TVN Home » Home » Theosofische Vereniging in Nederland (TVN)

Theosofische Vereniging in Nederland (TVN)

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Wat is de Theosofische Vereniging?

De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) maakt deel uit van de internationale Theosophical Society, waarvan het hoofdkwartier sinds 1882 gevestigd is in Adyar, een voorstad van Chennai (Madras), India.

In Nederland heeft de vereniging een aantal vestigingsplaatsen. Het hoofdkantoor is in Amsterdam (Tolstraat). Verder zijn er in Nederland een aantal afdelingen. Zie hiervoor de pagina met plaatselijke afdelingen.
Bovendien is in Naarden het Internationaal Theosofisch Centrum voor Europa gevestigd; het centrum van de Europese Federatie van Theosofische Verenigingen.

De internationale Theosophical Society  (Adyar)

De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen , en heeft nationale afdelingen in meer dan veertig landen.

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aangesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze de drie doeleinden van de vereniging (zie hierboven) onderschrijven, dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie, door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren.

Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord.

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren zien dat zijn meest innerlijke kern samenvalt met de Geest, en dat zijn denkvermogen en lichaam gezien kunnen worden als de dienaren daarvan. Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen betekenis te ontsluieren, en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te tonen zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen deze waarheden en trachten ernaar te leven. Men probeert om te studeren, tolerant te zijn, naar het hoogste te streven en volhardend te werken. Het is aan elk lid zelf om theosofie in zijn leven tot werkende kracht te maken.

Informatiepakket

Voor meer informatie kunt u een informatiepakket bestellen. Dit pakket bestaat uit:

  • 1 nummer van het tijdschrift Theosofia
  • 1 fondslijst van de uitgeverij
  • 3 informatiebladen
  • 3 brochures aangaande theosofie

U kunt dit pakket bestellen o.v.v. naam, adres en tel.nr. Onze kosten voor verzending en materiaal zijn 7 euro. Voor verzending naar het buitenland 10 euro. U bent vrij of u deze bijdrage over wilt maken op bankrekening NL31 INGB 0000 1919 10  ten name van Theosofische Vereniging in Nederland .