TVN Home » Product Tags: farthing

Farthing

11 mei 2019

Theosofie: Een Weldadige Bron van Inspiratie (Blavatsky Lecture 2001)

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

54 Pagina’s | Uitgegeven in 2001 door de Theosophical Society, London; deze Nederlandse editie is uitgegeven in 2008 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750871.

Engels origineel: Theosophy, Its Beneficent Potentialities | Een Blavatsky-lezing gehouden in Winchester op 29 juli 2001 tijdens de Zomerschool van de Engelse afdeling van de Theosophical Society | Geen ISBN.

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de ‘mens’, de denker, geboren wordt. Kennis van de Theosofie wordt verkregen door generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op gissingen of geloof.

Afkomstig uit de ‘Inleiding’ (blz. 7):

” Occultisten, kabbalisten, theosofen, jullie weten heel goed dat een Woord, zo oud als de Wereld, hoewel nieuw voor jullie, geklonken heeft bij het begin van deze cyclus, waarvan de potentie onopgemerkt door anderen, verborgen ligt in de som der cijfers van de jaren 1889; jullie weten heel goed, dat er zojuist een toon is aangeslagen die nooit eerder door de mensheid van dit tijdperk is gehoord; en dat er een Nieuw Denkbeeld wordt onthuld, gerijpt door de krachten van de evolutie. Dit denkbeeld verschilt van alles wat er in de negentiende eeuw is voortgebracht; het is echter identiek met de gedachte, die de overheersende toon en de grondtoon vormde van iedere eeuw, in het bijzonder van de afgelopen eeuw – absolute vrijheid van denken voor de mensheid. “

– Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 133.

 

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750871
Additional DescriptionMore Details

De Natuur zelf wordt gezien als een geheel van alles wat in haar aanwezig is, in een reeks van hiërarchieën van levende wezens, van de allerlaagste tot de allerhoogste, van de elementen waaruit de materie van onze objectieve wereld bestaat, omhoog langs de evolutionaire ladder, door de rijken van de Natuur tot aan de mens en verder, tot in de rijken van het bovenmenselijke. De Theosofie stelt dat er rangen van bovenmenselijke wezens bestaan die, als collectief met het totaal aan door hen verzamelde wijsheid en kennis, de ‘scheppers’ en ‘bestuurders’ van ons planetaire systeem omvatten.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Theosophy: Its Beneficent Potentialities (Blavatsky Lecture 2001)

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

51 Pages | A Blavatsky-lecture delivered at the Summerschool of the Theosophical Society in England, King Alfred’s College Winchester, Sunday 29 July 2001 | Brochure | No ISBN.

Dutch translation: Theosofie: Een Weldadige Bron van Inspiratie | Published in 2008 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750871.

Theosophy is in its fulness a comprehensive knowledge of the Nature and the working of Nature, in which man plays a prime part. The human kingdom is a critical stage in the immens evolutionary programme when ‘Man’, the thinker, is born. The knowledge of Theosophy is gained by generations of trained seekers and enquirers, Initiates in the Arcane Mysteries. It claims to be an expression of Truth, the facts of existence. It is therefore not a matter of conjecture or belief.

From the Introduction:

But you, Occultists, Kabbalists and Theosophists, you well know that a Word, old as the world, though new to you, has been sounded at the beginning of this cycle, and the potentiality of which, unperceived by others, lies hidden in the sum of digits of the years 1889; you well know that a note has just been struck which has never been heard by mankind of this era; and that a New Idea is revealed, ripened by the forces of evolution. This Idea differs from everything that has been produced in the nineteenth century; it is identical, however with the thought that has been the dominant tone and the keynote of every century, especially the last- absolute freedom of thought for humanity.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 3,25

Loading Updating cart…

The Right Angle – H.P. Blavatsky on Masonry in Her Theosophical Writings

Compiled by G.A. Farthing.

84 Pages | 2003| Softcover |Theosophical Publishing House, London –  in collaboration with The Blavatsky Trust

These extracts from Helena Petrovna Blavatsky’s (H.P.B. ‘s) voluminous works are intended to give some information about Masonry and the flavour of her thinking on the subject as she dealt with it over the period of her writing from 1875 – 1891.

H.P.B. was exposed to Masonry via relatives and friends in her formative years, and later many of her associates were Masons. Among them were some, including Colonel Olcott (1832 – 1907), who helped in the founding of the Theosophical Society and became its first President. At the time of the founding of the Theosophical Society, however, there had been no public exposition of Theosophy. Later, there were intimations of it in Isis Unveiled and in many of H.P.B’s early writings. The great comprehensive teaching only came out in The Secret Doctrine published in 1888.

The significance of this in the matter of Masonry vis-a-vis Theosophy is that with the publication of the theosophical teachings sometimes hitherto closely guarded occult secrets were made public for the first time. Against this, as the reader of the extracts will perceive, the really significant secrets of Masonry, relating to the nature and processes of Nature herself, had been lost from early times.

auteur: Blavatsky, H.P./Farthing, G.A. (comp.)
ISBN:
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Deity Cosmos and Man – An Outline of Esoteric Science

By Geoffrey A. Farthing.

253 Pages | Published in 2010 | Softcover| Blavatsky Trust Publications, London | ISBN: 0913004820.

Esoteric Science, the Wisdom Religion, embraces all that is good and true in the great religions of mankind, but yet transcends them all. As far as can be expressed in words, it reflects ‘truth’, insisting on the Unity of the cosmic process in which each individual is as a spark to the flame. We are of nature with the Cosmos, and being of one Essence, we are members of one family, a family that includes all things and all beings.

DEDICATION:

” This book is dedicated to those, who would help to alleviate the lot of humanity by liberating the human mind from its imprisonment in ideas generated and perpetuated by institutional and academic orthodoxy in the fields of religion and philosophy. […] The book is further dedicated to those who would work towards establishing peace and harmony among all peoples by promoting the practical realization of the brotherhood of humanity, transcending differences of race, religion, caste, class, political creed, or any other divisive element in human affairs. “

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0913004820
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Aspects of Divine Law

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

49 Pages | Published in 2001 | Brochure | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Nederlandse vertaling: Aspecten van de Goddelijke Wet | Published in 2004 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Most in this brochure is extracted from the writings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). It has been said that these writings constitute a quarry from which generations of students can extract treasures of information concerning the truths of existence. What follows has been taken from these writings by the use of indexes, and the numerous extracts classified very roughly according to aspect. The story is a vast one. The universe manifests dynamism in all its operations and these operations apparently exhibit order. Whatever chaos there may have been in the remote beginnings of things now manifests this order as harmony and equilibrium. Where this not so the whole cosmic scene would be chaotic and self-destructive, whereas it is self-preserving as is evidenced by its very existence after countless millions of years.

From page 49:

” If Theosophy prevailing in the struggle, its all-embracing philosophy strikes deep root into the minds and hearts of men, if its doctrines of reïncarnation and karma, in other words, of hope and responsibility, find a home in the lives of the new generations, then, indeed, will dawn the day of joy and gladness for all, who now suffer and are outcast. For real Theosophy is ALTRUISM, and we cannot repeat it too often. It is brotherly love, mutual help, unswerving devotion to Truth. If once men do but realize that in these alone can true happiness be found, and never in wealth, possesions, or any selfish gratification, then the dark clouds will roll away, and a new humanity will be born upon earth. Then, the GOLDEN AGE will be there, indeed . . . “

From: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, p. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de Goddelijke Wet

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Engels origineel: Aspects of Divine Law | Published in 2001 | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan. Wat hier verteld wordt is buitengewoon veelomvattend. Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van all bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was, dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl zij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat.

Afkomstig van pagina 49 & 50:

” Als de Theosofie in de strijd zegeviert, haar allesomvattende filosofie diep geworteld in het denken en in de harten van de mensen, als haar leringen over reïncarnatie en karma, met andere woorden, over hoop en verantwoordelijkheid, een thuis vinden in de levens van de nieuwe generaties, dan zal, inderdaad, de dag van glorie en blijdschap aanbreken voor allen die nu nog lijden en verstoten zijn. Want ware Theosofie is ALTRUISME, en dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Het is broederlijke liefde, wederzijdse hulp, onwankelbare toewijding aan de ‘waarheid’. Als mensen maar eenmaal beseffen dat hierin alleen het ware geluk gevonden kan worden, en nooit in rijkdom, bezittingen, of welke zelfzuchtige bevredigingen dan ook, dan zullen de donkere wolken optrekken en er zal een nieuwe mensheid op aarde geboren worden. Dan zal het GOUDEN TIJDPERK werkelijk aanbreken . . . “

Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9061750849
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…