TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2007 » Februari » Verenigingsnieuws > Leven en Sterven

Verenigingsnieuws > Leven en Sterven

TVN ledendag “Leven en sterven” op 11-11-2006

Deze ledendag vond plaats op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. We waren met ruim veertig enthousiaste deelnemers en we hebben samen gesproken over zaken rond het thema “leven en sterven”. Het thema werd ’s morgens kort ingeleid door drie deelnemers die erover nagedacht hadden. Zij hadden vragen of stellingen voorbereid. Vervolgens gingen we hierover in groepen van ongeveer tien personen met elkaar praten. ’s Middags deden we hetzelfde nog een keer. Wat ons aangereikt werd voor de gesprekken was al heel breed.

Kees van Asperen vertelde ons over de lezingen over leven en sterven die zij in loge Utrecht hadden gehad. Hij eindigde met een vraag of wij ons voor de dood of ook daarna dingen inbeelden. Joris Dudok van Heel legde uit dat sterven en leven niet tegenover elkaar staan, maar heel dicht bij elkaar horen. Hier op aarde is de enige plek waar bewustzijn een kans krijgt. Sterven is niet dat we van deze aarde verdwijnen. Het lichaam is op, maar wij zijn niet klaar. Joris citeerde een gedicht van Rumi waarin deze vraagt: “Wanneer werd ik minder door te sterven?” Hij eindigde met de stellingen dat het leven niet onderbroken kan worden en dat er geen bewustzijn is waar dood is.

Hans van Aurich begon zijn inleiding over een zieke mevrouw die niet beseft dat ze dood kan gaan. Als een ziek mens een ziek orgaan heeft, dan kun je aan transplantatie denken. Dan krijg je een discussie tussen voor- en tegenstanders die vaak blijft hangen op het begrip “leven”. Is die discussie wel rechtvaardig? Gaat het “leven” altijd voor alles? Het bleek dat Hans met de zieke mevrouw de aarde, Gaia, bedoelde. Hij vroeg zich af of wij Gaia beter zouden kunnen maken. Marty Veldhuis vertelde over een film over honderd kinderen die gevangen werden gehouden en die, toen iemand de deur opende, niet in staat waren om te vluchten. Soms sterven mensen aan hun angst, omdat ze niet de creativiteit vinden om hun vrijheid te nemen. Maar door inzicht in je angst kun je dit te boven komen. Marty stelde de vragen wat je verder met je leven doet als je iets van deze inzichten hebt gekregen en waarmee je kunt dienen in zo’n geval.

40        Theosofia 108/1 · februari 2007

Wim Bomhof schetste in grote lijnen hoe het grote plan verloopt (“het boek gaat open en het gaat niet weer dicht”), hoe het leven begint, hoe bewustzijn ontstaat. We communiceren met elkaar via de zintuigen. Dit is de horizontale lijn. Er is ook de verticale lijn waarop we ons bewust worden van wat er is. Wim constateerde dat de verbinding tussen het verticale en horizontale vaak beschadigd is. Hij vroeg hoe je dit kunt herstellen, zodat de mens weer gaat functioneren volgens zijn oorspronkelijke bestemming, weer gaat leven volgens zijn oerstructuur. Agnès Wagemans ging in op het feit dat de angst voor het sterven vaak ook angst voor verandering is. Zij besprak de moeilijkheden van de grote overgangspunten van conceptie, geboorte en sterven. Zijn we in staat om het leven in liefde te ontvangen, met vertrouwen en open? Liefde is de sleutel. Haar stelling was dat in het loslaten de liefde te vinden is.

In de gesprekken in de groep waarin ik zat, werden soms wijze dingen gezegd. Maar natuurlijk had het gesprek soms ook weinig samenhang. We vonden het moeilijk om te bepalen wat we later over onze gesprekken zouden gaan melden.

Na nog een kopje thee werd de middag besloten in een kring met alle deelnemers. Wies Kuiper bedankte een ieder die werk had verricht voor deze dag. Zij feliciteerde de inleiders met de verkregen inzichten, want: “Zelf heb je er het meeste aan om een inleiding te houden.” In de kring werd vervolgens door elke groep kort gerapporteerd wat er besproken was.

Achterom kijkend constateer ik dat er zowel in het groepsgesprek als later in de kring dingen gezegd zijn die indruk op mij maakten. Een aantal daarvan wil ik hierna puntsgewijs aanhalen.

Als je je beelden gevormd hebt over de dood, dan denk je te weten hoe dat is. Krishnamurti geeft aan dat je zou kunnen sterven terwijl je keuzeloos gewaar bent, dus zonder beelden of oordelen. Anders zit je in je beelden en dan sterf je dus in die beelden. Het keuzeloos gewaar zijn kun je alleen tijdens je leven oefenen.

Bewustzijn is eigenlijk een werkwoord: bewust zijn.

Als je een inzicht hebt gekregen, dan is het meestal eerst nog beperkt. Er gaat veel tijd overheen voordat het volledig is; het is min of meer een groeiend besef. Als het dichterbij komt, wordt het moeilijker, omdat je voelt dat dan je verantwoordelijkheid groter wordt. Er is veel weerstand voordat je je inzicht kunt omzetten in het veranderen van je handelingen. Als je een werkelijk inzicht hebt, dan kun je het uiteindelijk alleen maar volgen.

Theosofia 108/1 · februari 2007        41

Over de horizontale en verticale lijn in ons leven: je hebt de keuze welke je gaat ontwikkelen. Beide richtingen moet je met elkaar verbinden. De beschadiging kan ontstaan zijn door omstandigheden van buitenaf, of door dingen in jezelf. Een meditatieve houding in het leven kan behulpzaam zijn bij het herstellen van de verbinding. Meditatie is het loslaten van het denken. Ook in dat loslaten is de liefde te vinden.

Liefde en haat zijn sterke emoties; zo sterk dat ze volgens oude Indiase geschriften de dood kunnen overstijgen naar een volgend leven.

In alle groepen is er veel gesproken over de mogelijkheid om Gaia beter te maken. Gezegd werd dat een terughoudende omgang met het milieu  bij steeds meer mensen begint te leven. Er bleek verschillend gedacht te worden over wat we kunnen doen: sommigen willen heel veel doen, hard werken; anderen willen de dingen laten gebeuren. Er werd gezegd dat je er individueel wel iets aan kunt doen, maar we hebben het niet in de hand. We moeten vertrouwen hebben, want de aarde bestaat al heel lang. Maar alleen erover praten is onvoldoende. Toch zijn er ook hoopvolle signalen. We bekijken dit probleem vaak stoffelijk, maar het is ook transcendent. Een bewustzijnsverandering is nodig. Misschien zijn we op deze planeet begonnen met de verkeerde gedachte en moeten we dat herstellen.

We beelden ons zeker dingen in voor de dood, maar ook na de dood, namelijk voortbordurend op het leven. We leven in de wereld van oorzaken en gevolgen. We gaan in de dood verwerken wat we meegemaakt hebben. De sleutel tot ons leven is ook de sleutel tot onze dood. Over de beelden werd ook gezegd dat deze geen doel zijn. Het hangt van je ontwikkelingsfase af welke beelden zinvol voor je zijn.

Wat is liefde: het feit dat er iets is dat ons schept en in stand houdt, dat is liefde. Dan gaat het ook over offeren.

Er is een streven naar uiteindelijke volmaaktheid; daarom kan het leven niet onderbroken worden.

Dienen is het openstaan in een bereidwillige houding, want dan heb je oog voor wat je kunt doen en daar gaat het om. Dan is het er gewoon.

Om los te kunnen laten is er een onvoorwaardelijk vertrouwen nodig en dit is liefde. Hierbij zouden wij onze blijheid willen offeren, zo meldde deze groep.

Er werd aan het eind ook gemeld dat sommige uitspraken uit de inleidingen moeilijk te begrijpen waren geweest. Vervolgens was er in de groep toch veel over gepraat en gezegd en daarbij waren waardevolle dingen naar voren gebracht. Een gesprek kon dus zinvol zijn, zelfs als de inleiding als onduidelijk ervaren werd.

Ik vond het fijn om me met gelijkgestemden over zo’n ingewikkeld onderwerp te buigen. Het heeft me weer wat geleerd. De leden die er niet geweest zijn, hebben wel wat gemist.

Willy Lammers


Agenda Nederland

De nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over alle genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.

Zie ook www.theosofie.nl.

februari 2007

17 studiegroep ‘Mahatma Brieven’

maart 2007

3    voorjaarsdag Naarden met dr. M. Bax, ‘Het web der schepping. Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan’.

17    studiegroep ‘Geheime Leer’

april 2007

14 studiegroep ‘Mahatma Brieven’

mei 2007

19    studiegroep ‘Geheime Leer’

juni 2007

16    studiegroep ‘Mahatma Brieven’

juli 2007

6 t/m 8 Zomerschool te Naarden

Agenda buitenland

juli 2007

14-18 100-jarig bestaan Finse afdeling en Europees Congres in Helsinki: “Compassion –  the Basis of Peace and Understanding”. Eregast is Internationaal Presidente Radha Burnier. Met S. Rinpoche en sprekers uit diverse landen.

Voor nadere inlichtingen over genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de T.V.N.: 020-6765672.

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.