TVN Home » Product categorieën: gnostiek

Gnostiek

14 april 2023

The Apocalypse Unsealed – Being an Esoteric Interpretation of the Initiation of Iôannês, Commonly Called the Revelation of St. John

Door James M. Pryse

126 Pagina’s | 2023, first published 1910 | Softcover | Uitgeverij Pantianos Classics | ISBN 9781789871845

James M. Pryse investigates early Christianity, explaining and demystifying the Apocalypse — also called the Book of Revelation. His examination reveals what is foreseen in the ancient Biblical text.

The events of the Book of Revelation are considered by Biblical scholars and believers to hold great significance, both in the historic sense and as prophecy of the church and its future. In Pryse’s interpretation, the Revelation is not an unsolvable enigma, or a mystery shrouded in secrets, but a living and cogent set of predictions. The original Greek of the book, which Pryse translated to aid his investigation, is proposed to be the key to understanding its meanings.

In making his case for the Apocalypse being a reflection of Greek wisdom, Pryse draws upon the philosophy of Plato and the terms of ancient Greek that describe parts of the body. Though learning these principles, an understanding of what the Apocalypse means is possible. In addition we receive instruction on Greek number theory, which Pryse uses to further unravel the New Testament text. Several charts and illustrations accompany his explanations, that the reader may arrive at the fullest understanding.

A novel and original approach to one of the Bible’s most famous texts, The Apocalypse Unsealed is a valuable piece of occult lore.

Author: James M. Pryse
ISBN: 9781789871845
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Valsheid in Geschrifte – De verborgen agenda van Bijbelschrijvers

Door Jacob Slavenburg

189 Pagina’s |9e druk 2020, (1e druk 2008)|Softcover| Walburg Pers, Zutphen | ISBN: 9789462494763

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden?
Pas generaties na Jezus’ dood werden de evangeliën samengesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.

NAME: Slavenburg, J.
ISBN: 9789462494763
Quantity

Prijs: € 19,99

Loading Updating cart…

Jezus, de Gnosis en het Dogma

Door Riemer Roukema.

294 Pagina’s | Uitgegeven in 2007 | Softcover | Uitgeverij Meinema, Zoetermeer| ISBN: 9789021141688.

Kunnen wij nog achterhalen wie Jezus is en waar hij voor staat? Sinds de vondst van de geschriften van Nag Hammadi en andere gnostische boeken menen velen dat Jezus eigenlijk een gnostische wijsheidsleraar is. In het Evangelie van Thomas zou zijn gnosis bewaard gebleven zijn en de kerk zou Jezus’ eigen onderricht hebben verdonkeremaand. In dit boek wordt op grond van historische argumenten betoogd dat Jezus geen gnosticus is, maar een jood, die in de traditie van het Oude Testament staat. De opvatting van de vroege kerk dat Jezus tegelijk ook de Zoon van God en zelf God is, blijkt joodse wortels te hebben. Zelfs de basis van het dogma van de drie-eenheid blijkt heel vroeg te zijn gelegd. De auteur laat zien dat dit dogma meer recht van spreken heeft dan de gnostische visie op Jezus.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Conclusies en Evaluatie’ (p. 252):

” In Paragraaf 5.1 hebben wij uit de hoofdstukken 2 tot 4 al enkele voorlopige conclusies getrokken ten aanzien van de verhouding tussen Jezus en de gnosis van de gnostici. Wij concludeerden daar dat aan de nieuwtestamentische getuigenissen over Jezus een grotere mate van historische betrouwbaarheid moet worden toegekend dan aan de uiteenlopende gnostische visies op Jezus. Volgens de nieuwtestamentische evangelien stond Jezus in de lijn van het Oude Testament en vertrouwde hij op de God van Israel. Hij verkondigde de komst van Gods koninkrijk en trad op met goddelijk gezag. Hij beschouwde zichzelf als Messias, de Mensenzoon en Gods Zoon. Zijn dood aan een kruis heeft geen einde gemaakt aan de beweging die hij op gang had gebracht. Zijn leerlingen ervoeren dat hij uit de dood was opgewekt, weer aan hen verscheen en hen instrueerde. Volgens hen was zijn plaats voortaan in de hemel, aan Gods rechterhand. Daar kon hij door mensen worden aangeroepen, hetgeen wijst op de goddelijke status die aan hem werd toegekend. “

Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

De Vergeten Waarheid – Christelijke Mythen in Gnostisch Perspectief

Door Johan M. Pameijer.

232 Pagina’s | Uitgegeven in 2006 | Softcover | Aionion Symbolon | ISBN: 9074899722.

Hoewel de kerken leeggelopen zijn en hun greep op de massa verloren hebben, is religie zelf nog springlevend. Bij veel mensen vindt er juist een verdieping plaats van hun religieuze gevoelens, waarbij de nadruk vooral is komen te liggen op het opdoen van innerlijke ervaringen.

In het verlengde daarvan signaleert de schrijver een verlangen naar een eenvoudige, heldere en doorzichtige maatschappijvorm. Mensen zoeken weer eenheid en de harmonie van heelheid, en zullen steeds meer gaan openstaan voor een grotere aandacht voor de Ziel. Johan Pameijer laat zien dat de nieuwe inzichten. die we uit de Gnostische Nag Hammadi-vondsten hebben gekregen van groot belang zijn om de Kerk weer in staat te stellen een genezende rol te spelen. We kunnen niet langer meer om de echte oorsprong van het Christendom en om de Gnostiek heen. We moeten terug naar de Bron in onszelf en een weg van inwijding doormaken om bij – wat Carl G. Jung noemde – ons ware Zelf te komen, waarmee we in verbinding met het Goddelijk kunnen komen. Een bevlogen, betrokken en zeer inspirerend boek!

Afkomstig uit Hoofdstuk 6 – ‘Tweelingbroers’ (p. 61):

” De tegenwoordige mensheid is als een school spartelende vissen in de netten van een egocentrisch commercieel systeem. Diep van binnen dragen zij heugenis aan een kern van collectieve vrijheid. In weerwil daarvan zijn ze bevangen door collectieve hersenspoelingen en bewegen zich als verdwaalde dwazen door een doolhof van onwetendheid op zoek naar hun ware Zelf. Onbehaaglijk bespeuren zij een voortdurende bedreiging, uitgaande van afschuwelijke demonen, ‘das Ungeheuer’. Iedereen is op zoek naar zijn tweelingbroer, omdat eenieder in zijn diepste wezen weet dat zijn ego slechts een speerpunt is van zijn individuele Zelf. Het grote levensideaal is de vereniging van deze twee, het samensmelten van het ego en Zelf, van de strijder en de priester, van activiteit en passiviteit, van werken en gebed. Alle religies bestaan bij de gratie van wat Jung heeft genoemd de individuatie, het proces van zelfverwerkelijking, het samensmelten van bewustzijn en onbewuste, zodat een groot, alomvattend weten tot gelding komt. “

Quantity

Prijs: € 22,95

Loading Updating cart…

Joyful Gnosis: Gnostic Light on Blavatsky’s Wisdom

By Stephan A. Hoeller.

25 Pages | Sunday July 27th, 2003 | Softcover | Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, the University of Loughborough.

An exploration of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) teachings in the light of the embodiment of the Ancient Wisdom known as Gnosticism. The title of this lecture alludes to three specific topics:

  1. The teachings of the foundress and principal teacher of what has been called Modern Theosophy.
  2. The earlier embodiment of the Ancient Wisdom Tradition known as Gnosticism.
  3. The character of this same Wisdom tradition described here as ‘joyful Gnosis’.

From page 5:

” Gnosticism is the teaching based on Gnosis, the knowledge of transcendence arrived at by way of interior, intuitive means. Although Gnosticism thus rests on personal religious experience, it is a mistake to assume all such experience results in Gnostic recognitions. It is nearer the truth to say that Gnosticism expresses a specific religious experience, an experience that does not lend itself to the language of theology or philosophy, but which is instead closely affinitized to, and expresses itself through, the medium of myth. Indeed, one finds that most Gnostic scriptures take the forms of myths. The term ‘myth’ should not be taken to mean ‘stories that are not true’, but rather, that the truths embodied in these myths are of a different order from the dogmas of theology or the statements of philosophy. “

 

Auteur: Hoeller, S.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Echo’s uit de Gnosis | Deel II Visioenen, Mysterieën en Ritualen

Door George R.S. Mead (1863-1933), samengesteld door en met introductie van Peter Huijs.

256 Pages | Uitgegeven in 2013 | Hardcover | Rozekruis Pers, Haarlem | ISBN: 9789067324267.

In het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten, dat de gehele stad doorademde. Een aparte plaats daarbinnen namen de mysteriereligies in. Mithras, Arideus, Zoroaster en de Chaldeeuwse mysterieleer trokken duizenden geïnteresseerden en gelukzoekers, maar ook serieuze zoekers naar een hogere waarheid. Deze laatsten waren aangetrokken door het opschrift dat boven de toegang hing: de plaats voor de genezing van de ziel. Het is de verdienste van Georg Mead, als eerste modern gnosticus, dat hij in deel II van Echo’s uit de Gnosis de exotische and voor ons op het eerste gezicht verbijsterende mysterieleringen van die dagen weet te plaatsen in context van het Westers denken. Mead maakt duidelijk, dat wat veraf en vreemd lijkt en geschilderd werd in de bonte kleuren van die tijd, niettemin deel uitmaakt van het universele weten van de mens, de gnosis van het hart, die de verborgen werelden van de geest doorpeilt.

” Zoekt u God, u zoekt het schone. Er is één pad, dat er heen leidt: toewijding verenigd met Gnosis. Want de toegewijde ziel stijgt op naar de geest, die haar naar het licht van de Gnosis leidt. En zo’n ziel wordt nooit moe God’s lof te zingen en zegeningen uit te storten over alle mensen en in navolging van haar meester allen goed te doen in woord en daad. ” – Hermes Trismegistus.

 

 

Auteur: Mead, G.R.S., comp. by Huijs, P.
ISBN: 9789067324267
Quantity

Prijs: € 24,50

Loading Updating cart…

Christian Gnosis

368 pages | Paperback | Quest books, 2011

“Because we are still comparatively unevolved, any god that we could fully understand would not be much of a god.”
—Charles W. Leadbeater
In Christian Gnosis, Charles W. Leadbeater reveals the inner teachings of early Christianity while supplying additional insight from a clairvoyant’s perspective.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9780835608954
Additional DescriptionMore Details

After he joined the Theosophical Society and became Presiding Bishop of the Liberal Catholic Church, Leadbeater continued to rise as a prolific author. His writings have influenced modern ideas about the occult more than any other writer, and his ideas have formed the basis for many contemporary spiritual and intellectual movements, which include being an inspiration for Kandinsky and Mondrian. As a former Anglican minister, Leadbeater always sought to reveal the lost nature of the holy sacraments and the Christian mysteries back to the people. He was a remarkable man who achieved both notoriety and fame, he made the most amazing claims for himself: he could, he said, communicate with angels, saints and gods; penetrate the cosmos and the atom with his clairvoyant gaze; and trace the history of the earth by psychic perception. At the heart of this book is a message for open-mindedness and a new attitude toward the idea of sin and human-kind’s purpose during their time on earth. Leadbeater’s approach and writing style has always been considered to be approachable to the common person, and this book is no exception. He begins by discussing the true nature of the God-head and exactly what it means that human beings are made in His image. Throughout the text he touches upon everything from angels, hell, the crucifixion, Our Lady, and the visions of St. John. Prepare yourself for an enlightening revelation. Christianity, as the western world has come to presume, is much deeper than the common public has led themselves to believe.

Quantity

Prijs: € 20,95

Loading Updating cart…

Hidden Wisdom – A Guide to Western Inner Traditions

By Richard Smoley and Jay Kinney.

400 Pages | First edition 1999, revised edition 2006, incl. suggested reading lists per chapter | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835608442.

For decades, our modern society has looked to the East for spiritual guidance and renewal. Here is a guide much closer to home. Its subjects range comprehensibly from Jungian psychology to the Kabbalah and Gnosticism, and from Freemasonry and the Templars to Alchemy, Shamanism, the work of Gurdjieff, Neopaganism, Sufism and esoteric Christianity.

Authors Smoley and Kinney speak with sensible, even-handed objectivity, covering the strengths and weaknesses as well as the history and ideas of each tradition. They also end each chapter with a wealth of resources for further exploration. Whether you are just beginning to seek a spiritual practice or want to know more about a particular teaching; Hidden Wisdom is an invaluable resource for finding the Path, that is right for you.

From Chapter 5 – ‘Magicians: Sculptors of the Astral Light’ (p. 105):

” Magic is the traditional science of the secrets of Nature, which has been transmitted to us from the Magi. By means of this science the Adept is invested with a species of relative omnipotence and can operate superhumanly – that is, after a manner which transcends the normal possibility of man. “

Richard Smoley is the former editor of <em>Gnosis</em> magazine and today is editor of Quest Books.

 

 

auteur: Smoley, R./Kinney, J.
ISBN: 9780835608442
Additional DescriptionMore Details

“Covering the gamut from Kabbalah, Gnosticism, and Sufism to shamanism, Neopaganism, Theosophy, and mystical Christianity, Hidden Wisdom is the handbook to the Western wisdom traditions. Also included are the teachings of C.G. Jung, G.I. Gurdjieff, Alice Bailey, and Rudolf Steiner. Authors Smoley and Kinney examine the key figures and movements of these traditions throughout history to offer a balanced and coherent view of esoteric Western practices. Accessible to all readers—whether they’re considering membership or long-term practice of any one tradition or teaching or they’re simply curious about their options—this book lends advice on how to find groups and like-minded individuals and how to best avoid possible pitfalls. This book is a reliable and truly helpful guide. It is clear, intelligent, grounded, and appropriately critical. If you want to add a vital dimension to your life, start with this book and discover a fascinating world that lies hidden all around you”. —Thomas Moore, author of Care of the Soul and Dark Nights of the Soul

Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

A Dictionary of Gnosticism

273 pages | Paperback | Quest Books, 2009

An amazing storehouse of information, A Dictionary of Gnosticism, contains nearly 1,700 entries, from Aachiaram, an angel in the Secret Book of John, to the Zostrianos, a third-century Gnostic text that recounts a series of revelations on the successive stages of the soul’s ascent. With an easy-to-read introduction explaining who the Gnostics were and what Gnosticism is, Smith delivers a whirlwind tour through the ancient and diverse history of this captivating movement.

auteur: Smith, A.P.
ISBN: 9780835608695
Additional DescriptionMore Details

As editor of The Gnostic magazine and author of several books on apocryphal scriptures, Andrew Phillip Smith draws on his extensive knowledge of Gnosticism to provide a succinct yet thorough compilation for scholars and spiritual seekers alike. Smith not only defines the terminology of the Nag Hammadi library and the ancient Gnostics, but also their successors such as the Manichaeans, Mandaeans and Cathars. His definitions also cover Hermeticism, the apocrypha, medieval heresy, dualism, and the modern Gnostic revival. “Andrew Phillips Smith offers us yet another key opportunity to expand our knowledge of Gnosticism. A fascinating, solidly-researched key resource for students, academics, and practitioners alike “A ‘beacon of Light’ for our time! Highly recommended.”— Dr Karen Ralls, Oxford, author of The Templars and the Grail. Blockbuster films like The Matrix and Stigmata have helped fuel the continued fascination with Gnosticism, a pre-Christian Western religion based on the direct knowledge of the Divine, which itself provides salvation. Although The Matrix conveys complex concepts like archons and dualism with marvelous simplicity, Gnostic texts do anything but. Curious new students of Gnosticism find they are swiftly bombarded with numerous foreign, often un-translated, and barely pronounceable terms like ‘Acinetos’ and ‘Deitharbathas’. Now for the first time, a comprehensive guide to all aspects of Gnosticism and related spirituality is available to the public in a straightforward dictionary. Andrew Phillip Smith was born and grew up in Penarth in south Wales in the United Kingdom and took his degree in computer science at the University College of Wales, Swansea. From 1987, Andrew worked in computing in London, including a two-year stint providing technical support for the publishers Harcourt Brace. From 1997-2007 Andrew lived in Northern California near the Sierra Nevada mountain range, where he began his writing career. In his time he has busked on the streets of London playing a small harp, delivered leaflets, worked as a security guard, as a letterpress printer and as a librarian to a private library. Andrew’s previous titles include The Gnostics: History, Tradition, Scriptures, Influence and several books in Skylight Paths’ annotated and explained series: The Lost Sayings of Jesus, The Gospel of Philip, and Gnostic Writings on the Soul. He now lives in Dublin, Ireland, with his wife Tessa Finn and his son Dylan.

Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

De Oerknal van het Christendom – Veelkleurig perspectief van een impuls

Door Jacob Slavenburg

223 Pagina’s | Paperback |Rozenkruis Pers, Haarlem |ISBN: 9067322776

Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie . . . in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een institutionele kerk.
De schrijver voert de lezer mee door de bonte wereld van de vroege christenen. Ooit ontlook het Christendom als een wat vreemde loot aan een in die dagen veelkleurige Joodse stam. Maar na de val van Jeruzalem in het jaar 70 verdween dat oorspronkelijke joodse christendom uit beeld. Veel opvattingen van de joodse christenen vinden we wel terug in het gnostische christendom van de tweede eeuw .Met de latere bestrijding van bepaalde opvattingen binnen dit spirituele christendom werd met het badwater ook het kind weggespoeld. Niet alleen de gnostici werden veroordeeld, zelfs de meest oorspronkelijke christenen, de joodse christenen, werden tot ketters verklaard. Toch is er in de eerste eeuwen nog sprake van een grote pluriformiteit. De oerknal trilt door in veel charismatische leraren, zoals onder meer Paulus, Valentinus, Clemens en Origenes. Deze leraren helpen hun medemens de Christusvonk in zichzelf te ontdekken en vrij te maken.
Pas in de eeuwen van de grote christelijke concilies wordt de vrijheid van denken en spreken drastisch ingeperkt. De kerk wordt een instituut dat uitmaakt wat beleden mag worden; of eigenlijk: wat niet meer gezegd, ja zelfs niet meer gelezen mag worden.
Drs. Jacob Slavenburg is een kenner van de geschiedenis van het vroegste christendom en van de gnosis.

auteur: Slavenburg, J.
ISBN: 9067322776
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

The Gnostic Gospels

By Elaine Pagels

182 Pages | Copyright 1979, Vintage Books Edition 1989 | Softcover | Vintage Books, a Division of Random House, Inc. | ISBN: 9780679724532.

‘ Groundbreaking . . . the first direct look at texts termed heretical by early church fathers. ‘

In 1945, an Egyptian peasant unearthed what proved to be the Gnostic Gospels, the sacred books of one of the earliest Christian sects. This now-classic landmark study draws on those texts to illuminate the world of the first Christians and to examine the different ways, in which both Gnostics and the orthodox constructed God, Christ, and the Church. Did Jezus literally rise from the dead? Was there only one God, and could He be both Father and Mother? Whose version of Christianity came down to us and why did it prevail? Brilliant, provocative, and stunning in its implications, The Gnostic Gospels is a radical yet accesible reconsideration of the origins of the Christian faith.

From the Introduction (p. XVII):

” For I am the first and the last,
I am the honored one and the scorned one.
I am the whore and the holy one.
I am the wife and the virgin . . .
I am the barren one,
and many are her sons . . .
I am the silence that is incomprehensible . . .
I am the utterance of my name “

Thunder, Perfect Mind, a Text from the Nag Hammadi find.

 

 

 

auteur: Pagels, E.
ISBN: 9780679724532
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Wedding Song of Wisdom (Part of Echoes from the Gnosis)

By George R.S. Mead (1863 – 1933).

107 Pages | The Theosophical Publishing Society London and Benares, 1906| Photo copy | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591557.

As to the contents and style of this Song, it must be confessed that we have to do with a poem of far less originality than the Hymn of the Robe of Glory, and I have taken it as a subject not so much for its intrinsic merits, as because it affords an opportunity to set forth some information on that great mystery, which was in antiquity generally known as the ‘Sacred Marriage’.

From page 74:

” The Rite of the Sacred Marriage must have been dramatically set forth in some of the inner rituals of the Christianized Gnosis. At any rate we definitely know that this was the case among the Marcosians, for Irenaeus (I. xxi 3), tells us:

Some of them prepare a Bridal Chamber and celebrate a mystery-rite with certain invocations on those who are being perfected; and they declare that what is being solemnized by them is a Sacred Marriage, in likeness with the Unions Above. “

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591557
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Hymn of Jesus (A Quest Miniature)

By George Robert Stowe Mead (1863 – 1931).

75 Pages | First published in 1907, Quest book edition 1973 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604322.

According to Mead the translator of this beautiful Hymn of Jezus, there is strong reason to presume that this work is a very early Christian Mystery ritual. Perhaps the oldest Christian ritual preserved to us.

G.R.S. Mead was a renowned British scholar and a recognized authority on Christian origins and Gnostic and Hermetic literature. He died in 1933, but his works are still widely read. In his commentary on this Hymn in ritual form he has offered and interpretation of its inner, spiritual meaning.

If then, we have before us not a Hymn, but the remains of a mystery-ritual, there must have been two people in the circle. One of them was the Master, the Initiator. Who was the other? Manifestly, the one to be initiated. Now the ultimate end of all Gnosis was the at-one-ment or union of little man with the Great Man, of the human Soul with the Divine Soul… “

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0835604322
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Echoes from the Gnosis – Centennial Edition

By G.R.S. Mead (1863 – 1933), edited by John Algeo (1930 – 2019)

510 pages |Original issue 1908, second edition 2006 | Paperback | Quest Books, Wheaton | ISBN: 9780835608411

Between 1906 and 1908, G. R. S. Mead published eleven small books under the series title “Echoes from the Gnosis”. These books contain translations and interpretations of the Gnostic writings of the ancients. Long before the discovery of the Nag Hammadi Library, Mead translated these esoteric texts of various origins (Christian, Roman, Greek). He wanted to make this material accessible to the growing number of people at the time eager to encounter this ancient mystical religion based on an intuitive process of knowing oneself and the hidden aspects of life and existence. Upon the publication of the 100-year anniversary edition of the series, the appeal for this same material remains stronger than ever.

auteur: Mead, G.R.S./Algeo, J. (ed.)/Gilbert, R.A. & Hoeller, S.A. (comm.)
ISBN: 9780835608411
Additional DescriptionMore Details

Each chapter focuses on a particular Gnostic text or texts and includes a mix of historical background, informed hypotheses about the origins of the texts, and literary interpretation. Having devoted his life to esoteric studies, Mead is uniquely qualified to offer insight and meaning into the complex symbolism found within these books. You may be surprised to learn, as Mead suggests, that some of these texts were not even intended to be read as books, but utilized in mystery rituals and songs. G. R. S. Mead was a pioneer in Gnostic studies who always sought to unite his studies with the quest for spiritual knowledge. As a result, Echoes from the Gnosis reflects an unusual combination of scholarship of a high order with a conviction of the truth of Gnosticism that inquirers into this topic will deeply appreciate. G. R. S. Mead was a renowned British scholar and a recognized authority on Christian origins and Gnostic and Hermetic literature. He died in 1933, but his works are still widely read. Other titles by the author: – The Hymn of Jesus: Echoes from the Gnosis

Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

Jung and the Lost Gospels – Insights into The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Library

By Stephan A. Hoeller.

268 Pages | A Quest Original 1989, 6th printing 2004 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606465.

Within a matrix of modern depth psychology, Stephan A. Hoeller shows similarities between secret traditions of the Essenes and early Gnostic mysticism.

Gospels discovered in the 1940s reveal a pre-Christian Judaism of Gnostic character. The Dead Sea Scrolls essentially are mystical documents. It appears the Scrolls’ Essene authors of 130 B.C. – 70 A.D. like the Nag Hammadi Gnostic authors of the Apostolic Age, experienced visions of an esoteric nature, and the Scrolls possess an inner, hidden meaning. The Nag Hammadi Library, discovered by two peasants, who unearthed clay jars in 1945 in upper Egypt, did not appear in English for 32 years, because they were knotted in wranglings among scholars, politicians, and antique dealers. The Dead Sea Scrolls discovered in clay jars in Palestine by a goatherder in 1947, weathered similar storms. The first team of analysts were most Christian clergy, since the material frightened church leaders. As Dr. Hoeller shows in Jung and the Lost Gospels, they rightly feared the documents would reveal information to detract from unique claims of Christianity. Indeed, the Dead Sea Scrolls and Nag Hammadi Library both contradict and complement accepted Old and New Testaments.

From Chapter 6 – ‘Errant Wisdom – The Myth of Sophia’ (p. 112):

” Sophia is the World Spirit, or the collective archetype of the entirety of cosmic and individual life, growth and development. As such, she is most closely associated with the nature and faith of humanity: the initial differentation and subsequent individuation of the soul and its Union with spirit. “

 

 

auteur: Hoeller, S.A.
ISBN: 0835606465
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Gnosticism – New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing

257 pages | Paperback | Quest Books, 2002

We don’t have to look to the East for spiritual inspiration; there’s an ancient and authentic mystical tradition right here at home.

Gnosticism developed alongside Judeo-Christianity over two thousand years ago, but with an important difference: It emphasizes, not faith, but direct perception of God–Gnosticism being derived from the Greek word gnosis, meaning “knowledge.” Given the controversial premise that one can know God directly, the history of Gnosticism is an unfolding drama of passion, political intrigue, martyrdom, and mystery. Dr. Hoeller traces this fascinating story throughout time and shows how Gnosticism has inspired such great thinkers as Voltaire, Blake, Yeats, Hesse, Melville, and Jung.

auteur: Hoeller, S.A.
ISBN: 0835608166
Additional DescriptionMore Details

Dr. Stephan Hoeller is a world authority on the subject who knows its practice from the inside. His comprehensive introduction refutes the common notion that Gnosticism as a coherent set of beliefs does not exist. To the contrary, Hoeller reveals that Gnosticism is the indigenous mystical tradition of the West. Beyond history, he also makes us aware that Gnosticism is still much alive today worldwide with an important message for the twenty-first century. Stephan Hoeller was born in Hungary, and graduated from the University of Innsbruck, Austria, before moving to the United States. He is associate professor of comparative religions at the College of Oriental Studies in Los Angeles and the Director of Studies of the Gnostic Society of Los Angeles, where he lives.

Quantity

Prijs: € 18,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…