TVN Home » Zelfrealisatie

Zelfrealisatie

Persoonlijke ontwikkeling

Verrijkende activiteiten

Waardevolle literatuur

Door middel van zelfrealisatie bereikt u een dieper begrip van uzelf en uw plek in deze wereld. Zelfrealisatie gaat om het ontdekken van uw ware zelf en het vinden van een diepere betekenis in het leven. Bij de Theosofische Vereniging leert u meer over uw groei en ontwikkeling en ontdekt u een nieuwe manier van denken en handelen. Het proces van zelfrealisatie leidt uiteindelijk tot voldoening.

Wilt u meer te weten komen over zelfrealisatie?


Bekijk de inleidende literatuur

Zelfrealisatie voor persoonlijke groei en ontwikkeling

In de theosofie is zelfrealisatie een belangrijk doel om het bestaan tussen de mens en het universum te begrijpen. Bij onze vereniging doet u spirituele inzichten op en ontdekt u technieken, die gericht zijn op het ontwikkelen van bewustzijnsverruiming. Deze inzichten dragen bij aan het proces van persoonlijke groei. Een onderdeel van zelfrealisatie is het proces van bezinning. Hierbij denkt u na over uw eigen gedachten en gevoelens. U wordt bewust van beperkende overtuigingen en patronen en kan deze gemakkelijk uit de weg helpen. Deze bewustwording helpt bij uw persoonlijke transformatie tot uw volledige potentieel en de beste versie van uzelf. Bij onze vereniging leert u meer over diverse processen voor zelfrealisatie en ontdekt u manier om hier in de praktijk mee om te gaan.

Ontdek wie u in essentie écht bent

Vind uw ware aard en potentieel en doorloop het proces van zelfrealisatie. Bij de Theosofische Vereniging helpen we u graag bij uw innerlijke groei. Door inzichten met elkaar te delen, creëren we een gevoel van verbondenheid en betekenis. Stel uzelf open voor nieuwe mogelijkheden en word lid van onze vereniging. Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op via 020-6765672 of vul het contactformulier in.

Bezoek onze bibliotheek in Amsterdam

Inleidende literatuur

Theosofie

132 blz. | Paperback | Uitgeverij Kok, 2000

Uit de serie Wegwijs, onder redactie van R. Kranenborg, E.G. Hoekstra en J.B.G. Jonkers.

In dit deeltje over de theosofie vindt de lezer onder meer een historisch overzicht, een systematisch uitgewerkt beeld van de vaak gecompliceerde opvattingen en een opgave van de theosofische organisaties die in Nederland actief zijn. Een uitgebreide literatuurlijst besluit dit deeltje.
Het moderne esoterische denken zoals dat ondermeer te vinden is in de New Age-beweging heeft zijn wortels voor een deel in het theosofische gedachtegoed, waarvan in dit boek een samenhangend mens- en wereldbeeld wordt beschreven.

auteur: Jansen, R.
ISBN: 9789043501057
Additional DescriptionMore Details

De serie Wegwijs geeft betrouwbare, zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Hoekstra, dr. J.B.G. Jonkers en dr. R. Kranenborg. De auteur, R.D.C. Jansen (1926 - 2006) was lid van de Theosofische Vereniging in Nederland en auteur van het jubileumboek Een kern van broederschap - 100 jaar Theosofrsche Vereniging in Nederland 1897-1997. In deze uitgave beschrijft hij de ontwikkeling van het theosofisch denken en de daarbij betrokken personen en organisaties in Nederland over de laatste honderd jaar.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart...

De Sleutel tot de Theosofie

H.P. Blavatsky

402 blz. | Paperback | Theosophical University Press, 1998 ISBN 9789070328207

Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328207
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart...

Theosofie – Eeuwige Wijsheid voor deze Tijd

Door een aantal leden van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder redactie van Arend Heijbroek en Els Rijneker

172 blz. | Uitgegeven in 2016, incl. woordenlijst en aanbevolen literatuurlijst | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750970.

Dit boek gaat over die aspecten van Theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Het behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema's.

ISBN: 9789061750970
Auteur: Anon.
Additional DescriptionMore Details

Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma's en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap. De thema's worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij allen zoekers naar waarheid zijn. De schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering, de leermeester van ware wijsheid.

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart...

Theosofie: Een Weldadige Bron van Inspiratie (Blavatsky Lecture 2001)

Door Geoffrey A. Farthing (1909 - 2004), vertaald door Louis Geertman.

54 Pagina's | Uitgegeven in 2001 door de Theosophical Society, London; deze Nederlandse editie is uitgegeven in 2008 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750871.

Engels origineel: Theosophy, Its Beneficent Potentialities | Een Blavatsky-lezing gehouden in Winchester op 29 juli 2001 tijdens de Zomerschool van de Engelse afdeling van de Theosophical Society | Geen ISBN.

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de 'mens', de denker, geboren wordt. Kennis van de Theosofie wordt verkregen door generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op gissingen of geloof.

Afkomstig uit de 'Inleiding' (blz. 7):

" Occultisten, kabbalisten, theosofen, jullie weten heel goed dat een Woord, zo oud als de Wereld, hoewel nieuw voor jullie, geklonken heeft bij het begin van deze cyclus, waarvan de potentie onopgemerkt door anderen, verborgen ligt in de som der cijfers van de jaren 1889; jullie weten heel goed, dat er zojuist een toon is aangeslagen die nooit eerder door de mensheid van dit tijdperk is gehoord; en dat er een Nieuw Denkbeeld wordt onthuld, gerijpt door de krachten van de evolutie. Dit denkbeeld verschilt van alles wat er in de negentiende eeuw is voortgebracht; het is echter identiek met de gedachte, die de overheersende toon en de grondtoon vormde van iedere eeuw, in het bijzonder van de afgelopen eeuw - absolute vrijheid van denken voor de mensheid. "

- Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 - 1891), Collected Writings XI, blz. 133.

 

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750871
1: s:60:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789061750871";}";
Additional DescriptionMore Details

De Natuur zelf wordt gezien als een geheel van alles wat in haar aanwezig is, in een reeks van hiërarchieën van levende wezens, van de allerlaagste tot de allerhoogste, van de elementen waaruit de materie van onze objectieve wereld bestaat, omhoog langs de evolutionaire ladder, door de rijken van de Natuur tot aan de mens en verder, tot in de rijken van het bovenmenselijke. De Theosofie stelt dat er rangen van bovenmenselijke wezens bestaan die, als collectief met het totaal aan door hen verzamelde wijsheid en kennis, de 'scheppers' en 'bestuurders' van ons planetaire systeem omvatten.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart...

Wat is Theosofie?

By Robert Ellwood, vertaald door Marijke Koekoek.

240 Pagina's | Eerste editie 1986, Theosophical Publishing House, Nederlandse vertaling 1994 | Soft cover | Kosmos - Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. | ISBN: 9021522586.

De theosofische opvattingen over de schepping hebben in de loop van ruim een eeuw de aandacht en sympathie verworven van een nog steeds groeiend aantal mensen over de hele wereld. Er verschijnen steeds vaker boeken over reïncarnatie, karma, evolutie, de Eenheid van alle leven, de cyclische aard van de schepping en het mysterie van het bewustzijn. Allemaal begrippen die mede door de theosofische school zijn ontwikkeld.

Dat juist in onze tijd de belangstelling voor deze uiterst tolerante leer opnieuw krachtig groeit, heeft niet alleen alles te maken met de huidige drang van de mens naar dieper inzicht in zichzelf, maar ook met de modernste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die tot inzichten leiden die vaak sterk verwant lijken met de spirituele opvattingen van de theosofen.

Uit Hoofdstuk 4 - 'Op het Pad' (p. 139):

Met een kenmerkende theosofische nadruk onderstreept Leadbeater het belang van dienstbaarheid. In het hoofdstuk over de Proeftijd haalt hij een Meester aan:

" Ik weet dat het enige doel in je leven het dienen van de Broederschap is; vergeet niettemin niet dat er hogere stappen voor je liggen, en dat er om vooruitgang op het Pad te boeken wakkere oplettendheid nodig is. Je moet niet alleen bereid zijn te dienen, je moet altijd uitkijken naar gelegenheden - nee gelegenheden scheppen - om in kleine dingen behulpzaam te zijn, zodat wanneer het groter werk komt, je dit niet over het hoofd zult zien. (p. 81). "

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9021522586
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart...

Het Mysterie van de Mens (5 Delen Lotusbundel 2)

Door 5 bekende auteurs binnen de Theosofie.

573 Pagina's | De Lotusreeks II is gepubliceerd in 2013 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland | ISBN: 9789061750956.

De 5 boeken van de Lotusreeks II zijn nu samengebundeld te bestellen voor maar €12,50! Ieder boek is evenzo los verkrijgbaar in onze Webshop.

De Lotusreeks II bestaat uit 5 titels:

 1. Verborgen Krachten in de Natuur en in de Mens - Geoffrey Hodson.
 2. De Diepere Zin van het Leven - Śrī Ram.
 3. Speurtocht naar het Zelf - Eunice & Felix Layton.
 4. Theosofie en de Yoga-aphorismen van Patañjali - Geoffrey C.E. Williams.
 5. De Yoga-aphorismen van Patañjali - Manilal Nabhubhai Dvivedi.

1. Verborgen Krachten in de Natuur en in de Mens - Geoffrey Hodson.

Dit werk is het resultaat van 6 voordrachten, waarin Hodson het gehele overzicht van het universeel scheppingsproces heeft samengebracht. Lees over de 'Logos' ofwel Bijbelse 'God' als emanatie uit het Absolute, over de ontwikkeling van zonnestelsels uit hun goddelijke oorsprong en maak kennis met een diepere visie omtrent de plaats van de mens in de schepping.

2. De Diepere Zin van het Leven - Śrī Ram.

Śrī Ram geeft een serie toespraken over uiteenlopende kwesties: leven, dood en onsterfelijkheid, de werking van het denkvermogen, de mens als een bewustzijnsverschijnsel, slaap en dood als tweelingbroers, vernieuwing van binnenuit, ontwaken tot het besef van 'waarheid', het ware, het goede en het schone en de betekenis van het 'Nu'.

3. Speurtocht naar het Zelf - Eunice & Felix Layton.

Vier toespraken zijn samengebracht in dit werk door de Laytons. De titels zijn: 1. Een goddelijk plan in een chaotische wereld, 2. Ken uw ware Zelf, 3. Reincarnatie en 4. Heerst er gerechtigheid in de wereld? De mensheid verkeert niet alleen precies in die omstandigheden, die zij zelf heeft geschapen. De mensheid verkeert tegelijk in optimale gelegenheid om die geestelijke vermogens te ontwikkelen, waaraan zij toe is. De werking van de grote 'Wet' van rechtvaardigheid is in zoverre een zege.

4. Theosofie en de Yoga-aphorismen van Patañjali - Geoffrey C.E. Williams.

Williams biedt aan de ene kant een inleiding tot de studie van de Theosofie. Aan de andere kant behandelt hij de yoga-aphorismen van de Indiaas wijsgeer Patañjali. De Yoga-Sūtra's van Patañjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme.

5. De Yoga-aphorismen van Patañjali - Manilal Nabhubhai Dvivedi.

Dvivedi, hoogleraar Sanskriet, geeft een vertaling en commentaar op het ethisch-filosofisch systeem van de Yoga-Sūtra's van Patañjali. In de uitgebreide inleiding onderzoekt hij de plaats van yoga in de Indiase filosofie. Het werk bevat eveneens een register en index van Sanskriet termen.

Auteur: Dvivedi, M.N./Hodson G./Layton E./Layton F./Ram S.
ISBN: 9789061750956
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart...

Theosophy – What’s It All About?

By Geoffrey A. Farthing (1909 - 2004).

84 Pages | Softcover | Theosophical Publishing House, London | ISBN: 0722952597.

What indeed is Theosophy about? It is about the universe, its nature and origins and the processes that operate in it. It is about man and his nature and origins and his relationship to the Whole of which he is a part. It is about law that operates throughout Nature; it is about evolution and individual responsibility, about Life and living and the purpose of it all, and it is about the ways of knowing that may set men free. The field of Theosophy is vast, and its literature is extensive. This book is an introduction to an absorbing and life-long study.

From Chapter - 'The Purpose of Life (p. 20)':

" The purpose of life is then to live. Living involves change and this change, as we shall see later, is cyclical but always on an expanding progressive scale, growth. Spirit or life on the one hand is descending into manifestation in the physical world, and on the other it is ascending by gradually improving forms through ever-unfolding consciousness, until the sage when Man endowed with mind achieves true self-consciousness. The activities of Spirit in physical forms give rise to the production and multiplication of individualized self-conscious units of Itself, human and ultimately super-human beings, each eventually returning to its source with its harvest of unique experience, attributes and power. Life, in short, is a journey to perfection. "

Auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0722952597
1: s:57:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:10:"0722952597";}";
Quantity

Prijs: € 6,15

Loading Updating cart...

Theosophy – A Modern Expression of the Wisdom of the Ages

By Robert Ellwood.

226 Pages | A Quest original, first edition 1986, second printing 1994 | Quest Books, The Theosophical Publishing House, London. | ISBN: 0835606074.

Now over hundred years old, the Theosophical Society and its philosophy have grown to be an important voice in today's world. The theosophical overview of creation is affecting the lives of an increasing number of people. More and more books are being addressed to the ideas of reïncarnation, karma, evolution, the Oneness of all life, the cyclic nature of creation, and the mystery of consciousness.

These are some of the major concepts that emanate from the ancient Wisdom and which are considered by Dr. Ellwood in this book. All of this new attention and respect is not surprising. For though theosophical ideas frequently antedate science as we know it by many millenia, these views, in their broad outline are consistent with present-day scientific knowledge.

From Chapter 3 - 'The Human Experience' (p. 104):

" Being, Consciousness and Mind or Bliss, are the divine Trinity within reflecting the cosmic, our ultimate nature and our inward highway to the Oneness of the universe. Yet we mostly know of these levels through their manifestations on more familiair planes, and then only if we are perceptive enough to have amid those manifestations, in the words of the poet:

. . . a sense sublime

Of something far more deeply interfused,

Whose dwelling is the light of the setting suns,

And the round ocean and the living air,

And the blue sky, and in the mind of man;

A motion and a spirit, that impels

All thinking things, all objects of all thought,

And rolls through all things. "

 • Worthsworth, 'Tintern Abbey'.

Nederlandse vertaling: Wat is Theosofie? Kosmos/Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

 

Auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835606074
Quantity

Prijs: € 12,25

Loading Updating cart...

A Textbook of Theosophy

By Charles Webster Leadbeater (1854 - 1934).

203 Pages | First edition, 16th reprint 2016 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592501.

A Textbook of Theosophy is an ideal primer for the student of Theosophy. It suggests that Theosophy comprises the best of religion, science and philosophy. The book presents a concise, clear description of the evolution of human beings and the solar system, and describes the divine inner nature of each one of us. Moreover, through discussing reincarnation and the purpose of life, it leads us to understand the after-death state. The book urges us to rise to the highest good within us: 'God is Good, man is immortal, and as we sow, so must we reap.'

From Chapter 1 'What Theosophy is' (p. 5 & 6):

" The existence of Perfected Men, and the possibility of coming into touch with them and being taught by them, are prominent among the great new thruths which Theosophy brings to the Western world. Another of them is the stupendous fact that the world is not drifting blindly into anarchy, but that its progress is under the control of a perfectly organized hierarchy, so that final failure even for the tiniest of its units is of all impossibilities the most impossible. "

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9788170592501
Quantity

Prijs: € 9,90

Loading Updating cart...

The ageless wisdom of life

269 pages | hardcover| TPH Adyar, 1993

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women's social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592194
Additional DescriptionMore Details

She joined the Theosophical Society at age 27. In her autobiography, So Rich a Life, Clara states, "I had come home at last after long wandering. I had found the beginning of the way." Three years later Clara was appointed the first national lecturer for the English Section. Later she served as National Secretary (president) of the Australian and South African Sections. Clara Codd’s Theosophical career lasted nearly 70 years, during which time she traveled to virtually every continent

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart...

The Living Wisdom – An Introduction to Theosophy in Questions and Answers

By P. Pavri

157 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2000 ISBN 8170594103

The work of the Theosophical Society involves a way of life which leads to self-knowledge and knowledge of the laws of being. Only when man begins to act, think, feel and 'be' in accordance with the unchanging and unchangeable laws which pervade and regulate all things in the visible as well as the invisible worlds, does his psyche permit spiritual energy to flow through from hidden depths. Both individual regeneration end the reordening of human society in such a way that harmony, freedom and creativity flourish, depend on discovering the right way of living.

auteur: Pavri, P.
ISBN: 8170594103
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart...

Theosophy Simplified

By Irving S. Cooper

107 Pages | First published in 1915, 1979 edition | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606511.

" Reincarnation...Karma...Evolution...The Soul... All lead us inexorably to The Splendid Goal. "

And, all of these things together form the basis of the ancient and sublime system of thought known as theosophy. That's what this book is all about. There has been a dramatic upsurge of interest in this time-tested religio-philosophy during recent years. People everywhere are coming to know that there are many important aspects of life, that cannot be experienced through our five senses. People everywhere are becoming aware, that there is indeed a great and grand Divine Plan behind all of creation; that the people are participants in this plan; that knowledge of this plan is available to every human being.

With these facts in mind, The Theosophical Publishing House decided to re-issue this primer of theosophy. Simply put, it is about the creation of the world and the evolution of humankind. Everything else is but a commentary upon the methodology used by the instigator of the Plan. The instigator is called Brahma, God, Allah, Jehovah, The First Principle, the Causeless Cause, or any of a thousand other appellations. Theosophy Simplified is a brief, clear, highly readable explanation of the most basic and important questions that we may ask ourselves.

From Chapter 1 - 'The Sources and Nature of Theosophy':

" Theosophy is, then, the archaic Wisdom-Religion, the esoteric doctrine once known in every ancient country having claims to civilization. This 'Wisdom' all the old writings show is an emanation of the Divine Principle; and the clear comprehension of it is typified in such names as the Indian Budh, the Babylonian Nebo, the Thoth of Memphis, the Hermes of Greece;  . . . and finally the Vedas, from the word 'to know'.  - Helena Petrovna Blavatsky (1831 - 1891), A Modern Panarion (1895).

auteur: Cooper, I.S.
ISBN: 0835606511
Quantity

Prijs: € 6,44

Loading Updating cart...

The Mystery Of Life – And How Theosophy Unveils It

By Clara Margaret Codd (1876 - 1971).

47 Pages | Sixth reprint 2004 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059071X.

Clara Margaret Codd was born in England in 1876. Early in life she rejected conventional thought. Rebelling against all oppression and injustice, she plunged into the Suffragette Movement. Her meeting with Colonel Henry-Steel Olcott, President-Founder of the Theosophical Society, proved a turning point in her life. She let go an assignment in the Women's Social and Political Union to work for the Theosophical Society. A lecturer for the Society, who travelled widely, she spoke and wrote with intimate understanding of various aspects of life.

From page 2 & 3:

The Masters of the Art and Science of Living:

" There are vast and immutable laws governing the progress of life. This is its science. Most of us are merely children in the great school of life and are learning by experience something of these great laws. But there must be those, who know them thoroughly, and therefore share their power. William James, the psychologist, once said that all great thinkers presuppose that there must be behind every different form of human knowledge a root knowledge. What would that root knowledge be? Surely the great art and science of life itself. Occultism, about which we hear so much these days, has been defined by a great occultist as: 'The Science of Life and the Art of Living'. 

Just as in the science of mathematics where there are the children learning that two and two make four and the great professors of the science, like Albert Einstein, for example, so in the great school of life there are the scholars of varying degrees of growth and attainment, and also the great professors of that Science of all sciences and that beautiful Art of all arts. For untold ages in the history of this planet great master-minds, sages and adepts have garnered this deeper knowledge, and have handed it on from one generation to another; and now, in these modern days, they have lifted a tiny corner of the veil, which screens this tremendous knowledge, and gives us, through their pupils, an outline of the universal principles which govern all life. What these are, and how they illuminate life for us, we shall now try to describe. "

auteur: Codd, C.M.
ISBN: 817059071X
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart...

The Theosophic Life

52 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2008

What is the Theosophic Life? It is to live wisely. A distinguished and wise Theosophist tells us how to live wisely by understanding the principles of Reincarnation, Karma and Service.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Besant, A.
ISBN: 8170592011
Additional DescriptionMore Details

Annie Besant (1847-1933) led the fight for the rights of women and laborers in her native England; later she worked with Mahatma Gandhi and spearheaded India's struggle for freedom. Theosophist Joy Mills describes her as "a feminist before the movement for women's rights was fully launched; she stood for freedom when half the world was held in the bonds of colonialism." A student of India's spiritual traditions, Annie Besant was famed as an orator, author, and international President of the Theosophical Society.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart...

The Riddle of Life

By Annie Besant (1847 - 1933).

59 Pages | First edition 1911, 9th reprint 1984 | Softcover, incl. illustrations | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835671089.

The Chapters appeared in serial form in The Theosophist, under the heading 'Elementary Theosophy'. They are published in this small volume in answer to the great demand for clear statements of the answers, which Theosophy gives to the Riddle of Life. The illustrations are reproduced on a smaller scale from Man, Visible and Invisible, by Charles Webster Leadbeater (1854-1934).

From Chapter: 'The Elder Brothers' (p. 58/59).

" The Supreme Teacher is the ever-living Presence who over-shadows and inspire the world faiths, who founds them, as they are needed for human guidance, and who, through His Helpers among the ranks of Adepts, guides each religion so far as is permitted by the stubbornness and ignorance of men. Every great spiritual wave flows from this department of the White Brotherhood, and irrigates our earth with the water of life . . . "

auteur: Besant, A.
ISBN: 0835671089
Quantity

Prijs: € 4,31

Loading Updating cart...

The Garden of Theosophy – (Adyar Pamphlet New Series No. 6)

By Mary Anderson.

28 Pages | First Edition 2006 | Softcover| Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594871.

Theosophy aims to grasp the Wisdom underlying all religions when they are stripped of accretions and superstitions. It offers a philosophy, which renders life intelligible and demonstrates that justice and love guide the cosmos. Its teachings contribute to the unfolding of the latest spiritual nature in the human being, without dependence or fear.

Mary Anderson is the International Secretary for the Theosophical Society. She has lectured widely for the Society in several languages.

From page 5:

" The root of universal brotherhood lies in the origin of humanity, indeed of all the kingdoms of Nature. All beings, even all things that can exist, have one single origin, just as brothers and sisters in a family have the same parents. Love is something that draws us together, that draws us back to the Oneness from which we came and for which we yearn, whether we realize it or not. "

auteur: Anderson, M.
ISBN: 8170594871
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart...

Unlocking the Door – Studies in ‘The Key to Theosophy’

By John Algeo.

192 Pages | A Wisdom Tradition Book published in 2001 | Softcover | Olcott Institute of the Theosophical Society in America and The Theosophical Publishing House, Wheaton | ISBN: 9780835608121.

A Wisdom Tradition Book, based on Helena Petrovna Blavatsky's (1831 - 1891) Key to Theosophy (1889). Like the original, this is a question and answer outline of the basic teachings of Theosophy. The original 'key' was dedicated by Madame Blavatsky to: 'all her pupils, that they may learn and teach in their turn'.

In his turn, John Algeo offers his teaching in the clear language of our day, and includes 'Suggestions for Study' at the end of each chapter. John Algeo was the past president of the Theosophical Society in America from 1993–2002, then as Vice President of the international Theosophical Society in Adyar, Chennai, India until 2008.

From Chapter 4 - 'The Relations of the Theosophical Society to Theosophy' (p. 62):

" The Theosophical Society exists to express the Wisdom of Theosophy, but it can do so only imperfectly. And where does it find that Wisdom? From the early days of the Society two traditions have existed in tension with it. One is to compare the exoteric teachings of the great religions, philosophies and sciences: 'It is only by studying the various great religions and philosophies of humanity, by comparing them dispassionately and with an unbiased mind, that men can hope to arrive at the truth,' as Blavatsky says at one point in this chapter. The other is to look for the esoteric wellspring of all the exoteric teachings: 'the oldest philosophy in the world, called the Wisdom Religion or the Archaic Doctrine' . . . or Theosophy, as she says at another point. "

Auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835608121
Additional DescriptionMore Details

John Algeo, Ph.D., Professor Emeritus at the University of Georgia, was Alumni Foundation distinguished Professor of English until his retirement to accept the presidency of the Theosophical Society in America.

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart...

Theosophy – An Introductory Study Course

By John Algeo (1930 - 2019).

89 Pages | Original edition 1996, fourth edition 2007 | A4 Softcover, Study Course | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835601900.

This is a study course introducing Theosophy as presented by the Theosophical Society. Have you ever wondered about the 'big'questions of life?

 • Who am I really?
 • Why is the world the way it is?
 • Where did I come from?
 • What am I doing here?
 • What comes next?
 • When will I find out all these things?

We, human beings, are curious about ourselves and the world around us. That curiosity appears especially in little children, who continually ask why? and what? As we grow older, we may learn to live with our unknowing and stop questions, at least overtly. But, being human, we have a passion for knowing the meaning of things and that passion cannot be wholly surpressed.

From Chapter III - Universal Brotherhood (p. 15):

" The FIRST OBJECT of the Theosophical Society is concerned with Brotherhood:

To form a nucleus of the universal Brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or color.

Brotherhood is the primary focus of Theosophy, because all human beings are related. Indeed, we are all ultimately the same life expressing itself diversely. Because of our interrelatedness, everything each of us does affects everyone else. If humanity as a whole does not learn to live as one family, we will not live at all. Thus, the Theosophical Society is a nucleus  fostering the practical reality of Brotherhood for the furtherance of humanity's evolution. "

auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835601900
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart...

Oude Wijsheid, Modern Inzicht

Door Shirley Nicholson, vertaald door Wim D. Margadant en Frank Visser.

220 Pagina's | Uitgegeven in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

Engels origineel: Ancient Wisdom, Modern Insight | First Adyar Edition 2011 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

De Oude Wijsheid verschijnt als Theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Nicholson laat zien, dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer (1888) van Helena Petrovna Blavatsky (1831 - 1891) zijn geschetst, overeenkomsten toont met wetenschappelijke ontwikkelingen in gang gezet door bijvoorbeeld Albert Einstein(1879 - 1955), Ilya Prigogine(1917 - 2003), David Bohm (1917 - 1992), Niels Bohr (1885 - 1962) en vele anderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 - 'Goddelijk Denkvermogen' (p. 129):

" Een manier om te beginnen aan het proces van toenemende innerlijke orde is te letten op de symmetrie overal om ons heen, in vormen in de natuur, in de kunst, architectuur, muziek, zelfs behang en textiel. Als we volledig doordrongen raken van het idee van symmetrie, kunnen we verder gaan naar een dieper begrip van orde. We zouden de hele natuur kunnen ervaren als een bewegende orde, zoals in de muziek, waar al de ritmen en de tonen geharmoniseerd zijn, alle delen samen verbonden in een dynamische structuur.

We zouden zelfs een glimp kunnen opvangen van de werkelijkheid van zuivere orde als een beginsel, dat niet van objecten afhankelijk is. Dit besef kan innerlijke orde herstellen en ons regenereren en vernieuwen. Zoals kristallen neerslaan rondom een kern in een chaos van bewegende moleculen in een oplossing, zo kunnen we een innerlijke kern van orde scheppen, die voortdurend zal aangroeien als deze put uit een vormloze massa ervaringen. Ons uiterlijke, wereldlijke zelf kan geladen worden met orde en schoonheid, net als de diepere niveaus van het hogere denkvermogen geladen zijn met de orde van het Goddelijke Denkvermogen. Hoewel we deze werkelijkheid in het diepste van ons wezen veel te weinig aanraken, zijn we dragers van een Goddelijke Orde en kunnen we leren deze in onszelf en buiten in de wereld tot uiting te laten komen. "

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9789061750598
Additional DescriptionMore Details

1875: De Oude Wijsheid verschijnt als theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Wetenschap en religie verwerpen dit wereldbeeld ten stelligste. Ruim een eeuw later: Shirley Nicholson geeft een overzicht van de Oude Wijsheid. Heeft de theosofie in al die jaren invloed gehad op de Westerse cultuur? Erkennen wetenschap en religie nu de geldigheid van zulke begrippen? Geheel en al? Gedeeltelijk? In het geheel niet? In deze levendige uiteenzetting van het theosofische denken laat de schrijfster zien dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky zijn geschetst, nu in onze cultuur opgenomen zijn en dat nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en nieuwe religieuze denkwijzen deze “Wijsheid van de goden” beginnen te bevestigen. Dit is te zien in de toenemende belangstelling voor onderwerpen als holistische geneeskunde, ritueel, kernfysica, enzovoort. Dit alles zou men het geleidelijk spiritueler worden van de samenleving kunnen noemen.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...