TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2006 » April » Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws

Verslag “Dag voor nieuwe leden” te Amsterdam

Elke twee jaar wordt er een dag voor nieuwe leden georganiseerd op het hoofdkantoor te Amsterdam. Dit keer kwamen 12 nieuwe leden zich laten informeren.

Om 10.45 uur ontvingen de voorzitter Wies Kuiper en de vice-voorzitter Johan van der Poll de nieuwe leden met een hartelijke welkom. Hierna volgde door Wies een uitleg hoe de Theosofische Vereniging Nederland en de wereldwijde Theosofische Vereniging functioneert.

Het doel van de vereniging is om een verandering tot stand te brengen in het denken van de mens. Verder ging zij in op de specifieke taak van de verschillende stichtingen, PCM, O&O, Proklos en het ITC, die samenwerken in het Theosofisch Landschap. Ook de verschillende organen, bibliotheek, boekhandel, uitgeverij, redactie Theosofia en website kwamen aan de orde. Bij navraag bleken de maandelijks toegezonden brieven voor nieuwe leden als positief te worden ervaren.

Vervolgens vertelde Johan iets over het lidmaatschap van de vereniging en hoe dit in de praktijk van het leven zou moeten functioneren. De vereniging kent namelijk twee uitgangspunten: Broederschap, die uitdrukking geeft aan de verbondenheid van onszelf met al wat bestaat, zowel in de uiterlijke als innerlijke wereld en vrijheid van denken. Beide begrippen zijn met elkaar verbonden en uiten zich in respect voor de ander en het niet denken in afgescheidenheid. De vereniging adviseert haar leden zelf op zoek te gaan naar Waarheid.

Er zijn soms mensen die vinden dat alles Theosofie is en dat de vereniging voor eigen doeleinden gebruikt kan worden in plaats van dat men zich verdiept in de doeleinden van de vereniging. Aangehaald werd de uitspraak waarin gesteld wordt: “Theosofie is alles, maar niet alles is Theosofie”. Het leven van een Theosoof zou dan ook gekenmerkt moeten zijn door een streven naar een groei in bewustzijn door het beoefenen van altruïsme. Hierna volgde een levendige discussie.

70        Theosofia 107/2 · april 2006

Na de lunchpauze werd de groep in tweeën gedeeld. Om de beurt werden de groepjes rondgeleid en uitgebreid voorgelicht over de bibliotheek door de bibliothecaris Renger Dijkstra. Guido Haas gaf een toelichting over het functioneren van de uitgeverij en Theosofische boekhandel. Elk nieuw lid kreeg vervolgens van hem het boekje Theosofie geschreven door Ruud Jansen. Op beide onderdelen van dit programma werd enthousiast gereageerd met gezegden: “We hebben nooit geweten dat hier zoveel boeken aanwezig zijn. We moeten zeker meer tijd hier besteden en terug komen”.

Na de theepauze konden er nog vragen gesteld worden, waar druk gebruik van werd gemaakt. Al met al was het een gezellige, maar bovenal nuttige dag waar veel werd gesproken en tevreden op terug kan worden gekeken.

Om 15.30 uur werd de dag door Wies besloten met het uitspreken van Mantram van Eenheid.

Johan van der Poll

Wies Kuiper

Zomerschool van de Nederlandse afdeling,
7 t/m 9 juli 2006, onderwerp: De Brieven van de Meesters

Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli 2006 vindt in Naarden de zomerschool van de TVN plaats, met bovengenoemd thema.

We zijn bijzonder verheugd dat de internationale presidente, mevrouw Radha Burnier, ondanks haar drukke reisschema tijd heeft kunnen inruimen voor deze zomerschool. Zij zal op al deze dagen een inleiding verzorgen. De spreektaal is Engels; voor vertaling zal worden gezorgd.

De president zal de volgende onderwerpen belichten:

1. De twee werelden – de wereld van maya (de menselijke wereld) en de wereld van licht (van de meesters)

2. De vereisten (voorwaarden) om diepere kennis te kunnen verwerven

3. Wat de Meesters hoopten dat de Theosophical Society zou bereiken.

Op de vrijdagavond zal een dia-presentatie gegeven worden rond de Mahatma Brieven.

Op zaterdagavond zal er Zuid-Indiase muziek ten gehore gebracht worden op de bamboe dwarsfluit.

Wij nodigen u van harte uit om deze zonder twijfel bijzondere bijeenkomsten bij te wonen, dus houd deze dagen vrij in uw agenda! Het volledige programma wordt meegestuurd in Theosofia 3.

Literatuur:

De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett (Theosophical University Press)

The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, in Chronological Sequence (Theosophical Publishing House), beide verkrijgbaar bij onze boekhandel en bij de boekentafel in Naarden)

ADYAR

GENERAL COUNCIL

Op zondag 25-12-2005 was de vergadering van de General Council van de Theosophical Society (TS). Hier wordt jaarlijks de stand van zaken van de verschillende secties doorgenomen. Dit keer werd ook gesproken over het aantal leden en loges dat een afdeling moet hebben om officieel een sectie te kunnen worden. Er werden raadsleden herbenoemd. Voor zover nu bekend zal het wereldcongres plaatsvinden in Italië in het jaar 2010.

Deze vergadering vond weer plaats op “het dak”, de veranda waar destijds  gesprekken plaatsvonden met de Meesters. Aan de muur hangt hier de tekst “Work for Adyar, The Masters’ Home” en in de muur zijn drie driehoekige gedenkplaten gemetseld: “H. P. Blavatsky lived here 19-12-1882 till 31-03-1885”, “H.S. Olcott lived here 1885-1907”, “Annie Besant lived here 1907-1933”. De internationale presidente, Radha Burnier, vertelde dat zij als kind Annie Besant nog heeft meegemaakt terwijl zij op deze plek mensen ontving op de theepartijtjes die zij regelmatig gaf. Ook herinnerde zij zich de crematie van Annie Besant nog heel scherp, in The Garden of Remembrance op dit terrein, met de enorme hoeveelheid mensen. Velen klommen in de bomen om e.e.a. te kunnen zien. Annie Besant was beroemd in India, zeer actief op velerlei gebied, onder andere bij Vrijdenkers, TS, de gemengde Vrijmetselarij, Theosophical Order of Service, de socialistische vrijheidsbeweging in India en ze was voorzitter van het Nationale Congres van India.

Theosofia 107/2 · april 2006        71

HET TERREIN VAN DE TS IN ADYAR

Er waren in 2005 veel schoonmaakactiviteiten op het terrein noodzakelijk na de tsunami van december 2004 en ten gevolge van de enorme regenval van de laatste tijd (er is in 125 jaar nog nooit zoveel regen gevallen). Hierdoor heeft de beplanting veel te lijden. Er is extra bewaking aangesteld i.v.m. de diefstal van sandelhout- bomen (voor de cosmetische industrie).

DE 130e INTERNATIONALE CONVENTIE

Deze conventie, met Radha Burnier nu gedurende 25 jaar als Internationaal President, had als thema “ Are We Alive to the Truths of Theosophy ” (moeilijk te vertalen: staan we open voor de waarheden die theosofie brengt, maar misschien ook: in hoeverre leiden we een theosofisch leven?).

Er waren bij deze conventie meer dan 1150 afgevaardigden uit India en vanuit de hele wereld. Men begon zoals ieder jaar met de gebeden van alle religies en daarna de Aanroep tot Eenheid, “O, verborgen leven, trillend in elk atoom …”.

Daarna begon de president met verslagen van over de hele wereld en met haar toespraak. De meeste inleidingen zullen in de loop van de tijd in The Theosophist verschijnen en enkele zullen ook voor Theosofia vertaald worden. In de bibliotheek van de TVN in Amsterdam kunnen de “Daily Bulletins” met Engelse samenvattingen geleend worden. Van de workshops is de verslaggeving hieronder wat uitgebreider (omdat dit verder niet in artikelvorm zal verschijnen), maar verder zal hieronder worden volstaan met citaten uit de lezingen, om bijvoorbeeld eens diepgaand over na te denken.

OPENINGSREDE RADHA BURNIER, INTERNATIONAAL PRESIDENT

De TS is er om in de mens de eigen hogere en ware natuur wakker te roepen en zo een nieuwe tijd, “ a new age”, van universele broederschap en een diep bewustzijn van werkelijke waarden naar voren te brengen. Hoewel de term “New Age” vaak gebruikt wordt, is er over het algemeen weinig benul van het belang van die diepgaande verandering in het menselijk bewustzijn. Alleen dit kan namelijk de toestand in de wereld veranderen en kan het mogelijk maken dat het denken van het individu overstraald wordt met het licht van liefde en wijsheid.

Het menselijk brein heeft de weliswaar noodzakelijke, maar onbewuste wil om “lichaam en ziel bij elkaar te houden” omgezet in gewetenloze ambitie, in het vergaren van materiële zaken, het egoïstisch nastreven van een hoge levensstandaard zonder te delen met anderen, in competitie, agressie, oorlog, misbruik en vernietiging van de aarde.

Als wij openstaan voor de eerste nobele waarheid van Meester Boeddha, de waarheid van lijden, dan kan dit het begin zijn van een omkering.

Bij theosofie gaat het niet om theoretische of intellectuele concepten: het gaat om waarheden over de natuurwetten, over het leven zelf. Als wij het concept van universele broederschap werkelijk zouden toepassen op alles wat leeft, dan zouden de miljoenen mensen die minder bedeeld zijn het beter krijgen, evenals, onder andere, de dieren.

BESANT- LEZING DOOR DR. ASGHAR ALI ENGINEER:

Een Soefi- weg naar wereldvrede.

C. Jinarajadasa (president TS) stelde in 1947 de zogenaamde “Besant- lezing” in, ter ere van de 100e sterfdag van Annie Besant. Deze lezingen staan in het teken van waarden die de wereld nodig heeft om vrede, welzijn en goedheid naar voren te brengen.

De Islam wordt geassocieerd met geweld en terrorisme, door stereotiepe verslagen in het wereldnieuws over een klein aantal terroristische groepen onder de Moslims. Islam heeft diepe inzichten in spirituele en mystieke aspecten van het leven, in de vorm van de Koran en de hadith (= de woorden, daden en levenshouding van de profeet Mohammed). In de harde omstandigheden van het overleven in  de woestijn werd geweld echter een deel van het bestaan, wat in principe geenszins de boodschap van Islam is. Er ontstond enerzijds een wereldlijke, wettelijke Islam en anderzijds de zogenaamde Soefi-Islam, net zoals andere religies eveneens meerdere stromingen onder hun paraplu hebben. Soefi- Islam benadrukt spiritualiteit als zijnde het tegengestelde van de intellectuele benadering van de theologische en juridische Islam. Daarnaast verschilt het diepgaand van de politieke Islam, omdat het lust en macht verafschuwt. Soefi’s verschillen in die zin van christelijke en andere mystici, dat ze geheel in de wereld staan en er geen afstand van doen: ze trouwen, hebben kinderen, leven en worstelen in deze wereld, maar ze jagen geen materiële zaken na. Volgens hen vindt de ware “Jihad” , of de “Heilige Oorlog” zoals de heilige profeet het noemt, van binnen plaats: een gevecht tegen de eigen begeerte naar meer en meer. Deze ongecontroleerde begeerte veroorzaakt namelijk geweld en bloedvergieten: terwijl de mens zich materieel verrijkt, verarmt hij op het spirituele terrein. Soefi- Islam toont een groot respect voor alle geloofsrichtingen en verafschuwt religieus dogmatisme. Omdat men zich richt op de spirituele ontwikkeling, houdt men zich verre van allerlei twistpunten. Intellectueel redeneren over tegenstellingen is immers een obstakel op het pad naar wijsheid. Over Rabi’ah Basari, een vrouwelijke Soefi- heilige in Irak, wordt wel verteld dat zij eens liep met een emmer water in de ene en een brandende fakkel in de andere hand. Toen men haar naar de reden hiervoor vroeg, zei ze: “Ik wil het vuur van de hel doven met dit water en ik wil het paradijs in brand steken met deze fakkel, zodat niemand Allah zal vereren uit angst voor de hel of uit verlangen naar het paradijs. Liefde en liefde alleen moet de werkelijke drijfveer zijn.” Een hart is slechts een handvol stof als het niet gevuld wordt met liefde. Sulh-I-kul, totale vrede en vrede met allen; Islam kan een grote bron van inspiratie zijn voor ieder die de boodschap van vrede en harmonie wil verspreiden.  In haar dankwoord zei de president dat de Soefi-weg in feite het pad van wijsheid is, het pad van theosofie.

72        Theosofia 107/2 · april 2006

LEZING THEOSOFIE- WETENSCHAP, R.D. NELSON:

Capturing Global Consciousness (vrij vertaald: Een greep op wereld- bewustzijn)

Zie ook http//noosphere.princeton.edu

Dr. Nelson werkt mee aan “The Global Consciousness Project, The Presence of Mind in the Physical World” van Princeton University USA, opgestart in 1998.

Het onderzoek heeft als doel om bewijzen te verzamelen en studie te maken van het bereik van menselijk bewustzijn in de fysieke wereld. Op meer dan 65 plaatsen, verspreid over de gehele aardbol, zijn sensoren, meetinstrumenten geplaatst die, voor zover ik begreep, als een soort Electro Encephalogram (EEG) voortdurend stroomimpulsen opvangen. De hypothese is dat er significante afwijkingen zullen zijn in het gebruikelijke patroon bij gebeurtenissen die gelijktijdig het denken van grote groepen mensen bezig houden. In het klein is dit bijvoorbeeld merkbaar bij concerten en kerkdiensten, als de aandacht van iedereen op hetzelfde gericht wordt en men diep betrokken is. Op wereldschaal was dit b.v. ook het geval bij de dood van Rabin, de begrafenis van Lady Di, bij natuurrampen, zoals de tsunami van vorig jaar en de aanslag op de Twin Towers op 11/9 (hierbij gaven de meet- instrumenten ook enkele uren vóór de gebeurtenissen een opvallend patroon aan).

Mogelijk kan dit onderzoek een bijdrage leveren tot inzichten over de aard van het menselijk denkvermogen, ook als weldadig creatieve kracht.

OPENBARE LEZING DOOR NICHOLAS GOODRICK- CLARKE: Western Esotericism (Westerse Esoterie)

De inleider werkt aan de Universiteit van Exeter in de UK en gaf een bijzonder uitgebreid algemeen historisch overzicht van de culturele invloeden tussen Oost en West. Hij tipte hierbij eveneens de theosofische beweging aan. Wat ondergetekende persoonlijk betreft had het overzicht niet zo uitputtend hoeven te zijn, maar hadden er enkele onderdelen uitgelicht kunnen worden om diepgaander te behandelen. Natuurlijk spreken bepaalde filosofische stromingen bijvoorbeeld de doorsnee- westerling meer aan, maar zou je überhaupt kunnen spreken over esoterie uit oost, west, zuid of noord, gezien het feit dat alles voortkomt uit het Ene, uit die ene bron van eeuwige wijsheid?

Theosofia 107/2 · april 2006        73

DR. J. ALGEO: Theosophical Truth is a Many- Splendoured Thing (Theosofische Waarheid is iets met vele schitterende aspecten)

Alles wat we zijn en doen is, zo veronderstelt men, enerzijds het gevolg van omgeving, “Nurture”, opvoeding,  conditionering en, anderzijds, van erfelijkheid “Nature”, DNA. In de Bhagavad Gita 13,1 wordt dit “Het Veld” genoemd. Er is echter nog een factor werkzaam, namelijk “De Kenner van het veld”, het Atman of Ene Zelf. Dit is de derde waarheid die vermeld wordt in Mabel Collins’  De idylle van de Witte Lotus: “Ieder mens is zijn eigen absolute wetgever”.  Waarheid is als licht, in het volledige spectrum. Onze ogen kunnen slechts een klein gedeelte van allerlei straling waarnemen, en dan alleen nog als dit valt op een voorwerp. Voorwerpen die al het licht absorberen, lijken donker. We denken misschien dat een appel rood is, maar dat is precies de kleur die hij weerkaatst en dus NIET is. Deze analogie gaat ook op voor de Waarheid. Deze is immanent overal aanwezig, maar wij zien er alleen een klein gedeelte van, door de bovengenoemde filters in onze lichamen van omgeving, erfelijkheid en het Ene Zelf. Het witte licht van de waarheid omvat alle mogelijke kleuren en voegt deze samen in een schittering die de schoonheid van een pauwenstaart ver te boven gaat.

MARY ANDERSON: het binnengaan van de tuin die theosofie heet

Stel je twee pilaren voor als hoekstenen of fundamenten en daar bovenop een sluitsteen. De pilaren zijn broederschap enerzijds en vrijheid van denken anderzijds. Bovenop die pilaren prijkt de sluitsteen van de Theosophical Society. Samen vormt dit de toegangspoort naar de tuin van theosofie (hoewel er zeker meerdere zijn). Zo’n tuin kom je binnen met een hart vol liefde en een vrij en open denkvermogen. De twee pilaren moeten echter goed in balans zijn, in een levend en flexibel evenwicht: kunnen we in vol respect met anderen van mening verschillen en toch elkaars broeder zijn? Vrijheid van denken houdt een actieve houding in, niet het maar domweg aanvaarden van alles wat iedereen naar voren brengt, wat verleidelijk is voor een lui denkvermogen. Stel dat wij de planten in die tuin van theosofie zijn. Dan voeden we ons lichaam met de materie van de aarde; onze emoties met het water; ons denken met de lucht en boven alles het zonlicht van de geest. Maar we zullen onderhoud moeten plegen door onszelf te voorzien van alleen puur voedsel, pure gevoelens, pure gedachten en van een rotsvast gewaar zijn van wie we zijn in ons diepste innerlijk. Het leiden van een theosofisch leven kan worden gezien als de primaire theosofie. Dit komt als eerste. In feite is juist dit voorbeeld voor anderen vaak de aanleiding om zich aan te sluiten bij de TS. Maar we kunnen de planten in de tuin ook beschouwen als de theosofische leringen, als secundaire theosofie. Alleen door toepassing van deze leringen met ons hele wezen, dus een benadering die niet alleen van het denkvermogen komt, verandert ons leven: “Leef het leven en je komt tot de wijsheid”. De theosofische leringen zou je kunnen zien als de zaden; de theosofische levenswijze als het tot bloei komen, in volle schoonheid. De vruchten kunnen weer anderen voeden en wederom als zaad dienen.

EDI BILIMORIA: Het dartbord van waarheid

Geen enkele vereniging richt zich zo op het universele als de TS: het ontdekken van Waarheid en het naleven hiervan. De vereniging is breed georiënteerd (2e doeleinde: het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap), maar de vrijheid van denken die zij propageert houdt niet in dat maar elke lering zal worden geaccepteerd. Het Hoger Zelf is het doel, zoals het middelpunt of “bulls-eye” van een dartbord, dat vanaf vele kanten benaderd kan worden. We moeten oppassen voor de valkuil van vooroordeel en fundamentalisme dat een open denken geheel blokkeert. Het opvallende van bekende personen als Beethoven en Napoleon is dat Beethoven zijn ego volledig in dienst stelde van het spiritueel- goddelijke en Napoleon niet. (Dit gegeven werkte Edi nog nader uit in de bijzonder boeiende lezing ”Beethoven en de eenzame triomf over spiritueel lijden” die hij na de conventie hield voor de Adyar Lodge.)

74        Theosofia 107/2 · april 2006

RADHA BURNIER: Zichzelf ontdekken

Iedereen denkt zichzelf te kennen, met biografische gegevens en al, maar wat weten we eigenlijk over onszelf? We weten hoe we er uitzien, zijn soms trots op ons uiterlijk, maar we weten niet hoe ons lichaam functioneert en nemen geen maatregelen als dit degenereert. We weten iets over onze emoties van plezier, van pijn, van verlangen en van allerlei tegenstrijdigheden daarin. Er zijn onderbewuste gevoelens, motieven en aangeboren neigingen in onze psyche. Als we die allemaal zouden doorgronden hadden psychiaters en analisten geen werk meer! We menen ons bewust te zijn van onze gedachten en van de denkprocessen, maar misschien moeten we meer gaan observeren en minder gaan oordelen. We zien de tekortkomingen van anderen zo snel, maar hebben niet veel zin om bij onszelf naar binnen te kijken. Toch is dit belangrijk, want als we onszelf begrijpen, snappen we waarom de samenleving zo in elkaar zit. Daarnaast kan een verkeerd idee van onszelf lijden en disbalans veroorzaken. Het werk van zelf- observatie is niet zonder gevaar in verband met dat uit balans raken. Als we oprecht naar de schoonheid en complexiteit kijken van het leven rondom ons en zien hoe het menselijk denkvermogen werkt in onze naasten, in plaats van verdiept te zijn in egocentrisch gedrag, dan zouden we opgetild kunnen worden naar het steeds groter wordende bewustzijn van dat wonderlijke, onmetelijke mysterie dat “leven” wordt genoemd.  

P. KRISHNA: Het lerende denkvermogen

Theosofie is de zoektocht naar wijsheid. Hiervoor is een creatief lerend denkvermogen nodig, onderscheidingsvermogen van wat waar en onwaar is. Het gaat hierbij niet om de vaardigheid van geheugenfuncties die we gewoonlijk gebruiken als we bijvoorbeeld iets uit ons hoofd leren. Het menselijk brein is ik- gericht en leert niet, maar put uit herinneringen van datgene waaraan we gehecht zijn. Er is echter een proces dat dit denkvermogen overstijgt en dat in staat is tot direct inzicht (wat daarná dan deels beschreven kan worden middels het denkvermogen van het brein). Wij hebben de capaciteit om vrij van onze conditioneringen en vrij van ons denken te observeren. We moeten open blijven staan en nooit zeker zijn van bepaalde meningen, maar onszelf vragen blijven stellen. We leven met zoveel illusies en beschouwen dingen als waar en belangrijk die dat helemaal niet zijn. Kijk bij boosheid niet naar buiten, maar naar binnen: “Waar komt deze boosheid in mij vandaan?” We praten over broederschap, maar ondertussen is er veel onrecht in de wereld: in India mag men niet buiten zijn kaste trouwen. Er wordt gediscrimineerd en oorlog gevoerd op allerlei terrein, vooral op godsdienstig terrein. In discussies, bijvoorbeeld over het geloof, is het belangrijk te beseffen dat niemand “gelijk” heeft, want dit draagt bij aan verdeeldheid en conflict. We zouden zo nederig moeten zijn om met vraagtekens te durven leven en eerlijk te zeggen: “Dit is wat ik denk, maar ik weet het niet, want ik heb de absolute waarheid niet”.

LINDA OLIVEIRA: de fijne kunst van zelf- verantwoordelijkheid

Als we de totale verantwoording voor onze handelingen zouden dragen, dan zouden we ons niet ergeren over ons karma of over de verschillende omstandigheden waarin we tijdens ons leven terecht kunnen komen. Mahatma Gandhi zei eens: Ik heb drie vijanden: Het Britse rijk, de mensen van India en Gandhi. We moeten alert zijn op het verschil tussen het intellectueel kennen van zogenaamde theosofische leringen en het overbrengen hiervan op en het integreren hiervan met ons hele wezen. Het hoger zelf is tegelijkertijd individueel als ook universeel. Concrete tips: wees eerlijk in financiële zaken; geef je vergissingen toe; wees hoffelijk; wees ethisch; neem zelf de volle verantwoording voor je handelingen en geef nooit een ander de schuld.

PEDRO OLIVEIRA: de drievoudige aard van theosofie

Aangaande theosofie werd het gezegde aangehaald van de wijze die direct naar de maan kijkt (naar de absolute waarheid) en de dwaas die zich bezig houdt met de vinger die in die richting wijst (naar de relatieve waarheid).

Theosofia 107/2 · april 2006        75

Theosofie heeft een lichaam van literatuur, zowel geschreven door theosofen, als afkomstig uit belangrijke bronnen als Bhagavad Gita, Upanishaden, Dhammapada, Tao-Te- Ching, de Evangeliën, geschriften van Plato enz. De ziel van theosofie is altruïsme, de grote verzaking van het zelf. De geest van theosofie wordt onder andere uitgedrukt in mystieke teksten als De Stem van de Stilte.

SYMPOSIUM: Een werkelijk religieus leven

– Tran-Thi-Kim-Dieu belichtte dat deze titel impliceert dat sommige religieuze levens kennelijk niet werkelijk religieus zijn. Er is een verschil tussen “spiritueel” (gericht op hogere niveaus, met weinig aandacht voor het materiële) en “religieus” (in de theosofische betekenis van het woord: verbonden of één met het goddelijke). Een werkelijk religieus leven is noodzakelijkerwijs ook een spiritueel leven. Dit houdt in: 1. afstemming op universele ethiek; 2. aspiratie en ontvankelijkheid jegens het heel- makende of heilige; 3. een overschrijden van tijd, één met het eeuwige;4. realisatie en praktische toepassing. Omdat wij leven in relatie met de medemens, moet een en ander ook gedeeld worden met de ander.

– R.G. Bhadbhade gaf aan dat priesters zowel door hun kleding als ook door het leven dat ze leiden herkenbaar zijn en dat religieuze instellingen geld en materiële  vergoedingen ontvangen. Ondanks de devotie van miljoenen mensen bestaat er nog steeds geweld, corruptie en ellende in de wereld. Toen de Boeddha onderwees dat haat niet door haat verdwijnt, maar alleen door liefde, was dit een wetenschappelijke constatering van de zichtbare en onzichtbare wetten van het universum (zie C. Jinarajadasa, The Reign of Law). J. Krishnamurti sprak over het religieuze denkvermogen en bedoelde daar een revolutionair denken mee dat uitstijgt boven egoïsme en oude vormen, dat in volledige vrijheid het heilige ontdekt en dat Liefde is.

– P. Krishna lichtte toe hoe een religieuze stroming een instituut wordt, namelijk als volgelingen een heiligdom bouwen, rituelen en voorschriften invoeren. Als men iets niet zelf ervaart is men geneigd om eenvoudigweg concepten over te nemen van de ander en zo te geloven. Zodra men hieraan gehecht raakt veroorzaakt dit afgescheidenheid van andersdenkenden. Presidenten kunnen zelfs gewelddadig worden uit naam van de kerk … Daarnaast kunnen verschillende meningen over interpretatie van de leer weer leiden tot afscheidingen. Waarom hechten we toch zo’n enorm belang aan godsdiensten? Een werkelijk religieus leven betekent het beëindigen van alle verdeeldheid en gehechtheden. Als we al die afscheidingen achterwege konden laten, zouden we broederschap ervaren.

WORKSHOP: Het benaderen van nieuwe leden

Met Dr. C.V.K. Maithreya (India) als voorzitter, vond er een gedachtewisseling plaats tussen afgevaardigden uit Italië, Israël, Portugal en India. Hieronder enkele gezichtspunten. Begroet elke nieuwe bezoeker persoonlijk, met een open denkvermogen, eenvoudig en vriendelijk, beantwoord de vragen op het niveau van de vragensteller. Probeer niemand te “bekeren”, benadruk de vrijheid van denken: iedereen mag denken en geloven wat hij wil. Sommige mensen voelen zich meer aangetrokken door werk voor de Theosophical Order of Service, Schoonheid zonder Wreedheid, Sociale Liefdadigheid (Social Welfare), Weldadigheid voor Dieren (Animal Welfare) of door een rituele benadering. Licht bij iedere bijeenkomst waarbij niet-leden aanwezig zijn in het welkomstwoord even kort toe dat de TS een wereldwijde vereniging is, in 1875 gesticht met de hulp van Meesters (experts in esoterische filosofie), door H.P. Blavatsky  en H.S. Olcott en anderen (korte levensbeschrijving). Licht kort de drie doeleinden toe (broederschap, vergelijkende studie en onderzoek van de onverklaarde wetten in de natuur) en de gouden draad in deze diep- spirituele leringen, namelijk dat de mens zich kan oprichten naar zijn hogere natuur. Leg uit dat de TS niet een of andere New Age- groep is. De TS is niet bedoeld voor de ontwikkeling van paranormale gaven. Wees in dit verband glashelder over de doeleinden van de TS en nodig mensen zonodig uit om zich dan maar liever aan te sluiten bij een ANDERE vereniging. Of een (be)zoeker lid wordt of niet is van ondergeschikt belang. Door de drie doeleinden te onderschrijven kan men lid worden, maar een nieuw lid zou zich na een tijdje eveneens moeten richten op het doorgeven van het goede aan anderen: studie, meditatie en dienstbaarheid. Nieuwe leden kunnen één ding zeker verwachten: werk! en niet zozeer hapklare brokken om hun persoonlijke problemen op te lossen. De stichters van de TS moesten al hun invloed aanwenden om oprechte, broederlijke gevoelens onder de leden te bewerkstelligen en egoïsme, dogmatisch geloof en fanatisme te bestrijden.

76        Theosofia 107/2 · april 2006

Het is belangrijk om de attitude van broederschap door te geven bij de bijeenkomsten. Stuur GRATIS informatiemateriaal en boeken naar instellingen en andere plaatsen. Het gaat bij theosofie niet om intellectueel gebabbel, het gaat om te leren om alert gewaar te zijn, “ken uzelf” en “heb uw naaste lief zoals uzelf”, om de eenheid van leven te ervaren.

WORKSHOP: De studie van theosofie

Met Colin Price (UK) als voorzitter, vond er een gedachtewisseling plaats tussen drie afgevaardigden uit India en Paul Zwollo uit Nederland.

Er kan geen definitie zijn van theosofie: hoe zou je het onuitsprekelijke in woorden moeten vatten, de kennis die leidt tot Theo Sofia (volgens A. Sanat “wijsheid zoals de goden die bezitten” ER). Goddelijke wijsheid kan niet onderwezen worden. Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt kan er misschien iets in iemands bewustzijn aan de oppervlakte komen en men zal dit geheel op eigen kracht moeten bereiken. Het staat iedereen vrij om te kiezen om dit al of niet te doen. Om te beginnen met de studie van theosofie is het boekje van Ianthe Hoskins Grondslagen van esoterische filosofie heel bruikbaar; daarnaast de zogenaamde Bowen- brochure Madame Blavatsky over de studie van theosofie en de Inleiding en Proloog van De Geheime Leer (hierna: GL). De GL op zichzelf is geen theosofie, maar dient als een wegwijzer op het pad tot transformatie. Men vindt de tekst van de GL soms te moeilijk, maar zou kunnen beseffen dat dit in feite een mystiek werk is dat leidt tot zelftransformatie, het gaat om het opwekken van de hogere natuur in de mens. Schema’s en diagrammen kunnen handig zijn, maar ze kunnen het denken ook beperken en misleiden. Het is van belang om datgene wat men heeft gelezen goed te overpeinzen en te assimileren. Men studeert soms om verschillende redenen, maar het zou moeten gaan om een verandering van onze houding, van ons denken, want theosofie moet leiden tot zelf- transformatie. Het tonen van enthousiasme bij de studie werkt heel aanstekelijk. Bij elke theosofische bijeenkomst of studie moet men goed in de gaten houden dat deze in lijn is met de doeleinden van de TS, of men, met een grenzeloze liefde, begaan is met het welzijn van allen die in nood en onwetendheid verkeren, of men in broederlijke geest deelt met de ander: theosofie is altruïsme. Zie het goede in de ander en oordeel niet over hem of haar (dit houdt een fundamentele verandering in jezelf in). Studie is geen doel op zichzelf, maar het gaat om het toepassen ervan in het dagelijks leven dat immers één groot leerproces is. Benader theosofische studie niet intellectueel, maar met grote nederigheid, omdat je hier met de Waarheid hebt te maken die heilig is, die je heel kan maken.

WORKSHOP: Hoe zou onze houding naar buiten moeten zijn?

Met Dhr. S. Sundaram, de General Secretary van India, als voorzitter sprak een panel met deelnemers uit Brazilië, Oost en Centraal Afrika, India en Zuid Afrika over bovenstaande vraag. Hieronder enkele opmerkingen:

Veel ware theosofen zijn geen lid van deze vereniging! Het gaat om het wijzen op en begrijpelijk maken van theosofische waarheden, zonder ideeën op te dringen. Hierbij moet de inleider zelf absoluut integer zijn en het onderwerp benaderen vanuit het oogpunt van broederschap. Het is belangrijk theosofische waarden over te brengen, verhoging van het ledental is in principe van minder belang. Een theosofische levenshouding kan theosofische waarden duidelijker weergeven dan een lezing ooit kan bewerkstelligen. Kinderen kan je respect voor al het leven bijbrengen door geen dieren te doden en te praten over vrede. In India heeft men in dit verband  goede ervaringen met jongerenkampen. In sommige landen is de eerste insteek dienstbaarheid voor de Theosofische Orde van Dienst (TOS) en komt de Theosophical Society pas daarna. Het kan zinvol en verfrissend zijn om jongeren de verantwoordelijkheid te geven voor theosofische activiteiten die ze zelf moeten organiseren,  omdat de stoffige  “oudere garde” in een groep soms geneigd is te willen tonen wat men allemaal al weet. De wereld is op weg naar vernietiging en door te wijzen op het feit dat alles deel uitmaakt van het Ene Leven kan theosofie een blauwdruk bieden voor een harmonieuzer leven, wat de wereld zal beïnvloeden. Theosofie betekent uitleg van de wetten van natuur en kosmos. Beantwoord vragen altijd zo goed mogelijk op het niveau van de vragensteller en probeer de ander nieuwsgierig te maken. Theosofie kan veel angst en bijgeloof wegnemen, want veel kerken zitten vol met mensen die bang zijn voor de dood. De TS is niet opgericht voor een selecte groep, maar om de universele broederschap te benadrukken. Als dat zou worden ingezien, dan zou de wereld er anders uitzien. Tijdens crisissituaties of rampen slaan de mensen de handen ineen en is er broederschap, waarom moeten we wachten op de volgende ramp? Er is tegenwoordig zoveel afleiding in het leven van alledag, er is zoveel keus in spirituele groeperingen, al dan niet commercieel, dat het voor mensen moeilijk is om een keuze te maken. Laten we samenwerken en het peil van onze bijeenkomsten hoog houden, laten we elkaar stimuleren in het geven van inleidingen, want dit ontsteekt de vlam van dienstbaarheid in ons.

Theosofia 107/2 · april 2006        77

Met een aanmoediging om deze overwegingen mee te nemen naar de diverse loges en centra (bij deze, ER), want geen enkele poging is vergeefs, TRY!, werd deze workshop besloten.

TENTOONSTELLING IN DE ARCHIEVEN, DE ADYAR LIBRARY, DE KAMERS VAN A. BESANT EN J. KRISHNAMURTI EN HET MUSEUM

Tijdens de conventie worden bovenstaande locaties iedere middag een uur lang opengesteld voor het publiek.

De tentoonstelling in de archieven, samengesteld door Pablo Sender (archivaris in Adyar) en Paul Zwollo, waarbij ondergetekende mocht assisteren, stond geheel in het teken van de 7 Internationale Presidenten van de TS:

Henry S. Olcott (1875-1907),
Annie Besant (1907-1933), George Arundale (1934-1945), C. Jinarajadasa (1946-1953), N. Sri Ram (1953-1973),

John B.S. Coats (1973-1979) en Radha Burnier (vanaf 1980). In de vitrines lagen foto’s, boeken, voorwerpen, interessante passages uit de openingstoespraken en een korte beschrijving van hun levensloop. In verband met de jaarlijkse grote belangstelling hiervoor waren in één van HPB’s kasten allerlei interessante voorwerpen tentoongesteld, met name de door HPB naar voren gebrachte voorwerpen, zoals onder meer de beroemde 13e kop en schotel van de picknick te Simla op 3 oktober 1880, de theepot, de suikertang, twee schilderijen en de rozenblaadjes.

In de Adyar Library waren wederom enkele zeer zeldzame stukken tentoongesteld: heilige boeken van allerlei religies en filosofische stromingen (Johan van Manen –zie Theosofia 5 van 2005- heeft hier jarenlang gewerkt en heeft meerdere stukken ingebracht).

De kamers van Besant en Krishnamurti, beide heel sober ingericht, zijn elke keer weer een belevenis; je voelt hier als het ware nog hun energie en gedrevenheid voor de TS. In de kamer van Besant wordt tijdens de conventie eveneens de tulband tentoongesteld die Meester M. bij Olcott achterliet als bewijs dat hij hem werkelijk bezocht had. In de kamer van Krishnamurti zitten vaak groepjes mensen op de grond te mediteren.

Leden kunnen na overleg met de voorzitter de internationale conventie in Adyar meemaken die ieder jaar gehouden wordt van 26 t/m  31 december.

Een aanrader, want Adyar als internationaal “hoofdkwartier” is in velerlei opzichten zo’n bijzondere plek …

Els Rijneker

78        Theosofia 107/2 · april 2006

Internationale conferentie van de Theosophical Order of Service van 27 – 30 juli 2007. Thema: Het onderzoeken van onze mogelijkheden tot dienstbaarheid

In aansluiting aan de internationale conferentie, gehouden in Adyar op 1 en 2 januari 2005, maakt de TS in Amerika bekend dat zij een tweede conferentie zal houden op
haar nationale centrum in Wheaton, Illinois. Leden die de TOS een warm hart toedragen, die actief zijn in een plaatselijke TOS groep en anderen die serieus geinteresseerd zijn om deel te nemen aan deze werkzaamheden worden van harte uitgenodigd deze conferentie bij te wonen. Vooral landelijk voorzitters van de Theosofische Vereniging zijn welkom.

Allen worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan de Zomerschool en aan de Conventie van de TS in Amerika die onmiddellijk vooraf gaat aan de conferentie, van 20
tot 27 juli 2007. Het thema van de Zomerschool zal te maken hebben met de honderdste sterfdag van kolonel Olcott en zijn bijdrage aan de wereld.
Wilt u meer horen over het functioneren van de TOS en haar wereldwijde activiteiten?
Horen hoe u de kans krijgt om dienstbaar te zijn? Informatie geven over dienstverleningsprojecten waarbij u al betrokken bent? Een nieuw project kiezen en uitwerken? Vaardigheden ontwikkelen en de juiste uitgangspunten hanteren die u kunnen helpen bij dienstverlening? Werkers in sleutelposities ontmoeten en anderen met uitgebreide ervaring op dit gebied? Als dat zo is, denk er dan over om u bij ons te voegen.

Om u aan te melden voor verblijf op ‘Olcott’ in Wheaton, moet u lid zijn van de Theosofische Vereniging en een aanbevelingsbrief hebben van de landelijk voorzitter van uw sectie. U kunt in de nabijheid van ‘Olcott’ logeren in een Holiday Inn, vanwaar een gratis pendeldienst u naar ‘Olcott’ brengt en terug. Vraag meer informatie over het programma van de conferentie aan de TOS internationaal secretaris:
Diana Dunningham Chapotin
Résidence Isabelle
18 Avenue Berlioz
93270 Sevran
Frankrijk

Voor informatie over de kosten van accomodatie en practische aangelegenheden:
Registrar, Theosophical Society in America
P.O. Box 270
Wheaton, IL 60189-0270 USA

De werkelijkheid is één,
ook al geven de wijzen
er verschillende namen aan.

De Upanishads

Agenda Nederland

april 2006

8    Studiegroep Mahatma brieven

mei 2006

13    Algemene Ledenvergadering te Amsterdam

20    Studiegroep Geheime Leer

juni 2006

3    Studiegroep Mahatma brieven

15-21 School of the Wisdom te Naarden, spreker: mw. Trân-Thi-Kim-Diêu “ Examining Mahayana Buddhism and Jiddu Krishnamurti’s teaching: A theosophical exploration into Insight and the nature of Emptiness.”

juli 2006

7 t/m 9 Zomerschool te Naarden: “De Mahatma Brieven”, spreker: de int. presidente mw. Radha Burnier

november 2006

11    ledendag te Naarden, thema: “Leven en sterven”

Agenda buitenland

maart 2006

24-25 Brussel: seminar o.l.v. Trân-Thi-Kim-Diêu

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.