TVN Home » Product categorieën: wetenschap

Wetenschap

14 april 2021

Het Huis der Wijsheid – Hoe Arabieren de Westerse beschaving hebben beïnvloed

Door Jonathan Lyons, vertaal door Ruud van de Plassche en Jan van de Westelaken.

276 Pagina’s | 2010 | Softcover | Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam | ISBN: 9789056401692

Oospronkelijke titel: House of Wisdom. How the Arabs transformed Western Civilization

Het Huis der Wijsheid (bayt al-hikma) werd begin negende eeuw in Bagdad gesticht. Het was een denktank, vertaalbureau en manuscriptendepot waar de beste Arabische geleerden tot halverwege de dertiende eeuw hebben gewerkt. Ze wijdden zich aan filosofie, wiskunde en astrologie en vertaalden Griekse teksten van bijvoorbeeld Aristoteles en Plato in het Arabisch, teksten die in het Westen onbekend of in de vergetelheid waren geraakt. In Het Huis der Wijsheid maken we kennis met Arabische geleerden als al-Khwarizmi, een pionier in de algebra, met Avicenna, de beroemde arts en filosoof, met Gaber, die de scheikunde verder ontwikkelde, en Averroes, die door zijn bijdragen aan de logica van Aristoteles bekend staat als ‘de commentator’.

Terwijl de Kruistochten een aanvang namen, reisde een handvol westerse geleerden naar het Oosten om kennis te maken met hun Arabische collega’s en hun werk, dat slechts mondjesmaat in het Westen was doorgedrongen. Zo keerde de nieuwsgierige monnik Adelard van Bath van Klein-Azië naar Engeland terug met manuscripten van Euclides over astronomie en wiskunde die het aanzien van de Europese wetenschappen ingrijpend zouden veranderen. Honderd jaar later, in 1209, reisde Michael Scotus naar Palermo waar hij Arabisch leerde en de christelijke wereld versteld zou doen staan met vertalingen van Plato, Averroes en Avicenna. De vernieuwende ideeën van deze en andere geleerden lagen aan de basis van onze Renaissance.

Jonathan Lyons studeerde geschiedenis en Russisch en werkte ruim twintig jaar als redacteur en correspondent voor Reuters, hoofdzakelijk in islamitische landen. Hij is nu verbonden aan de Monash Universiteit in Melbourne.

AUTEUR: Lyons, J.
ISBN: 9789056401692
Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

Geschiedenis van de Wetenschap – In Oudheid en Middeleeuwen

Door Hans Joachim Störig (1915 – 2012), vertaling vanuit het Duits door P. Brommer.

225 Pagina’s | 1961 | Softcover | Het Spectrum, Amsterdam | ISBN: 9789031504220

Oospronkelijke titel: Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft

Van Störig verscheen in de Prismareeks reeds de succesvolle Geschiedenis van de filosofie (Prisma 409/410). Met dezelfde competentie wordt hier de geschiedenis der wetenschap gegeven: wetenschap genomen in de meest uitgebreide zin, dus omvattend het geheel der gesystematiseerde menselijke kennis. Men krijgt hier derhalve een zo veelzijdig mogelijk beeld van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen, waarin duidelijk de invloed naar voren komt van wijsgerige, theologische, religieuze en algemeen cultuurhistorische stromingen. Störig heeft — en met goed gevolg — een synthese beproefd van caleidoscopische facetten van het menselijk weten. Zijn werk is zo geworden tot een waarlijk ‘vormend’ boek, geschikt, ja onontbeerlijk voor ieder. Want elke discussie van actuele problemen veronderstelt enige kennis van de historische ontwikkeling der wetenschap, omdat het juist de wetenschap is die het sterkst het aanschijn der aarde gevormd heeft en van welke in hoge mate het toekomstige wel en wee der wereld afhangt. Geen ontwikkeld mens kan buiten een geschiedenis der wetenschap. Ook als naslagwerk kan het zijn dienst bewijzen. In twee latere delen van de geschiedenis der wetenschap van de 16e eeuw tot het heden behandeld worden.

NAME: Störig, H.J.
ISBN: 9789031504220
Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

Geschiedenis van de Wetenschap – Van middeleeuwen tot negentiende eeuw

Door Hans Joachim Störig (1915 – 2012), vertaling uit het Duits door P. Brommer.

267 Pagina’s | 1965 | Uitgeverij Het Spectrum, Amsterdam | ISBN: 9789031507986

Oospronkelijke titel: Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft

In aansluiting op de Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen wordt hier de periode geschetst tot de 19e eeuw. De herontdekking van de klassieke Oudheid heeft een onvoorstelbaar grote invloed gehad op het denken en de wetenschap na de middeleeuwen. De botsing tussen middeleeuwse en klassieke geest leidde tot een vrijer en onafhankelijker denken. De boekdrukkunst gaf aan nieuwe gedachten een groter verspreiding en maakte de wetenschap tot een organisch geheel. Zo kon de voedingsbodem ontstaan voor de Homo universalis, de universele geleerde, en zo konden de grondbeginselen voor de moderne wetenschap worden gelegd. Een geschiedenis van de wetenschap is meer dan een opsomming van geleerden en hun denkbeelden, is meer ook dan een beschrijving van het avontuur van de menselijke geest die doordringt in nog onbekende gebieden. Störig tekent een beeld van wisselwerking tussen cultuur, wetenschap en maatschappelijk leven, een beeld dat reliëf geeft aan actuele problemen en dat laat zien hoezeer de ontwikkeling van de wetenschap ons huidige leven bepaald heeft en de toekomst van de mensheid bepalen zal. Zo is een synthese ontstaan die als onuitputtelijke bron van informatie en als naslagwerk van bijzondere waarde is in deze tijd van toenemende specialisatie, waarin de Homo universalis niet meer kan bestaan.

NAME: Störig, H.J.
ISBN: 9789031507986
Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

Pluraliteit van de Levenskunsten

Door Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters & Rico Sneller.

245 Pagina’s | Uitgegeven in 2017 | Softcover | Garant Uitgevers NV., Antwerpen – Apeldoorn | ISBN: 9789044135718.

We staan op de grens van twee grote culturele tijdperken. De opkomst van nieuwe technologieën, alsook de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een nieuwe, nog niet geheel uitgekristalliseerde levenswijze. Wanneer oude maatschappelijk-culturele patronen tanende zijn, terwijl alternatieve vormen nog niet hun definitieve beslag hebben gekregen, is er een periode waarin de mens zich kan bevrijden van culturele maskers en kunstmatige constructies. Dit soort tussenperiodes zijn interessant voor persoonlijke ervaringen, innerlijke verdieping en doorbraken in de menselijke conditie.

Door de voortdurende maatschappelijke-technologische transformatie krijgen we voor het eerst in de geschiedenis de kans om de menselijke conditie radicaal te veranderen. Een van de kenmerken van dit historische proces is de opmars van wat inmiddels levenskunst is gaan heten: een actief zoeken naar manieren om het eigen leven adequaat vorm en richting te geven. Echter, er bestaat niet een levenskunst, maar er zijn verscheidene, waarvan sommige elkaar zelfs uitsluiten. Noemen we hier drie grote richtingen:

 1. Klassieke levenskunst (de oude Grieken: Aristoteles en de stoïcijnen; een voortzetting hiervan treffen we bij denkers als Simone de Weil, Foucault en Schmidt).
 2. Spirituele levenskunst (diepte- en transpersoonlijke psychologie, mindfulness, yoga, tai-chi, daoïsme, boeddhisme).
 3. Op techniek en wetenschap georiënteerde levenskunst, in het kielzog van de Verlichting.

Afkomstig uit Hoofdstuk 3 – ‘Daoïstische Levenskunst: Een Zoektocht naar Onsterfelijkheid’ (p. 70):

” Wie een rijkelijke portie Innerlijke Kracht in zich heeft, kan worden vergeleken met een zuigeling.

Zijn botten zijn zwak en zijn spieren zacht, maar hij balt stevige vuisten.

Dat wil zeggen dat zijn vitale essentie op zijn hoogtepunt is. Dat wil zeggen dat zijn innerlijke harmonie volmaakt is. Het begrijpen van deze harmonie noemen we bestendigheid. Het begrijpen van deze bestendigheid noemen we verlichting.

De levensenergie tot slaaf van de geest maken noemen we verstarring. Wanneer de dingen tot wasdom zijn gekomen, worden ze oud. Dat gaat in tegen de Weg. En wat ingaat tegen de Weg gaat vroeg ten onder. “

Uit: Dao De Ching, 55.

Quantity

Prijs: € 28,30

Loading Updating cart…

ProcessMind – A User’s Guide to Connecting with the Mind of God

By Arnold Mindell PhD.

303 Pages | First Quest Edition 2010 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835608862.

‘ I want to know God’s thoughts, the rest are details’ – Albert Einstein.

Arnold Mindell’s term for what Einstein called ‘God’s thoughts’ is processmind, meaning an experience of an all-pervasive state of consciousness. We can all access it, he says it is perhaps our least known and greatest power. He uniquely connects modern physics, transpersonal psychology, and world spiritual traditions and provides exercises to actualize our deepest, unitive consciousness. In all, the book helps us tap into an immense power that can benefit our own lives and, ultimately, the world.

From the Conclusion (p. 242):

‘ We need an ethics, that includes but goes beyond ‘doing good’. The process I call ‘entangled co-creation’ is such a new ethics. In small and very large groups, it can turn an apparent clash of civilizations into a community experience, where just about everyone feels heard and at home. When you dance in that entanglement theater, you feel new changes unfolding that you did not believe could ever happen. At first the change may be the appearance of a tiny bright smile brightening the face of an ‘opponent’. Something touched her or him. Then, in spite of yourself, your face, too, may begin to glow a little. These brighter faces are the change that is needed. They are the flash of lightning from the dark night’s sky. These are the faces that lead us into the future. When you see them, you can understand why I call this book ‘Processmind: A User’s Guide to Connecting with the Mind of God’. ”

Auteur: Mindell, A.
ISBN: 9780835608862
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Indra’s Net – Alchemy and Chaos Theory as Models for Transformation

By Robert Robertson, Ph.D., Foreword by Allan Combs.

182 Pages | First Quest Edition 2009 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608626.

‘ Somewhere in the celestial palace of the dancing god Indra, there hangs a fabulous net, that spreads out boundlessly over the cosmos in every direction. The divine craftsman has so cleverly fashioned this net that at every knot there hangs a dazzling jewel, each one so brilliantly polished, that it reflects all the others. As Above, so Below . . . ‘

This image of Indra’s net from a Buddhist Sutra symbolizes the Mystery, that, through our own transformation, each of us is united with everyone and everything else. Author Robin Robertson finds parallel models in ancient Alchemy, which tried to change base metal into gold, and modern chaos theory, which posits that tiny initial changes can have huge and unexpected outcomes – as a butterfly in Brazil might cause a tornado in Texas. Robinson lucidly shows how these two systems reveal the pattern of inner development in any spiritual tradition. No matter what one’s particular calling, these surprising insights can enrich and accelerate the transformative stages of any spiritual seeker.

From Chapter 6  – ‘The Philosopher’s Stone’:

 ” Central to this book is the understanding that the Opus is within us as much as it is without. As I mentioned in the Introduction, Buddhist philosophy captures this relationship between the world and the psyche through the image of Indra’s net: a vast necklace of shining jewels, all interconnected. It is told thus in the Avatamsaka Sutra:

Far away in the heavenly abode of the great God Indra, there is a wonderful net, which has been hung by some cunning artificer in such a manner that it stretches out infinitely in all directions. In accordance with the extravagant tastes of deities, the artificer has hung a single glittering jewel in each ‘eye’ of the net, and since the net itself is infinite in dimension, the jewels are infinite in number. There hang the Jewels, glittering like stars in the first magnitude, a wonderful sight to behold. If we now arbitrarily select one of these jewels for inspection and look closely at it, we will discover that in its polished surface there are reflected all the other jewels in the net, infinite in number. Not only that, but each of the jewels reflected in this one jewel is also reflecting all the other jewels, so that there is an infinite reflecting process ocurring. “

Auteur: Robertson, R.
ISBN: 9780835608626
Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Is Theosophy a Religion?

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

48 Pages | First edition, fourth reprint 2004 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590310.

‘Theosophy is not a Religion‘ says Madame Blavatsky; it is Religion itself, the Wisdom Religion from which individual religions have sprung. It is the one bond of unitym whicb is so universal and all-embracing, that no man as no speck – from the gods and mortals down to animals, the blade of grass and atom – can be outside of its light. Therefore, any organization or body of that name must be necessarily be a Universal Brotherhood.

Theosophy can be practised by Christian or heathen, Jew or Gentile, by agnostic or materialist and atheist, provided that no one of these is a bigoted fanaticm who refuses to recognize as his brother or sister a person outside his own special creed or belief. Theosophy embraces every science in life, moral and physical, because it shows the connection of man and all things in the universe with each other.

From the Introduction:

” Religion is the best armour that man can have, but it is the worst cloak.  – Bunyan.

It is no exaggeration to say that there never was – during the present nineteenth century, at any rate – a movement, social or religious, so terribly misunderstood, or more blundered about than Theosophy – whether regarded theoretically as a code of ethics, or practically, in its objective expression, i.e.. the Society known by that name. “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 8170590310
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

De Mens, God en het Universum

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

508 Pagina’s | Eerste druk 2015 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750987.

English original: Man, God and The Universe | First edition 1969, revised edition 1974, 2nd edition 2014 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835604475.

Is de mens, zoals sommigen stellen, een toevallige indringer in een in essentie vijandige wereld? Is hij tot zelfvernietiging voorbestemd door zijn eigen onbeteugelde begeerten en gewelddadigheid? Of schuilt zijn bestemming in het tot bloei brengen van de zaden van de ultieme Werkelijkheid die in de geheime plekken van zijn eigen wezen verborgen ligt en die hij in zichzelf moet ontdekken en koesteren? In dit diepzinnige en inspirerende boek neemt een wetenschapper en filosoof en specialist op het gebied van yoga een beslissend standpunt in.

De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren, die in de titel van dit boek worden genoemd: de mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming: God, niet als een op een mens gelijkende Godheid, maar als de bron van al het leven zelf en elk wezen: en het universum, de omgeving, waarin het verbazingwekkende schouwspel van de evolutie – zowel de goddellijke als de menselijke – wordt opgevoerd.

Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën, die in dit boek worden aangeboden, zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie en door de vele diagrammen en tabellen, waarmee zij worden toegelicht. De verhelderende synthese van Oosterse en Westerse benaderingswijzen zou het boek de moeite waard moeten maken voor nadenkende mensen over de gehele wereld.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750987
Additional DescriptionMore Details

Dr. I.K. Taimni (1898-1978) was vele jaren professor in de scheikunde aan de Universiteit van Allahabad in India. Hij begeleidde toegepast onderzoek en heeft vele artikelen geschreven voor technische tijdschriften in verscheidene landen. Naast zijn professionele werk heeft hij het Kaśmir Śaivisme diepgaand bestudeerd en dit laatste heeft, gecombineerd met zijn grote kennis van de theosofie, vorm gekregen in dit boek. Hij was onderscheiden met de Subba Row Gouden Medaille voor zijn bijdragen aan de theosofische literatuur. Zijn boeken hebben vele herdrukken gezien en zijn vertaald in verscheidene talen.

Van I.K. Taimni verschenen ook: De Yoga-Sūtra’s van Patañjali; Een weg tot zelfontdekking; Het geheim van Zelf-realisatie; Zelf-realisatie door liefde; De Śiva-Sūtra.

Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Creative Evolution – A Physicist’s Resolution Between Darwinism and Intelligent Design

By Amit Goswami.

339 Pages | First Quest edition 2008 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. |  ISBN: 9780835608589.

It’s an open secret that fossil gaps – discontinuities in fossil lineages – threaten the validity of Darwin’s theory of evolution. At the same time, by denying evolution altogether, intelligent design thinkers fly in the face of scientific data. But let’s not throw the babies out with the bathwater, says quantum physicist Amit Goswami. The idea of intelligent design does contain substance with which neo-Darwinists must come to terms. And if Darwin’s theory is seen at best as incomplete, able only to explain evolution’s continuous epochs, then there’s room for both evolution and God.

Dr. Goswami’s central theme is that pure consciousness, not matter, is the primary force in the universe. This view differs radically from mainstream theories that see evolution as the result of simple physical reactions. It also differs from intelligent-design arguments that posit a clockmaker God who fabricated the universe. This view differs radically from mainstream theories that see evolution as the result of simple physical reactions.

From Chapter 21 – ‘Evolution – The Next Step’ (p. 307):

” Someone once said, ‘Man has learned to fly like a bird in the sky: man has also learned to swim like a fish in the ocean; but, alas, man has yet to learn to walk like a human being on this earth. ‘ What does it mean to be fully rational, let alone fully human? Human beings began with a tremendous leap in the capacity for making representations of the mind. A major privilege of being human is in developing the rational capacity fully. As the philosopher Ken Wilber emphasizes, however, at each level of the great chain of being, the previous level must be integrated. Only when humans have integrated the vital mind can we said to fulfill our full potential for rationality.

Have we fully integrated our vital body in our mental being? In view of the current state of mind-body disease and healing (see Chapter 15), we are far from it. We express emotions and suppress emotions, but we haven’t learned to meditate on them. We share the base instinctual emotions with animals. We are so insecure, so prone to succumb to these base instincts, that we sometimes suppress even the noble emotions associated with our higher chakras, beginning with the heart. “

 

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9780835608589
Additional DescriptionMore Details

Biology, Dr. Goswami says, must come to terms with feeling, meaning and the purposefulness of life. The key is the idea of creativity in biological development, which reconciles evolution with intelligent design by a purposive designer. Hence, the book’s title: Creative Evolution. What’s more, when the question of life’s purposefulness and the existence of the designer is reconciled with neo-Darwinism, other difficulties of biology are resolved. The result is a paradigm shift for biology and the vision of a coherent whole that the author calls “Science within Consciousness.” It’s an open secret that fossil gaps—discontinuities in fossil lineages—threaten the validity of Darwin’s theory of evolution. At the same time, by denying evolution altogether, intelligent-design thinkers fly in the face of scientific data. But let’s not throw out the babies with the bathwater, says quantum physicist Amit Goswami. The idea of intelligent design does contain substance with which neo-Darwinists must come to terms. And if Darwin’s theory is seen at best as incomplete, able only to explain evolution’s continuous epochs, then there’s room for both evolution and God. Other titles by the author: – Creative Evolution (DVD) – God Is Not Dead (CD) – God Is Not Dead (DVD) – Physics of the Soul: Pts 1-3 (CD) – The Visionary Window: A Quantum Physicist’s Guide to Enlightenment – Visionary Window—Quantum Physicist’s: Guide to Enlightenment: Pts 1-5 (CD)

Quantity

Prijs: € 24,75

Loading Updating cart…

Finding Faith in the Face of Doubt – A Guide for Contemporary Seekers

By Joseph S. Willis.

135 Pages | First Quest Edition 2001 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608050.

We know we don’t know‘ Willis sympathizes with the Greek philosopher Socrates, yet he adds: ‘we all (even atheists) must stand on assumptions that help us lead good lives‘. To explore these assumptions, he discusses different ways of thinking about God, involves both scientific and mythical views, deals with sources of good and evil, and argues for the need for freedom together with commitment. He assures us we can all think reasonably about Ultimate Reality and find a faith that fits and offers a reader-friendly guide helping questioners to maintain their integrity, whilst relating to the Ultimate Mystery beyond all understanding.

From the Introduction (p. 1):

” Everyone needs a faith, a commitment, that is congruent with her or his reason and knowledge, and it must be personal. There is no single way; ultimate truth is simply beyond human reach. But for yourself, for the sake of your own integrity, as a place upon which to stand as you make your life’s decisions, you must find a faith that makes real sense to you. It’s your life, your heart, and your mind.

This book is for people, who doubt the traditional answers, but who believe that the sheer accumulation of material things is not a satisfying way to live. It’s about faith and reason and truth from science, philosophy, and the religions of humankind. “

 

 

 

auteur: Willis, J.S.
ISBN: 0835608050
Additional DescriptionMore Details

The book grew from theology classes Willis taught in Unitarian churches and universities and from conversations with discontented members of other discussion groups. His clear and engaging prose is full of lively exchanges with his students. Frequent references to the best contemporary theologians (Bishop Spong, for example) and to philosophers, physicists, mythologists, and Bible experts provide an inspiring resource for those who long to resolve the conflict between faith and reason, doubt and belief. Joseph Willis, M.Div., former Presbyterian and Unitarian pastor, founded the Interreligious Council at the University of New Mexico. Now retired, he still counsels at Unitarian and Methodist churches. He is Minister Emeritus at Jefferson Unitarian Church in Golden, CO, and teaches adult classes at Jefferson and in a local Methodist congregation.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Mechanistic and Nonmechanistic Science -An Investigation into the Nature of Consciousness and Form

By Dr. Richard L. Thompson.

254 Pages | Copyright 1981, first edition, second printing | Softcover | The Bhaktivedanta Book Trust, U.S.A. | ISBN: 0892131489.

From the Introduction:

The first 8 Chapters of this book are devoted to a critique of modern scientific theories and the parallel introduction of the basic elements of the theoretical system of bhakti-yoga. In the 9th Chapter, Thompson shows how these elements provide the theoretical framework for a practical process of obtaining absolute personal knowledge. The analysis of current mechanistic theories is intended to reveal some of their deficiencies, and to show the need for some kind of nonmechanistic alternative. This analysis does not prove that the systemof bhakti-yoga is the only possible alternative, but it does show that this system is a reasonable candidate.The validity of bhakti-yoga can be demonstrated conclusively only by means of the practical observational process of bhakti-yoga itself, and this is discussed in the 9th Chapter.

” In Mechanistic and Nonmechanistic Science Dr. Thompson makes a number of cogent arguments against the usual scientific picture of life and evolution (which do not accept the existence of higher or subtler levels of organization). He also presents a clear alternative model. I think it is an important book, which would be of interest to many people. “

 • Brian Josephson  – Nobel Prize for Physics (1973).
auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0892131489
Quantity

Prijs: € 15,88

Loading Updating cart…

Alien Identities – Ancient Insights into Modern UFO Phenomena

By Dr. Richard L. Thompson.

447 Pages | Copyright & first edition 1993, 2nd printing 1994, revised 2nd edition 1995 | Softcover | Govardhan Hill Publishing, Alachua, Florida | ISBN: 0963530941.

Who are They? Where do They come from? What can we expect from Them?

Since 1947 researchers have exhaustively documented the reality of Ufo’s. But questions still remain about the origins of these strange craft and the intentions of the beings, who pilot them. In Alien Identities, Thompson shows, that the answers may lie in the records of an ancient civilization with thousands of years of contacts with extra-terrestial races. Startling parallels between modern UFO accounts and the ancient Sanskrit writings of India give fresh insights into the identity and purpose of UFO visitors.

From Chapter 6 – ‘Transhuman Contact in Vedic Civilization’ (p. 210);

” In the ancient Vedic civilization, contact with various nonhuman races was on a solid footing. Celestial ṛṣis and Devas would regularly visit the courts of great earthly kings. There were established diplomatic relationships and satisfying mutual understandings between leading members of human society and representatives of other societies in the cosmic hierarchy. This is illustrated by the description in the Bhāgavata Purāṇa of the Rājasūya sacrifice performed by King Yudhiṣṭhira, which took place according to traditional dating about 5.000 years ago in the city of Indraprastha, near present-day Delhi. “

 

auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0963530941
Quantity

Prijs: € 25,87

Loading Updating cart…

Science, Yoga and Theosophy

By several authors.

262 Pages | Published in 1977 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 835675300.

The Theosophical Society was formed at New York, November 17, 1875, and incorporated in Madras, India, April 3, 1905. The three declared Objects are:

1. To form a nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity, without distinction of race, creed, sex, caste or colour.

2. To encourage the study of comparative religion, philosophy and science.

3. To investigate unexplained laws of nature and the powers latent in man.

From the Chapter ‘Scientific Alchemy – The Physics of a New Age’ (p. 9):

” Plato’s dream of the philosopher-king is perhaps realizing its most practical actualization in the new physics: the union of the philosopher-scientist. The scientific method of the new physics is encompassing an imaginative wholeness, an indeterministic openness, that might best be conveyed by the language of poetry and philosophy, by the TAO. There is no dichotomy here between science and poetry; equation and verse together become a symbol for an expression of the reality of the universe. “

auteur: Anon.
ISBN: 835675300
Quantity

Prijs: € 4,54

Loading Updating cart…

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

516 Pagina’s| Eerste druk 1975, achtste druk 2018 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750758.

English original: The Science of Yoga – A Commentary on the Yoga-Sūtra’s of Patañjali in the Light of Modern Thought | First published in 1961, 2010 edition | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592112.

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patañjali de wetenschap van yoga uiteen. Hij behandelt achtereenvolgens:

 • samādhi – de toestand van de meditatieve extase
 • sādhanā – de voorbereidende oefeningen
 • vibhūti – de hogere psychische vermogen
 • kaivalya – de toestand van de spirituele bevrijding.

Te midden van de vele Oosterse en Westerse commentaren op deze Yoga-Sūtra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sūtra’s, de toestand van samādhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn, die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patañjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen, doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sūtra’s toegankelijker te maken voor de Westerse lezer.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750758
Additional DescriptionMore Details

Hij behandelt achtereenvolgens:

 • samadhi: de toestand van meditatieve extase
 • sadhana: de voorbereidende oefeningen
 • vibhuti: de hogere psychische vermogens
 • kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding
Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Tamni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sutra’s toegankelijk te maken voor de westerse lezer. In deze zesde, geheel herziene druk, die in 2010 is verschenen, is de paginering nagenoeg gelijk gebleven aan de eerdere drukken, zodat hij samen met oudere drukken voor studie gebruikt kan worden. Van dr. I.K. Taimni verschenen tevens in Nederlandse vertaling Een weg tot zelfontdekking Het geheim van Zelf-realisatie Zelfrealisatie door liefde

Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Beyond the Postmodern Mind – The Place of Meaning in a Global Civilization (1989 edition)

By Huston Smith. (1919- 2016).

281 Pages | First Quest Edition  1984, 2nd edition 1989, 3rd printing 1992. | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606473.

NB: This is the second edition (1989): its latest and third edition (2003) can be purchased in our Webshop here

This study was first published in 1982 and is considered a classic in its disciplined analysis of contemporary reductionist philosophy. It explores the limits of science and points society’s way out of the dark woods where science has stranded us. Smith uses the term ‘modern’ mind to denote the so-called Enlightenment outlook of Newtonian physics and rationalism, which cut the ground from under the religious foundations of Western life. In the ‘post-modern’ age of the late nineteenth and the twentieth centuries, people lost their humanistic confidence.

Although science may have won a battle ove religion, it has in the process undermined its own empirical foundation: and having destroyed confidence in intuitive revelation, the mind is (as H.G. Wells once suggested) ‘at the end of its tether’. Despite the ravages of analytical philosophy and existentialism, Smith feels there is a fundamental view of reality, that flourishes throughout the world under various disguises. The uneasy post-modern mind, Smith says, awaits discernment of a new metaphysics.

From Chapter 3 – ‘Perennial Philosophy, Primordial Philosophy’ (p. 70):

” A life, that identifies primarily with its physical pleasures and needs (getting and spending we lay waste our days) is superficial;

one that advances its attention to the mind can be interesting if it moves on to the heart (synonym for soul), it can be good.

And if it passes on to spirit – that saving self-forgetfulness and egalitarianism in which one’s personal interests loom no larger than those of others – it would be perfect. “

auteur: Smith, H.
ISBN: 0835606473
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

Science and the Sacred

By Ravi Ravindra.

359 Pages | 2020 | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar | ISBN: 8170593816

Although science and spirituality are often considered to be incompatible quantities, we humans have questions about both. We all want to know how things work and how they came about. But we also ask ourselves what the meaning and purpose of our life is. The central question in this book is: What does science tell me about myself, about my place in the cosmos, about the meaning of my existence?

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 8170593816
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

ESP of Quarks and Superstrings

248 Pages | First edition 1999, reprint 2005 | Hardcover | New Age International Limited Publishers, New Delhi | ISBN: 8122412092.

In his forthcoming book The Image of God in Matter, Phillips provides further confirmation of the validity of the yogic psychic ability exercised by Annie Besant (1847 – 1933) and Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934) to magnify subatomic particles. The source of this independent support is the Jewish mystical tradition called Kabbalah, which is based upon the cosmic blueprint of the so-called ‘Tree of Life’.

Phillips proves that this geometrical object embodies the mathematics of superstring theory and encodes the structure of the superstring constituents of quarks as clairvoyantly described by the two Theosophists. He shows that Jewish mysticism, as well as Pythagorean mathematics, share a common ground with recent scientific discoveries about the nature of matter and space-time, whose relation to higher  realities is proved to confirm certain Theosophical teachings. Clairvoyant, mystical and scientific insights are shown to be in harmony with one another, because each expresses in its own way the profound truth, that matter ultimately embodies the nature of God symbolised by the ‘Tree of Life’.

From the Conclusion (p. 243):

” With the information revealed in ‘Occult Chemistry’ a great expansion of our knowledge of Chemistry lies in front of us. It is just because this expansion is inevitable, that our clairvoyant investigators have toiled patiently for thirty years. They have claimed no recognition from chemists or physicists, because clearly will sooner or later be woven into the whole fabric of truth. The fact that this generation of scientists hardly knows anything at all of an extraordinary work of research extending for thirty years matters little, when we contemplate the long vistas of scientific investigations which the imagination sees awaiting mankind. “

 

 

 

 

auteur: Phillips, S.M.
ISBN: 8122412092
Quantity

Prijs: € 45,00

Loading Updating cart…

Oude Wijsheid, Modern Inzicht

Door Shirley Nicholson, vertaald door Wim D. Margadant en Frank Visser.

220 Pagina’s | Uitgegeven in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

Engels origineel: Ancient Wisdom, Modern Insight | First Adyar Edition 2011 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

De Oude Wijsheid verschijnt als Theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Nicholson laat zien, dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer (1888) van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) zijn geschetst, overeenkomsten toont met wetenschappelijke ontwikkelingen in gang gezet door bijvoorbeeld Albert Einstein(1879 – 1955), Ilya Prigogine(1917 – 2003), David Bohm (1917 – 1992), Niels Bohr (1885 – 1962) en vele anderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Goddelijk Denkvermogen’ (p. 129):

” Een manier om te beginnen aan het proces van toenemende innerlijke orde is te letten op de symmetrie overal om ons heen, in vormen in de natuur, in de kunst, architectuur, muziek, zelfs behang en textiel. Als we volledig doordrongen raken van het idee van symmetrie, kunnen we verder gaan naar een dieper begrip van orde. We zouden de hele natuur kunnen ervaren als een bewegende orde, zoals in de muziek, waar al de ritmen en de tonen geharmoniseerd zijn, alle delen samen verbonden in een dynamische structuur.

We zouden zelfs een glimp kunnen opvangen van de werkelijkheid van zuivere orde als een beginsel, dat niet van objecten afhankelijk is. Dit besef kan innerlijke orde herstellen en ons regenereren en vernieuwen. Zoals kristallen neerslaan rondom een kern in een chaos van bewegende moleculen in een oplossing, zo kunnen we een innerlijke kern van orde scheppen, die voortdurend zal aangroeien als deze put uit een vormloze massa ervaringen. Ons uiterlijke, wereldlijke zelf kan geladen worden met orde en schoonheid, net als de diepere niveaus van het hogere denkvermogen geladen zijn met de orde van het Goddelijke Denkvermogen. Hoewel we deze werkelijkheid in het diepste van ons wezen veel te weinig aanraken, zijn we dragers van een Goddelijke Orde en kunnen we leren deze in onszelf en buiten in de wereld tot uiting te laten komen. “

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9789061750598
Additional DescriptionMore Details

1875: De Oude Wijsheid verschijnt als theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Wetenschap en religie verwerpen dit wereldbeeld ten stelligste. Ruim een eeuw later: Shirley Nicholson geeft een overzicht van de Oude Wijsheid. Heeft de theosofie in al die jaren invloed gehad op de Westerse cultuur? Erkennen wetenschap en religie nu de geldigheid van zulke begrippen? Geheel en al? Gedeeltelijk? In het geheel niet? In deze levendige uiteenzetting van het theosofische denken laat de schrijfster zien dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky zijn geschetst, nu in onze cultuur opgenomen zijn en dat nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en nieuwe religieuze denkwijzen deze “Wijsheid van de goden” beginnen te bevestigen. Dit is te zien in de toenemende belangstelling voor onderwerpen als holistische geneeskunde, ritueel, kernfysica, enzovoort. Dit alles zou men het geleidelijk spiritueler worden van de samenleving kunnen noemen.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Head and Heart – A Personal Exploration of Science and the Sacred

By Victor Mansfield (1941 – 2008).

285 Pages | First Quest Edition 2002 | Softcover | Quest Books, U.S.A. suppported by the Kern Foundation | ISBN: 0835608174.

This scientist’s search for spirit can change how we think and feel about what matters most.

It is possible to hope that modern science and ancient spiritual traditions can be integrated in some higher synthesis. Ravi Ravindra, a physicist and professor of Comparative Religion, says that such task is the most important of all, that can be undertaken by contemporary individuals, for on such a synthesis depends not only the global survival of man, but also the creation of the right environment, right both physically and metaphysically, for future generations.

Victor Mansfield agrees with Ravindra, that understanding the relationship between science and ancient spiritual traditions is of the utmost importance. However, he will argue that, given the nature of science and the sacred, a synthesis, in the sense of combining separate elements into one coherent whole, is impossible.

From Chapter 13 – ‘Pilgrim and Prodigal’ (p. 261):

” From the perspective of the indivisible, unchanging, or infinite aspect of Soul, all pairs of opposites are aspects of Soul’s unity. From this lofty position, there is no question of conflict between the head and the heart, masculine and feminine, the outer and inner worlds, or science and the sacred. All knowledge and experience are merely different aspects of the indivisible or unified Soul. From this view, the divine is as much in my innermost thoughts as in the farthest galaxies, and idea echoed by mystics around the world, an idea that makes the entire world truly sacred. Equally then, the pain of another is my pain; another’s joy is my joy. In this interplay of the infinite Soul and the finite Soul we can find the meaning of the great commandment, ‘Love thy neighbor as thyself. ‘ Limited and finite though I AM, in the Majestic unity of Soul I have the responsibility of relieving the pain of those around me. “

 

auteur: Mansfield, V.
ISBN: 0835608174
Quantity

Prijs: € 21,00

Loading Updating cart…

Intelligence Came First – Life and Mind in the Field of Cosmic Consciousness

Edited by Ernest Lester Smith (1904 – 1992) with revisions by Patrick Milburn.

221 Pages | Published in 1975, second edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560627.

‘This is a remarkable book‘, said the Chicago Daily News. ‘It indicates that a new synthesis is in the works, which is understood by many people might restore the confidence of our whole civilization’.

This new edition, with revisions by biologist Patrick Milburn, incorporates the latest ideas in biology, physics and theology. It takes a fresh look at a world, whose secrets are essential to understanding the nature of our own reality and cites recent scientific surprises about our world. Starting from the premise that consciousness is a fact of nature, since it is a universal experience, the book hypothesizes that intelligence is primal and that the cosmos is grounded in, and pervaded by Intelligence.

This hypothesis comes from experience as true as the beauty of the sunrise over the sea and is supported by science. The book offers a reinterpretation of science from a transformed standpoint. It refutes traditional scientific theory, that preaches the role of ‘blind’ matter and blind chance in the universe. The further our science penetrates into the order of reality, the more intricate the mathematical harmonies that are revealed. In living forms, we find an unfoldment of intelligence, a type of creative design that is functional and expressive in variety. The origin and evolution of life on Earth are part of a cosmological process, one that flows from the sun into the depths of space.

Chapter 14 – Toward a Synthesis (p. 209):

” Thus we see, though still from afar, that the world of which we are so intimately a part is ultimately a reality woven of shared experience – a field of consciousness in which, as T.S. Eliot expressed it, all truths have their time and place. In such a sense, we are coming home to our own true place in nature.

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time
Through the unknown remembered gate
Where the last of earth left to discover
Is that which was the beginning;
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall
And the Children in the apple-tree
Not known because not looked for
But heard, half-heard, in the silence
Between two waves of the sea. “

auteur: Lester Smith, E. (ed.)
ISBN: 0835606570
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Inner Adventures – Thought, Intuition and Beyond

By Ernest Lester Smith (1904 – 1992).

233 Pages | A Quest Original, First Edition 1988 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606279.

‘Adventures in Higher Thought! Probes Mind and Beyond’!

This book explores Mystical Consciousness, Intuition, Holism, Dreaming, Memory, Bio-Feedback, Brain Rhythms, Information Processing, Mind-Brain Interface. Smith shows how ancient seers and Eastern mystics already have reached greater Wisdom through higher states of consciousness. Whole truth, he reasons, generally available only to a person, who has made considerable progress in spiritual living and reached the higher self inside each one of us.

From the Epilogue:

” If a worldly person were to ask me if I believe in reincarnation, I should be tempted to answer, ‘No, what you regard as yourself will not reincarnate.’ It is the inner being, barely recognized through a worldly life, that returns. Thus, we may say that the personality is immortal, though not everlasting, since it persists for a while after death. The individuality, the transpersonal spiritual nature, is everlasting though not eternal, since it persists through a long series of incarnations. Only the Spirit, the divine nature, of which we are as yet only dimly aware, is eternal. It abides quiescent in its timeless realm, until we are ready to return to the Source whence we came, following in the footsteps of men like the Buddha and the Christ. “

auteur: Lester Smith, E.
ISBN: 0835606279
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

A New Science of the Paranormal – The Promise of Psychical Research

By Lawrence LeShan Ph.D.

133 Pages | First Quest Edition 2009 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608770.

ESP, hauntings, death-bed apparitions – science refuses to acknowledge the existence of such phenomena, because controlled experiments can’t prove them. But, says Lawrence LeShan, the paranormal is as real as the power of electricity, another force that we once did not understand. Citing documented cases, he offers the only current view for making a serious study of important subjects like clairvoyance, mediumship, and psychic healing. And the issue is not just academic, he says. If we are able to stop killing each other and the planet, we desperately need to replace our materialistic worldview. Psi research promises a new concept of reality that holds great hope for the future.

From Chapter 7 – ‘What Dare I hope’? (p. 99):

” All the human search for understanding and meaning, wrote the philosopher Immanuel Kant, is contained in four questions: 

What can I know?

What ought I to do?

What dare I hope?

What is a human being?

As the study of psi becomes a mature science and its existence becomes a part of our cultural world-picture, becomes ‘common sense’, what can we legitimately expect to happen? What I dare hope for is a time when psi becomes as widely accepted as was the unconscious after Freud or global warming after enough scientific research had been done on the subject. “

 

auteur: LeShan, L.
ISBN: 9780835608770
Quantity

Prijs: € 14,25

Loading Updating cart…

The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society

By Anna Lemkow.

322 Pages | Published in 1990, second Quest edition 1995 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Dutch translation: Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving | Published in 1993 | Softcover, incl. index, word list & literature list | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

It becomes more and more clear, the present-day tendency of separation amongst civilizations and religions is forming a threat for the global survival of humanity. A philosophy, in which an emphasis is put on that ‘unity’ present behind separation is called ‘holism’. Holistic literature is characterized by the postulization of possible connections between religion (mysticism) and science (physics), yet inclusion of its societal dimension often seems to be forgotten. It is The Wholeness Principle, which discusses this societal dimension to an elaborative extent.

Annas Lemkow researches an enormous scala of subjects. First, she discusses the rise of modern science and its effects on our worldview. Then, she involves the spiritual dimension by mapping out similarities and differences existing amongst the major religions of our world, the relationship between religion and science and the place mysticism has in view of the whole of human knowledge. Finally, she carefully looks at societal developments that have taken flight as a result of the rapid implementation of technology, such as industrialism and automation. She sketches the peripheries of a political vision adjusted to the new world order: one in which humankind does finally acknowledge East and West, North and South cannot live without each other.

From Chapter 12 – ‘The Essential Unity of all Religions’:

” Whether we listen with aloof amusement to the dreamlike mumbo jumbo of some red-eyed witch doctor of the Congo, or read with cultivated rapture thin translations  from the sonnets of the mystic Lao-tse, or now and again crack the hard nutshell of an argument of Aquinas, or catch suddenly the shining meaning of a bizarre Eskimo fairy tale, it will be always the one, shapeshifting yet marvelously constant story that we find, together with a challenging persistent suggestion of more remaining to be experienced than will ever be known or told. “

 

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 0835607151
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving

Door Anna Lemkow.

416 Pagina’s | Uitgegeven in 1993 | Softcover, incl. index, woordenlijst & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

Engels origineel: The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society | Uitgegeven in 1990 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid, die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het Heelheid Principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed.

Anna Lemkow bestrijkt een enorm terrein aan onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen, die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie, die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Heelheid, Sleutel tot Inzicht’ (blz. 47):

” De Hermetische keten van de Grieks mystieke traditie . . . . . verwijst naar het bestaan van een levende traditie, die van leraar op leerlingen wordt doorgegeven en medegedeeld, leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn . . . ‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’. Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn dan in datgene wat werd doorgegeven: een wijsheid, die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld, waarin hij/zij zich beweegt te begrijpen. “

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 9061750660
Additional DescriptionMore Details

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het heelheid- principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed. Anna Lemkow bestrijkt in Het heelheid principe een enorm uitgestrekt terrein van onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Anna Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven. De auteur heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom gewerkt bij de Verenigde Naties. Lees het eerste hoofdstuk: Hoofdstuk 1

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

The Astral Plane

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

185 Pages | Published in 2014, second edition | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059362X.

Charles W. Leadbeater, influential member of the Theosophical Society and a trained clairvoyant, reveals here in considerable detail the features of the astral plane, the types of entities that inhibit it and other fascinating and useful information. The little work records an attempt to describe the invisible world approached from the standpoint of science in the same manner a botanist would map out a new territory on this globe.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 817059362X
Quantity

Prijs: € 8,75

Loading Updating cart…

Looking In, Seeing Out – Consciousness and Cosmos

By Menas Kafatos and Thalia Kafatou.

290 Pages | Copyright 1991 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606740.

Most b0oks on science and mysticism attempt to link modern physics to philosophic views of consciousness. This book explores the two as parallel processes – one outer, one inner. Our outward search is for objective reality – ‘out there’ in the world. But what we experience as outer is linked to what we can know in ourselves subjectively. The inward search is for that level of consciousness that underlies all subjective experience, spoken of by the mystics. Like other recent authors, Drs. Kafatos and Kafatou find parallels between Eastern thought and recent scientific developments in quantum theory and cosmology. But they go farther and hold that the realms of consciousness and the objective world are complementary aspects of the same reality. Their approach is fresh and unique and show how we are involved in the cosmic process.

From Chapter 8 – ‘The Physics of Consciousness’ (p. 252):

” Without going outside you may know the whole world. Without looking through the window you may see the ways of Heaven. – Lao Tsu

Finally, whatever is meant by the word ‘reality’, it is clearly non-local and not independent of the observing process. The world of quanta is probablistic by nature. Physical attributes of quanta cannot be determined in a precise way; only the probabilities of these attributes can be determined a priori. Seemingly, ‘God is playing dice’, and we, observers, seem to be part of the game. Moreover, in the quantum domain, the reality of solid matter and the apparent permanence of particles dissolves into a dance of ever-changing quantum interactions. What is real is the process, not the substance. “

auteur: Kafatos, M./Kafatou, T.
ISBN: 0835606740
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

How The World Can Be The Way It Is

By Steve Hagen.

343 Pages | A Quest Original, First Edition 1995 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607194.

An Inquiry for the New Millennium into Science, Philosophy, and Perception. 

In this wise and original book, science writer and Zen priest Steve Hagen helps us learn to perceive the world directly – as it is, not merely as we conceive it to be. Using a provocative mix of examples from quantum physics and philosophy as well as Zen teaching stories, Hagen helps us see ourselves and the world with the clarity and wisdom born of a new innocence. When we are able to just see, we are able to live a life of beauty, awareness and Truth, in a world in which everything is utterly immediate and alive.

From page 1:

” All phenomena, existing and apparent,
Are ever transient, changing and unstable;
But more especially the worldly life
Hath no Reality, no permanent gain.
And so, instead of doing work that’s profitless,
The Truth Divine I’ll seek.
To the Dragkar-Taso Cave I’ll go,
to practice meditation. “

 • Milarepa. 
auteur: Hagen, S.
ISBN: 0835607194
Ateur: Hagen, S.
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Creatieve Evolutie – Darwinisme en Intelligent Design

Door Dr. Amit Goswami, vertaling door Gerard Grasman.

295 Pagina’s | 2009 | Paperback | Ankh-Hermes, Deventer | ISBN: 9789020203486.

Amit Goswami heeft zijn carrière gewijd aan het integreren van wetenschap en spiritualiteit. In Creatieve Evolutie wordt duidelijk dat zuiver bewustzijn en niet materie, de primaire kracht in het universum is. Dit inzicht is totaal anders dan de algemeen aanvaarde theorieën waarin evolutie gezien wordt als het resultaat van simpele natuurwetenschappelijke reacties. Volgens dr. Goswami zal de biologie moeten integreren met gevoel, betekenis en de doelgerichtheid van het leven. De belangrijkste gedachte in dit boek is het idee van een scheppend principe achter de biologische ontwikkeling, waarbij evolutie met intelligent design wordt verenigd met neo-Darwinisme. Hierdoor zullen andere biologische problemen opgelost worden. Het resultaat is een paradigma-verschuiving in de biologie en in de visie van een samenhangend geheel. De auteur noemt dit ‘wetenschap in bewustzijn’.

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9789020203486
Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

Deity Cosmos And Man – An Outline Of Esoteric Science

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

253 Pages | Published in 2010 | Softcover| Blavatsky Trust Publications, London | ISBN: 0913004820.

Esoteric Science, the Wisdom Religion, embraces all that is good and true in the great religions of mankind, but yet transcends them all. As far as can be expressed in words, it reflects ’truth’, insisting on the Unity of the cosmic process in which each individual is as a spark to the flame. We are of nature with the Cosmos, and being of one Essence, we are members of one family, a family that includes all things and all beings.

From this outline of the Wisdom teaching, we learn of the various levels of operation in the Cosmos, and in relation to man. Further, by emphasizing the important distinction between them, it shows how the personality, when unrestrained, tends to be entirely self-concerned, creating for itself a condition of psychological isolation from the rest of humanity. The Individuality, on the other hand, is rooted in the Unity, of which it is a direct expression. As we become increasingly responsive to this Individuality, it exercises a unifying influence in our lives, enabling us to recognize that identity of nature, which makes of all living things one Universal Brotherhood.

DEDICATION:

” This book is dedicated to those, who would help to alleviate the lot of humanity by liberating the human mind from its imprisonment in ideas generated and perpetuated by institutional and academic orthodoxy in the fields of religion and philosophy. […] The book is further dedicated to those who would work towards establishing peace and harmony among all peoples by promoting the practical realization of the brotherhood of humanity, transcending differences of race, religion, caste, class, political creed, or any other divisive element in human affairs. “

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0913004820
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Wat is Theosofie?

By Robert Ellwood, vertaald door Marijke Koekoek.

240 Pagina’s | Eerste editie 1986, Theosophical Publishing House, Nederlandse vertaling 1994 | Soft cover | Kosmos – Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. | ISBN: 9021522586.

De theosofische opvattingen over de schepping hebben in de loop van ruim een eeuw de aandacht en sympathie verworven van een nog steeds groeiend aantal mensen over de hele wereld. Er verschijnen steeds vaker boeken over reïncarnatie, karma, evolutie, de Eenheid van alle leven, de cyclische aard van de schepping en het mysterie van het bewustzijn. Allemaal begrippen die mede door de theosofische school zijn ontwikkeld.

Dat juist in onze tijd de belangstelling voor deze uiterst tolerante leer opnieuw krachtig groeit, heeft niet alleen alles te maken met de huidige drang van de mens naar dieper inzicht in zichzelf, maar ook met de modernste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die tot inzichten leiden die vaak sterk verwant lijken met de spirituele opvattingen van de theosofen.

Uit Hoofdstuk 4 – ‘Op het Pad’ (p. 139):

Met een kenmerkende theosofische nadruk onderstreept Leadbeater het belang van dienstbaarheid. In het hoofdstuk over de Proeftijd haalt hij een Meester aan:

” Ik weet dat het enige doel in je leven het dienen van de Broederschap is; vergeet niettemin niet dat er hogere stappen voor je liggen, en dat er om vooruitgang op het Pad te boeken wakkere oplettendheid nodig is. Je moet niet alleen bereid zijn te dienen, je moet altijd uitkijken naar gelegenheden – nee gelegenheden scheppen – om in kleine dingen behulpzaam te zijn, zodat wanneer het groter werk komt, je dit niet over het hoofd zult zien. (p. 81). “

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9021522586
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

Science, Consciousness and the Paranormal (Blavatsky Lecture 1998)

By Prof. Emeritus Arthur Ellison (1920 – 2000).

34 Pages | Blavatsky Lecture 1988 | A6 Softcover | Theosophical Books Limited | No ISBN.

This Blavatsky Lecture was delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, The University of Leicester, Sunday 26th of July, 1998.

In this lecture, Professor Emeritus Ellison will discuss his approach to the Theosophical descriptive model of the universe at all its levels and consider the way, it seems to him, members were evidently intended to approach this model as indicated by the Three Objects. He will consider and briefly review the work of the Science Group, some of which was reviewed in the book Psychism and the Unconscious Mind (First Quest edition 1968, second edition 1974), and possible lessons to be drawn from the Group’s subsequent demise. Finally, he will briefly consider the activities of other bodies, who have taken up the pioneering research on Third Object matters dropped by the Science Group.

From page 10:

” The Buddha and the Theosophical Masters said, that we were not to believe something because it was written in some book that men considered sacred, nor indeed presumably in any other book. So it seemed to me right to find a good medium and try a séance. (Such things are forbidden in the Esoteric Section). This was to be a piece of open-minded scientific research and of course psychical research is an important part of the Third Object of the Theosophical Society. To my delight my wife came through ‘like a bomb’, as the saying goes, enormously glad to be able to reassure us all that she was in good shape and happy. She referred to many things related to her interests and there seemed to me little doubt that it was indeed she. The script – received by automatic writing – gave her relative exactly what he needed to continue his life. He never needed another communication from her. “

 

 

auteur: Ellison, A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 3,25

Loading Updating cart…

Essentials of Occult Chemistry and Modern Science

By H.J. Arnikar, Ph.D.

122 Pages | First edition 2000 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594065.

The very words ‘occult’ and ‘chemistry’ would seem to most people to be strange bedfellows. However, Professor Arnikar, a distinguished scientist with an international reputation in radiochemistry research and chemical education and teacher of renown has written a fascinating book, which will be of interest to layman and scientist alike.

It presents the remarkable results of the pioneer occult chemists over the period 1890-1933. The book highlights equally their conformity to or divergences from the findings of modern science. The treatment is as scientifically rigorous as it is warmly appreciative.

Occult Chemistry was published by Annie Besant (1847 – 1933) and Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), (Adyar), 1908 and 1919. Eastern philosophy firmly believes that every person has latent powers, which developed by yogic training under a qualified Master can equip him with various extraordinary powers or siddhis as they are called. One siddhi is to be able to see the smallest of the small by the naked eye unaided. Besant and Leadbeater could point with uncanny accuracy to certain findings in the field of atomic structure and nuclear constitution, which decades later experimental scientists endorsed in the main.

From Chapter 5 – ‘Contributions of Contemporary Scientists to Occult Chemistry’ (p. 107):

” Who is to investigate the latent powers in man? “

” Our Elders have always sounded a word of caution against the overzealous enthusiasts from dabbling into the grave esoteric truths of life, while still lacking in necessary mental discipline. To acquire this last, there is no way other than devoted study at the lotus feet of the ‘Master’. Before the period of apprenticeship is over, one may be tempted to test unauthorizedly one’s skills, knowledge and capabilities to know if they are not adequate to acquire one of the siddhis, as the aṇimā. “

auteur: Arnikar, H.J.
ISBN: 8170594065
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…