

” . . . dat ik over God en de Natuur een mening koester geheel verschillend van die welke moderne christenen plegen te verdedigen. Mijn stelling is namelijk dat God de immanente zoals men zegt, en niet de transcendente oorzaak van alle dingen is. Alle dingen zijn in God en bewegen in God, zo verklaar ik met Paulus en wellicht ook met alle antieke filosofen, zij het dan misschien op een andere wijze. ” Uit: Brief 73; Den Haag, 1 december 1675 aan Henry Oldenburg, p. 399.

auteur: Anon./Diverse auteurs
ISBN: 906732249
Quantity

Prijs: € 11,00

Loading Updating cart…

Meditatie – een bundel essays (Theosofia)

56 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland , 1975

INHOUD:
Diagram of Meditation, door H. P. Blavatsky
Meditatie-Diagram, door H. P. Blavatsky
Meditatie over Tau, door Koeng Foe
Toelichting op het Meditatie-Diagram
Een Meditatie van J. Krishnamurti
Ontspanningsoefeningen, door Ronald Engelse
De Kunst van het Mediteren, door Felix Layton
Ervaring en Meditatie, door Vimala Thakar
Tau is een leeg vat
De Betekenis van Meditatie in het Boeddhisme, door Lama Anagarika Govinda
Het Gras Wordt Groener, door Thich Nhat Hanh
Meditatie, door Chogyam Trungpa
Een Basis voor een Westerse Meditatie-Traditie, door J.H. Dubbink
Tibetaans Boeddhisme
De Yoga-Sutras van Patanjali
Krishnamurti over Meditatie

auteur: Anon.
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:< Eerste 1 2 3 45