TVN Home » Lemkow, A.
Het Heelheid Principe De dynamiek van heelheid in wetenschap, religie en samenleving

Lemkow, A.

Het heelheid principe

Voorwoord9
Dankwoord15
Toestemming17
I. EEN VERENIGEND KADER
1.   Heelheid: sleutel tot inzicht
21
2.   Onze kenvermogens69
II. WETENSCHAP
3.   Moderne wetenschap: de eerste vierhonderd jaar
87
4.   De moderne fysica101
5.   De aard van de exacte wetenschap115
6.   Het biologische domein135
7.   Evolutietheorie en haar ontwikkeling167
8.   Over de hersenen en het bewustzijn205
9.   Over tijd en causaliteit215
10. De psi-vermogens223
III. HET SPIRITUELE DOMEIN
11. De wereldreligies: constanten en varianten
233
12. De wezenlijke eenheid van de religies253
13. Religie: verleden, heden en toekomst261
14. Religie en wetenschap271
15. Karma: de ultieme wet van heelheid281
16. Meer over de spirituele betekenis van heelheid291
IV. SAMENLEVING
17. De toestand in de wereld: een planetair overzicht
301
18. Naar een meer holistische economie347
19. Hoe zullen we het Nieuwe Tijdperk noemen?359
Een naschrift over de samenhang tussen religie, eeuwige wijsbegeerte, wetenschap en samenleving379
20. Orde te midden van chaos383
Epiloog395
Literatuur397
Personenregister409
Zakenregister413
Woordenlijst416

Deze elektronische versie is een preprint en wijkt hier en daar af van de gedrukte versie. De gedrukte versie bevat, naast de volledige tekst, tevens een personen en een zakenregister.

C 2004-2005 Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Uit deze uitgave mag uitsluitend iets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Anna Lemkow bestrijkt in Het heelheid-principe een enorm uitgestrekt terrein van onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Anna Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

De auteur heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom gewerkt bij de Verenigde Naties.

Uitgegeven door, en in boekvorm verkrijgbaar bij, de Theosofische Vereniging in Nederland – ISBN 90-6175-066-0, NUGI 612 Theosofie

Bekijk ook: Boekhandel en bibliotheek op deze website